fbpx
 

Dotacje dla firm z Kujaw i Pomorza 2024

26 kwietnia 2024by Joanna Pohl
Województwo kujawsko-pomorskie, położone w centralnej części Polski, zachwyca malowniczym krajobrazem, bogatą historią i prężnie rozwijającą się gospodarką. To idealny region dla przedsiębiorców, którzy szukają sprzyjających warunków do prowadzenia swojego biznesu. Atrakcyjne położenie, dogodny dostęp do kluczowych rynków zbytu w kraju i Europie, a także silne wsparcie dla przedsiębiorczości to tylko niektóre z atutów, które czynią Kujawy i Pomorze miejscem idealnym do inwestowania. Kujawsko-pomorskie stawia na rozwój firm i innowacje, oferując szeroki wachlarz dotacji dedykowanych przedsiębiorcom.
Programy dotacyjne dla kujawsko-pomorskich firm

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mają do dyspozycji szeroki wachlarz programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Najważniejsze programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to m. in.:

 • Programy ogólnopolskie: FENG, FERS, FERC, FEnIKS,
 • Program regionalny FEKP,
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania.
Główne obszary wsparcia przedsiębiorców

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • Badania i rozwój (B+R): dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług. To może obejmować zarówno prace badawcze nad nowymi technologiami, jak i ich implementację w praktyce biznesowej.
 • Inwestycje w infrastrukturę badawczą: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowej, która umożliwiająca prowadzenie badań oraz współpracę z jednostkami naukowymi.
 • Wsparcie innowacyjności i transformacji cyfrowej: dofinansowanie projektów mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub cyfrowych do działalności przedsiębiorstw. Może to obejmować wprowadzanie nowych technologii, optymalizację procesów, czy też rozwój aplikacji czy platform cyfrowych.
 • Efektywność energetyczna: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej swoich operacji, budynków czy procesów produkcyjnych. Dotacje mogą obejmować modernizację instalacji, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celu redukcję zużycia energii.
 • Ochrona środowiska: projekty związane z ochroną środowiska mogą być także objęte dofinansowaniem, takie jak inwestycje w nowe technologie przetwarzania odpadów, poprawa jakości powietrza czy też działania mające na celu minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne.
 • Adaptacja do zmian klimatu: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z dostosowaniem się do zmian klimatycznych, takie jak inwestycje w infrastrukturę odporną na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych czy też działania prewencyjne mające na celu minimalizację ryzyka związanego z klimatem.
 • Rozwój infrastruktury transportowej: wsparcie może być udzielane na projekty związane z rozwojem infrastruktury transportowej, takie jak budowa dróg, parkingów czy też modernizacja sieci kolejowej, co może przyczynić się do poprawy logistyki i dostępności regionu.
 • Podnoszenie jakości i dostępności edukacji zawodowej: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z podnoszeniem jakości i dostępności edukacji zawodowej, co może przyczynić się do lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
 • Wspieranie eksportu: przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z promocją i rozwojem eksportu, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i pozyskania nowych rynków zbytu.
 • Rozwój kompetencji pracowników: dofinansowanie może być udzielane na projekty związane z rozwojem kompetencji pracowników, takie jak szkolenia, kursy doskonalące czy też stworzenie programów stypendialnych dla pracowników.
 • Wsparcie dla startupów: przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z rozwojem swoich startupów, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory czy też dostęp do mentorów i ekspertów.
Programy w perspektywie finansowej 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 realizowane są programy:

 • Regiony,
 • Infrastruktura, Klimat, Środowisko,
 • Nowoczesna Gospodarka,
 • Rozwój Cyfrowy,
 • Rozwój Społeczny,
 • Pomoc Techniczna,
 • Współpraca Terytorialna (Interreg),
 • Pomoc Żywnościowa,
 • Rybactwo,
 • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Cele programu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Ponadto, dostrzegając istotność współpracy sektora nauki i biznesu w rozwoju badań, Program posiada ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Budżet FENG to ok 7,9 mld euro, a lokalni przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne. Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień-maj 2024 r. (nabór dla konsorcjów MŚP) oraz na czerwiec-październik 2024 r. (nabór dla pojedynczych MŚP).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowano od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Projekt uzyska wsparcie, jeśli:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny w ramach 3. Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany dla przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.
 • Program skierowany jest do szerokiego grona, m.in. do:
 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do lat 3,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • partnerów społecznych,
 • organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • nauczycieli i organów prowadzących szkoły,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia,
 • podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Budżet całego Programu to 21,7 mld zł, w ramach którego kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki (najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA); oraz
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji (najbliższe nabory zaplanowano na czerwiec 2024 r, a kolejne na październik 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to ważna inwestycja w przyszłość Polski. Środki te pozwolą na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia obywateli i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski.

FERC koncentruje się m.in. na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł, a ze środków tych realizowane będą projekty w następujących obszarach:

 • Rozwój infrastruktury cyfrowej: rozbudowa sieci światłowodowej, budowa sieci 5G, rozwój inteligentnych miast i regionów.
 • Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych: podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności cyfrowych, edukacja cyfrowa w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja cyfrowa dorosłych.
 • Wsparcie innowacji cyfrowych: rozwój nowych technologii cyfrowych w branżach motoryzacyjnej, medycznej, ICT, turystycznej.

Dotacje z yEuropejskich na Rozwój Cyfrowy umożliwiają sfinansowanie projektów informatyzacji firm, rozwoju e-usług, szkoleń cyfrowych i badań nad cyfryzacją. To szansa na wzrost konkurencyjności, poprawę wizerunku firmy i wzmocnienie potencjału regionu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych.

Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł), a jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Wsparcie ma przyczynić się do budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro). Beneficjentami programu będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, nauki i edukacji.

Przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • Infrastruktura transportowa: modernizacja dróg, kolei, portów i lotnisk, rozwój transportu publicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • Ochrona środowiska: ochrona powietrza, wody i gleby, rozwój odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami;
 • Adaptacja do zmian klimatu: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna (aktualny nabór dla przedsiębiorców trwa jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
  • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.),
 • Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:
  • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza (najbliższy nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE (aktualny nabór trwa od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
 • Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR:
  • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny (nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.).

W ramach powyższych działań dofinansowane zostaną m.in. następujące projekty:

 • Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Rozwijanie recyklingu odpadów.
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej.
 • Zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.
 • Zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych.
 • Zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko stanowią szansę dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego na realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju tego regionu.

Fundusze dla Regionów – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Fundusze Europejskie dla Regionów to program o kluczowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Z alokacją sięgającą ponad 1,8 mld euro, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza stanowią jeden z największych programów regionalnych w Polsce, otwierający przed firmami i instytucjami z regionu unikatowe możliwości rozwoju. Środki te przeznaczone będą m. in. na wzmocnienie gospodarki, poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska.

Łączna kwota składa się z dwóch głównych komponentów:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): ponad 1,326 mld euro (72,24%) – środki te są przeznaczone na szeroki zakres działań we wszystkich priorytetach programu,
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): ponad 509 mln euro (27,76%) – środki te są ukierunkowane na priorytety 4 (Społeczeństwo) i 5 (Wsparcie w wymiarze terytorialnym).

Aż 533 mln euro (ponad 1/4 puli środków), zostanie przeznaczonych na inicjatywy realizowane na poziomie lokalnym stanowiące kontynuację polityki terytorialnej, która obejmuje trzy główne instrumenty:

 • Zintegrowane Tereny Miejscowe (ZIT): obejmujące obszary miast wojewódzkich i ich stref wpływów.
 • Inicjatywy Terenowe (IIT): mniejsze obszary o zdefiniowanych problemach i strategiach rozwoju.
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS): inicjatywy oddolne realizowane przez lokalne społeczności.

W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza wsparcie otrzymają projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliższa obywateli.

Program koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach:

 • Przedsiębiorczość: Firmy, szczególnie małe i średnie, otrzymają wsparcie na badania i rozwój, innowacje, cyfryzację oraz wzrost kompetencji. To doskonała okazja na stworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.
 • Środowisko i klimat: Program stawia na zrównoważony rozwój. Dofinansowania pozwolą na modernizację gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu region będzie bardziej przyjazny dla środowiska i odporny na zmiany klimatyczne.
 • Mobilność: Mieszkańcy Kujaw i Pomorza mogą liczyć na poprawę transportu publicznego. Przewidziane są inwestycje w bezpieczniejsze drogi, zakup niskoemisyjnych pojazdów oraz rozbudowę sieci ścieżek rowerowych. To ułatwi przemieszczanie się i wpłynie na komfort życia.
 • Społeczeństwo: Młodzi ludzie znajdą lepsze warunki do nauki w nowoczesnych przedszkolach i szkołach zawodowych. Program obejmuje również wsparcie dla osób potrzebujących, takich jak bezrobotni czy niepełnosprawni. Inwestycje w kulturę i dziedzictwo regionu przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej.
 • Rozwój terytorialny: Miasta i gminy otrzymają środki na rewitalizację zdegradowanych obszarów, rozwój terenów inwestycyjnych oraz poprawę infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Dzięki temu region stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia biznesu.

Program obejmuje 10 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu,
 • Fundusze Europejskie dla czystej energii I ochrony zasobów środowiska regionu,
 • Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski,
 • Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu,
 • Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu,
 • Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,
 • Fundusze Europejskie na rozwój lokalny,
 • Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,
 • Pomoc techniczna (EFRR),
 • Pomoc techniczna (EFS+).

W 2024 r. i 2025 r. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe w wielu konkursach, m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 01.03 Wsparcie MŚP:
  • Wsparcie internacjonalizacji MŚP,
  • Promocja gospodarki regionalnej (aktualny nabór trwa do 8 maja 2024 r.),
  • Wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych,
  • Akredytacja usług IOB,
  • Wsparcie dla start-up’ów oraz dedykowanych im platform,
  • Wsparcie projektów w zakresie profesjonalizacji usług IOB/klastrów zalążkowych lub wzrostowych (najbliższy nabór zaplanowano na listopad 2024 r. – styczeń 2025 r.),
  • Wspieranie potencjału klastrów zalążkowych;
 • Działanie 01.05 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano na luty-maj 2025 r.),
 • Działanie 01.06 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne (aktualny nabór trwa do 19 sierpnia 2024 r.),
 • Działanie 01.08 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT (aktualny nabór trwa do 19 sierpnia 2024 r.),
 • Działanie 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie (najbliższy nabór zaplanowano od 13 maja do 24 czerwca 2024 r.),
 • Działanie 02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano na styczeń-kwiecień 2025 r.),
 • Działanie 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne (aktualny nabór trwa do 9 lipca 2024 r., a kolejny zaplanowano na marzec-czerwiec 2025 r.),
 • Działanie 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych (najbliższe nabory zaplanowano od 12 czerwca do 22 lipca 2024 r. oraz od 3 marca do 14 kwietnia 2025 r.),
 • Działanie 02.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT (aktualny nabór trwa do 9 lipca 2024 r., a kolejny zaplanowano na marzec-czerwiec 2025 r.),
 • Działanie 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP:
  • Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (najbliższy nabór zaplanowano od 14 czerwca do 12 września 2024 r., a kolejny na luty-maj 2025 r.),
  • Rozwój transportu rowerowego poza miastami (najbliższy nabór zaplanowano od 31 maja do 29 sierpnia 2024 r., a kolejny na marzec-czerwiec 2025 r.),
  • Działania informacyjno-promocyjne;
 • Działanie 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne (najbliższy nabór zaplanowano od 9 maja do 8 lipca 2024 r.),
 • Działanie 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT (najbliższy nabór zaplanowano od 10 czerwca do 9 sierpnia 2024 r.),
 • Działanie 04.02 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym (aktualny nabór trwa do 6 maja 2024 r.),
 • Działanie 05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP (aktualny nabór trwa do 6 maja 2024 r., a kolejny zaplanowano na listopad 2024 r. – luty 2025 r.),
 • Działanie 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne (aktualny nabór trwa do 14 sierpnia 2024 r.),
 • Działanie 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 10 października 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.),
 • Działanie 05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne (najbliższy nabór zaplanowano od 10 października 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.),
 • Działanie 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 29 listopada 2024 r. do 27 lutego 2025 r.),
 • Działanie 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne (najbliższy nabór zaplanowano od 8 listopada 2024 r. do 10 lutego 2025 r.),
 • Działanie 05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich (aktualny nabór trwa do 28 marca 2025 r.),
 • Działanie 05.12. Wsparcie instytucji kultury OPPT (aktualny nabór trwa do 14 sierpnia 2024 r.),
 • Działanie 05.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT (najbliższy nabór zaplanowano od 7 listopada 2024 r. do 7 lutego 2025 r.),
 • Działanie 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT (najbliższy nabór zaplanowano od 8 listopada 2024 r. do 10 lutego 2025 r.),
 • Działanie 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 28 lutego do 29 maja 2025 r.),
 • Działanie 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 16 września 16 grudnia 2024 r.),
 • Działanie 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP (aktualny nabór trwa do 29 maja 2024 r.),
 • Działanie 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (aktualny nabór trwa do 27 maja 2024 r.),
 • Działanie 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT (aktualny nabór trwa do 26 kwietnia 2024 r.),
 • Działanie 08.04 Młodzi-aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy (najbliższy nabór zaplanowano od 28 listopada 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.),
 • Działanie 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności (najbliższy nabór zaplanowano od 19 czerwca do 29 lipca 2027 r.),
 • Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia (najbliższe nabory zaplanowano na styczeń-luty-marzec 2025 r.),
 • Działanie 08.09 Wychowanie przedszkolne BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 15 listopada 2024 r. do 14 lutego 2025 r.),
 • Działanie 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 11 czerwca do 9 września 2024 r.),
 • Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne (aktualny nabór trwa do 30 kwietnia 2024 r.),
 • Działanie 08.15 Kształcenie zawodowe ZIT BydOF-IP (najbliższy nabór zaplanowano od 29 października 2024 r. do 27 stycznia 2025 r.),
 • Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych (najbliższy nabór zaplanowano od 18 września do 28 października 2024 r.),
 • Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne:
  • Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych,
  • Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego,
  • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia i opieki całodobowej, takich jak: rodzinne domy pomocy, placówki krótkookresowego pobytu przeznaczone na cele opieki wytchnieniowej,
  • Rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność w szczególności osób z niepełnosprawnościami,
  • Rozwój usług w mieszkaniach, w tym m.in. mieszkaniach treningowych i wspomaganych (najbliższy nabór zaplanowano od 16 września do 28 października 2024 r.),
  • Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w całodobowych placówkach opieki,
  • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji całodobowych placówek opieki o charakterze długoterminowym,
  • Poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej,
  • Usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym,
  • Uzupełniająco do typów 2-10 działania zwiększające mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu takie jak: utworzenie wypożyczalni (lub sfinansowanie kosztów wypożyczenia) sprzętu niezbędnego do opieki i rehabilitacji (na obszarach o jego niskiej dostępności), likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), dowożenie posiłków, zapewnienie transportu door-to-door, usługi zdrowotne,
  • Usługi interwencji kryzysowej,
  • Usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
  • Poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych, np. teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych,
  • Działania upowszechniające zawody pomocowe w zakresie opieki długoterminowej uwzględniające szkolenie kadr świadczących usługi,
  • Rozwój usług środowiskowych w centrach zdrowia psychicznego i innych formach środowiskowego wsparcia psychicznego dla dorosłych,
  • Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej (najbliższy nabór zaplanowano od 2 grudnia 2024 r. do 13 stycznia 2025 r.).

Program Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 to nie tylko szansa na rozwój regionu, ale przede wszystkim na konkretną poprawę jakości życia jego mieszkańców. Dostępne dotacje unijne oferują firmom szereg wymiernych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na wzrost konkurencyjności, poprawę infrastruktury, a także rozwój kapitału ludzkiego.

Lokalne Grupy Działania – wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

LGD mogą realizować projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

LGD realizują projekty w następującym zakresie:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej* przez osoby fizyczne,
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej*;

2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:

 • gospodarstw agroturystycznych,
 • zagród edukacyjnych,
 • gospodarstw opiekuńczych;

3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych;

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w w/w zakresach);

5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych);

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji;

9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Lokalne Grupy Działania to ważna część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. Dzięki ich działaniom możliwe jest wdrażanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Podsumowanie

Dotacje unijne w województwie kujawsko-pomorskim to potężny motor napędowy rozwoju regionalnej gospodarki. To także realna szansa dla firm na dynamiczny wzrost i skokową poprawę konkurencyjności. Inwestycje w innowacje i ekologię, rozwój pracowników i adaptację do rynku pracy, to tylko niektóre z oferowanych możliwości. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza to klucz do silnej gospodarki i lepszej przyszłości dla całego regionu!

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-istniejacych-firm/dotacje-dla-firm-z-kujaw-i-pomorza/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone