fbpx
 

Rozliczanie subwencji PFR- najczęściej zadawane pytania

10 czerwca 2021by Martyna Skulska

wywiad z ekspertem Olgą Pasztaleniec

Zachęcam do przeczytania interesującego wywiadu z ekspertką od subwencji PFR- Olgą Pasztelaniec. Olga odpowiedziała w nim na najbardziej nurtujące państwa pytania związane z rozliczaniem subwencji PFR

 1. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu subwencji PFR?
  Istnieje kilka najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczania subwencji.

  • Błędne zaznaczenie treści oświadczeń – niektóre oświadczenia w bankowości elektronicznej są sformułowane w sposób, który Beneficjenci błędnie interpretują, np. oświadczenie o niezaprzestaniu działalności – Beneficjent nie wie czy powinien zaznaczyć „tak” aby potwierdzić że nie zaprzestał działalności czy zaznaczyć „nie” skoro działalność nadal jest prowadzona. Ponadto, niektóre oświadczenia w bankowości elektronicznej są domyślnie zaznaczone w sposób, który jest nieprawidłowy – w takiej sytuacji Beneficjenci zastanawiają się czy aby skorzystać z umorzenia subwencji powinni złożyć oświadczenia w treści wskazanej przez bank czy powinni je zmienić.
  • Wyliczenie straty gotówkowej – wiele firm z kategorii MŚP ma problem z ustaleniem w jaki sposób mają wyliczyć stratę gotówkową. W zależności od formy rozliczeń podatkowych sposób dokonywania wyliczenia straty jest dokonywany na podstawie innych dokumentów. Mamy też do wyboru dwa okresy, za które strata może być wykazana – warto sprawdzić oba warianty aby mieć pewność, że wnioskowana kwota umorzenia jest maksymalną jaką firma może uzyskać. W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi wyliczeń, część firm w ogóle nie wykazuje straty gotówkowej, mimo iż strata faktycznie wystąpiła – w takiej sytuacji mogą stracić nawet 25% umorzenia.
  • Nie uwzględnienie danych do 100% umorzenia – zdarza się, że niektóre firmy nie wiedziały, że mogły skorzystać z tarczy PFR 2.0. W takiej sytuacji, po wprowadzeniu odpowiednich danych do oświadczenia o rozliczeniu subwencji nadal można skorzystać ze 100% umorzenia subwencji z Tarczy PFR 1.0. Ponadto, należy pamiętać, że nawet jeśli kwalifikujemy się do 100% umorzenia nie zwalnia nas to z konieczności wskazania wszystkich prawidłowych danych w oświadczeniu.
  • Nie złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie – część firm po otrzymaniu subwencji nie zadbała o to, aby dopilnować prawidłowego terminu na złożenie oświadczenia – każdy podmiot ma tylko 10 dni roboczych na złożenie oświadczenia. Jeśli oświadczenie nie zostanie zatwierdzone w bankowości elektronicznej w odpowiednim terminie bank prześle je do PFR z domyślnie zaznaczonymi oświadczeniami (zazwyczaj częściowo błędnie), co będzie skutkowało koniecznością zwrotu całej subwencji.
 2. Na co należy zwrócić uwagę rozliczając subwencje PFR?
  Należy zwrócić uwagę na to, aby nie popełnić wyżej wymienionych błędów. Ponadto, warto po udostępnieniu wstępnej wersji oświadczenia w bankowości elektronicznej zweryfikować w dokumentacji kadrowej, czy dane zaciągnięte z ZUS przez PFR są zgodne ze stanem wynikającym z dokumentacji wewnętrznej – czasem zdarza się że wprowadzane korekty w dokumentacji nie są uwzględnione w wyliczeniach dla PFR. W takich sytuacjach, należy rozpocząć postępowanie wyjaśniające z ZUS jeszcze przed złożeniem o rozliczeniu subwencji.
 3. Kto może uzyskać całkowite umorzenie subwencji finansowej?
  Z całkowitego umorzenia subwencji mogą skorzystać firmy, które kwalifikowały się do Tarczy PFR 2.0, tzn. podmioty spełniające poniższe kryteria:

  1. Zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG lub w KRS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:
   • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
   • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
   • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
   • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
   • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
   • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
   • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
   • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
   • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
   • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
   • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
   • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
   • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
   • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
   • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
   • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
   • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
   • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
   • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
   • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
   • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
   • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
   • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
   • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
   • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
   • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
   • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
   • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
   • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
   • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
   • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
   • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
   • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
   • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
   • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
   • 85.59.A Nauka języków obcych;
   • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
   • 86.90.D Działalność paramedyczna;
   • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
   • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
   • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
   • 91.02.Z Działalność muzeów;
   • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
   • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
   • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
   • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
   • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
   • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
   • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
   • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
   • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  2. Firma nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej, nie otworzyła likwidacji, nie otworzyła postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego) w każdym czasie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi.
   • Firma odnotowała co najmniej 30% spadku przychodów ze sprzedaży alternatywnie
   • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

   lub

   • w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
   • 4) Na dzień 31 grudnia 2019 r. Firma nie posiadała statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego
    Art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 r. – „Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
    a. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifiowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
    b. w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;
    c. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;
    d. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;
    e. w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 1) stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz 2) wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.Ponadto, na indywidualne warunki umorzenia mogą liczyć firmy, które nie kwalifikują się do tarczy PFR 2.0 ale wykazały spadek obrotów o co najmniej 75%
    • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
    lub
    • w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  3. Do kiedy należy wydać środki z Programu i jak udokumentować wydatki?
   Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji. Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem, np. można przygotować zestawienie faktur i innych dokumentów księgowych odpowiadających w kwocie netto wartości otrzymanej subwencji wraz z potwierdzeniami zapłaty za nie.
  4. Do kiedy należy wydać środki z Programu i jak udokumentować wydatki?
   Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji. Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środ5. Jak rozliczyć subwencje z PFR?
   Oświadczenie o rozliczeniu subwencji z PFR należy złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej za pośrednictwem banku, który pośredniczył w przyznaniu subwencji. PFR na kilka dni przed upływem roku od otrzymania subwencji udostępni w bankowości elektronicznej wstępnie wypełniony formularz. Należy zweryfikować wszystkie dane w nim zawarte, skorygować oświadczenie tak aby wszystkie informacje i oświadczenia były zgodne ze stanem faktycznym i zatwierdzić oświadczenie w terminie wskazanym przez bank.
  5. Czy masz może jakąś radę/ wskazówkę dla osób rozliczających subwencję z PFR?
   Pierwsza i najważniejsza wskazówka – dopilnować właściwego terminu rozliczenia. Należy odpowiednio wcześniej sprawdzić kiedy otrzymaliśmy subwencję i po upływie roku dopilnować weryfikacji danych zaproponowanych przez PFR w bankowości elektronicznej i terminowego złożenia oświadczenia o rozliczeniu.
   Bardzo ważne jest aby nie spieszyć się i spokojnie przeczytać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu aby prawidłowo zaznaczyć odpowiedzi. Koniczne jest także dokładne zweryfikowanie wszystkich danych i informacji zawartych w oświadczeniu.
  6. Czy warto skorzystać z pomocy doradców w kwestii rozliczania subwencji PFR?
   Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości lepiej skonsultować się z firmą doradczą, aby mieć pewność co do prawidłowości wypełnionego oświadczenia – musimy pamiętać, że na ten moment PFR nie umożliwia złożenia korekty oświadczenia i przesłane dane stanowią podstawę do ostatecznej decyzji PFR o umorzeniu subwencji lub konieczności jej częściowego lub całkowitego zwrotu.
   Musimy pamiętać, że doradcy pomogli już w wypełnieniu więcej niż setki oświadczeń, w związku z czym przy ich pomocy będziemy mieć pewność co do prawidłowości wypełnienia oświadczenia. Pomogą nam też w przypadku problemów technicznych w bankowości elektronicznej.
   Ponadto, zdarza się, że doradcy po dokładnej weryfikacji indywidualnej sytuacji firmy zauważą, że firma może się ubiegać o umorzenie subwencji w wysokości wyższej niż wydawało się Beneficjentowi.Mają Państwo więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy.
   ków z danym wydatkiem, np. można przygotować zestawienie faktur i innych dokumentów księgowych odpowiadających w kwocie netto wartości otrzymanej subwencji wraz z potwierdzeniami zapłaty za nie.
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.