fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKPO Inwestycja C 1.1.1.
dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji KPO dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

KPO Inwestycja C 1.1.1.
Podstawowe informacje

Dynamiczne przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce, a także skutki pandemii COVID-19 przyspieszyły proces cyfryzacji w Polsce. Ten rozwój zwrócił uwagę na różnorodne aspekty cyfryzacji, w tym jej wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i obszary terytorialne, a także na jej słabe i mocne strony.

W tym nowym kontekście pojawiły się wyraźne potrzeby, które szczególnie podkreśliły pilną konieczność zapewnienia dostępu do szybkiego Internetu dla wszystkich obywateli. Dodatkowo, nacisk został położony na konieczność przeprowadzenia szybkich i istotnych przemian cyfrowych oraz na rozwinięcie bezpiecznego wykorzystania usług cyfrowych w sektorze publicznym, włączając w to administrację publiczną i wszystkie branże gospodarki.

Warto zauważyć, że Polska, w kontekście wartości Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI 2020), plasuje się na 23. miejscu wśród 28 państw europejskich. Mimo pewnego postępu, nadal 13% populacji Polski nie ma dostępu do Internetu, a prawie połowa mieszkańców nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych.

Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu oraz konkurs Inwestycja C 1.1.1 – bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarstwie.

Dla kogo: przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadających siedzibę w państwie członkowskim UE.

Cel dofinansowania i typy projektów: Celem dotacji jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie całego kraju, w szczególności zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”.

Na co: Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia polegające na budowie sieci NGA.

Dzięki realizacji inwestycji ponad 236 tys. gospodarstw domowych i ponad 29 tys. przedsiębiorstw uzyska dostęp do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s.

Maksymalne dofinansowanie: 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W programie wyróżniono 63 obszary konkursowe, dla których ustalony został inny maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięć realizowanych na ich obszarze. W podziale na województwa, alokacja środków przedstawia się następująco:

 • dolnośląskie – 3 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 42 524 100 zł,
 • kujawsko-pomorskie – 12 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 275 495 400 zł,
 • lubelskie – 3 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 74 376 000 zł,
 • lubuskie – 3 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 62 077 050 zł,
 • łódzkie – 4 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 86 603 850 zł,
 • mazowieckie – 11 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 286 465 050 zł,
 • podlaskie – 6 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 158 336 100 zł,
 • pomorskie – 5 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 106 317 900 zł,
 • śląskie – 2 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 48 120 300 zł,
 • świętokrzyskie – 5 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 108 524 700 zł,
 • wielkopolskie – 6 obszarów konkursowych – łącznie maksymalnie 151 930 800 zł,
 • zachodniopomorskie – 3 obszary konkursowe – łącznie maksymalnie 67 088 250 zł.

Budżet programu: Łączna suma wsparcia finansowego w ramach projektu wynosi 1 467 859 500,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków trwa od 4 września do 4 października 2023 r. (do godz. 16:59).

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem i faktem, iż nie dla wszystkich chętnych wystarczy środków eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze podjęcie współpracy w zakresie pozyskania (i ew. rozliczenia) dotacji.
Ważne szczegóły

Inwestycja C 1.1.1
Kryteria wyboru projektów

Poniżej przedstawiamy kryteria wyboru w ramach drugiego naboru konkursu Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Z dokumentu wynika, iż brane pod uwagę będą następujące kryteria:

KRYTERIA FORMALNE OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego powoduje wykluczenie Przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym skutkuje brakiem możliwości współfinansowania środkami KPO.

1. Złożenie Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w odpowiedniej formie

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Ostateczny odbiorca wsparcia złożył podpisany przez upoważnioną osobę/osoby Wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie wyboru Przedsięwzięć.

2. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

W ramach kryterium weryfikowane jest czy:

 • Ostateczny odbiorca wsparcia złożył wypełniony we wszystkich wymaganych polach Wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem wraz z kompletem wymaganych czytelnych załączników;
 • we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, oświadczeniach oraz załącznikach do wniosku nie występują istotne rozbieżności: w szczególności wartość budżetu Przedsięwzięcia, wskaźniki Przedsięwzięcia.
3. Kwalifikowalność Ostatecznego odbiorcy wsparcia

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

W ramach kryterium weryfikowane jest czy Ostateczny odbiorca wsparcia jest podmiotem kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Inwestycji C1.1.1, tzn. sprawdzane jest, czy Wnioskodawca jest Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym wpisanym na dzień złożenia Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

4. Zgodność z planem rozwojowym

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Uzyskanie 1 punktu oznacza, że projekt jest zgodny z planem rozwojowym oraz z przepisami rozporządzenia RRF, w tym:

 • przedsięwzięcie jest zgodne z rodzajem Przedsięwzięć przewidzianym w opisie Inwestycji C1.1.1;
 • nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu finansowania dla danego typu Przedsięwzięcia;
 • Ostateczny odbiorca składający Wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem jest uprawniony do ubiegania się przyznanie dofinansowania i nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.
5. Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Ocenie podlega czy harmonogram realizacji Przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności Przedsięwzięć określonych w planie rozwojowym.

Termin realizacji inwestycji i Przedsięwzięcia oraz kwalifikowalność wydatków musi się zakończyć do 30.06.2026 roku.

6. Prace nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca nie rozpoczął prac przed dniem złożenia Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem. Za rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie działań zgodnie z art. 2 pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7. Brak podwójnego finansowania

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Analizowane jest czy Ostateczny odbiorca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji
Przedsięwzięcia.

8. Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Sprawdzana jest zgodność Przedsięwzięcia z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć.

W szczególności sprawdzane jest, czy Przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na:

 • płeć,
 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • religię lub przekonania,
 • niepełnosprawność,
 • wiek, lub
 • orientację seksualną.

Niedyskryminacyjny charakter Przedsięwzięcia oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury, w szczególności poprzez zastosowanie Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.

9. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”)

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Weryfikowane jest zachowanie zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie Rozporządzenia RRF oraz Wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

WAŻNA UWAGA: Weryfikacja na etapie oceny Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem dotyczy Inwestycji, dla których w decyzji implementacyjnej wskazano objęcie Przedsięwzięć zasadą DNSH.

10. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Sprawdzane jest czy Przedsięwzięcie obejmuje finansowanie działań minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.

Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach Przedsięwzięcia zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na:

 • racjonalne gospodarowanie zasobami;
 • ograniczenie presji na środowisko;
 • uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;
 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane (albo jest przygotowywane) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre Przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
11. Zapewnienie utrzymania trwałości Przedsięwzięcia przez okres minimum 3 lub 5 lat od zakończenia Przedsięwzięcia

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Badane jest, czy Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości Przedsięwzięcia w okresie:

 • 5 lat – w przypadku inwestycji realizowane przez duże przedsiębiorstwa,
 • 3 lat – w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez MŚP.
12. Brak podlegania wykluczeniu z ubiegania się o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania z uwagi na to, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659 z późn. zm.)

lub nie zakazane zostało udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

13. Zgodność Przedsięwzięcia z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu.

W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność Przedsięwzięcia z:

 • Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (w szczególności: art. 8, 10, 20-23, 26, 30-31, 37, 41-42);
 • Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (w szczególności: art. 5, 9, 19, 21, 27)

w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu Przedsięwzięcia.

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu Przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Weryfikowane jest czy realizacja Przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF.

2. Spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, załącznikach do wniosku o
objęcie wsparciem.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Ocena polega na weryfikacji spójności informacji zawartych we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, oświadczeniach oraz załącznikach do Wniosku o objęcie wsparciem, tj. na badaniu czy informacje te nie wykluczają się.

3. Sytuacja finansowa Ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa Przedsięwzięcia.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Weryfikowane jest czy sytuacja finansowa Ostatecznego odbiorcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia oraz czy przedstawione zostały wiarygodne źródła współfinansowania Przedsięwzięcia (o ile takie jest wymagane dla jego realizacji).

4. Właściwie określone wydatki kwalifikowalne.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Sprawdzana jest kwalifikowalność, adekwatność i racjonalność wydatków planowanych do poniesienia w ramach Przedsięwzięcia.

5. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Sprawdzana jest zgodność Przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE oraz czy Przedsięwzięcie spełnia wymogi właściwego programu pomocowego, indywidualnej decyzji notyfikacyjnej lub innej podstawy udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Jeśli wsparcie w ramach Przedsięwzięcia stanowi pomoc publiczną, sprawdzane jest czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano podstawę zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem czy pomoc podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.

6. Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Analizowane jest czy Przedsięwzięcie ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele określone w planie rozwojowym (decyzji implementacyjnej), jak również wskaźniki wspólne, a metodyka ich wyliczania jest wiarygodna.

7. Adekwatność wskaźników własnych Przedsięwzięcia.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Analizowane jest czy wskaźniki własne Przedsięwzięcia (inne niż wskaźniki dla inwestycji w planie rozwojowym i wspólne wskaźniki na poziomie RRF) są adekwatne do celu i zakresu danego Przedsięwzięcia oraz mierzalne i realne.

8. Zapewnienie hurtowego dostępu do wybudowanej infrastruktury.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Wnioskodawca we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem zobowiązał się do zapewnienia dostępu hurtowego na równych i niedyskryminujących warunkach zgodnie z art. 2 pkt 139 rozporządzenia nr 651/2014, w tym fizycznego uwolnienia pętli, o którym mowa w art. 2 pkt 136 rozporządzenia nr 651/2014, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 rozporządzenia nr 651/2014.

Zobowiązanie do zapewnienia aktywnego dostępu hurtowego w rozumieniu art. 52 rozporządzenia nr 651/2014 wynosi 10 lat, a dostępu hurtowego do sieci pasywnej (infrastruktury szerokopasmowej) w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia nr 651/2014 nie jest ograniczone w czasie (dostęp powinien być przyznany na cały okres eksploatacji danych elementów sieci).

9. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Na podstawie deklaracji Wnioskodawcy i załącznika do Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem badane jest, czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

10. Koncepcja techniczna Przedsięwzięcia jest zgodna z wymaganiami dla sieci KPO/FERC.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Sprawdzane jest, czy Wnioskodawca we Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem wykazał, że sieć zrealizowana w ramach Przedsięwzięcia będzie zgodna z wymaganiami z załącznika do regulaminu wyboru Przedsięwzięć pn. „Wymagania dla Sieci KPO/FERC”.

11. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych uzyskane po 1.01.2015 r. do dnia złożenia Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca:

 • w okresie po 1.01.2015 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze zrealizował jako inwestor inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych o łącznej wartości netto 100% wnioskowanego dofinansowania na obszary konkursowe, lub
 • w przypadku braku doświadczenia złożył oświadczenie o finansowaniu Przedsięwzięcia we własnym zakresie (płatności refundacyjne) lub o złożeniu twardego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki.
12. Dzięki realizacji Przedsięwzięcia punkty adresowe wskazane w obszarze konkursowym zostaną objęte zasięgiem sieci o przepustowości:
– lokale mieszkalne, przedsiębiorstwa – min. 300 Mb/s (download), z możliwością zwiększenia przepustowości do prędkości mierzonych w Gb/s (download),
– SED – min. 1 Gb/s (download).

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt.

Badaniu podlega, czy projektowany zasięg sieci o przepustowości 300 Mb/s (download), z możliwością jej zwiększenia do prędkości mierzonych w Gb/s (download) obejmuje wszystkie punkty adresowe definiowane jako lokale mieszkalne i przedsiębiorstwa, które są wskazane w dokumentacji dla danego obszaru konkursowego.W przypadku SED projektowany zasięg przepustowości sieci wynosi min. 1Gb/s (download).

13. Minimalizacja wkładu publicznego.

Za to kryterium można otrzymać od 0 do 100 punktów.

14. Kwota inwestycji własnych.

Za to kryterium można otrzymać od 0 do 100 punktów.

JAK WYGLĄDA OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ?

Wnioski o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem podlegają dwustopniowej analizie konkurencji.

Pierwszy stopień dotyczy oceny wniosków złożonych na danym obszarze konkursowym. Wniosek spełniający wszystkie kryteria merytoryczne nr 1-12 oraz otrzymujący najwyższą liczbą punktów w ramach kryterium merytorycznego numer 13 i 14 spośród wniosków złożonych na danym obszarze, umieszczany jest na ogólnopolskiej liście rankingowej.

W przypadku wniosków, które w wyniku oceny dokonywanej w oparciu o kryteria merytoryczne otrzymały taką samą liczbę punktów na danym obszarze konkursowym, na ogólnopolskiej liście rankingowej umieszczany jest Wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem złożony najwcześniej.

Drugi stopień dotyczy oceny wniosków umieszczonych na ogólnopolskiej liście rankingowej. Wnioski na liście porządkowane są w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych w kryterium merytorycznym nr 13 „Minimalizacja wkładu publicznego”.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Inwestycji C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse otrzymania dotacji z KPO Inwestycji C 1.1.1?

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o szczegółowe kryteria.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • spełnią wszystkie kryteria formalne;
 • otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i ostatecznego miejsca na liście rankingowej. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „KPO - Inwestycja C 1.1.1 dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z Inwestycji C 1.1.1 "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam"
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone