fbpx
 

Dotacje z ARiMR- „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

3 sierpnia 2021by Martyna Skulska

Na czym polega dotacja z ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej an obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • Rolnik;
 • Małżonek rolnika;
 • Domownik rolnika;

który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA.

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Wysokość wsparcia

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Warunki przyznania dotacji

– Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców

-do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktó

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent jest zobowiązany w przeciągu 9 miesięcy dopełnić następujących warunków:

 1. Rozpocząć realizację biznesplanu;
 2. Podjąć wykonywanie działalności pozarolniczej;
 3. Terminowo złożyć wniosek o płatność pierwsze raty pomocy;
 4. Przyznanie jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Wypłata dotacji

Wypłata pomocy nastąpi w dwóch ratach.

I rata- w wysokości 80% premii- po spełnieniu wyżej wymienionych warunków w terminie 9 miesięcy.

II rata- w wysokości 20% premii- po realizacji biznesplanu.

__________________________________________________________________________

Q&A

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na temat ARiMR dla rozpoczynających działalność. Nasza ekspertka w tym zakresie Olga Pasztaleniec odpowiedziała Nam na kilka pytań i omówiła ważne kwestie.

 1. Kiedy rusza nabór na dotacje z ARiMR w 2021?

Nowy nabór rusza 28 lutego 2022 i potrwa aż do 31 maja 2022r.

 1. Czy osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy może skorzystać z ulgi na start zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców?

Co do zasady, przedsiębiorca nie musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie ma obowiązku opłacania składek z tego tytułu, przy czym w okresie korzystania z tej ulgi obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 1. Czy beneficjent poddziałania 6.2 może opłacać przez pierwsze dwa lata obniżone składki ZUS?

Przepisy nie regulują tej kwestii. Beneficjent jako przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z małego ZUS-u, który polega na obniżeniu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 mc.

 1. Czy premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może zostać przyznana osobie niepodlegającej ubezpieczeniu w KRUS?

Niestety nie. O premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może ubiegać się osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Czy wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa muszą znajdować się na terenie wiejskim aby mogła zostać przyznana pomoc?

Nie wszystkie, natomiast większa część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego musi być położona na obszarze gminy (wiejskiej, czy miejsko-wiejskiej).

 1. Czy istnieje możliwość przyznania premii osobie, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale zawiesiła lub zakończyła prowadzenie tej działalności?

Tak. Z przepisów wynika, że premia może być przyznana osobie, która swą działalność:

 • Podejmowała ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • Bądź podejmowała w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 1. Czy z pomocy w ramach 6.2 może skorzystać osoba przebywająca na emeryturze?

Pomoc w ramach tego instrumentu może być udzielona rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który spełnia warunki dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020. Jednym z warunków dostępu do pomocy (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia) jest wymóg, by wnioskodawca był ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie bazy danych udostępnionej Agencji przez KRUS.

 1. Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradców w kwestii pozyskania dotacji z ARiMR?

Chociażby z uwagi na liczne dokumenty i wymogi, jakie trzeba spełnić by dotacje pozyskać. Powierzając to zadanie Nam, klient ma pewność że usługa na pewno zostanie wykonana rzetelnie i prawidłowo. Klient oszczędza również czas, który może przeznaczyć na inne zadania.

 1. Czy istnieje możliwość zmiany założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji?

Tak, Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w zakresie warunków, o których mowa w § 16, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

 1. W jakich terminach należy składać wnioski o płatność i kiedy wypłacana jest pomoc?

Pierwsza rata w wysokości 80% wypłacana jest na wniosek, który powinien być złożony w terminie 9 mc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wypłata następuję w terminie 90 dni od złożenia wniosku, o którym mowa powyżej.

Druga rata natomiast w wysokości 20% wypłacana jest również na wniosek, po realizacji biznesplanu, nie później niż po upływie 2 lat od wypłaty pierwszej raty.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.