fbpx
 

Granty na Eurogranty

30 września 2021by Martyna Skulska

Jaki jest cel konkursu?

Konkurs „Granty na Eurogrnaty” ma na celu sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, czyli projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE:

 • Kreatywna Europa,
 • Single Market Programme,
 • LIFE,
 • Horyzont Europa.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Konkurs kierowany jest mikro-, małych-, i średnich przedsiębiorców, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Ile dofinansowania można uzyskać?

Kwota dotacji może wynieść aż 100% wsparcia. Natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

1) dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:

samodzielnie – wynosi 280 060,00 zł, w konsorcjum – wynosi 239 310,00 zł;

2) dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:

samodzielnie – wynosi 64 000,00 zł, w konsorcjum – wynosi 23 250,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść 280 060,00 zł!

 

Do kiedy trwa nabór konkursu Granty na Eurogranty w ramach POIR 2.3.6?

Nabór potrwa do 27 stycznia 2022r.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • opracowanie studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE);
 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
 • usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
 • organizacje spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
 • tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

Kryteria wyboru projektu

Projekt podlega ocenie spełniania następujących kryteriów wyboru:

 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja: 0 albo 1).

Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

– w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym: adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 albo 1).

Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w:

– § 4 ust. 2a i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

– art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006),

– art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowych oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa.

Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

 1. Projekt dotyczy przygotowania projektu do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie (punktacja: 0 albo 1).

Ocenie podlega, czy projekt zgłoszony do dofinansowania obejmuje przygotowanie projektu, który wpisuje się w jeden z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie (tj. przez Komisję Europejską), dla którego:

1) jest otwarty lub będzie otwarty nabór oraz znane są konkretne warunki ubiegania się o wsparcie,

albo

2) nabór został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR.

W szczególności dotyczy to programów:

­ Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (opublikowany w formie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30.11.2011, KOM(2011) 808 wersja ostateczna);

­ COSME – programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (opublikowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.);

­ Kreatywna Europa – (opublikowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.);

­ LIFE program na rzecz środowiska i klimatu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.)

oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie (tj. przez Komisję Europejską).

 1. Wydatki w ramach projektu są uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, a kwota wnioskowanego wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów (punktacja: 0 albo 1).

Ocenie podlegać będzie, czy:

 1. a) wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane

do objęcia wsparciem są uzasadnione w stosunku do zaplanowanych

przez wnioskodawcę działań i celów projektu,

 1. b) kwota wnioskowanego wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania

projektów, odnoszącymi się do rodzaju projektu i roli wnioskodawcy w tym projekcie.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż wydatki w ramach projektu odnoszą się do zakresu wymagań jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie (tj. przez Komisję Europejską), dla którego jest otwarty lub będzie otwarty nabór oraz znane są konkretne warunki ubiegania się o wsparcie, w szczególności czy w naborze:

 • dopuszcza się składanie projektów w konsorcjum,
 • wymaga się przygotowania studium wykonalności.

W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z kryterium 3, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.

 1. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja: 0 albo 1).

Ocenie podlegać będzie, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. Zaplanowane wartości docelowe wskaźników produktu muszą być adekwatne do założeń i celu projektu i odzwierciedlać zaplanowany zakres rzeczowy.

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku

o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie konkursu.

 1. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1303/2013 (punktacja: 0 albo 1).

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:

1) promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,

zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności należy wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja niniejszej zasady musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

2) zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – należy uwzględnić wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczną, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

 1. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja: 0 albo 1).

Ocenie podlega, w oparciu o wskazane we wniosku o dofinansowanie informacje i uzasadnienie realizacji projektu przygotowywanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, czy projekt ten wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

W trakcie oceny projekt może uzyskać maksymalnie 7 punktów.

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi uzyskać 7 punktów.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.