fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla podlaskich przedsiębiorców
Rozwój regionalnego potencjału B+R

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 „Rozwój regionalnego potencjału B+R”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Rozwój regionalnego potencjału B+R”

„Rozwój regionalnego potencjału B+R” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania FEPD.01.01 Priorytetu I „Badania i innowacje” programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro-, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, a także konsorcjom przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjom przemysłowo-naukowym, w szczególności z udziałem organizacji badawczych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

W przypadku konsorcjum przedsiębiorstw, Beneficjentem pomocy publicznej może być wyłącznie partner wiodący. Pozostali konsorcjanci uzyskają wsparcie w formie pomocy de minimis.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji, możliwe jest pod warunkiem gdy projekt wiąże się ze współpracą z MŚP i zapewnia efekt dyfuzji innowacji.

Priorytetowo traktowane będą projekty w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażających cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach naboru realizowane będą projekty B+R przedsiębiorstw:

 • 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, oraz
 • 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wsparcie będzie kierowane na projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. Projekt musi być realizowany w obrębie obszarów wskazanych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”.

Wnioskodawca powinien także przedstawić informacje wskazujące na powiązanie przedmiotu projektu i jego wpływ na rozwój konkretnych obszarów zaliczanych do inteligentnych specjalizacji z obszaru rdzenia lub inteligentnych specjalizacji „wschodzących”, a w przypadku przyczyniania się do rozwoju innych obszarów – należy w sposób rzetelny i jednoznaczny wykazać przewidywane korzyści gospodarcze dla regionu, które będą efektem realizacji projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych).

Budżet programu: 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Maksymalny poziom wsparcia:

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis wynosi:

 • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw – do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 wynosi:

 • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw – do 25% wydatków kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może być zwiększona o premię w wysokości 15%, jednak do poziomu nie większego niż 80% jeżeli spełniony jest jeden z warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę:
  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. Wyniki powinny zostać rozpowszechnione w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
 • beneficjent zobowiązuje się do terminowego udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG;
 • projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu;

Na co:

W ramach naboru wsparcie otrzymają projekty B+R przedsiębiorstw obejmujące:

 • 1a działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów – wsparcie będzie udzielone na:
  • badania przemysłowe i prace rozwojowe, zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014,
  • lub wyłącznie prace rozwojowe.

Wsparciem nie będą objęte badania podstawowe.

W przypadku typu 1a projekt musi obejmować etap prac rozwojowych. Realizacja prac eksperymentalno-rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.

Elementem projektów może być uzyskanie i ochrona własności intelektualnej wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu rozwiązań.

W przypadku MŚP elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie na wdrożenie będzie realizowane w formie dotacji warunkowej.

W przypadku projektów typu 1a wsparcie może zostać udzielone gdy Wnioskodawca złoży deklarację
zobowiązującą do wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

Dopuszczalne są następujące formy wdrożenia:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, przy czym z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terytorium województwa podlaskiego;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży), przy czym z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terytorium województwa podlaskiego.

Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

 • 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – wsparcie będzie udzielone na:
  • tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, wartości niematerialne i prawne oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wymogiem jest przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego) oraz zobowiązanie do ich realizacji.

W przypadku projektów typu 1b zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne muszą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na cele badawcze (badania własne lub usługi badawcze świadczone na rzecz innych podmiotów) przynajmniej do zakończenia okresu trwałości projektu.

Nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą, która będzie wykorzystywana do innych celów, np. na rzecz działalności produkcyjnej lub świadczenia usług innych niż badawcze.

Uzupełnieniem projektów obu typów może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu: prac B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji.

Elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być także działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją, co powinno się przekładać na zwiększenie efektów realizowanych projektów.

W ramach działania preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wszystkie wydatki w ramach danego projektu nie kwalifikują się do objęcia wsparciem.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym w terminie od 10 maja do 26 czerwca 2024 r.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Rozwój regionalnego potencjału B+R”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Rozwój regionalnego potencjału B+R”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo w województwie podlaskim od 2022 roku. Czy będę mógł otrzymać dofinansowanie?

Tak, wsparcie w ramach przedmiotowego naboru będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonujące działalność na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca wykonywania działalności na terenie województwa podlaskiego.

Powyższe będzie weryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS na moment udzielenia wsparcia.

Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przez okres jego oceny pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektu, wykonywana działalność gospodarcza nie może zostać zawieszona.

Czy w ramach tej dotacji wsparciem objęte będą badania podstawowe?

Niestety nie, w ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na badania podstawowe.

Czy w ramach dofinansowania będę mógł ponieść wydatki związane z patentami?

Tak, jako element projektów 1a działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów możliwe jest uzyskanie i ochrona własności intelektualnej wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu rozwiązań.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Rozwój regionalnego potencjału B+R" w Podlaskim.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Rozwój regionalnego potencjału B+R".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone