fbpx
 

Dotacje dla firm z Pomorza 2024

25 kwietnia 2024by Joanna Pohl
Województwo pomorskie, położone na północy Polski, słynie z pięknego wybrzeża, bogatej historii i dynamicznie rozwijającej się gospodarki. To region oferujący przedsiębiorcom szereg korzyści i sprzyjające warunki do rozwoju biznesu. Atrakcyjne położenie, znakomita dostępność do kluczowych rynków zbytu w Polsce i Europie, bogata historia i dynamicznie rozwijająca się gospodarka to tylko niektóre z atutów tego regionu, który od lat przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy, otwierając przed nimi nowe możliwości biznesowe. Pomorze stawia na rozwój przedsiębiorczości i innowacji, oferując szeroki wachlarz dotacji dla firm. Środki te stanowią doskonałą okazję na pozyskanie kapitału na rozwój, wzmocnienie konkurencyjności, wdrożenie nowych technologii, realizację zielonych inwestycji, wyrównanie szans i realizację przedsięwzięć społecznych.
Programy dotacyjne dla pomorskich firm

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mogą starać się o dotacje w szerokim wachlarzu programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Najważniejsze programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to m. in.:

 • Programy ogólnopolskie: FENG, FERS, FERC, FEnIKS,
 • Program regionalny FEPZ,
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania.
Główne obszary wsparcia przedsiębiorców

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • Badania i rozwój (B+R): dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług. To może obejmować zarówno prace badawcze nad nowymi technologiami, jak i ich implementację w praktyce biznesowej.
 • Inwestycje w infrastrukturę badawczą: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowej, która umożliwiająca prowadzenie badań oraz współpracę z jednostkami naukowymi.
 • Wsparcie innowacyjności i transformacji cyfrowej: dofinansowanie projektów mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub cyfrowych do działalności przedsiębiorstw. Może to obejmować wprowadzanie nowych technologii, optymalizację procesów, czy też rozwój aplikacji czy platform cyfrowych.
 • Efektywność energetyczna: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej swoich operacji, budynków czy procesów produkcyjnych. Dotacje mogą obejmować modernizację instalacji, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celu redukcję zużycia energii.
 • Ochrona środowiska: projekty związane z ochroną środowiska mogą być także objęte dofinansowaniem, takie jak inwestycje w nowe technologie przetwarzania odpadów, poprawa jakości powietrza czy też działania mające na celu minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne.
 • Adaptacja do zmian klimatu: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z dostosowaniem się do zmian klimatycznych, takie jak inwestycje w infrastrukturę odporną na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych czy też działania prewencyjne mające na celu minimalizację ryzyka związanego z klimatem.
 • Rozwój infrastruktury transportowej: wsparcie może być udzielane na projekty związane z rozwojem infrastruktury transportowej, takie jak budowa dróg, parkingów czy też modernizacja sieci kolejowej, co może przyczynić się do poprawy logistyki i dostępności regionu.
 • Podnoszenie jakości i dostępności edukacji zawodowej: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z podnoszeniem jakości i dostępności edukacji zawodowej, co może przyczynić się do lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
 • Wspieranie eksportu: przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z promocją i rozwojem eksportu, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i pozyskania nowych rynków zbytu.
 • Rozwój kompetencji pracowników: dofinansowanie może być udzielane na projekty związane z rozwojem kompetencji pracowników, takie jak szkolenia, kursy doskonalące czy też stworzenie programów stypendialnych dla pracowników.
 • Wsparcie dla startupów: przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z rozwojem swoich startupów, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory czy też dostęp do mentorów i ekspertów.
Programy w perspektywie finansowej 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 realizowane są programy:

 • Regiony,
 • Infrastruktura, Klimat, Środowisko,
 • Nowoczesna Gospodarka,
 • Rozwój Cyfrowy,
 • Rozwój Społeczny,
 • Pomoc Techniczna,
 • Współpraca Terytorialna (Interreg),
 • Pomoc Żywnościowa,
 • Rybactwo,
 • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Cele programu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Ponadto, dostrzegając istotność współpracy sektora nauki i biznesu w rozwoju badań, Program posiada ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Budżet FENG to ok 7,9 mld euro, a lokalni przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne. Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień-maj 2024 r. (nabór dla konsorcjów MŚP) oraz na czerwiec-październik 2024 r. (nabór dla pojedynczych MŚP).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowano od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Projekt uzyska wsparcie, jeśli:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny w ramach 3. Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany dla przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.
 • Program skierowany jest do szerokiego grona, m.in. do:
 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do lat 3,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • partnerów społecznych,
 • organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • nauczycieli i organów prowadzących szkoły,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia,
 • podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Budżet całego Programu to 21,7 mld zł, w ramach którego pomorscy przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki (najbliższe nabory zaplanowano na maj 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA); oraz
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji (najbliższe nabory zaplanowano na czerwiec 2024 r, a kolejne na październik 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to ważna inwestycja w przyszłość Polski. Środki te pozwolą na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia obywateli i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski.

FERC koncentruje się m.in. na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł, a ze środków tych realizowane będą projekty w następujących obszarach:

 • Rozwój infrastruktury cyfrowej: rozbudowa sieci światłowodowej, budowa sieci 5G, rozwój inteligentnych miast i regionów.
 • Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych: podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności cyfrowych, edukacja cyfrowa w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja cyfrowa dorosłych.
 • Wsparcie innowacji cyfrowych: rozwój nowych technologii cyfrowych w branżach motoryzacyjnej, medycznej, ICT, turystycznej.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy stanowią szansę dla pomorskich przedsiębiorców na sfinansowanie realizacji projektów przyczyniających się do rozwoju cyfrowego tego regionu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych.

Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł), a jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Wsparcie ma przyczynić się do budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro). Beneficjentami programu będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, nauki i edukacji.

Przedsiębiorcy z Pomorza mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • Infrastruktura transportowa: modernizacja dróg, kolei, portów i lotnisk, rozwój transportu publicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • Ochrona środowiska: ochrona powietrza, wody i gleby, rozwój odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami;
 • Adaptacja do zmian klimatu: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna (aktualny nabór dla przedsiębiorców trwa jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
  • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.),
 • Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:
  • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza (najbliższy nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE (aktualny nabór trwa od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 22 kwietnia 2024 r.),
 • Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR:
  • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny (nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.).

W ramach powyższych działań dofinansowane zostaną m.in. następujące projekty:

 • Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Rozwijanie recyklingu odpadów.
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej.
 • Zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.
 • Zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych.
 • Zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko stanowią szansę dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego na realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju tego regionu.

Fundusze dla Regionów – Fundusze Europejskie dla Pomorza

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z kluczowych programów w perspektywie finansowej 2021-2027. Łączna kwota przeznaczona dla województwa pomorskiego wynosi prawie 1,8 mld euro, co czyni go jednym z największych programów regionalnych w Polsce. Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to unikatowa szansa na pozyskanie dofinansowania dla firm i instytucji z regionu.

Środki w ramach programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 1,254 mld euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego + (ponad 500 mln euro). Środki z EFRR sfinansują w większości projekty z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, a także edukacji, rynku pracy, spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Środki z EFS+ będą natomiast w całości przeznaczone na projety związane ze sprawami społecznymi.

Dofinansowanie obejmie także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT), czyli specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Realizowane będą projekty zdiagnozowane w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego.

W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 wsparcie otrzymają projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliższa obywateli.

Wsparcie otrzymają projekty w następujących obszarach:

 • konkurencyjnej i inteligentnej gospodarki Pomorza, m.in.:
  • działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
  • e-usługi publiczne (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie),
  • rozwój i transformacja przedsiębiorstw, np. w kierunku nowych trendów i technologii, wdrożenie nowoczesnych modeli biznesowych, usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;
 • zielonych inwestycji, m. in.:
  • efektywność energetyczna (budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki JST oraz budynki użyteczności publicznej),
  • systemy ciepłownicze,
  • odnawialne źródła energii,
  • adaptacja do zmian klimatu (w tym wody opadowe i roztopowe),
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gospodarka obiegu zamkniętego (zapobieganie powstawaniu odpadów, stworzenie warunków do maksymalizacji skali recyklingu, GOZ w MŚP),
  • bioróżnorodność (głównie parki krajobrazowe oraz obszary Natura 2000);
 • zrównoważonej mobilności, m. in.:
  • infrastruktura transportu publicznego (nowe i istniejące węzły integracyjne, linie autobusowe, trolejbusowe, tramwajowe),
  • infrastruktura transportu niezmotoryzowanego (drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, systemy bike-sharingowe),
  • zeroemisyjny i niskoemisyjny tabor publicznego transportu zbiorowego,
  • infrastruktura ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych;
 • infrastruktury drogowej i transportu, m. in.:
  • rozwój infrastruktury drogowej,
  • zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym;
 • rozwoju społecznego, m.in.:
  • aktywizacja zawodowa i społeczna oraz wzmocnienie instytucji rynku pracy,
  • wsparcie kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, imigrantów,
  • programy profilaktyczne dla pracowników oraz adaptacyjność pracodawców,
  • edukacja ogólna (kompetencje kluczowe) i przedszkolna (+ infrastruktura), edukacja zawodowa,
  • usługi społeczne i zdrowotne,
  • infrastruktura kultury i turystyki;
 • wsparcia obywateli, m. in.:
  • działania aktywizujące lokalną społeczność,
  • przestrzenie publiczne,
  • lokalna infrastruktura służąca realizacji celów społecznych, integracyjnych, gospodarczych, związanych z promocją zdrowego trybu życia i bezpieczeństwem, kulturalnych oraz edukacyjnych,
  • dostosowanie techniczne substancji mieszkaniowej.

Program obejmuje 9 osi priorytetowych:

 • Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+),
 • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR),
 • Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom (EFRR),
 • Priorytet pomocy technicznej (EFS+),
 • Priorytet pomocy technicznej (EFRR).

W 2024 roku przedsiębiorcy z województa pomorskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie w ramach działań priorytetu 5, który obejmuje:

 • Działanie 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się:
  • Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób pracujących, dotyczących chorób związanych z typem/miejscem wykonywanej pracy (dostosowane do potrzeb pracodawców i pracowników),
  • Działania z zakresu kompleksowej rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powroty do pracy lub utrzymanie zatrudnienia, dedykowane zarówno osobom bezrobotnym, jak i aktywnym zawodowo,
  • Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników (nabór zaplanowano od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r.);
 • Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców (nabór zaplanowano od 26 kwietnia do 5 czerwca 2024 r.),
 • Działanie 5.9. Kształcenie ustawiczne:
  • Usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub potwierdzić swoje kompetencje oraz/lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (nabór zaplanowano od 29 maja do 10 lipca 2024 r.),
  • Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach (w tym społecznych i cyfrowych) realizowane poza BUR i PSF, wynikające z wdrożenia Zaleceń Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych,
  • Podnoszenie kompetencji kadr systemu ochrony zdrowia (w tym kadr systemu ochrony zdrowia z państw trzecich oraz personelu administracyjnego) w celu podniesienia jakości i efektywności opieki nad pacjentem, w szczególności w obszarze komunikacji interpersonalnej, znajomości systemów informatycznych, umiejętności organizacyjno – zarządczych,
  • Podnoszenie kompetencji kadr kultury i turystyki w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, nawiązywania współpracy i partnerstw ponadinstytucjonalnych, efektywnego udostępniania potencjalnym odbiorcom produktów kultury adekwatnych do ich potrzeb oraz rozwoju społecznych funkcji kultury i turystyki wpływających na wzrost wiedzy oraz zmianę zachowań i postaw w obszarze kultury i tożsamości regionalnej,
  • Wypracowanie mechanizmów wspierania i rozwoju zawodowego w oparciu o przystosowany do potrzeb regionalnej gospodarki system kształcenia ustawicznego;
 • Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne:
  • Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej,
  • Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb,
  • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji,
  • Rozwój usług opieki długoterminowej świadczonej w formie zdeinstytucjonalizowanej jako działania medyczne lub społeczne polegające na świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, rozwoju hospicjów w formule domowej, rehabilitacji, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno–opiekuńczych osobom przewlekle chorym i potrzebującym wparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału szpitalnego oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego,
  • Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej,
  • Realizacja programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,
  • Szkolenia dla pracowników systemu pomocy społecznej oraz kadry realizującej działania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym dla NGO,
  • Spersonalizowane, zdeinstytucjonalizowane usługi zdrowotne.

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to doskonała okazja dla rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Dotacje unijne oferują pomorskim firmom szereg wymiernych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na ich rozwój, konkurencyjność i sukces rynkowy.

Lokalne Grupy Działania – wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

LGD mogą realizować projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

LGD realizują projekty w następującym zakresie:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej* przez osoby fizyczne,
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej*;

2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:

 • gospodarstw agroturystycznych,
 • zagród edukacyjnych,
 • gospodarstw opiekuńczych;

3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych;

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w w/w zakresach);

5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych);

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji;

9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Lokalne Grupy Działania to ważna część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. Dzięki ich działaniom możliwe jest wdrażanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Podsumowanie

Dotacje unijne to ogromna możliwość dla firm z Pomorza. Dzięki nim mogą dynamicznie rozwijać się, zwiększać konkurencyjność i inwestować w innowacje. Dotacje te wspierają także ekologiczne rozwiązania, co bezpośrednio przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu. To nie tylko wsparcie finansowe w obrębie przedsiębiorczości i ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój kadry pracowniczej i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Wykorzystanie Funduszy Unijnych to kluczowy krok w budowaniu silnej i zrównoważonej gospodarki, która korzystnie wpłynie na całą społeczność Pomorza.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-istniejacych-firm/dotacje-dla-firm-z-pomorza/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone