fbpx
 

Dotacje dla łódzkich firm 2024

8 lutego 2024by Joanna Pohl
Województwo łódzkie to dynamicznie rozwijający się region, w którym prężnie rozwija się gospodarka. W ramach Funduszy Europejskich dla Regionów województwo otrzymało prawie 3 mld euro, z których w formie dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na  na innowacje, zielone inwestycje, poprawę mobilności miejskiej i rozwój transportu, a także w dużej mierze na inwestycje dotyczące transformacji społeczno-gospodarczej województwa.
Programy dotacyjne dla łódzkich firm

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Najważniejsze programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to m. in.:

 • Programy ogólnopolskie: FENG, FERS, FERC, FEnIKS,
 • Program regionalny FELD,
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania.
Główne obszary wsparcia przedsiębiorców

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to w szczególności:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • automatyzacja, cyfryzacja i robotyka – wsparcie na wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, platform e-commerce czy automatyzację procesów;
 • cyberbezpieczeństwo – wsparcie na wdrażanie systemów ochrony danych, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy audyty bezpieczeństwa informatycznego;
 • ochrona środowiska i OZE – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak ekoprojektownie, GOZ, instalacje odnawialnych źródeł energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • dywersyfikacja produktów i usług – wsparcie na projekty związane z rozszerzeniem oferty produktów oraz zdywersyfikowaniem rynków zbytu;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.
Programy w perspektywie finansowej 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 realizowane są programy:

 • Regiony,
 • Infrastruktura, Klimat, Środowisko,
 • Nowoczesna Gospodarka,
 • Rozwój Cyfrowy,
 • Rozwój Społeczny,
 • Pomoc Techniczna,
 • Współpraca Terytorialna (Interreg),
 • Pomoc Żywnościowa,
 • Rybactwo,
 • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Cele programu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Ponadto, dostrzegając istotność współpracy sektora nauki i biznesu w rozwoju badań, Program posiada ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Budżet FENG to ok 7,9 mld euro, a lokalni przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne, obecnie trwa IV runda – nabór dla projektów konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO). Kolejne nabory zaplanowano na kwiecień-maj 2024 r. (nabór dla konsorcjów MŚP) oraz na czerwiec-październik 2024 r. (nabór dla pojedynczych MŚP).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na luty 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Projekt uzyska wsparcie, jeśli:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny w ramach 3. Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany dla przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.
 • Program skierowany jest do szerokiego grona, m.in. do:
 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do lat 3,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • partnerów społecznych,
 • organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • nauczycieli i organów prowadzących szkoły,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia,
 • podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Budżet całego Programu to 21,7 mld zł, w ramach którego łódzcy przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki (najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.), w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA); oraz
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji (najbliższe nabory zaplanowano na czerwiec 2024 r, a kolejne na październik 2024 r.w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to ważna inwestycja w przyszłość Polski. Środki te pozwolą na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia obywateli i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski.

FERC koncentruje się m.in. na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł, a ze środków tych realizowane będą projekty w następujących obszarach:

 • Rozwój infrastruktury cyfrowej: rozbudowa sieci światłowodowej, budowa sieci 5G, rozwój inteligentnych miast i regionów.
 • Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych: podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności cyfrowych, edukacja cyfrowa w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja cyfrowa dorosłych.
 • Wsparcie innowacji cyfrowych: rozwój nowych technologii cyfrowych w branżach motoryzacyjnej, medycznej, ICT, turystycznej.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to atrakcyjna możliwość dla łódzkich przedsiębiorców na sfinansowanie realizacji projektów przyczyniających się do rozwoju cyfrowego tego regionu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych.

Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł), a jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Wsparcie ma przyczynić się do budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro). Beneficjentami programu będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, nauki i edukacji.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. w ramach następujących priorytetów:

 • Infrastruktura transportowa: modernizacja dróg, kolei, portów i lotnisk, rozwój transportu publicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • Ochrona środowiska: ochrona powietrza, wody i gleby, rozwój odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami;
 • Adaptacja do zmian klimatu: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

Wśród najważniejszych konkursów w 2024 roku można wymienić:

 • Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna (najbliższy nabór potrwa od 31 stycznia do 29 lutego 2024 r.),
  • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.),
 • Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:
  • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza (najbliższy nabór wniosków zaplanowano na maj 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE (najbliższy nabór potrwa od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.),
  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 15 marca 2024 r.).

W ramach powyższych działań dofinansowane zostaną m.in. następujące projekty:

 • Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Rozwijanie recyklingu odpadów.
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył).
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko stanowią doskonałą okazję dla łódzkich przedsiębiorców, umożliwiając pozyskanie środków na realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju tego regionu.

Fundusze dla Regionów – Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które są realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Województwo łódzkie otrzyma 2,745 mld euro.

Środki te pochodzą z trzech funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), oraz
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Środki te inwestowane będą:

 • w innowacje – ponad 254 mln euro na bardziej konkurencyjny i inteligentny region, dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej;
 • w zielone inwestycje – ponad 496 mln euro na bardziej przyjazny dla środowiska, niskoemisyjny i przechodzący ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporny region dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej;
 • w mobilność miejską – ponad 148 mln euro na zrównoważony transport miejski, lepszą dostępność, szybkość i bezpieczeństwo przemieszczania się;
 • w rozwój transportu – ponad 414 mln euro na inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępności transportowej województwa w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej, a także publicznego transportu zbiorowego o charakterze pozamiejskim;
 • w rozwój lokalny – ponad 189 mln euro na wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych w tym poprzez wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich;
 • w rozwój społeczny – ponad 144 mln euro na podniesienie jakości i dostępu do kształcenia oraz dalsze doskonalenie systemu edukacji w kierunku bardziej innowacyjnego podejścia do kształcenia i lepszego dopasowania do wymagań rozwijającej się gospodarki, ale również wzmocnienia odporności szkolnictwa na sytuacje kryzysowe, takie jak np. pandemia;
 • w zatrudnienie i integrację – ponad 362 mln euro na poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej;
 • w edukację i kadry – ponad 268 mln euro na wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • w transformację – ponad 354 mln euro na umożliwienie ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki;
 • na pomoc techniczną – ponad 109 mln euro na wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego wspierane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.

Program obejmuje 12 osi priorytetowych:

 • Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla mobilnego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom,
 • Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji,
 • Pomoc techniczna EFRR,
 • Pomoc techniczna EFS+,
 • Pomoc techniczna FST

Przedsiębiorcy z województa łódzkiego będą mogli pozsyskać dofinansowanie w ramach wszystkich priorytetów, w tym również w ramach priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.

Wśród najważniejszych konkursów dla łódzkich przedsiębiorców w 2024 roku znajdują się:

 • Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
  • Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (nabór zaplanowano od 12 lutego do 6 marca 2024 r.),
  • Usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw,
  • Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
 • Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP
  • Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw (nabór zaplanowano od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.),
  • Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 (nabór zaplanowano od 16 września do 30 września 2024 r.),
  • Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) (nabór zaplanowano od 4 marca do 25 marca 2024 r.),
  • Wdrożenie wyników prac B+R,
  • Wdrożenie innowacji;
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna
  • Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej (nabór zaplanowano od 15 marca do 31 maja 2024 r.),
  • Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nabór zaplanowano od 15 marca do 31 maja 2024 r.),
  • Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych (nabór zaplanowano od 22 marca do 15 maja 2024 r.),
  • Podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (nabór zaplanowano od 28 marca do 30 czerwca 2024 r.);
  • Inwestycje służące kontroli jakości powietrza (nabór zaplanowano od 28 marca do 30 czerwca 2024 r.);
 • Działanie 2.10 Gospodarka wodno- ściekowa – aglomeracje 10-15 tyś RLM (nabór zaplanowano na lipiec-październik 2024 r.)
  • Inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi,
  • Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej;
 • Działanie 2.12 Gospodarowanie wodą (nabór zaplanowano na czerwiec-wrzesień 2024 r.)
  • Inwestycje w infrastrukturę do celów ujęcia, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • Wspieranie wydajnego gospodarowania wodą;
 • Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (nabór zaplanowano od 29 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., jednak termin ten ulegnie przesunięciu)
  • Inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów,
  • Zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych),
  • Inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie
  • Wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach,
  • Edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych;
 • Działanie 3.1 Mobilność miejska
  • Inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (nabór zaplanowano na grudzień 2024 r. – marzec 2025 r.),
  • Inwestycje dotyczące bezemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej z niezbędną infrastrukturą (nabór zaplanowano na grudzień 2024 r. – marzec 2025 r.),
  • Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego (nabór zaplanowano na listopad 2024 r. – grudzień 2025 r.),
  • Inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych (nabór zaplanowano na listopad 2024 r. – grudzień 2025 r.),
  • Inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie miejskim (nabór zaplanowano na grudzień 2024 r. – marzec 2025 r.),
  • Przygotowanie lub aktualizacja planów zrównoważonej mobilności miejskiej (nabór zaplanowano od 15 marca do 3 czerwca 2024 r.);
 • Działanie 4.3 Transport kolejowy
  • Inwestycje dotyczące infrastruktury lub taboru kolejowego (nabór zaplanowano na wrzesień-listopad 2024 r.),
  • Opracowanie dokumentacji dla kolejowych inwestycji infrastrukturalnych (nabór zaplanowano od 29 lutego do 29 marca 2024 r.);
 • Działanie 4.4. Publiczny transport pozamiejski (nabór zaplanowano na wrzesień-listopad 2024 r.)
  • Wsparcie publicznego transportu pozamiejskiego,
  • Inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie;
 • Działanie 4.5 Infrastruktura paliw alternatywnych (nabór zaplanowano na wrzesień-listopad 2024 r.);
 • ziałanie 5.2 Rewitalizacja obszarów miejskich (nabór zaplanowano na kwiecień-czerwiec 2024 r.);
 • Działanie 5.3 Rewitalizacja obszarów wiejskich (nabór zaplanowano na kwiecień-czerwiec 2024 r.);
 • Działanie 6.2 Infrastruktura społeczna (nabór zaplanowano od 25 stycznia do 31 marca 2024 r.);
  • Inwestycje służące rozwojowi środowiskowych form wsparcia,
  • Inwestycje w infrastrukturę służącą pieczy zastępczej i wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • Inwestycje w mieszkalnictwo,
  • Inwestycje w infrastrukturę służącą integracji lub reintegracji społecznej lub zawodowej;
 • Działanie 6.4 Kultura i turystyka (nabór trwa do 14 lutego 2024 r.)
  • Wsparcie rozwoju międzyinstytucjonalnej lub międzysektorowej współpracy w zakresie kultury i turystyki oraz tworzenia wspólnej oferty w tych obszarach, sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa i sprzyjającej włączeniu społecznemu,
  • Wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych;
 • Działanie 7.5 Integracja i społeczeństwo obywatelskie
  • Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA,
  • Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ),
  • Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
  • Budowa zdolności partnerów społecznych,
  • Działania antydyskryminacyjne (nabór zaplanowano na maj-czerwiec 2024 r.);
 • Działanie 7.7 Integracja obywateli państw trzecich (nabór zaplanowano na sierpień-wrzesień 2024 r.)
  • Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna,
  • Budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich,
  • Budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich,
  • Przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy,
  • Wsparcie społeczeństwa przyjmującego;
 • Działanie 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne
  • Rozwój usług społecznych (nabór zaplanowano od 19 stycznia do 29 lutego 2024 r. oraz od 20 lutego do 1 kwietnia 2024 r. oraz na sierpień-wrzesień i listopad-grudzień 2024 r.),
  • Wsparcie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS),
  • Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych (nabór zaplanowano od 20 lutego do 1 kwietnia 2024 r.),
  • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji (nabór zaplanowano od 19 stycznia do 29 lutego 2024 r. oraz od 20 lutego do 1 kwietnia 2024 r. oraz na sierpień-wrzesień i listopad-grudzień 2024 r.);
 • Działanie 7.12 Usługi na rzecz rodziny
  • Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych,
  • Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
  • Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych (nabór zaplanowano na lipiec-sierpień 2024 r.),
  • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji (nabór zaplanowano na lipiec-sierpień 2024 r.);
 • Działanie 7.13 Włączenie społeczne (nabór zaplanowano od 9 marca do 18 kwietnia 2024 r.)
  • Rozwój usług dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w kryzysie bezdomności,
   Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji;
 • Działanie 8.1 Wzmocnienie równości płci (nabór zaplanowano na czerwiec-lipiec 2024 r.);
 • Działanie 8.3 Outplacement (nabór zaplanowano od 22 marca do 30 kwietnia 2024 r.);
 • Działanie 8.4 Zdrowy pracownik
  • Wdrożenie działań z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz mających na celu utrzymanie pracownika na rynku pracy (nabór trwa do 15 lutego 2024 r.),
  • Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych obejmujących profilaktykę kierowaną do osób zatrudnionych,
  • Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (nabór trwa do 20 lutego 2024 r., a kolejny zaplanowano na październik-listopad 2024 r.);
 • Działanie 8.5 Poprawa organizacji pracy (nabór zaplanowano od 26 lutego do 15 kwietnia 2024 r.);
 • Działanie 8.10 Edukacja włączająca
  • Działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej (nabór zaplanowano
  • od 30 stycznia do 30 marca 2024 r. oraz na wrzesień-października 2024 r.),
  • Działania w zakresie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym,
  • Działania w zakresie edukacji włączającej w kształceniu zawodowym;
 • Działanie 8.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych (nabór trwa do 12 lutego 2024 r.);
 • Działanie 8.12 Aktywność edukacyjna
  • Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami (nabór zaplanowano na maj-czerwiec 2024 r.),
  • Upskiling pathways (nabór zaplanowano na lipiec-wrzesień 2024 r.).

Dodatkowo w ramach Priorytetu 9 realizowane będą następujące działania:

 • Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji
  • Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (nabór trwa do 28 lutego 2024 r.),
  • Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych (nabór zaplanowano od 15 marca do 30 kwietnia 2024 r.),
  • Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R (nabór zaplanowano od 15 marca do 30 kwietnia 2024 r.),
  • Wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) (nabór zaplanowano od 18 stycznia do 29 marca 2024 r.),
  • Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości (nabór zaplanowano od 23 lutego do 29 marca 2023 r.),
  • Wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
  • Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
  • Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach (nabór zaplanowano od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.),
  • Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
  • Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych (nabór zaplanowano na sierpień-wrzesień 2024 r.),
  • Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych (nabór zaplanowano na lipiec-sierpień 2024 r.)
 • Działanie 9.2 Społeczeństwo w transformacji
  • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową (nabór trwa do 9 lutego 2024 r.),
  • Inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji (nabór zaplanowano na maj-czerwiec 2024 r.),
  • Usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR,
  • Działania typu outplacement,
  • Działania ukierunkowane na wsparcie pracodawców we wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej,
  • Tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (nabór trwa do 9 lutego 2024 r.),
  • Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki (nabór trwa do 9 lutego 2024 r.);
 • Działanie 9.3 Przestrzeń w transformacji
  • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
  • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci,
  • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE,
  • Działania na rzecz usunięcia lub zmniejszania zanieczyszczenia elementów środowiska (m.in. gleb, ziemi lub wód gruntowych),
  • Zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele środowiskowe (w tym m.in. rozwój zielonej infrastruktury),
  • Inwestycje dotyczące bezemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą (nabór zaplanowano na marzec-kwiecień 2025 r.),
  • Inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (nabór zaplanowano na luty-marzec 2025 r.).

Fundusze Europejskie stanowią ważne wsparcie dla firm w regionie, a tym samym są znakomitą szansą dla łódzkich przedsiębiorców na realizację różnorodnych inwestycji, takich jak modernizacja zakładów produkcyjnych, wprowadzenie nowych technologii, szkolenie pracowników czy też rozwój działań badawczo-rozwojowych. Dzięki tym środkom mogą również wzmacniać swoją konkurencyjność na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Lokalne Grupy Działania – wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

LGD mogą realizować projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Lokalne Grupy Działania to ważna część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. Dzięki ich działaniom możliwe jest wdrażanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Podsumowanie

Wsparcie finansowe dla łódzkich przedsiębiorstw to nie tylko szansa na szybszy rozwój i wzmocnienie ich pozycji na rynku, ale także możliwość kreatywnego inwestowania w przyszłość. Dostępne dotacje umożliwiają firmom realizację ambitnych projektów rozwojowych, co pozwala im na podnoszenie konkurencyjności, ale także wyznaczać nowe standardy w branżach, w których działają. Programy dotacyjne, dostosowane do potrzeb łódzkich firm, otwierają drzwi do innowacyjnych rozwiązań i wspierają rozwój lokalnego biznesowego ekosystemu. W efekcie, inwestycje te stają się nie tylko inwestycją w sukces przedsiębiorstwa, ale także w rozwój całego regionu, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla przyszłych inicjatyw biznesowych.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-firm-z-lodzkiego/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone