fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEDotacje
z Lokalnych Grup Działania

Lokalne konkursy dotacyjne dla Ciebie!

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia, które zrzeszają mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorządy lokalne. Ich celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Jednym z instrumentów, którymi dysponują LGD, są dotacje.

Skuteczne pozyskanie środków wymaga nie tylko pomysłowego projektu, ale także dogłębnej wiedzy na temat dostępnych programów oraz procedur aplikacyjnych.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/wsparcie-lokalne-2.jpg

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) na obszarach wiejskich.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, w szczególności:

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację operacji m. in. w poniższych zakresach wsparcia:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.

Z pomocy wykluczone są operacje:

 • obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/wsparcie-lokalne-4.jpg

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w następującym zakresie:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej* przez osoby fizyczne,
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej*;

2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:

 • gospodarstw agroturystycznych,
 • zagród edukacyjnych,
 • gospodarstw opiekuńczych;

3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych;

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w w/w zakresach);

5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych);

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji;

9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

Przewiduje się większą specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR, w związku z czym LGD będą zobowiązane do wskazania w strategii nie więcej niż 3 konkretnych priorytetowych celów, na których będzie koncertowało się wsparcie z Planu Strategicznego.

*Działalność gospodarcza będzie wspierana jedynie w zakresie w jakim jest to zgodne z celami wskazanymi w LSR.

Warunki dostępu

W przypadku wdrażania LSR warunkami dostępu są m. in.:

 • powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym LSR,
 • przyczynianie się do realizacji LSR (weryfikowane poprzez osiągnięcie zakładanych wskaźników i rozumiane jako bezpośredni wpływ na realizację konkretnego przedsięwzięcia),
 • legalność – zgodność projektu operacji z przepisami prawa.

Dodatkowymi warunkami dostępu są:

 • w przypadku działalności gospodarczej – uzasadnienie ekonomiczne (uproszczony biznesplan),
 • w przypadku operacji dotyczących obiektów zabytkowych – zapewnienie, iż obiekt jest zabytkiem (np. wpisany do Rejestru zabytków lub ewidencji zabytków),
 • w przypadku operacji w partnerstwie oraz projektów partnerskich:
  • udział co najmniej 2 podmiotów,
  • realizacja wspólnego przedsięwzięcia,
  • dokument potwierdzający wolę współpracy co najmniej 2 podmiotów,
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach tworzenia gospodarstw agroturystycznych:
  • koncepcja wdrożenia systemów jakości wiejskiej bazy noclegowej oraz rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń,
  • przystąpienie do organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich (nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność),
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach tworzenia zagród edukacyjnychkoncepcja rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń oraz przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność),
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach rozwijania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczychokreślenie standardu świadczonych usług oraz przedłożenie planu rozwoju tej działalności uwzględniającego m.in. rozszerzenie zakresu świadczonych usług lub podniesienie standardu świadczonych usług (również w przypadku operacji realizowanych w ramach rozwijania gospodarstw agroturystycznych),
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej, krótkich łańcuchów żywnościowych, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczychminimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w tym zakresie,
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach rozwijania krótkich łańcuchów żywnościowych – dostosowanie rozwiązań dotyczących wspólnej sprzedaży produktów prowadzonej w ramach istniejącego już łańcucha do zwiększonej liczby rolników w ramach tego łańcucha oraz poszerzenie asortymentu przedstawianej przez rolników oferty,
 • w przypadku operacji realizowanych w ramach poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej – kwalifikowalne są wyłącznie operacje niekomercyjne, których koszty całkowite nie przekraczają 1 mln euro.

Co ważne, wsparcie na podejmowanie lub rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych przysługuje tylko raz w okresie realizacji Planu Strategicznego.

Ponadto, w przypadku uzyskania wsparcia na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych lub gospodarstw opiekuńczych, wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na rozwijanie tych działalności nie wcześniej niż po upływie 2 lat od wypłaty płatności ostatecznej w ramach operacji realizowanej w ramach podejmowania/tworzenia tych działalności.

Kryteria wyboru

Kryteria wyboru operacji o charakterze premiującym (rankingującym), których zastosowanie zapewni najefektywniejszy wybór operacji najlepiej pasujących do zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć określi LGD.

LGD może ustanowić także kryteria wyboru o charakterze dostępowym (zawężające możliwość uzyskania wsparcia), w związku ze specjalizacją LSR, które pozwolą ukierunkować wsparcie na operacje najpełniej odpowiadające potrzebom obszaru LSR i najlepiej pasujące do zaplanowanych realizacji przedsięwzięć.

Wybór operacji następuje w sposób zapewniający wzajemne powiązania i synergię pomiędzy tymi operacjami.

Premiowane mogą być w szczególności operacje:

 • objęte oddolnymi koncepcjami inteligentnej wsi – możliwość wyboru przez LGD najlepszych koncepcji, w ramach których projekty będą premiowane lub premiowanie projektów z każdej koncepcji, na utworzenie której LGD udzieliła wsparcia,
 • zapewniające racjonalne gospodarowanie zasobami lub ograniczające presję na środowisko,
 • dedykowane dla mieszkańców obszarów wiejskich, wykluczonych społecznie ze względu na przynależność do grup zdiagnozowanych jako grupy w niekorzystnej sytuacji.
 • w partnerstwie/ projekty partnerskie,
 • zintegrowane (łączące różne dziedziny, tematyki, gospodarki, w celu kompleksowego zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb społeczności).
 • innowacyjne, gdzie innowacja jest określona na poziomie LSR (z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru).

Kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych są każdorazowo określone przez LGD w regulaminie danego konkursu.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/wsparcie-lokalne.jpg

Kto może ubiegać się o dotację z LGD?

Wsparcie na wdrażanie LSR mogą otrzymać m. in.:

 • osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W zakresie wdrażania LSR wsparcie udzielane jest w formie dotacji w postaci ryczałtu w zakresie:

 1. podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, tworzenia gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych – do wysokości 150 tys. zł,
 2. tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych –  do wysokości 350 tys. zł,
 3. projektów grantowych – do wysokości 500 tys. zł, przy czym wysokość pojedynczego grantu wynosi:
  • na sfinansowanie przygotowania jednej koncepcji inteligentnej wsi, indykatywna kwota jednostkowa – 4 tys. zł,
  • na przygotowanie projektu partnerskiego:
   • do 50 tys. zł w przypadku projektu partnerskiego z podmiotem z obszaru innej LSR z Polski,
   • do 150 tys. zł w przypadku międzynarodowego projektu partnerskiego  (z podmiotem z obszaru innej LSR z innego kraju),
 4. w pozostałych zakresach zadań objętych grantami – ustalana będzie na bazie projektu budżetu; maksymalna kwota zostanie określona w oparciu o dane historyczne.

W pozostałych przypadkach wsparcie będzie miało formę dotacji w postaci refundacji kosztów kwalifikowalnych do wysokości 500 tys. zł.

Jaka jest intensywność wsparcia?

 

W przypadku wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:

 • do 65% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych),
 • do 85% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanych w ramach rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – na inne operacje, w tym na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 75% kosztów kwalifikowalnych – na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (przy czym pomoc finansowa z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków budżetu państwa).

Gdzie szukać informacji o dotacjach z LGD?

Informacje o dotacjach z LGD można znaleźć na stronach internetowych LGD. Więcej informacji można również uzyskać w biurach LGD.

Nabory wniosków o dotacje z LGD odbywają się zazwyczaj raz w roku. Doradcy365 służą pomocą w zakresie wskazania właściwych, aktualnych harmonogramów. Zazwyczaj z wyprzedzeniem około 1 roku dysponujemy wiedzą o planowanych konkursach, choć trzeba zaznaczyć, że Instytucje odpowiedzialne za organizację naborów nierzadko po kilka razy do roku aktualizują terminarze zawarte w harmonogramach.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji z LGD

Czy dotacje z LGD wymagają biznesplanu?

Dotacje z LGD wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo.

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od konkursu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie konkursy, w których konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego konkursu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje z LGD”.

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.