fbpx
 

Firma w kłopotach – restrukturyzacje finansowania

16 października 2021by Martyna Skulska

Firmy znajdujące się w kłopotach finansowych mogą ogłosić swoją upadłość, ale także restrukturyzować się. Na czym polega ta restrukturyzacja i jak dokonać restrukturyzacji finansowania? Zapraszamy do lektury.

Czym jest restrukturyzacja? Na czym polega?

Restrukturyzacja polega na zawieraniu przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz przeprowadzaniu działań sanacyjnych.

Cel restrukturyzacji

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego-również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Restrukturyzacja to działania, które mają polepszyć wydajność i sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zdolność restrukturyzacyjna

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają:

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG
 • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia
 • jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład wspólnota mieszkaniowa, spółka kapitałowa w organizacji
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki)
 • wspólnicy spółki partnerskiej.
Przesłanki restrukturyzacji

Aby można było przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne trzeba spełnić określone przesłanki.

 • postępowanie może być prowadzone tylko wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Przy czym niewypłacalność dłużnika występuje, kiedy nie reguluje on wymagalnych zobowiązań pieniężnych – opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się ponad 24 miesiące.

Z kolei dłużnik zagrożony niewypłacalnością to dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Wniosek restrukturyzacyjny składa dłużnik do sądu restrukturyzacyjnego. Brak jest konkretnego terminu złożenia takiego wniosku, natomiast w interesie dłużnika jest złożenie takiego wniosku jak najszybciej.

Plan restrukturyzacyjny i jego elementy

Wstępny plan restrukturyzacyjny powinien być sporządzony przez dłużnika i dołączony do wniosku restrukturyzacyjnego. Plan taki powinien zawierać:

 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika
 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych
 • sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
Koszt postępowania restrukturyzacyjnego

1000 zł– opłata sądowa od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

200 zł- opłata od uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, trzeba pamiętać o wszystkich kosztach składających się na postępowanie. Należą do nich między innymi: koszty związane ze sprzedażą mienia, koszty będące następstwem zwolnień pracowniczych oraz:

 • w przypadku przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego koszty wynagrodzenia nadzorcy sądowego, mieszczące się w przedziale mniej więcej 10 000–230 000 zł. Dłużnik jest zobowiązany uiścić zaliczkę na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dołączyć do wniosku dowód wpłaty
 • w przypadku postępowania sanacyjnego koszty wynagrodzenia zarządcy, mieszczące się w przedziale mniej więcej 15 000–1 100 000 zł
 • w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik wybiera nadzorcę układu, który pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem określającej również wynagrodzenie nadzorcy.
Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
 1. postępowanie o zatwierdzenie układu (najmniej sformalizowana procedura restrukturyzacyjna. W postępowaniu o zatwierdzenie układu to dłużnik wybiera nadzorcę układu, przygotowuje propozycje układowe oraz przedstawia je wierzycielom dbając o to, by odpowiednia większość poparła układ. Dopiero po przyjęciu układu, dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu);
 2. przyspieszone postępowanie układowe (jest najpopularniejszym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Tak jak przy postępowaniu o zatwierdzeniu układu jego zainicjowanie jest możliwe tylko jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności);
 3. postępowanie układowe (rządzi się podobnymi zasadami jak przyspieszone postępowanie układowe, pozbawione jest jednak instrumentów usprawniających jego przebieg, w tym dotyczących braku możliwości składania sprzeciwu przez wierzycieli np. co do nieumieszczenia ich w spisie wierzycieli. Postępowanie to daje jednak możliwość na restrukturyzację, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności);
 4. postępowanie sanacyjne (wiąże się z wdrożeniem działań związanych z przywróceniem dobrej kondycji przedsiębiorstwa przy użyciu części środków charakterystycznych dla postępowania upadłościowego).
Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

W skrócie: Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje podział zobowiązań dłużnika na zobowiązania podlegające układowi, czyli możliwe do objęcia procedurą restrukturyzacyjną – na przykład do rozłożenia w czasie, zredukowania wysokości, rozłożenia spłaty na raty, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

Mam nadzieję, że ten artykuł choć trochę pomógł Państwu zrozumieć, czym właściwie to postępowanie restrukturyzacyjne jest i na czym polega. Niewątpliwie jest to rozwiązanie, które warto przemyśleć by uchronić firmę przed upadłością.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.