fbpx
 

Dotacje na ochronę środowiska z programu FENKIS 2021-2027

25 kwietnia 2023by Martyna Skulska

Rusza największy program! Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS). Budżet programu wynosi prawie 29,3 mld euro. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, rozwój kolei, budowę dróg, zdrowie, kulturę czy ochronę środowiska.  

Cel programu

Celem programu FEnIKS na lata 2021 – 2027 jest przede wszystkim poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Zadania programu
 1. a) poprawa bezpieczeństwa transportu;
 2. b) dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T;
 3. c) obniżenie emisyjności gospodarki;
 4. d) budowa odpornego i efektywnego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 5. e) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i poprawa odporności staremu ochrony zdrowia;
 6. f) wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.
W jakiej formie udzielane jest wsparcie?

Wsparcie udzielone będzie w formie dotacji, instrumentów finansowych oraz elementów, które łączyć będą finansowanie zwrot i dotacyjne.

Harmonogram naboru wniosków
Typy projektów, wnioskodawcy, nabory oraz kwota dotacji:
 1. Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi z

udziałem zieleni/zielono niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na

przyrodzie.

Z tego typu projektów skorzystać może administracja publiczna oraz służby publiczne. Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 roku i potrwa do października 2023 roku. Budżet projektu wynosi 500.000,00 zł.

 1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodnościekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK

Nabór przeznaczony jest dla: Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu i potrwa do września 2023 roku. Budżet projektu to 800.000,00 zł.

 1. Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie

Z tego typu projektu skorzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się w październiku 2023 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. Budżet projektu to  100.000,00 zł.

 1. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadam

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się w grudniu 2023 roku i potrwa do lutego 2024 roku. Budżet projektu wynosi 300.000,00 zł.

 1. Działania edukacyjno informacyjne społeczeństwa w szczególności w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenia działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

Projekt skierowany jest do uczelni wyższych, jednostek naukowych i badawczo‐naukowych; pozarządowych organizacji ekologicznych. Planowany nabór jest na kwiecień 2024 i potrwa do marca 2024 roku. Budżet projektu to 30.000,00 zł.

 1. Ochrona insitu lub exsitu zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Nabór przeznaczony dla: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki narodowe, jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, jednostki naukowe i naukowo‐badawcze, uczelnie wyższe, pozarządowe organizacje ekologiczne, urzędy morskie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, partnerstwa

Nabór wniosków planowany jest na październik 2023 i potrwa do grudnia 2023. Kwota przeznaczona na ten projekt to 100.000,00 zł.

 1. Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi

Nabór przeznaczony jest dla parków narodowych. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na październik 2023 i potrwa do grudnia 2023. Budżet projektu wynosi 200.000,00 zł.

 1. Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi 

Nabór przeznaczony dla: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki narodowe, urzędy morskie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, partnerstwa

Nabór wniosków planowany jest na styczeń 2024 i potrwa do marca 2024. Budżet projektu wynosi 30.000,00 zł.

 1. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem

Nabór przeznaczony dla: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, pozarządowe organizacje ekologiczne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia ogrodowe.

Nabór wniosków rusza w styczniu 2024 roku i zostanie zakończony w marca 2024 roku. Budżet projektu wynosi 95.000,00 zł.

 1. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem „odbetonowanie” terenów miejskich

Nabór przeznaczony dla: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Nabór wniosków ruszy w listopadzie 2023 roku i zakończy się w kwietniu 2024 roku. Budżet projektu wynosi 40.000,00 zł.

 1. Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Nabór przeznaczony dla: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki narodowe, jednostki naukowe i naukowo‐ badawcze, uczelnie wyższe, pozarządowe organizacje ekologiczne.

Nabór wniosków rusza w styczniu 2024 roku i potrwa do marca 2024 roku. Budżet projektu wynosi 60.000,00 zł.

 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych (przesył)

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 01.08.2023 r. I potrwa do 30.06.2025 r. Budżet projektu wynosi 1.600.000,00 zł.

 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych (dystrybucja)

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 01.02.2024 r. I potrwa do 18.03.2024 r. Budżet to  300.000,00 zł.

 1. Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył)

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 01.11.2023 r. I potrwa do 30.06.2025 r. Budżet to 500.000,00 zł.

 1. Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja)

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 16.10.2023 r. I potrwa do 30.11.2023 r. Budżet projektu wynosi 700.000,00 zł.

 1. Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielononiebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na naturze

Wsparcie przeznaczone dla: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku 2023 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. Budżet projektu wynosi 500.000,00 zł.

 1. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimat

Wsparcie przeznaczone dla: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu 2023 roku i potrwa do sierpnia 2023 roku. Budżet projektu to 20.000,00 zł.

 1. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych

Nabór przeznaczony dla:

Szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Nabór wniosku rozpocznie się w listopadzie 2023 roku i potrwa do stycznia 2024 roku. Budżet projektu wynosi 40.000,00 zł.

 1. Samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia

Nabór przeznaczony dla: podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Nabór wniosków rozpocznie się w październiku 2023 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. Budżet projektu wynosi 300.000,00 zł.

 1. Inwestycje infrastrukturalne, w tym: infrastruktura szynowa (tramwajowa), węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast), miejskie systemy ITS, rozwiązania IT, systemy sprzedaży biletów i informacji pasażerskiejtabor szynowy (tramwaje)Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Projekt skierowany jest do: integrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna.

Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2023 roku i potrwa do czerwca 2024 roku. Budżet wynosi 6.705.000,00 zł.

 1. Fazowane: budowa, przebudowa dróg będących w zarządzie GDDKIA do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w sieci bazowej TENT

Projekt skierowany do służb publicznych oraz administracji publicznej. Nabór wniosków ruszy w listopadzie 2023 roku i potrwa do grudnia 2024 roku. Budżet przeznaczony na ten projekt to 1.100.000,00 zł.

 1. budowa, przebudowa i modernizacja linii kolejowych zabudowa ERTMS na liniach kolejowych

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, które  realizują cele publiczne (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Nabór wniosków rozpocznie się w listopadzie 2023 roku i potrwa do grudnia 2024 roku. Budżet projektu to 14.610.000,00 zł.

 1. Rozwój infrastruktury POZ, w tym cyfryzacja placówek i rozwój telemedycyny, doposażenie i roboty budowlane, w celu świadczenia szerszych zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, wynikających z wprowadzanych reform.

Projekt skierowany do: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)- projekt realizowany w formule grantowej; grantobiorcy: podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ).

Nabór wniosków rusza w II/III kwartale 2023 roku i potrwa do III/IV kwartału 2023 roku. Budżet na ten projekt to 1 254 547 735,54 zł.

 1. Inwestycje w infrastrukturę i doposażenie 18 dyspozytorni medycznych (Beneficjentem projektu będą Wojewodowie – 16 województw) oraz rozwój infrastruktury łączności (Beneficjentami na poziomie województw będą Wojewodowie a na poziomie centralnym – LPR)

Podmioty, których dotyczy projekt: Inwestycje w infrastrukturę i doposażenie 18 dyspozytorni medycznych (Beneficjentem projektu będą Wojewodowie – 16 województw) oraz rozwój infrastruktury łączności (Beneficjentami na poziomie województw będą Wojewodowie a na poziomie centralnym – LPR). Nabór wniosków rozpocznie się w II lub III kwartale 2023 roku i potrwa do III/IV kwartału 2023 roku. Budżet projektu wynosi 293 564 170,12 zł.

 1. Zakup i instalacja pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Beneficjent projektu – LPR)

Nabór wniosków rozpocznie w II/ III kwartale 2023 roku i potrwa do III/IV kwartału 2023 roku. Budżet projektu nie jest jeszcze znany.

 1. Wsparcie infrastrukturalne nowych i istniejących Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (1 i 2 POZIOM REFERENCYJNY)

Z projektu mogą skorzystać podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dla

dorosłych. Nabór wniosków rozpocznie się w III/IV kwartale 2023 roku i potrwa do IV kwartału 2023 roku lub I kwartału 2024 roku. Budżet programu wynosi 954.710.826, 75 zł.

 1. Przenoszenie oddziałów psychiatrycznych ze szpitali monospecjalistycznych do szpitali wielospecjalistycznych (3 POZIOM REFERENCYJNY)

Z projektu mogą skorzystać podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dla

dorosłych. Nabór wniosków rozpocznie się w IV kwartale 2023 roku lub I kwartale 2024 roku i potrwa do I/II kwartału 2024 roku. Budżet programu wynosi 954.710.826, 75 zł.

 1. Inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie AOS zmierzające do odwracania piramidy świadczeń i rozwój opieki jednego dnia w ponadregionalnych podmiotach leczniczych; inwestycje ukierunkowane będą na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej.

Z projektu skorzystać mogą: ponadregionalne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Nabór wniosków rozpocznie się w III/IV kwartale 2024 roku i potrwa do III/IV kwartału 2024 roku. Budżet projektu wynosi 1 137 874 796,14 zł

 1. Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej), Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego

Z projektu mogą skorzystać: państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową, instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne;, podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO i Pomników Historii Prezydenta RP oraz posiadające tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego – inne niż wskazane wyżej; oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO/Pomnikó w Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków ruszy w maju 2023 roku i potrwa do sierpnia 2023 roku Budżet projektu wynosi 400.000,00 zł.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z listy projektów programu FEnIKS 2021 -2027 już dziś.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone