fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKPO Inwestycja A 2.1.1.
dla dużych przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Inwestycja A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji KPO dla dużych przedsiębiorstw.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

KPO Działanie A 2.1.1.
Podstawowe informacje

Inwestycja A 2.1.1. to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki oraz zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe.

Dla kogo: duże przedsiębiorstwa.

Cel dofinansowania i typy projektów: wsparcie rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Na co: na wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wysokość i forma wsparcia: wsparcie w ramach inwestycji będzie udzielane w formie dotacji.

Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 8 mln zł netto (słownie: osiem milionów złotych), a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 140 mln zł netto (słownie: sto czterdzieści milionów złotych).

Budżet programu: Budżet konkursu współfinansowany ze środków unijnych wynosi 2 009 925 414 zł (słownie: dwa miliardy dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czternaście złotych), w tym na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie 1 004 962 707 zł (słownie: jeden miliard cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2023 roku.

Sposób składania wniosków: Podpisany podpisem elektronicznym wniosek wraz z załącznikami musi być wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu i wysłany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Aktywów Państwowych na platformie ePUAP. Jednocześnie należy wypełnić kwestionariusz CST2021 za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021).

Zakres rzeczowy projektów powinien obejmować:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Przedsięwzięcia zgłaszane do wsparcia muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Ważne szczegóły

Inwestycja A 2.1.1
Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek zgłaszany do wsparcia podlega weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz ocenie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć, stanowiącymi załącznik nr 1 do regulaminu.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z kryteriami horyzontalnymi oraz szczegółowymi.

Ocena zgodności przedsięwzięcia z kryteriami horyzontalnymi jest oceną typu „0/1”, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia lub braku spełnienia danego kryterium. Ocena przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami szczegółowymi stanowi sumę iloczynów przyznanych punktów za dane kryterium i przypisanej kryterium wagi.

Z dokumentu wynika, iż brane pod uwagę będą następujące kryteria:

KRYTERIA HORYZONTALNE OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zgodność z ramami czasowymi KPO

Ocenie podlega, czy harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności wydatków określonych w następujących dokumentach tj.:

 • rozporządzeniu RRF – kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2026 r.
 • KPO (planie rozwojowym) – uzgodniony w Planie odbudowy i zwiększenia odporności dla Polski (w tym, w załączniku do decyzji wykonawczej Rady UE w sprawie zatwierdzenia oceny Planu odbudowy i odporności dla Polski).

W przypadku inwestycji A2.1.1 przedsięwzięcie może zacząć się nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o objęcie wsparciem, może zakończyć się nie później niż 30.06.2026 r.

2. Zgodność z KPO i odpowiednim regulaminem wyboru przedsięwzięć

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym, z przepisami rozporządzenia RRF oraz odpowiednim regulaminem wyboru przedsięwzięć, w tym zapewnienie, że:

 • złożony wniosek jest zgodny z odpowiednim regulaminem wyboru przedsięwzięć, w tym w szczególności w zakresie wielkości przedsięwzięcia oraz wyłączeń branżowych;
 • przedsięwzięcie jest zgodne z rodzajem przedsięwzięć przewidzianym w opisie właściwego komponentu planu rozwojowego;
 • nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu finansowania dla danego typu przedsięwzięcia;
 • ostateczny odbiorca składający wniosek o objęcie wsparciem jest uprawniony do ubiegania się przyznanie dofinansowania i nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, z późn.zm.).
3. Brak podwójnego finansowania

Analizowane jest czy ostateczny odbiorca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia.

4. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie

Ocena polega na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, oświadczeniach oraz załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem.

Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania przedsięwzięcia (np. studium wykonalności).

5. Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Sprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przedsięwzięcie:

 1. jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;
 2. zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Właściwie określone wydatki kwalifikowalne

Sprawdzana jest kwalifikowalność, adekwatność i racjonalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja kwalifikowalności obejmuje następujące warunki:

 • VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany ze środków RRF w ramach żadnej z inwestycji/przedsięwzięcia;
 • bieżące wydatki publiczne nie są wydatkami kwalifikowalnymi, w tym koszty instytucji publicznych oraz administracji publicznej, związane z bieżącą obsługą przygotowania i realizacji reform i inwestycji w ramach planu rozwojowego (w tym wynagrodzenia urzędników);
 • koszty finansowane w ramach planu rozwojowego muszą być powiązane z realizacją prac stanowiących integralną część inwestycji i służą zapewnieniu osiągnięcia jej celów;
 • uwzględnienie w realizacji przedsięwzięć właściwych przepisów o zamówieniach publicznych podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP lub reguł konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP (jeżeli dotyczy).
7. Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia

Weryfikowane jest, czy sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia oraz, czy potwierdzono wiarygodne źródła ewentualnego współfinansowania przedsięwzięcia (o ile takie jest wymagane dla jego realizacji).

W przypadku osób fizycznych otrzymujących wsparcie bezpośrednie weryfikacja zdolności finansowej nie jest realizowana. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zdolność finansowa może podlegać weryfikacji.

8. Pomoc publiczna

Sprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE oraz czy przedsięwzięcie spełnia wymogi właściwego programu pomocowego, indywidualnej decyzji notyfikacyjnej lub innej podstawy udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, sprawdzane jest czy przedstawiono odpowiednie wyjaśnienia.

9. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”)

Weryfikowane jest zachowanie zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” w oparciu o „Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie Rozporządzenia RRF.

Weryfikacja na etapie oceny wniosku o objęcie wsparciem dotyczy inwestycji, dla których w decyzji implementacyjnej wskazano objęcie przedsięwzięć zasadą DNSH.

10. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych

Sprawdzane jest czy Przedsięwzięcie obejmuje finansowanie działań minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.

Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach Przedsięwzięcia zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na:

 • racjonalne gospodarowanie zasobami;
 • ograniczenie presji na środowisko;
 • uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;
 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
11. Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki UE

Weryfikowane jest, czy realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych.

12. Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w KPO i Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Analizowane jest, czy przedsięwzięcie ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w KPO. Spełnienie kryterium oznacza, iż realizacja danego przedsięwzięcia przyczynia się do osiągnięcia celu i wskaźnika dla danej inwestycji w KPO oraz/lub realizuje wspólne wskaźniki na poziomie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

13. Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia

Analizowane jest, czy wskaźniki własne przedsięwzięcia (inne niż wskaźniki dla inwestycji w KPO i wspólne wskaźniki na poziomie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) są adekwatne do celu i zakresu danego przedsięwzięcia.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Gotowość/dojrzałość przedsięwzięcia do realizacji

Badaniu podlega, czy inwestycja jest gotowa do wdrożenia, w szczególności bierze się pod uwagę, czy przedsięwzięcie spełnia poniższe warunki:

 1. posiada projekt techniczny (zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane) dla realizacji przedsięwzięcia dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 2. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeśli dotyczy);
 3. uzyskał pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy);
 4. wnioskodawca ma prawo do dysponowania wymaganą powierzchnią gruntów/terenem pod inwestycję.

Uwaga:

 • inwestycje, które nie wymagają ww. dokumentów otrzymują maksymalną liczbę punktów;
 • jeżeli danego przedsięwzięcia nie dotyczy któryś z ww. etapów przygotowania inwestycji, przedsięwzięciu przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach tego etapu (maksymalnie 4 pkt).
2. Utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy

Ocenie podlega, czy przedsięwzięcie generuje tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

Wysokospecjalistyczne miejsce pracy to takie, na które poszukiwany jest kandydat posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe związane z zakresem prac wykonywanych na tym stanowisku (udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych) lub posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na danym stanowisku (potwierdzone certyfikatem/dyplomem ukończenia co najmniej rocznego kursu zakończonego egzaminem) i zostanie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na okres nie krótszy niż dwa lata. Pensja na wysokospecjalistycznym stanowisku pracy ma wynosić minimum dwukrotność płacy minimalnej na moment zatrudnienia.

3. Harmonogram realizacji

Badaniu podlega moment zakończenia inwestycji z punktu widzenia wymagań KPO. Przez zakończenie inwestycji uznaje się złożenie wniosku o płatność końcową wraz z protokołem odbioru inwestycji.

4. Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie

Badaniu podlega, czy wykonanie przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa oraz czy przedsięwzięcie realizuje poniższe cele:

 1. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych);
 2. wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi;
 3. tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
 4. wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów
  korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.

Uwaga: Przedsięwzięcie uzyskuje określoną liczbę punktów za realizację wskazanych powyżej celów wyłącznie, gdy realizacja poszczególnego celu wpływa na niego w sposób istotny (ma istotne znaczenie w przedsięwzięciu).

5. Przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Badaniu podlega, czy inwestycja przyczyni się do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, w tym czy obejmuje działania polegające na:

 1. wspieraniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;
 2. wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;
 3. wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory);
 4. wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.
6. Redukcja emisji środowiskowych i ograniczenie konsumpcji energii

Ocenie podlega czy wdrażane będą nowoczesne technologie cyfrowe, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcję wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego, jak również czy realizacja przedsięwzięcia prowadzić będzie do ograniczenia zużycia energii w przedsiębiorstwie lub w infrastrukturze należącej do tego przedsiębiorcy.

Ocena dokonywana będzie na podstawie audytów energetycznych przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa).

W przypadku nowych przedsięwzięć, dla których nie sporządzono audytu energetycznego ocena dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej sporządzonych na podstawie przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków lub dokumentacji projektowej tych budynków (jeśli niezbędne do oceny informacje zostaną w nich zawarte).

7. Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa

Ocenie podlega czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa* , tj. czy zwiększeniu ulegnie maksymalna ilość produktu, jaka może zostać wytworzona w określonym czasie w tym przedsiębiorstwie w optymalnych warunkach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

*dotyczy tylko przedsiębiorstw przemysłowych

Uwaga: Inwestycje, które polegają na budowie nowego zakładu lub uruchomienia produkcji nowego, dotąd nie wytwarzanego produktu otrzymują maksymalną liczbę punktów.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Inwestycji A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse otrzymania dotacji z konkursu "Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach"?

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o szczegółowe kryteria.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • spełnią wszystkie kryteria formalne;
 • otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i ostatecznego miejsca na liście rankingowej. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „KPO - Inwestycja A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z Inwestycji A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.