fbpx
 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY POLAKA

17 maja 2022by Maria Górna
1. Co to jest Karta Polaka i kto może ją otrzymać?

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność posiadacza Karty do narodu polskiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Karcie Polaka z 16 maja 2019, od 14 lipca 2019 obywatele wszystkich państw świata mogą ubiegać się o Kartę Polaka. Aby taki dokument został wydany cudzoziemcowi, musi on spełnić następujące warunki:

 1. zadeklarować przynależność do narodu polskiego i w obecności konsula RP potwierdzić to na piśmie;

 2. wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów;

 3. udowodnić, że co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo też przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej, przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;

 4. złożyć oświadczenie, że on lub jego wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) nie przesiedlili się lub nie zostali repatriowani* z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 do państwa, z którymi takie umowy zawarła RP.

*Repatriant – osoba, która wraca do ojczyzny po długim przymusowym pobycie poza jej granicami. Przymusowy pobyt poza jej granicami mógł nastąpić z powodu działań wojennych, zmian granic lub przymusowych przesiedleń.

WAŻNE!

Karta Polaka może być przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), która wykazuje się podstawową znajomością języka polskiego.

Karta Polaka nie może zostać przyznana osobie posiadającej obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP lub posiadającej status bezpaństwowca.

2. Jak długo ważna jest Karta Polaka?

Ważność Karty Polaka jest określona przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i jest zależna od wieku posiadacza.

 1. Karta Polaka osoby, która ukończyła 65. rok życia jest ważna na czas nieoznaczony;

 2. Jeżeli Karta Polaka został przyznana małoletniemu, wówczas jest ona ważna przez 10 lat, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

 3. W pozostałych przypadkach Karta Polaka jest ważna przez 10 lat, od dnia jej przyznania, a jej ważność można przedłużyć o kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży odpowiedni wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka.

3. Co należy zrobić, aby otrzymać Kartę Polaka?

Oto 7 kroków do uzyskania Karty Polaka.

 1. Czytelnym, pismem drukowanym wypełnij wniosek o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka, który znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/informacja-dot-karty-polaka-oraz-wzor-wniosku w załącznikach.

 2. W wyznaczonym miejscu we wniosku wklej swoją fotografię, wykonaną zgodnie z wytycznymi – fotografia powinna mieć wymiary 35 x 45 mm i być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

 3. Podpisz swój wniosek w przeznaczonym do tego miejscu. Pamiętaj, aby Twój podpis mieścił się w wyznaczonym do tego polu.

 4. Zbierz wszystkie dokumenty, które będą świadczyły o Twojej polskości, polskim pochodzeniu oraz pochodzeniu przodków, a następnie zrób ich kopię.

 5. Skopiuj swój paszport – stronę z danymi osobowymi i zdjęciem oraz stronę z adresem stałego zamieszkania.

 6. Umów się na spotkanie z konsulem za pośrednictwem strony internetowej: www.e-konsulat.gov.pl.

 7. Zgłoś się na rozmowę z konsulem w wyznaczonym terminie i zabierz ze sobą:

 • wypełniony wniosek,
 • oryginał i kserokopie dokumentów poświadczającą polskie pochodzenie,
 • oryginał i kserokopie paszportu.

PAMIĘTAJ!

Osoby z niekompletną dokumentacją nie będą przyjmowane na spotkanie z konsulem, dlatego przygotuj wszystkie dokumenty wcześniej. Rozmowa z konsulem będzie się odbywała w całości w języku polskim i będzie dotyczyła m.in. zwyczajów i tradycji polskich.

Doradcy365 pomogą w złożeniu wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz w przejściu przez całą procedurę, jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami!

4. Uchodźcy z Ukrainy a Karta Polaka – o korzyściach wynikających z posiadania Karty Polaka

W przyjętej specustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy określone zostały warunki legalnego pobytu na terytorium RP zarówno dla posiadaczy Karty Polaka, jak i dla członków ich najbliższej rodziny (współmałżonka, małoletnich dzieci oraz innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli częściowo lub całkowicie na utrzymaniu obywatela Ukrainy – posiadacza Karty Polaka, bezpośrednio przed przybyciem do Polski). Osoby przybywające do Polski, będące w posiadaniu Karty Polaka mogą czerpać wiele korzyści z tego tytułu. Należy jednak pamiętać, że Karta Polaka potwierdza jedynie przynależność do narodu polskiego, a nie obywatelstwo polskie, tym samym nie nadaje wszystkich praw należnych obywatelowi polskiemu. Mimo to posiadanie Karty Polaka pozwala korzystać z wielu przywilejów takich jak:

 1. otrzymanie bezpłatnej wizy długoterminowej, która uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy;

 2. bezpłatne złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;

 3. prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

 4. podejmowanie studiów oraz innych form kształcenia na zasadach zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;

 5. korzystanie z form edukacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe;

 6. korzystanie z ulgi na przejazdy środkami komunikacji transportu kolejowego;

 7. możliwość korzystania w nagłych przypadkach z nieodpłatnej opieki lekarskiej;

 8. nieodpłatny wstęp do niektórych muzeów państwowych;

 9. ubieganie się, poza kolejnością, o środki finansowe z budżetu państwa lub samorządów gmin, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;

 10. pomoc konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego.

Wszystkie wyżej wymienione profity wynikają bezpośrednio z ustawy o Karcie Polaka, jednak dokument ten nie zawiera wszystkich kwestii związanych z zatrudnieniem cudzoziemca z Kartą Polaka. Mimo, że posiadacz karty nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce, jeśli chce wykonywać pracę na terytorium naszego kraju musi posiadać ważną wizę, która pozwoli mu na korzystanie z uprawnień wynikających z Karty Polaka lub zezwolenie na pobyt czasowy albo stały.

Nasi Doradcy365 chętnie pomogą w zorganizowaniu odpowiednich dokumentów umożliwiających podjęcie pracy zgodnie z prawem na terenie Polski.

5. Czym różni się Karta Polaka od karty pobytu?

Karta pobytu to dokument, który jest wydawany cudzoziemcowi na podstawie udzielonego pozwolenia na pobyt:

 • czasowy,
 • stały,
 • rezydenta długoterminowego,

lub

 • przyznanie ochrony międzynarodowej,
 • udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Dokument ten jest potwierdzeniem legalności przebywania obcokrajowca na terenie Polski, a w połączeniu z ważnym paszportem jest dokumentem, który potwierdza tożsamość. Na podstawie karty pobytu można przekraczać granicę Polski bez posiadania wizy.

Natomiast Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego, ale nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium RP.

Posiadacz Karty Polaka może przekroczyć granicę na podstawie:

 • paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo strefy Schengen;
 • zezwolenia na pobyt i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej.
6. Co zrobić, jeśli w trakcie posiadania Karty Polaka moje dane się zmienią?

Najczęstszą przyczyną zmiany danych na dokumentach jest zawarcie małżeństwa, wówczas osoba zmieniająca nazwisko, zmuszona jest do wymiany wszystkich swoich dokumentów, takich jak: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, a także Karta Polaka. Aby Karta Polaka pozostała wciąż ważna, posiadacz musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego konsula lub wojewody, który wyda cudzoziemcowi Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Obcokrajowiec powinien do wypełnionego w języku polskim wniosku o zmianę danych na Karcie Polaka (wraz z aktualną fotografią), dołączyć następujące dokumenty:

 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi;
 • oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość przed zmianą danych osobowych wraz z kserokopią strony z danymi;
 • oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych, np. akt stanu cywilnego, decyzja o zmianie nazwiska;
 • oryginał i kserokopię Karty Polaka.

UWAGA!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych.

Wnioski o zmianę danych na Karcie Polaka przyjmowane są w dni robocze od 8.00 do 15.00 – po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu.

7. Jak postąpić w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka?

Zagubienie Karty Polaka lub jej zniszczenie nie jest tożsame z utratą ważności karty, ponieważ na drodze urzędowej cudzoziemiec, posiadający taką kartę, może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu do właściwego konsula lub wojewody. Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi;
 • oryginał i kserokopię decyzji przyznającej Kartę Polaka.

Jeśli któreś z powyższych zdarzeń miało miejsce w Twoim życiu lub jeżeli dopiero zamierzasz starać się o Kartę Polaka, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy ubieganiu się o ten dokument, który może Ci tak wiele ułatwić!

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.