fbpx
 

Formy wsparcia, dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

16 marca 2021by Martyna Skulska

Dzisiejszy artykuł jest swoistym kompendium wiedzy na temat wszelkich form wsparcia, dla osób które planują założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do czytania.   Pomożemy Ci zdobyć pieniądze na Twoją pierwszą działalność gospodarczą.

Dotacje z Urzędu Pracy

Każdy przedsiębiorca, planujący założenie własnej działalności gospodarczej może  starać się o dotacje z urzędu pracy. Jest ona całkowicie bezzwrotna i wypłacana z góry, co znaczy że przedsiębiorca nie  musi ponosić wydatków wcześniej z własnej kieszeni.

Warunki otrzymania dotacji

 1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej;
 2. Bezrobotny, który stara się o taką dotacje nie może być studentem studiów dziennych;
 3. Osoba starająca się o dofinansowanie nie może mieć na koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 4. Dotacje nie będą przyznane osobom, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiły zatrudnienia;
 5. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 6. Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.
 7. Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotacje z urzędu pracy, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów.

Procedura otrzymania dotacji

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_9.png

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności.

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Złamanie warunków umowy bądź prowadzenie działalności poniżej 12 miesięcy skutkuje zwróceniem wszelkich środków, które przedsiębiorca otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

Wkład własny- warunkiem otrzymania dotacji?

Raczej urzędy nie wymagają wkładu własnego, natomiast nie oznacza to, że nie zwracają na niego uwagę. Wręcz przeciwnie. Warto taki wkład własny posiadać, gdyż wtedy przedsiębiorca jest dla urzędy bardziej wiarygodny i  w ten sposób sygnalizuje urzędowi, że jest w pełni zaangażowany i pragnie rozwijać firmę jak najlepiej. Dzięki wkładowi własnemu Urząd Pracy przychylniej patrzy na dany wniosek.

Biznesplan

Biznesplan jest zazwyczaj elementem koniecznym wniosku. Czasem jednak zawiera się on już w samym wniosku, a czasem trzeba dołączyć go jako osobny załącznik. Wszystko zależy od urzędu i formularzy dostępnych do pobrania. Nawet jeśli dany urząd biznesplanu nie wymaga, warto do stworzyć.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy a inne dotacje

Dofinansowanie z Urzędu Pracy nie zamyka przed przedsiębiorcą możliwości starania się o inne dotacje. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego – czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotacje o środki unijne.

Pożyczka płynnościowa BGK

Pożyczka płynnościowa BGK to wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

Termin

Nabór wniosków trwa. Termin został przedłużony do 30 czerwca 2021r.

Warunki

 • finansowanie do 250 tyś. zł
 • okres spłaty: do 5 lat
 • możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy
 • oprocentowanie na warunkach preferencyjnych lub rynkowych

Cel finansowania

Ze środków pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Jakie instytucje udzielają pożyczek?

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – w województwach:

 • dolnośląskim,
 • lubuskim,
 • pomorskim,
 • wielkopolskim
 • i zachodniopomorskim;

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w województwach:

 • łódzkim,
 • małopolskim,
 • opolskim,
 • podkarpackim,
 • śląskim
 • i świętokrzyskim;

Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – w województwach:

 • warmińsko-mazurskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • podlaskim,
 • lubelskim
 • i mazowieckim.

Dotacje z LGD „Razem”- czyli jak zdobyć nawet 100 tyś. zł?

Dotacje w wysokości od 50 do 100 tysięcy złotych przeznaczone są dla osób zamieszkałych gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, skupione w ramach Lokalnych Grup Działania. Nie trzeba być osobą bezrobotną, żeby ubiegać się o środki.

Jak dostać środki?

 1. Sprawdź, czy gmina w której mieszkasz jest stowarzyszona w LGD. Możesz zrobić to tutaj: http://ksow.gov.pl/pl. Jeśli Twoja gmina się tam znajduje, możesz skontaktować się telefonicznie lub poszukać na stronie, czy nie ma tam informacji odnośnie naboru wniosków.
 2. Sprawdź, czy możesz o takie środki się ubiegać.
  O wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zameldowania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (czyli na terenie gmin, objętych działaniem LGD),
  • posiada specjalny numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o nadanie numeru można wystąpić do ARMiR w każdym momencie),
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS,
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przemyśl cel
  Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – warunek konieczny. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien zapoznać się z lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz kryteriami zgodności z LSR, które są publikowane na stronie internetowej LGD.
 4. Terminy i dokumenty
  W terminie przyjmowania wniosków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosek z biznesplanem i innymi niezbędnymi do oceny załącznikami należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD w wersji papierowej i nagranej na CD/DVD.

LGD ma 45 dni na rozpatrzenie wniosku i dokonanie oceny.

Następnie wnioski, które się zakwalifikowały trafiają do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 4 miesięcy są weryfikowane.

Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem pomocy. Od podpisania umowy masz 3 miesiące na założenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i zgłoszenie się do pełnych ubezpieczeń w ZUS z tytułu tej działalności oraz na złożenie wniosku o płatność I transzy tj. 80% kwoty premii. Po zrealizowaniu wydatków zaplanowanych w biznesplanie składasz wniosek o płatność pozostałych 20% premii (tzw. II transza).

Przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty II transzy prowadzisz nieprzerwanie działalność gospodarczą i utrzymujesz utworzone w związku z operacją miejsca pracy.

Ważnym zobowiązaniem wynikającym z umowy, jest również osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Dotacje dla firmy na start z UE

Dotacje unijne dla firm to również niezwykle popularna forma finansowania dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej są formą pomocy dla osób, szczególnie młodych, które mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

 • osób, które nie ukończyły 30 lat, nie uczą się i nie pracują– po pierwsze zostanie przeprowadzona analiza Twojej sytuacji i na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. W ramach pomocy możesz otrzymać pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, a także środki na rozpoczęcie działalności.
 • osób, które ukończyły 30 lat i nie pracują – tutaj dodatkowe warunki uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności mogą się różnić w zależności od województwa. Najczęściej wymagane jest wykazanie, że sytuacja zawodowa na danym rynku pracy nie jest łatwa. Pomoc jaką możesz otrzymać to szkolenia, doradztwo oraz pożyczkę lub dotację na założenie własnej firmy. Należy pamiętać, że w tej grupie uzyskanie bezzwrotnej dotacji nie jest możliwe dla każdego

Natomiast jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są kierowane głównie do:

 • bezrobotnych kobiet
 • osób po 45 roku życia
 • osób trwale bezrobotnych
 • osób niepełnosprawnych
 • osób z bardzo niskim wykształceniem

Ile wynosi dotacja unijna?

Maksymalna kwota dotacji z UE waha się od 20 do 23 tyś. zł. Natomiast prócz tego można również liczyć na wsparcie pomostowe. Są to dodatkowe pieniądze wypłacane przez 6-12 miesięcy. Wysokość takiego wsparcia to 1000-2000zł.

Na co może zostać przeznaczona dotacja unijna?

Środki unijne możesz przeznaczyć analogicznie jak w przypadku dotacji z urzędu pracy na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), oprogramowanie, reklamę, prace remontowe.

Z kolei wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie firmy, czyli opłaty za czynsz, ZUS, podatki, rachunki, marketing.

Jak uzyskać dotację?

 • Musisz złożyć formularz rekrutacyjny;
 • Wymagane jest przejście cyklu szkoleń, które trwają średnio 7 dni (nauczysz się tam m.in. jak prowadzić firmę, reklamę, jak pisać biznesplan)
 • Ostatni krok to napisanie i złożenie biznes planu.

Cały proces może zająć kilka miesięcy.  Przeprowadzimy Cię przez cały proces od A do Z.

Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie

Osoby myślące o rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą w ramach inicjatywy pozyskać do 100 tys. zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki, którą muszą spłacić w ciągu 7 lat.

Możesz starać się o pieniądze z programu Wsparcie w starcie, jeśli nie pracujesz i jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych (nie trzeba być zarejestrowanym w UP),
 • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowanym bezrobotnym,
 • osobą odbywającą staż z Urzędu Pracy,
 • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej.

! Jeśli prowadziłeś firmę, warunkiem uzyskania środków jest zamknięcie poprzedniej działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jaką działalność można otworzyć z uzyskanej pożyczki?

Z pieniędzy otrzymanych z programu można otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Możesz również starać się o pożyczkę z osobą, z którą chcesz stworzyć spółkę cywilną. Wygląda to następująco:

 • Każdy z Was składa wniosek na kwotę do 100 tyś.;
 • Gdy zostanie uzyskana pozytywna decyzja, każdy zakłada działalność;
 • Podpisujecie umowę pożyczki;
 • BGK wypłata kwotę;
 • Zawieracie umowę spółki cywilnej.

Ile możesz dostać?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 7 lat w kwocie do 99 tyś. zł.  z groszami. Co roku wysokość pożyczki się zmienia. Pożyczka ta stanowi pomoc de minimis.

Ważne informacje, dotyczące spłaty pożyczki:

 • Karencja (skrócenie rzeczywistego czasu spłaty pożyczki) w spłacie pożyczki może wynosić od 1 do 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki możesz przesunąć w czasie.
 • W czasie karencji płacisz jedynie ratę odsetkową.
 • Karencję ustala się w umowie. Oznacza to, że nie można uzyskać przerwy w spłacaniu pożyczki, jeśli wcześniej się o to nie zabiegało.
 • Miesięczna rata kapitałowa jest stała.
 •  Miesięczna rata odsetkowa jest malejąca. W przypadku pożyczki na 20 tys. zł na 2 lata wynosi 7,33 zł w 1 miesiącu i 0,31 zł w ostatnim – 24 miesiącu
 • Wcześniejsza spłata pożyczki jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Warunki pożyczki

Każda pożyczka wymaga zabezpieczenia. Zabezpieczenie spłaty w programie „Wsparcie w starcie” jest możliwe poprzez:

 • poręczenia osób fizycznych;
 • weksel własny pożyczkobiorcy:
 • inne dopuszczalne formy zabezpieczenia.

Co możesz sfinansować ze środków z pożyczki?

 • Wkład własny w umowie leasingu np. pojazdu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • VAT;
 • Towar niezbędny do danej działalności;
 • Środki trwałe, które są niezbędne do prowadzenia działalności np. maszyny, samochody, inny sprzęt jak drukarka, telefon, meble itp.

W regulaminie pożyczki wszystko zostało dokładnie opisane. Korzystając z naszych usług wszystko dokładnie Ci objaśnimy.

Termin złożenia wniosku

Nie ma żadnych sztywnych ram złożenia wniosku. Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania środków.

Pośrednicy finansowi mają 14 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku.

Rozliczenie pożyczki

Aby rozliczyć pożyczkę potrzebujesz mieć dokumentacje wszystkich wydatków w tym faktury, dokumenty księgowe, czy umowy. Dokumenty te przedkładasz w terminie określonym w umowie. Masz na to 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Chcesz złożyć któryś z powyższych wniosków, ale boisz się że popełnisz błąd? Pisz do Nas! Zrobimy to za Ciebie.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_10.png

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wspiera osoby w wieku minimum 30 lat, pozostające bez pracy, które chcą założyć działalność gospodarczą. Nawet 80.000 złotych, oprocentowanie 0,175% bez prowizji i prosty sposób otrzymania. W ramach Mikropożyczki finansowane są wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Wsparcie dedykowane jest przede wszystkim do osób które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Oferta

 • Kwota pożyczki to maksymalnie 80 tyś. zł.;
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące;
 • Maksymalna karencja w spłacie pożyczki to 12 mc;
 • Brak opłat i prowizji;
 • Krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Dla kogo?

Dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z epidemią COVID-19, w okresie do 30 czerwca 2021 roku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji albo z wakacji kredytowych przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.