fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEFundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Platformy startowe i rozwój startupów

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji PARP dla MMŚP z Polski Wschodniej.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Platformy startowe dla nowych pomysłów
Podstawowe informacje

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) stanowi kontynuację dwóch wcześniej realizowanych Programów Operacyjnych Polska Wschodnia 2007-2013 oraz 2014-2020 (PO PW). Ma na celu wsparcie najsłabiej rozwiniętej części kraju.
Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej, której celem jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.

Celem działania jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek z produktem (wyrobem lub usługą).

Zakres działania: Interwencja ma na celu:

 • dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej;
 • dalsze wspieranie pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Struktura działania: Wsparcie ma charakter etapowy – składa się z trzech komponentów.

 • Komponent I Inkubacja,
 • Komponent II Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu:
  • Komponent II a,
  • Komponent II b.

Wydatki podlegające dofinansowaniu obejmują:

 • zakup usług związanych z rozwojem modelu biznesowego;
 • wynagrodzenia personelu projektu;
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

 • środki trwałe;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • usługi zewnętrzne;
 • wynagrodzenia personelu projektu;
 • zakup surowców lub materiałów;
 • koszty pośrednie.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabory wniosków odbywają się cyklicznie w podziale na rudy aplikacyjne (zarówno dla Etapu I jak i II).

Budżet programu: Łączny budżet na wsparcie finansowego w ramach Priorytetu I na działanie 1.1 w latach 2021-2027 zaplanowano w wysokości 117 mln zł (słownie: sto siedemnaście milionów złotych).

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze rozpoczęcie prac merytorycznych mających na celu przygotowanie dobrego wniosku aplikacyjnego.

Komponent I
Inkubacja, czyli rozwój nowego pomysłu biznesowego

Wsparcie uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów, obejmującego usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego. Wsparcie to koncentruje się na testowaniu i weryfikowaniu pomysłów i koncepcji biznesowych, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego dla wdrożenia rynkowego innowacyjnego produktu/usługi.

W ramach tych projektów zostaje utworzony Indywidualny Plan Inkubacji, zgodnie z którym wsparcie obejmuje m.in.:

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

W ramach komponentu I pomysłodawcy mogą również otrzymać wsparcie w postaci grantu na zakup usług specjalistycznych niedostępnych w ramach partnerstwa PS.

Programy inkubacji realizowane są przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, działające w partnerstwie z innymi podmiotami ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości startupowej (m.in. uczelnie, fundusze VC, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy).

Po zakończeniu inkubacji startup ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie na dalszy rozwój działalności (komponent II a).

Beneficjentami komponentu I są startupy.

Dofinansowanie może otrzymać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór, a zgłoszenie odbywa się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje są oceniane przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych, a ocena obejmuje m. in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy).

Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Komponent II
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu

Komponent II a

Po zakończeniu inkubacji w Platformie startowej (w ramach komponentu I) najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy dysponujące MVP oraz zweryfikowanym modelem biznesowym mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek i pierwszą sprzedaż.

Celem komponentu jest dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej oraz wspieranie pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dofinansowanie obejmuje wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II a wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 600 tys. zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Beneficjentami komponentu II a mogą być mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i kwalifikują się do otrzymania wsparcia;
 • zakończyli program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych, a zakończenie programu inkubacji nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
Komponent II b

Po zakończeniu komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych.

Dofinansowanie obejmuje wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych);
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II b wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych).

Beneficjentami komponentu II b mogą być startupy, które ukończyły komponent II a.

Platformy
startowe

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w 9 miastach i są skierowane do różnych branż.
Platforma Startowa: Unicorn Hub
 • Miejsce inkubacji: Lublin,
 • Branża: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT.
Platforma Startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu
 • Miejsce inkubacji: Puławy,
 • Branża: Ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT.
Platforma Startowa: Start in Podkarpackie
 • Miejsce inkubacji: Rzeszów, Mielec,
 • Branża: Lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT.
Platforma Startowa: Idealist
 • Miejsce inkubacji: Lublin,
 • Branża: Energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT.
Platforma Startowa: Startup Heroes
 • Miejsce inkubacji: Olsztyn, Ełk,
 • Branża: Produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT.
Platforma Startowa: Hub of Talents 2
 • Miejsce inkubacji: Białystok, Łomża
 • Branża: Branża metalowo-maszynowa, IT/ICT.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/startup1full.jpg
Jakie usługi oferują platformy startowe?

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.
Inkubacja

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi.

W wyniku tego procesu powstaje prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Inkubacja jest prowadzona etapowo:

 • pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu – w jego trakcie diagnozowane są najważniejsze potrzeby startupu;
 • w odpowiedzi na potrzeby startupu przyporządkowywani są odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży.

Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu dotacyjnego "Platformy startowe dla nowych pomysłów"

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Platformy startowe dla nowych pomysłów"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Platformy startowe dla nowych pomysłów"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse zakwalifikowania się do inkubacji w ramach konkursu "Platformy startowe dla nowych pomysłów"?

Szanse na uzyskanie dofinansowania zależą od wielu czynników, w tym od jakości wniosku, innowacyjności pomysłu, doświadczenia zespołu realizującego projekt oraz oddziaływania projektu na rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w makroregionie Polski Wschodniej.

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, warto przygotować wniosek w sposób rzetelny i przejrzysty, przedstawić innowacyjny pomysł z potencjałem komercjalizacji oraz wykazać, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w makroregionie Polski Wschodniej.

Jakie pomysły kwalifikują się do inkubacji w platformie startowej?

Aby pomysł mógł zostać zakwalifikowany do inkubacji w platformie startowej, musi spełniać następujące kryteria:

 • Innowacyjność – pomysł musi być nowy lub znacząco udoskonalony i mieć potencjał komercjalizacji.
 • Potencjał komercjalizacji – pomysł musi mieć szansę na sukces rynkowy.
 • Zespół – zespół realizujący projekt musi mieć odpowiednie kompetencje i doświadczenie.
 • Dostępność do rynku – pomysł musi mieć możliwość wejścia na rynek.

W praktyce, pomysły kwalifikujące się do inkubacji w platformie startowej to zazwyczaj pomysły na produkty lub usługi o następujących cechach:

 • Technologiczne – pomysły oparte na nowych technologiach lub udoskonalonych technologiach.
 • Innowacyjne – pomysły, które wprowadzają nowe rozwiązania lub udoskonalenia w istniejących rozwiązaniach.
 • Rozwiązające problemy – pomysły, które rozwiązują realne problemy lub potrzeby klientów.
 • Mające potencjał skalowania – pomysły, które mogą być skalowane na duży rynek.
Jakie są przykładowe pomysły, które mogłyby zostać zakwalifikowane do inkubacji w platformie startowej?

Przykłady pomysłów, które mogłyby zostać zakwalifikowane do inkubacji w platformie startowej, to:

 • Produkty lub usługi wykorzystujące sztuczną inteligencję, internet rzeczy, blockchain lub inne nowe technologie.
 • Produkty lub usługi, które wprowadzają nowe rozwiązania lub udoskonalenia w istniejących produktach lub usługach.
 • Produkty lub usługi, które rozwiązują problemy lub potrzeby klientów w nowych lub nietypowych sposób.
 • Produkty lub usługi, które mają potencjał skalowania na duży rynek.
Jakie polskie startupy ukończyły inkubację w platformach startowych w Polsce Wschodniej i z sukcesem weszły na rynek?

Startupy, które ukończyły inkubację w platformach startowych w Polsce Wschodniej i osiągnęły wiele sukcesów rynkowych to m. in.:

 • AniOne – startup oferujący produkty dla zwierząt domowych.
 • e-Dokumenty – startup oferujący platformę do elektronicznego zarządzania dokumentami.
 • SmartFarm – startup oferujący systemy do monitoringu i automatyzacji w rolnictwie.
 • Amicai – startup oferujący platformę do rezerwacji usług medycznych.
 • Drone-Guard – startup oferujący drony do monitoringu infrastruktury.
 • e-Rezerwacje – startup oferujący platformę do rezerwacji usług online.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Platformy startowe dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z programu FEPW "Platformy startowe dla nowych pomysłów".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone