fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Zrównoważona turystyka

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 „Zrównoważona turystyka”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji na tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie funduszy na realizację projektów Twojej jednostki lub organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej jednostki lub organizacji.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Zrównoważona turystyka”

„Zrównoważona turystyka” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.1 Priorytetu V. „Zrównoważona turystyka” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane JST z terenu Polski Wschodniej.

Projekty będą realizowane przy zaangażowaniu regionalnych i lokalnych partnerów w formie partnerstw w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Beneficjentami projektów – partnerami wiodącym będą województwa PW+ odpowiedzialne za koordynację przygotowania, realizację i rozliczenie projektu.

W tworzenie produktu turystycznego, obok jednostek samorządu terytorialnego, mogą być zaangażowane podmioty takie jak:

 • zarządzający gospodarką wodną,
 • zarządzający gospodarką leśną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej.

Beneficjenci Działania będą musieli obligatoryjnie posiadać:

 1. Koncepcję produktu turystycznego – jako podstawy oceny zasadności wsparcia FEPW dla utworzenia danego produktu turystycznego, oraz
 2. Umowy o partnerstwie, w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zawarte z podmiotami realizującymi projekt.

Założenia Koncepcji produktu turystycznego, zostaną potwierdzone listami intencyjnymi/ porozumieniami o wspólnej realizacji, podpisanymi przez partnera wiodącego i kluczowe podmioty tworzące dany produkt turystyczny, zgodnie z jego charakterem. Listy/ porozumienia te określą wzajemne zobowiązania stron, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy zadań do realizacji. W przypadku partnerów projektu, wystarczającym jest zawarcie umowy o partnerstwie.

Z uwagi na złożoność projektów i wielopoziomowy układ relacji między partnerami, zostaną zawarte także umowy wykonawcze doprecyzowujące prawa i obowiązki partnerów, określone w umowie o partnerstwie:

 • pomiędzy partnerem wiodącym a województwami-partnerami – określające zakres i zasady koordynacji międzywojewódzkiej;
 • pomiędzy danym województwem a każdym podmiotem-partnerem z jego terytorium (odrębnie dla każdego podmiotu) – określające zasady wykonywania ww.
  koordynacji w danym województwie.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Przedmiotem działania jest tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych (łączących podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków.

W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty obejmujące:

 • modernizację lub budowę obiektów lub przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego, przy czym preferowane będzie wykorzystanie istniejących obiektów, a nowa infrastruktura będzie wspierana tylko w uzasadnionych przypadkach;
 • modernizację lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc, w tym:
  • o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • o system oznakowania;
  • o zagospodarowanie terenu z poszanowaniem standardów ochrony zieleni, w tym w szczególności drzew;
  • o uporządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z doprowadzeniem do dróg publicznych;
 • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu (resillience);
 • przygotowanie spójnej Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego oraz działań niezbędnych do jej wdrożenia we współpracy z partnerami projektu;
 • stworzenie narzędzi do współpracy w ramach wdrożenia produktu turystycznego i jego utrzymania; działania informacyjne, konsultacyjne, promocyjne oraz edukacyjne w zakresie wykorzystania produktu turystycznego.

Maksymalne dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet programu: 630 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych).

Na co: dofinansowanie zostanie udzielone na:

 • przygotowanie dokumentacji, zakup nieruchomości, roboty budowalne, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do
  przygotowania produktu turystycznego, określonego w Koncepcji produktu turystycznego (docelowo Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego);
 • porządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z
  doprowadzeniem do dróg publicznych, pod warunkiem, że stanowią one integralną część większego projektu, nie są dominującym elementem projektu, a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych operacji;
 • działania informacyjne i promocyjne produktu turystycznego;
 • sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.

W ramach działania nie będzie dozwolone budowanie nowych dróg lub parkingów w miastach, a w odniesieniu do istniejących – zwiększanie ich przepustowości, ani w żaden inny sposób przyczynianie się do zwiększenia ruchu samochodowego.

Dodatkowe kryteria:

 • realizowane projekty będą musiały angażować społeczności lokalne (w tym grupy defaworyzowane), partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe;
 • projekty będą uwzględniały synergie z rozwojem zielonych i cyfrowych umiejętności w ramach EFS+, aby zapewnić rozwój potencjału ludzkiego w zakresie zarządzania wspieranymi obiektami;
 • projekty będą zgodne z celami rozwojowymi dla turystyki, opisanymi w strategiach rozwoju województw PW+.

Termin i sposób składania wniosków: od 12 lutego 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI PARP.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Zrównoważona turystyka”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Zrównoważona turystyka”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo na Mazurach - czy mogę uzyskać wsparcie z tego programu?

Tak, jednak nie jako partner wiodący, a więc nie jako Wnioskodawca.

Projekty będą realizowane przy zaangażowaniu regionalnych i lokalnych partnerów w formie partnerstw w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Beneficjentami projektów – partnerami wiodącym będą województwa PW+ odpowiedzialne za koordynację przygotowania, realizację i rozliczenie projektu, natomiast w tworzenie produktu turystycznego, obok JST, mogą być zaangażowane podmioty z Polski Wschodniej, takie jak:

 • zarządzający gospodarką wodną,
 • zarządzający gospodarką leśną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej.
Jaki jest cel konkursu i jakie działania będą szczególnie wspierane?

Celem konkursu będzie wsparcie holistycznych projektów, obejmujących stworzenie ponadregionalnych tras turystycznych o dużym potencjale przyciągania gości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb turystyki kajakowej i kamperowej.

Gdzie można złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w generatorze wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym PARP.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Zrównoważona turystyka w Polsce Wschodniej".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej jednostki w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Zrównoważona turystyka".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.