fbpx
 

Dofinansowanie z programu 1.5.1 (działanie 1.5.D.) RPO Dolny Śląsk

10 czerwca 2021by Rafał Czerkawski

Wsparcie z programu 1.5.1 – działanie 1.5.D przeznaczone jest dla MŚP z województwa dolnośląskiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej MŚP, które odnotowały spadek obrotów.

 • Maksymalna wartość wsparcia: 400 tys. złotych
 • Maksymalna wysokość wsparcia: do 80% (pomoc de minimis)
 • Nabór do programu: od 30 czerwca 2021 r.
 • Środki przeznaczone na dofinansowanie: 40 471 609 zł
Dla kogo?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm które:

 • prowadzą działalność produkcyjną, usługową lub handlową na terytorium dolnego śląska,
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich firm (od 1 do 250 zatrudnionych).
Do kiedy trwa nabór?

Nabór potrwa do 14.07.2021r.

Na co jest przyznawane  dofinansowanie?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej MŚP.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup patentów, licencji, know how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup środków transportu.
Kryteria wyboru projektu

Przy wyborze projektu pod uwagę brane będą dwa rodzaje kryteriów:

 • Obligatoryjne – spełnienie kryterium obligatoryjnego jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania.
 • Fakultatywne – premiujące- spełnienie kryterium fakultatywnych -premiujących nie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania.
Kryteria obligatoryjne, formalne:
 1. Wnioskodawca złożył jeden wniosek w danym projekcie;
 2. Kwalifikowalność typu projektu (W ramach tego kryterium sprawdzane będzie, czyprojekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie danego konkursu- niespełnienie tego kryterium oznacza odrzucenie wniosku);
 3. Kwalifikowalność wnioskodawcy/beneficjenta (sprawdzenie, czy wnioskodawca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiada wpis do CEIDG lub KRS oraz czy jego działalność nie była zawieszona);
 4. Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna projektu (w ramach tego kryterium weryfikowana jest spójność wewnętrzna projektu pomiędzy poszczególnymi polami, sekcjami);
 5. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (sprawdzenie, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskie);
 6. Zgodność z przepisamiart. 65 ust. 6 i art. 125ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (W ramach tego kryterium będzie weryfikowane, czy projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem);
 7. Zakaz podwójnego finansowania (W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych);
 8. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu (weryfikacja czy wszystkie typy wydatków przedstawione do dofinansowania w ramach projektu są kwalifikowalne);
 9. Miejsce realizacji projektu (W ramach tego kryterium będzie weryfikowane, czy projekt jest realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego);
 10. Ocena oddziaływania projektu na środowisko (W ramach tego kryterium będzie weryfikowane, czy przedsięwzięcie określone we wniosku o dofinansowanie zostało poprawnie sklasyfikowane stosownie do zapisów Dyrektywy OOŚ ,Dyrektywy Siedliskowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów)
 11. Weryfikacja, czy wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne dla danego typu projektu
 12. Maksymalny limit dofinansowania (W ramach tego kryterium sprawdzane jest, czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza80 % wydatków kwalifikowalnych dla projektu);
 13. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy minimalna/ maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektunie przekracza następującego poziomu:
  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 tys. PLN
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu –400 tys. PLN);
 14. Ocena występowania pomocy publicznej
 15. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy w związku z COVID-19 – kwalifikowalność wsparcia
Kryteria obligatoryjne, merytoryczne:
 1. Czy przedsiębiorstwo znajdowało się  w trudnej sytuacji;
 2. Potencjał finansowy (W ramach tego kryterium weryfikowane będzie,czy Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu oraz czy źródła projektu i montaż finansowy przedstawiony w dokumentacji aplikacyjnej dają gwarancję prawidłowej realizacji projektu i utrzymania projektu w okresie trwałości);
 3. Zasadność i adekwatność wydatków (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań);
 4. Logika interwencji projektu (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy zależność między zadaniami, produktami i rezultatami jest spójna i logiczna);
 5. Poprawność doboru wskaźników (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone);
 6. Plan realizacji projektu (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy plan realizacji projektu(harmonogram prac z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzyskanie wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji administracyjnych, przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców itp.) jest czytelny, realny do przeprowadzenia oraz prawidłowo skonstruowany, w tym uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla realizacji projektu, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu jest realna do osiągnięcia);\
 7. Zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej/ pomocy de minimis;
 8. Wpływ projektu na zasadę równości szans mężczyzn i kobiet oraz zasadę zrównoważonego rozwoju (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy projekt spełnia lub jest neutralny w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady zrównoważonego rozwoju);
 9. Wpływ projektuna zasadę niedyskryminacji ( w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność);
 10. Charakter wydatków w projekcie (Ocenie podlega, czy w wydatkach kwalifikowalnych projektprzewiduje wyłącznie zakup ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albowartości niematerialnych i prawnych);
 11. Uzasadnienie związku projektu z epidemią COVID-19;
 12. Zagrożenia realizacji projektu (W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń);
 13. Wartość spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży);
 14. Prowadzenie działalności w branży związanej z turystyką (W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie na dzień 31 marca 2021 r. jako przeważającą działalność gospodarczą w publicznym rejestrze działalności gospodarczej wykazywało wpis w jednym z poniższych kodów PKD, związanych z turystyką).
 15. Wielkość wydatków kwalifikowalnych projektu;
 16. Lokalizacja siedziby wnioskodawcy (W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wnioskodawcana dzień składania wniosku posiada swoja główną siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego);
 17. Efekt ekologiczny projektu.
Jakie branże mogą ubiegać się o dotacje?

O dotację w tym programie mogą ubiegać się wszystkie firmy (bez względu na posiadane kody PKD, pewną preferencję (dodatkowy punkt przy ocenie merytorycznej) przewidziano dla firm, które na dzień 31.03.2021 r., w publicznym rejestrze działalności gospodarczej  jako przeważającą działalność gospodarczą wykazały  wpis w  jednym  z poniższych kodów PKD, związanych z turystyką:

 • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
 • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Sekcja R cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Droga do dotacji krok po kroku
 • Kontakt ze specjalista marki  Doradcy365.pl i szybka (bezpłatna) analiza szans uzyskania dotacji z tego programu. Wg wymagań proceduralnych DIP, konieczna jest weryfikacja kryteriów dostępu w tym spadku przychodów.
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu.

Zespół Doradcy365.pl zapewnia kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji projektu. Zapraszamy do współpracy.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.