fbpx
 

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne

31 marca 2024by Joanna Pohl
Współczesny świat biznesu rządzi się dynamiką innowacji i ciągłego rozwoju. Aby sprostać wyzwaniom i zbudować silną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko kapitału, ale również wsparcia w realizacji ambitnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. Doskonałym rozwiązaniem są dotacje, które oferują szeroki wachlarz możliwości dla firm o różnym profilu działalności i skali.
Korzyści z udziału w targach zagranicznych

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych (B+R) niesie ze sobą szereg korzyści dla firm, zarówno tych dużych, jak i małych i średnich (MŚP). Oto kilka kluczowych korzyści:

 • Wzrost konkurencyjności:

Innowacje i nowe technologie to klucz do sukcesu w biznesie. Projekty B+R umożliwiają wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które dają firmom przewagę nad konkurencją. Pozwalają na opracowanie nowych produktów i usług, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów. Umożliwiają także unowocześnienie istniejących procesów i obniżenie kosztów produkcji.

 • Rozwój potencjału:

Projekty B+R stwarzają szansę na podniesienie kwalifikacji kadry i rozwój zaplecza technologicznego firmy. Wzmacniają umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów pracowników. Kształtują kulturę innowacyjności i przedsiębiorczości w firmie.

 • Wzmocnienie pozycji na rynku:

Realizacja projektów B+R buduje wizerunek firmy jako innowacyjnego i rzetelnego partnera. Zwiększa zaufanie klientów i inwestorów, a także ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

 • Większy dostęp do dofinansowania:

Istnieje wiele programów dotacyjnych, które oferują wsparcie finansowe dla firm realizujących projekty B+R. Dotacje mogą znacząco obniżyć koszty projektów i zwiększyć ich rentowność, a tym samym przyczynić się do rozwoju firmy.

 • Możliwość nawiązania ciekawej współpracy:

Projekty B+R mogą być realizowane we współpracy z innymi firmami, instytutami badawczymi lub uczelniami. Współpraca pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz na dostęp do specjalistycznych zasobów.

Dodatkowe korzyści to m. in.:

 • Zwiększenie satysfakcji pracowników.
 • Wzmocnienie pozycji firmy na rynku pracy.
 • Możliwość wpływania na kierunki rozwoju technologicznego.
 • Wkład w rozwój społeczności i gospodarki.
Dla kogo wsparcie?

Wsparcie w dofinansowaniu na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne dostępne jest dla szerokiego grona polskich firm, w tym:

 • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP):

Firmy te stanowią zdecydowaną większość beneficjentów programów dofinansowania. Programy dedykowane MŚP często oferują preferencyjne warunki, takie jak wyższy poziom dofinansowania lub uproszczone procedury składania wniosków.

 • Dużych przedsiębiorstw:

Duże firmy również mogą ubiegać się o dofinansowanie, ale programy dla nich przeznaczone są zazwyczaj bardziej restrykcyjne. Duże firmy mogą korzystać z programów krajowych i unijnych.

 • Przedsiębiorstw z różnych sektorów:

Dofinansowanie dostępne jest dla firm z różnych sektorów gospodarki, w tym:

  • Przemysł,
  • Produkcja,
  • Usługi,
  • Rolnictwo,
  • Budownictwo,
  • Nowe technologie,
  • i wiele innych.
 • Jednostek naukowych:
  • Instytutów badawczych,
  • Uczelni wyższych.
 • Innych organizacji:
  • Organizacji pozarządowych,
  • Klastrów.
Dodatkowe kryteria:

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów dotyczących wielkości i rodzaju podmiotu, programy dofinansowania mogą również zawierać inne wymagania, takie jak:

 • Innowacyjność projektu:
  • Stopień nowości i oryginalności rozwiązania,
  • Potencjał do generowania nowych produktów, usług lub procesów,
  • Wpływ na rozwój technologiczny,
 • Potencjał komercyjny projektu:
  • Możliwość wdrożenia wyników projektu na rynek,
  • Szacunkowy rozmiar rynku i potencjał sprzedażowy,
  • Konkurencyjność rozwiązania,
 • Doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego:
  • Wykształcenie i doświadczenie członków zespołu,
  • Dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektów B+R,
  • Umiejętność zarządzania projektem,
 • Współpraca z innymi podmiotami:
  • Udział w projekcie innych firm, jednostek naukowych, itp.,
  • Komplementarność kompetencji partnerów,
  • Potencjał do synergii i wymiany wiedzy,
 • Efekty ekologiczne i społeczne projektu:
  • Wpływ projektu na środowisko naturalne,
  • Korzyści dla społeczeństwa,
  • Zgodność z celami zrównoważonego rozwoju,
 • Lokalizacja projektu:
  • Realizacja projektu na terenie Polski lub w regionie objętym dofinansowaniem,
  • Wkład projektu w rozwój lokalnej gospodarki,
 • Inne kryteria:
  • Minimalny poziom zatrudnienia,
  • Minimalny poziom obrotów,
  • Posiadanie odpowiednich certyfikatów,
  • Wkład własny wnioskodawcy.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie w ramach projektów badawczo-rozwojowych można przeznaczyć na szeroki zakres wydatków, m.in.:

 • Koszty badań i rozwoju:
  • Wynagrodzenia pracowników
  • Zakup materiałów i usług
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Koszty podróży służbowych
  • Koszty publikacji
 • Koszty infrastruktury:
  • Zakup lub modernizacja aparatury badawczej
  • Budowa lub modernizacja laboratoriów
  • Wdrożenie systemów informatycznych
 • Koszty doradztwa:
  • Usługi konsultingowe
  • Ekspertyzy
  • Badania rynku
 • Koszty ochrony własności intelektualnej:
  • Zgłoszenia patentowe
  • Ochrona wzorów użytkowych
  • Ochrona znaków towarowych
 • Koszty szkoleń:
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Inne koszty:
  • Koszty marketingowe
  • Koszty promocji
  • Koszty ubezpieczenia

Należy pamiętać, że lista wydatków kwalifikowanych może się różnić w zależności od programu dofinansowania.

Przykładowe programy dotacyjne:

Istnieje wiele programów dofinansowania projektów badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Oto kilka przykładów:

 • Konkurs „Ścieżka Smart” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.
 • Program Horyzont 2020 będący największym programem badawczym i innowacyjnym w Unii Europejskiej, oferujący dofinansowanie dla projektów B+R.
 • Program Erasmus+ oferujący wsparcie dla projektów edukacyjnych i badawczych w różnych dziedzinach.
 • Konkurs „Laboratorium Innowatora” oferujący wsparcie indywidualnych innowatorów (startupów), którzy mają pomysł na ciekawy, innowacyjny projekt/wynalazek.

Ponadto dostępne są także konkursy regionalne, których głównym celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, np.:

 • Konkurs „Innowacyjne przedsiębiorstwa” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać m.in. projekty B+R przedsiębiorstw; infrastruktura B+R przedsiębiorstw; transfer technologii do MŚP; a także bony na innowacje dla MŚP. Projekty realizowane będą w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji woj. dolnośląskiego.
 • Konkurs „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wsparcie otrzymają projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług i procesów lub wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów, usług i procesów oraz na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej przez MŚP.
 • Konkurs „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach działania wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw; a także wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R. Realizowane projekty będą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. łódzkiego.
 • Konkurs „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać m.in. prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia oraz projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem. Wsparcie będzie kierowane na przedsięwzięcia zgodne z Regionalną Inteligentną Specjalizacją i uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji woj. małopolskiego.
 • Konkurs „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Działanie to obejmuje projekty badawczo-rozwojowe; projekty modułowe; infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, a także infrastruktura badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Finansowanie otrzymają m. in. projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.
 • Konkurs „Rozwój regionalnego potencjału B+R” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wsparcie obejmie projekty B+R przedsiębiorstw i będzie kierowane na projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. podlaskiego.
 • Konkurs „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać projekty przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi dotyczące działalności B+R, w tym w zakresie infrastruktury B+R. Wsparcie w ramach działania ukierunkowane jest na Regionalne i/lub Podregionalne Inteligentne Specjalizacje (IS) woj. wielkopolskiego, w tym regionalne innowacje społeczne rozumiane jako produkt bądź usługa służąca rozwiązaniu problemu społecznego istotnego dla rozwoju regionu.
 • Konkurs „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej. W efekcie nastąpi wzrost współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.W ramach projektu udzielane będzie kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych: na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz na ochronę własności intelektualnej.
 • i wiele innych.
Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie na projekty B+R, należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Wniosek musi zawierać m.in. opis projektu, informacje o firmie, informacje o zespole projektowym, kalkulację kosztów projektu, a także inne wymagane informacje i załączniki. Dokładne warunki dofinansowania różnią się w zależności od programu. Doradcy365 służą pomocą w przygotowaniu wniosku oraz przeprowadzeniem przez całą procedurę aplikacyjną wraz z rozliczeniem dotacji.

Podsumowanie

Realizacja projektów B+R to strategiczna inwestycja, która może przynieść firmom wiele korzyści. Innowacje i nowe technologie to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu, a projekty B+R to doskonały sposób na ich wdrażanie. Dotacje to cenne narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom w rozwoju i realizacji tych strategicznych celów. Zachęcamy wszystkie firmy do zapoznania się z dostępnymi programami dofinansowania i do wykorzystania tej szansy na rozwój.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.