fbpx
 

Dotacje dla firm z Wielkopolski 2024

19 marca 2024by Joanna Pohl
Wielkopolska to region w środkowej Polsce, który oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści i sprzyjające warunki do rozwoju biznesu. Dzięki atrakcyjnemu położeniu, które zapewnia znakomitą dostępność do kluczowych rynków zbytu w Polsce i Europie, województwo to od lat przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy, oferując im nowe możliwości biznesowe. Województwo oferuje szeroki wachlarz dotacji dla firm stanowiących doskonałą okazję na pozyskanie kapitału na rozwój. Środki te przeznaczone są m.in. na na wzmacnianie przedsiębiorczości i konkurencyjności, innowacje i nowe technologie, zielone inwestycje, wyrównywanie szans, a także w szerokim zakresie na inwestycje dotyczące transformacji społeczno-gospodarczej subregionu Wielkopolski Wschodniej.
Programy dotacyjne dla wielkopolskich firm

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Najważniejsze programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to m. in.:

 • Programy ogólnopolskie: FENG, FERS, FERC, FEnIKS,
 • Program regionalny FEWP,
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania.
Główne obszary wsparcia przedsiębiorców

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to w szczególności:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • automatyzacja, cyfryzacja i robotyka – wsparcie na wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, platform e-commerce czy automatyzację procesów;
 • cyberbezpieczeństwo – wsparcie na wdrażanie systemów ochrony danych, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy audyty bezpieczeństwa informatycznego;
 • ochrona środowiska i OZE – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak ekoprojektownie, GOZ, instalacje odnawialnych źródeł energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • dywersyfikacja produktów i usług – wsparcie na projekty związane z rozszerzeniem oferty produktów oraz zdywersyfikowaniem rynków zbytu;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.
Programy w perspektywie finansowej 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 realizowane są programy:

 • Regiony,
 • Infrastruktura, Klimat, Środowisko,
 • Nowoczesna Gospodarka,
 • Rozwój Cyfrowy,
 • Rozwój Społeczny,
 • Pomoc Techniczna,
 • Współpraca Terytorialna (Interreg),
 • Pomoc Żywnościowa,
 • Rybactwo,
 • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Cele programu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Ponadto, dostrzegając istotność współpracy sektora nauki i biznesu w rozwoju badań, Program posiada ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Budżet FENG to ok 7,9 mld euro, a lokalni przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne. Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień-maj 2024 r. (nabór dla konsorcjów MŚP) oraz na czerwiec-październik 2024 r. (nabór dla pojedynczych MŚP).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór ma zostać ogłoszony 26 marca 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Projekt uzyska wsparcie, jeśli:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny w ramach 3. Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany dla przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.
 • Program skierowany jest do szerokiego grona, m.in. do:
 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do lat 3,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • partnerów społecznych,
 • organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • nauczycieli i organów prowadzących szkoły,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia,
 • podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Budżet całego Programu to 21,7 mld zł, w ramach którego śląscy przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki (najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA); oraz
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji (najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to ważna inwestycja w przyszłość Polski. Środki te pozwolą na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia obywateli i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski.

FERC koncentruje się m.in. na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł, a ze środków tych realizowane będą projekty w następujących obszarach:

 • Rozwój infrastruktury cyfrowej: rozbudowa sieci światłowodowej, budowa sieci 5G, rozwój inteligentnych miast i regionów.
 • Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych: podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności cyfrowych, edukacja cyfrowa w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja cyfrowa dorosłych.
 • Wsparcie innowacji cyfrowych: rozwój nowych technologii cyfrowych w branżach motoryzacyjnej, medycznej, ICT, turystycznej.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to atrakcyjna możliwość dla wielkopolskich przedsiębiorców na sfinansowanie realizacji projektów przyczyniających się do rozwoju cyfrowego tego regionu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych.

Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł), a jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Wsparcie ma przyczynić się do budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro). Beneficjentami programu będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, nauki i edukacji.

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • Infrastruktura transportowa: modernizacja dróg, kolei, portów i lotnisk, rozwój transportu publicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • Ochrona środowiska: ochrona powietrza, wody i gleby, rozwój odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami;
 • Adaptacja do zmian klimatu: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna (najbliższy nabór dla przedsiębiorców zaplanowany jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
  • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.),
 • Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:
  • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza (najbliższy nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE (najbliższy nabór zaplanowano od 29 marca do 29 maja 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 22 kwietnia 2024 r.),
 • Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR:
  • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny (nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.).

W ramach powyższych działań dofinansowane zostaną m.in. następujące projekty:

 • Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Rozwijanie recyklingu odpadów.
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej.
 • Zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.
 • Zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych.
 • Zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko stanowią doskonałą okazję dla przedsiębiorców z Wielkopolski, umożliwiając pozyskanie środków na realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju tego regionu.

Fundusze dla Regionów – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które są realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Województwo wielkopolskie otrzyma ponad 2,154 mld euro.

Zdecydowaną większość wkładu UE stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 1,2 mld euro), które będą inwestowane m.in. w:

 • cyfryzację,
 • innowacyjność,
 • ochronę klimatu,
 • efektywność energetyczną,
 • odnawialne źródła energii,
 • transport,
 • infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną oraz rewitalizację.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ponad 487 mln euro) przeznaczone zostaną na wsparcie regionalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne, w tym aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 414 mln zł) przyczyni się do transformacji społeczno-gospodarczej subregionu Wielkopolski Wschodniej, której mieszkańcy stoją w obliczu wielkich zmian dotyczących transformacji energetycznej, będących odpowiedzią na założenia Europejskiego Zielonego Ładu i związanego z nim celu osiągnięcia neutralności klimatycznej państw Unii Europejskiej do 2050 roku.

Subregion Wielkopolski Wschodniej zakłada bowiem osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2040 r., a także ograniczenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym o ponad 90-95% do 2030 r., a w pozostałych sektorach o 80-90% do 2040 r. Co więcej, planowane jest m.in. zaprzestanie eksploatacji kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz odejście od węgla brunatnego w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030 r.

Wielkopolska Wschodnia będzie miała do dyspozycji pond 400 mln euro na realizację tych założeń. Plan Sprawiedliwej Transformacji koncentruje się tu na wsparciu w trzech obszarach:

 • budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia,
 • aktywizacji mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

W ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski wspierane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

Program obejmuje 13 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie dla wielkopolskiej gospodarki,
 • Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski,
 • Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce,
 • Lepiej połączona Wielkopolska w UE,
 • Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Fundusze Europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne,
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR),
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+),
 • Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,
 • Pomoc techniczna (EFRR),
 • Pomoc techniczna (EFS+),
 • Pomoc techniczna (FST).

W 2024 roku przedsiębiorcy z województa wielkopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie w ramach kilku priorytetów, w tym również w ramach priorytetu 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wśród najważniejszych konkursów dla przedsiębiorców z Wielkopolski w 2024 roku znajdują się:

 • Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R
  • Projekty przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi dotyczące działalności B+R, w tym w zakresie infrastruktury B+R (najbliższy nabór zaplanowano od 9 września do 8 listopada 2024 r.),
 • Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe (aktualny nabór trwa od 11 marca do 30 kwietnia 2024 r.)
  • Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach,
  • Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej,
  • Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych,
 • Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT (aktualny nabór trwa od 11 marca do 30 kwietnia 2024 r.)
  • Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach,
  • Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej,
  • Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych,
  • Systemy prognozowania i ostrzegania środowiskowego,
 • Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (najbliższy nabór zaplanowano od 2 kwietnia do 28 czerwca 2024 r.)
  • Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor,
  • Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura,
  • Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności,
  • Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS,
  • Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne,
 • Działanie 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (najbliższy nabór zaplanowano od 12 listopada do 20 grudnia 2024 r.)
  • Wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, kampanie, doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze,
  • Poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną,
 • Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców
  • Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem BUR,
  • Outplacement,
  • Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej,
  • Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
  • Projekty związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy,
  • Regionalne Programy Zdrowotne w obszarze profilaktyki i rehabilitacji (najbliższy nabór zaplanowano od 5 do 19 kwietnia 2024 r. – dotyczy regionalnego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji onkologicznej),
 • Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT (najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec 2024 r.)
  • Edukacja przedszkolna,
  • Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych,
  • Wspieranie rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
  • Szkolnictwo zawodowe,
  • Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,
  • Edukacja włączająca,
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • Doradztwo zawodowe,
 • Działanie 6.9 Wspieranie uczenia się przez całe życie
  • Podniesienie umiejętności/kompetencji lub nabycie kwalifikacji przez osoby dorosłe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (aktualny nabór trwa od 23 lutego do 24 marca 2024 r.),
  • Wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych realizowanych poza Bazą Usług Rozwojowych,
  • Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku (UTW),
 • Działanie 6.10 Aktywna integracja
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo (najbliższy nabór zaplanowano od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.),
  • Inicjatywy ALMA dla ludzi młodych, znajdujących się w kategorii NEET (od 15 do 29 lat),
  • Podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych, współpraca ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji,
 • Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna
  • Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością,
  • Działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (najbliższy nabór zaplanowano od 26 kwietnia do 17 maja 2024 r.),
 • Działanie 7.3 Kultura i turystyka (najbliższy nabór zaplanowano od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.)
  • Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach miejskich,
  • Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach innych niż miejskie,
  • Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach miejskich,
  • Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie.

Dodatkowo w ramach Priorytetu 10 realizowane będą następujące działania:

 • Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki
  • Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji,
  • Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
  • Uczenie się przez całe życie – Baza Usług Rozwojowych,
  • Wsparcie kształcenia zawodowego,
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • Rozwój przedsiębiorczości (najbliższy nabór zaplanowano na grudzień 2024 r.),
  • Rozwój szkolnictwa wyższego,
  • Edukacja przedszkolna,
  • Integracja i aktywizacja społeczna,
  • Kompleksowy projekt akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),
  • Programy rozwojowe na rzecz rozwoju lokalnego (najbliższy nabór zaplanowano na wrzesień 2024 r.),
  • Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja (najbliższy nabór zaplanowano od 22 marca do 19 kwietnia 2024 r.),
 • Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach
  • Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji,
  • Wsparcie poprawy eneretycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ (najbliższy nabór zaplanowano od 3 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.),
  • Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw (najbliższy nabór zaplanowano na grudzień 2024 r.),
  • Wsparcie inwestycji produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach ujętych w TPSTWW,
 • Działanie 10.4. Zregenerowane środowisko przyrodnicze
  • Działania wspierające proces przygotowawczy rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, oraz dotkniętych skutkami działalności kopalni,
  • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (najbliższy nabór zaplanowano od 17 lipca do 13 września 2024 r.),
  • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (aktualny nabór trwa od 4 marca do 10 maja 2024 r.),
 • Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej
  • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej),
  • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE)2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej (aktualny nabór trwa od 29 stycznia do 29 marca 2024 r.),
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego,
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (najbliższy nabór zaplanowano na październik 2024 r.),
  • Projekty demonstracyjne z zakresu budownictwa pasywnego,
 • Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w szczególności na obszarach, na których występują tereny poprzemysłowe, w tym pokopalnianie) (najbliższy nabór zaplanowano na październik 2024 r.),
  • Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym,
  • Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
  • Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
  • Infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Fundusze Europejskie stanowią ważne wsparcie dla firm w regionie, a tym samym są znakomitą szansą dla wielkopolskich przedsiębiorców na realizację różnorodnych inwestycji. Dzięki tym środkom firmy z regionu otrzymają wsparcie m. in. w obszarze cyfryzacji, innowacji, ochrony środowiska (w tym w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE) i rewitalizacji, transportu, a także na cele poprawy infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, kulturalnej, społecznej i zdrowotnej.

Lokalne Grupy Działania – wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

LGD mogą realizować projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

LGD realizują projekty w następującym zakresie:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej* przez osoby fizyczne,
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej*;

2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:

 • gospodarstw agroturystycznych,
 • zagród edukacyjnych,
 • gospodarstw opiekuńczych;

3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych;

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w w/w zakresach);

5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych);

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji;

9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Lokalne Grupy Działania to ważna część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. Dzięki ich działaniom możliwe jest wdrażanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Podsumowanie

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw z Wielkopolski stanowi kluczową szansę nie tylko na ich dynamiczny rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku, lecz także na kreatywne inwestowanie w przyszłość. W zasobach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski tkwi potężny potencjał rozwoju, który może przekształcić województwo nie tylko w lidera innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, lecz także w inspirację dla innych regionów. Dzięki ambitnym planom transformacji wspartym przez te fundusze, Wielkopolska staje się miejscem, gdzie przyszłość gospodarcza i społeczna kształtuje się z poszanowaniem środowiska naturalnego i z myślą o dobrobycie obecnych i przyszłych pokoleń.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-istniejacych-firm/dotacje-dla-firm-z-wielkopolski/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.