fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla lubuskich przedsiębiorców
Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą realizować projekty B+R.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw"

„Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Badania i innowacje”  Priorytetu I. „Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wnioski mogą składać zarówno MŚP, jak i konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapewnienia co najmniej w trakcie realizacji projektu współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie działalności badawczo – innowacyjnej.

Projekty mogą być także realizowane w partnerstwie przedsiębiorstw z instytucjami świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.

Działanie oferuje wsparcie finansowe na opracowywanie i wdrażanie innowacji w lubuskich przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (Zielona gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł).

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • w komponencie B+R:
  • do 80% kosztów badań przemysłowych, oraz
  • do 60% kosztów prac rozwojowych;
 • w komponencie wdrożeniowym:
  • do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Budżet konkursu: 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Na co:

W ramach naboru dofinansowanie obejmie kompleksowe projekty przedsiębiorstw w następujących modułach:

 • prace B+R,
 • wdrożenie innowacji,
 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • kompetencje.

Komponentem obowiązkowym jest moduł prace B+R, który obejmuje badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dodatkowymi, nieobowiązkowymi modułami w projekcie mogą być: wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, kompetencje.

Wszystkie moduły muszą być powiązane z pracami B+R, realizować wspólny cel oraz muszą być ze sobą logicznie powiązane (moduły dodatkowe uzupełniają prace B+R).

Wnioskodawca może nie wybrać żadnego dodatkowego modułu, może też wybrać jeden, dwa, trzy lub wszystkie cztery ww. dodatkowe moduły.

Realizacja zasadniczej części projektu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych powinna prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu ulepszeń do już oferowanych/stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów.

Celem realizacji prac B+R powinno być wprowadzenie wyników projektu na rynek, przy czym nie musi ono odbywać się w ramach projektu, ale musi nastąpić nie później niż 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

Okres realizacji projektu nie może natomiast przekroczyć 30 czerwca 2027 r.

Koszty kwalifikowalne w ramach III typu projektów: „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe” to:

W ramach modułu PRACE B+R:

 • Koszty wynagrodzenia personelu projektu.
 • Koszty badań oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług, w tym podwykonawstwo.
 • Koszty odpłatnego korzystania z budynków i gruntów.
 • Koszty odpłatnego korzystania z ruchomych środków trwałych) lub odpisy amortyzacyjne ruchomych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prac B+R.
 • Koszty odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne) lub odpisy amortyzacyjne z wartości niematerialnych i prawnych.
 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych.
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (finansowane z pomocy na projekty B+R).
 • Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (finansowane z pomocy de minimis).
 • Koszty pośrednie.

W ramach modułu WDROŻENIE INNOWACJI:

 • Koszty związane z pracami przygotowawczymi.
 • Koszty robót i materiałów budowlanych.
 • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
 • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.
 • Koszty usług doradczych.

W ramach modułu INFRASTRUKTURA B+R:

 • Koszty robót i materiałów budowlanych.
 • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
 • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach modułu CYFRYZACJA:

 • Koszty robót i materiałów budowlanych.
 • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
 • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.
 • Koszty usług doradczych.

W ramach modułu KOMPETENCJE:

 • Koszty szkoleń i doradztwa – usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla pracowników i osób zarządzających w zakresie dotyczącym projektu oraz zatrudnionych bezpośrednio do realizacji projektu.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Czy projekt musi być realizowany na terenie województwa lubuskiego?

Co do zasady tak. Dofinansowanie w Działaniu 1.1 „Badania i innowacje” udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa lubuskiego, a infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie lubuskim.

Jednak w przypadku projektów w ramach 3 typu projektów „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw” nie wyklucza się prowadzenia części prac B+R poza terenem województwa lubuskiego, jeżeli jest to uzasadnione zakresem rzeczowym projektu (np. część prac B+R jest zlecana podmiotom spoza województwa lubuskiego).

Jaka jest różnica między partnerstwem a konsorcjum?

Partnerstwo występuje wówczas, gdy kilka współpracujących ze sobą podmiotów nie tworzy w tym celu żadnej odrębnej jednostki, a współpraca odbywa się na zasadach ustalonych w umowie partnerskiej. W przypadku partnerstwa Wnioskodawca jest Partnerem wiodącym (Liderem).

Kilka współpracujących ze sobą podmiotów może też utworzyć oddzielną jednostkę –tzw. konsorcjum, zgodnie z krajowymi przepisami, i wówczas ta oddzielna jednostka będzie Wnioskodawcą. Nie musi ona mieć osobowości prawnej.

Oznacza to, że Wnioskodawcami mogą być tzw. ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające na mocy ustawy zdolność prawną. Jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są np.:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo – akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

W ramach naboru wymagane jest wówczas złożenie umowy założycielskiej (umowy spółki).

Jaki rodzaj wsparcia stanowi dofinansowanie udzielone w ramach konkursu "Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw"?

W ramach III typu projektów: „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe” dofinansowanie jest udzielane jako:

 • pomoc na projekty badawczo – rozwojowe tj. pomoc na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko na eksperymentalne prace rozwojowe,
 • pomoc na wspieranie innowacyjności,
 • pomoc na usługi doradcze,
 • regionalna pomoc inwestycyjna,
 • pomoc de minimis.
Jaki jest maksymalny poziom wsparcia i od czego zależy?

W ramach III typu projektów: „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe” dofinansowanie jest udzielane w następującej wysokości:

Pomoc na projekty badawczo – rozwojowe tj. pomoc na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko na eksperymentalne prace rozwojowe,

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Badania przemysłowe + premia* Eksperymentalne prace rozwojowe Eksperymentalne prace rozwojowe + premia*
mikro- 70% 80% 45% 60%
małe 70% 80% 45% 60%
średnie 60% 75% 35% 50%
inne niż MŚP 50% 65% 25% 40%

* Poziom dofinansowania może być zwiększony o maksymalnie 15 punktów procentowych (tzw. premia), jednak do poziomu nie większego niż 80%, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę:
  • między przedsiębiorstwami, wśród których co najmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie członkowskim umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub
  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Regionalna pomoc inwestycyjna:

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 40% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP.

Pomoc dla MŚP na usługi doradcze – do 50% kosztów kwalifikowalnych..

Pomoc de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Wsparcie działalności B+R lubuskich przedsiębiorstw".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone