fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla małopolskich przedsiębiorców
Bony na innowacje dla MŚP

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 „Bony na innowacje w MŚP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą skorzystać z usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Bony na innowacje w MŚP"

„Bony na innowacje w MŚP” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Priorytetu I. „Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości” programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co musi znajdować potwierdzenie w dokumentach rejestrowych lub oświadczeniu, że ww. warunek zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wsparcie projektów realizowanych w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi służące zwiększeniu podaży innowacji produktowych lub innowacji w procesach biznesowych w skali danego przedsiębiorstwa, które wspierają:

 • transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, rozumianą jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych, lub
 • realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, stanowiących ekoinnowacje rozumiane jako innowacje, których wdrożenie wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego, poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub optymalizację wykorzystywanych zasobów.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym, która nie wpisuje się w powyższy zakres Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia celowości realizacji danej usługi w kontekście zapotrzebowania na planowane rezultaty projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Budżet konkursu: 8 888 400 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

Na co:

 • zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych (element obowiązkowy projektu), oraz
 • zakup usług proinnowacyjnych*, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IGA Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Co ważne, wszystkie dokumenty muszą obowiązkowo zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu to m. in.:

 • zakup usług badawczo-rozwojowych obejmujący:
  • prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, projekty pilotażowe, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
 • zakup usług proinnowacyjnych obejmujący:
  • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonanie projektu inżynierskiego,
  • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, oparte na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu,
  • ocenę zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, obejmującą badanie, sprawdzenie zgodności z wymaganiami lub certyfikację, prowadzoną na zasadach i przez jednostki oceniające zgodność, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
  • usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, z wyłączeniem usług dotyczących:
   • zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski,
   • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Aby dana działalność mogła zostać zaklasyfikowana jako działalność badawcza i rozwojowa, konieczne jest łączne spełnienie pięciu podstawowych kryteriów:

 • ukierunkowanie na nowe odkrycia (nowatorskość),
 • opieranie się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach (twórczość),
 • niepewność co do ostatecznego wyniku (nieprzewidywalność),
 • planowanie i budżetowanie (metodyczność),
 • prowadzenie do wyników, które mogą być odtwarzane (możliwość przeniesienia lub odtworzenia).

Ponadto, w przypadku projektów informatycznych, należy pamiętać, że czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo w Łodzi, ale planuję przenieść się do Krakowa - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

Tak, choć aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane i prowadzone w województwie małopolskim, to w przypadku złożenia stosownego oświadczenia, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, możliwe jest uzyskanie dofinansowania z tego konkursu.

Jakie czynności nie zaliczają się do działalności badawczo-rozwojowej w przypadku usług informatycznych?

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R to m. in.:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowywanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu wytworzona zostanie wiedza, która znacząco ulepszy program podstawowy,
 • rutynowe usuwanie błędów w istniejących systemach i programach (debugging), chyba że ma to miejsce przed zakończeniem procesu prac rozwojowych.
Jakie są dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięć?

Oprócz wymienionych wyżej wymagań, przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą co do zasady uwzględniać działania na rzecz zapewnienia lub promowania równości szans i niedyskryminacji w ramach procesów projektowania, realizacji i wykorzystywania nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług.

Ponadto usługi przewidziane w projekcie musza być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

 • wymogami dotyczącymi uzyskania ostatecznych zgód, decyzji, opinii, zezwoleń, zgłoszeń, pozwoleń lub innych decyzji dotyczących zakresu projektu.

Dotyczy to również tych wydawanych przez właściwe komisje bioetyczne, etyczne lub właściwe organy jeśli projekt obejmuje badania, które ich wymagają (np. badania kliniczne w zakresie wyrobów medycznych, wymagających doświadczeń nad zwierzętami, nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi itd.).

Ze wsparcia wyłączone są projekty dotyczące rodzajów działalności wykluczonych, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, o którym mowa w Podrozdziale 8.6 ust. 1 lit. c), w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, o którym mowa w Podrozdziale 8.6 ust. 1 lit. d) Regulaminu oraz w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r., o którym mowa w Podrozdziale 8.6 ust. 1 lit. bb) Regulaminu, m. in. projekty realizowane przez:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych;
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.
Jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usług w ramach działania?

Podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług w ramach działania są:

 • jednostki naukowe, do których zaliczają się:
  • uczelnie,
  • Polska Akademia Nauk oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

z zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotów, które z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podlegają ewaluacji w zakresie prowadzonej działalności naukowej. Jednostkami uprawnionymi do świadczenia usług w ramach działania są wyłącznie podmioty posiadające kategorię naukową A+, A, B+ lub B (zgodnie z wykazem kategorii naukowych przyznanych podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez ministra właściwego ds. nauki) w odniesieniu do dyscypliny, odpowiadającej przedmiotowi usługi planowanej do realizacji;

 • akredytowane ośrodki innowacji tj. podmiot lub konsorcjum podmiotów działające na rzecz innowacyjności, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji uruchomionego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, uzyskany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 • jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • kancelarie patentowe w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

Podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług są również konsorcja podmiotów wskazanych powyżej.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Bony na innowacje dla MŚP w Małopolsce".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Bony na innowacje dla MŚP".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone