fbpx
 

Raporty OOŚ

5 sierpnia 2021by Martyna Skulska

Czym są raporty oddziaływania na środowisko?

Raporty OOŚ służą zbadaniu, jak dane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na dane komponenty środowiska (wodę, glebę, powietrze) lub na formy ochrony przyrody oraz ustaleniu sposobów zapobiegania, ograniczania lub minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji.

Jak przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ)?

OOŚ przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach i może ona nastąpić w przypadku, gdy:

 • po złożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia – organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej stwierdza w postanowieniu, że zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚ po analizie kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także po zasięgnięciu opinii organów opiniujących; organ jednocześnie określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co powoduje konieczność przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie;
 • planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco wpływać na obszar Natura 2000;
 • ponowna ocena oddziaływania na środowisko jest nakazana w DoŚU lub podmiot planujący inwestycję wnioskuje o ponowną OOŚ na etapie wydawania niektórych decyzji, m.in. pozwolenia budowlanego.

Co obejmuje postępowanie w sprawie OOŚ?

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień właściwego organu, takiego jak: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, organ wydający pozwolenie zintegrowane – w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC, dyrektor urzędu morskiego – w przypadku inwestycji realizowanej na obszarze morskim, a także od 2018 r. organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej;
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu – konsultacje społeczne trwają 30 dni.

Kiedy przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko?

OOŚ jest wymagana w przypadku planowanych przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a może być też wymagana na drodze postanowienia administracji ochrony środowiska wobec przedsięwzięć uznanych za potencjalnie znacząco wpływające na środowisko.

Co zawiera raport OOŚ?

 • opis planowanej inwestycji, a w szczególności: charakterystykę całego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
 • inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis krajobrazu, w którym dana inwestycja ma być zlokalizowana;
 • informacje nt. powiązań z innymi inwestycjami, w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska – w przypadku niepodejmowania inwestycji, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania na środowisko;
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego – w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci;
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na m.in. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu;
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 • określenie założeń oraz analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków chronionych – w przypadku dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ocena gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla – w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;
 • porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska – w przypadku planowanej inwestycji związanej z użyciem instalacji;
 • odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji;
 • wskazanie, czy dla planowanej inwestycji jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w odpowiedniej skali;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowaną inwestycją;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do każdego jego elementu;
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Kto może być autorem raportu OOŚ?

Autorami Raportów OOŚ mogą być osoby, które wykażą odpowiednie wykształcenie lub wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji środowiskowej.

 1. Wykształcenie

Ustawa wymaga od autora Raportu OOŚ ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach* związanych z kształceniem w obszarze:

 1. a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych (biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),
 2. b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi (biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, geofizyka, geografia, geologia, oceanologia),
 3. c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 4. d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych (agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo).
 5. Doświadczenie i wykształcenie

W drugim przypadku autorem Raportu OOŚ będzie mogła być osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Ustawa nie przewiduje konieczności dołączania dokumentów potwierdzających uprawnienia do sporządzania raportów. Natomiast wymagane jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 74a ust. 3 ustawy ooś). Oświadczenie takie należy złożyć jako załącznik dokumentacji środowiskowej.

Obowiązki autora raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Do głównych obowiązków autora raportu OOŚ należą przede wszystkim: podpisanie raportu oraz podanie daty jego sporządzenia. Do raportu autor musi również dołączyć oświadczenie o wykształceniu.

Do czego potrzebna ci jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże ci w jaki sposób masz wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy nie musisz uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Nie musisz uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli ich wyłącznym celem jest:

 • obronność i bezpieczeństwo państwa
 • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności

Pamiętaj, aby zgłosić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia. Jeśli po zgłoszeniu nie otrzymasz zgody na przeprowadzenie inwestycji, to wtedy złóż do regionalnej dyrekcji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie dokumenty są wymagane do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wnioskiem o ustalenie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko należy złożyć:

 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • Mapę;
 • Mapę ewidencyjną;
 • Mapę sytuacyjno wysokościową;
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania;
 • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów;
 • Analizę kosztów i korzyści;
 • Dowód §zapłacenia opłaty skarbowej;
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

__________________________________________

Dodatkowo zapraszam do przeczytania krótkiego wywiadu na temat Raportów OOŚ wykonywanych w Naszej firmie, przeprowadzonego ze Specjalistą ds. Ochrony Środowiska, Panem Mateuszem Puścianem.

 1. Jakie czynności/usługi w ramach współpracy z naszą firmą są wykonywane? Jaki jest zakres działań?

Zakres obejmuje kompleksową obsługę  związaną z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i opinii.

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko poprzedzone jest zgromadzeniem niezbędnych danych literaturowych, informacji bezpośrednio od Inwestora oraz wizją terenową w celu zebrania jak najdokładniejszych materiałów, w oparciu o które zostanie sporządzona dokumentacja. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych) oraz innych dodatkowych analiz.

W ramach usługi opracowania raportu oddziaływania na środowisko zapewniamy:

 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wsparcie w procesie administracyjnym,
 • monitoring procedury administracyjnej, prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • konsultacje społeczne, mediacje.

2.Co zawiera raport wykonywany przez Naszą firmę?

Wszystko co jest opisane a art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

3.Ile kosztuje wykonanie takiego raportu OOŚ?

10 000 – 12 000 zł.

4.Co daje współpraca z Nami w tym zakresie? Jakie są zalety takiej współpracy i czy warto  współpracowac ze specjalistami?

Jak najbardziej warto współpracować ze specjalistami w tym zakresie. Dzięki Nam klienci mogą oszczędzić czas. Zapewniamy najlepsze usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone