fbpx
 

Wdrażanie innowacji w małopolskich MŚP

28 lutego 2024by Joanna Pohl
Trwa konkurs dotacyjny dla małopolskich przedsiębiorców pn. „Wdrażanie innowacji”. W ramach Działania 1.12 programu Fundusze Europejskie dla Małopolski dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego.

Program podzielony jest na sześć priorytetów:

 • Priorytet 1: Zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • Priorytet 2: Inteligentna gospodarka,
 • Priorytet 3: Integracja społeczna i spójność terytorialna,
 • Priorytet 4: Ochrona środowiska i efektywność energetyczna,
 • Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną,
 • Priorytet 6: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę transportową

i obejmuje szeroki zakres działań, m.in.:

 • Inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, wodno-kanalizacyjną i energetyczną,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców, w tym dla MŚP,
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
 • Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Ochronę środowiska i działania na rzecz klimatu.

Celem Działania 1.12 jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą cechować się innowacyjnością występującą co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich, w tym pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub środków własnych przedsiębiorstwa.

Co ważne, wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych.

Premiowane będą projekty:

 • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego),
 • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030),
 • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy,
 • o gotowości administracyjnej do realizacji projektu (m. in.. wydane zgody i decyzje).
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.12 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu wdrażania innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Przez prace B+R rozumie się badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Elementem uzupełniającym projekt może być także:

 • budowanie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, w szczególności w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami (cross-financing), oraz
 • specjalistyczne doradztwo, w tym pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.

Co ważne, usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ile można uzyskać wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej, w ramach której część bezzwrotna dotacji wyniesie od 60 do 70%, a część zwrotna wyniesie od 30 do 40% i będzie podlegała zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis oraz 60% kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie określono na 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a maksymalną na 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych).

Budżet naboru wynosi 44 754 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Wdrażanie innowacji” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA w terminie od 21 lutego do 6 maja 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wdrazanie-innowacji-w-malopolskich-msp/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.