fbpx
 

Kredyt preferencyjny

14 marca 2021by Anna Kędzia
Co to jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny jest kredytem, który udzielany jest na warunkach korzystniejszych niż warunki rynkowe oraz skierowany do dokładnie określonych grup odbiorców. W ramach tego kredytu część kosztów (kapitał lub odsetki) ponoszona jest przez Skarb Państwa.

Zobowiązanie to wyróżnia się wyjątkowo niskim oprocentowaniem, bardzo wysoką kwotą maksymalną, czy też stosunkowo długim czasem spłaty.

Celem kredytu preferencyjnego jest ułatwienie osiągania istotnych społecznie celów poszczególnych grup interesantów. Stanowi on produkt bankowy, ale zarazem instrument polityki gospodarczej kraju.

Dla kogo kredyt preferencyjny?

Kredyty preferencyjne jak już wspomniano skierowane są do bardzo wąskiej grupy odbiorców, dlatego też warunki dla każdej z grup należy analizować indywidualnie.

Rodzaje kredytów preferencyjnych

Na rynku coraz łatwiej można znaleźć dopasowany do indywidualnych potrzeb kredyt preferencyjny.

Rodzaje kredytów preferencyjnych rozróżniane są najczęściej ze względu na grupę docelową, która może się o nie starać bądź też ze względu na cel finansowania.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/online-news-min-scaled.jpg

Do najbardziej znanych kredytów preferencyjnych należą:

 • kredyt preferencyjny dla rolników,
 • preferencyjny kredyt studencki,
 • kredyt preferencyjny dla firm o określonym zakresie działalności,
 • kredyt preferencyjny dla osób lub rodzin o niskich dochodach,
 • kredyt preferencyjny na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych.

Kredyt preferencyjny dla przedsiębiorstw, czy też kredyt preferencyjny dla małych firm zazwyczaj przydzielany jest w ramach programów o ograniczonym czasie trwania.

Kredyt preferencyjny z dopłatą z ARiMR, bądź kredyt studencki przydzielane są natomiast w każdym kolejnym roku, jednakże należy mieć na uwadze, że warunki ubiegania się o finansowanie mogą zmieniać się wraz ze zmianą programu dopłat.

Jak uzyskać kredyt preferencyjny?

Chcąc uzyskać konkretny kredyt preferencyjny trzeba spełnić określone wymagania. Jeśli jednak spełnia się wymagania stawiane przez któryś z programów, jest szansa na zauważalne obniżenie kosztów, z którymi wiąże się planowana do realizacji inwestycja.

Kredyt studencki

W ramach preferencyjnego kredytu studenckiego można ubiegać się o kwotę od 400 do 1000 złotych miesięcznie, a w czasie trwania kredytu zmieniać wysokość zobowiązania. Kredyt poręczony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a spłata zaczyna się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia w gronie 10% najlepszych uczniów, mogą otrzymać umorzenie nawet 50% wartości kredytu, w przypadku trudnej sytuacji finansowej odroczenie spłaty lub zmniejszenie raty, a nawet umorzenie części kredytu.

Kredyt dla rolników

Kredyty dla rolników różnią się warunkami przyznawania w zależności od tego, z której linii planuje się  skorzystać. Na przykład kredyt na zakup ziemi rolnej można uzyskać maksymalnie na 15 lat, a wysokość dofinansowania wyniesienie maksymalnie 80% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Łącznie wsparcie nie może przekroczyć 5 mln złotych.

Konkretne wymagania dla każdego z kredytów preferencyjnych dla rolników udostępnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program Czyste Powietrze

W tym programie można się ubiegać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych w kwocie od 7 do 53 tysięcy złotych. Maksymalna kwota wyliczana jest na bazie dochodów, które uzyskuje gospodarstwo domowe. Wnioski składa się od 19 września 2018 roku do 2027 roku w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej.

Kredyt termomodernizacyjny

W ramach preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego można ubiegać się o zwrot 16% kosztów lub jeśli dodatkowo decydujemy się na zamontowanie paneli fotowoltaicznych, o 21% poniesionych wydatków. Warunkiem jest jednak to, aby kredyt termomodernizacyjny pokrywał przynajmniej 50% wartości powstałej inwestycji. Wysokość przyznanego kredytu zależy od  zdolności kredytowej.

 

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/male-female-business-people-working-tablet-office-min-scaled.jpg

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt preferencyjny?

Przeznaczenie kredytów preferencyjnych jest różne w zależności od typu Wnioskodawcy, który ubiega się o pomoc finansową.

Kredyt studencki

Środki uzyskane w ramach kredytu preferencyjnego studenckiego można przeznaczyć na dowolny cel, gdyż umowy kredytowe nie uściślają, jakie powinno być przeznaczenie uzyskanych pieniędzy. Zazwyczaj wykorzystywane są  aby utrzymać się na studiach lub zapłacić za naukę.

Kredyt dla rolników

W przypadku kredytów preferencyjnych dla rolników ARiMR dokładnie określa, na co rolnik może wydać pieniądze, co jest uzależnione do wybranej przez niego linii pożyczkowej.

Kredyt w ramach linii RR można przeznaczyć na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej oraz inwestycje w rybactwie śródlądowym m.in. na:

 • budowę, przebudowę, remont budynków związanych z działalnością rolniczą,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia,
 • zakup użytków rolnych,
 • wyposażenie pastwisk oraz sadów.

Kredyty w ramach linii Z udzielane są w celu zakup użytków rolnych, zaś kredyty w linii PR udzielane są z myślą o inwestycjach w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

Do wyboru jest również kilka innych linii kredytowych, w ramach, których rolnicy mogą uzyskać wsparcie finansowe w zakresie dopasowanym do potrzeb.

Kredyt dla przedsiębiorców

Kredyt preferencyjny udzielany przedsiębiorcom może być przeznaczony na różne cele.

Najczęstszym wymogiem udzielenia dofinansowania jest konieczność wdrożenia nowej technologii lub procesu, który ma usprawnić działalność przedsiębiorstwa.

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa dostępne są również kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców odnotowujących straty. Kredyty te udzielane są w celu poprawy funkcjonowania podmiotów na rynku.

Kredyt na termomodernizację i fotowoltaikę

W przypadku modernizacji domu o nowoczesne technologie w zakresie wytwarzania energii, można skorzystać z dwóch programów, w ramach, których udzielany jest kredyt preferencyjny. Fotowoltaika dofinansowana jest w ramach programów:

 • Czyste Powietrze,
 • Prosument 2.

Środki uzyskane w ramach tych programów mogą być przeznaczone  na sfinansowanie kosztów zakupu, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych. Dotyczy to sprzętu wykorzystywanego na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

W ramach programu Czyste Powietrze możesz również otrzymać kredyt na wymianę pieca. Otrzymane środki można wydać na zakup nowego pieca, który będzie spełniać aktualne standardy w zakresie emisji zanieczyszczeń. O środki te można się ubiegać wraz z wnioskiem o dofinansowanie do kredytu na fotowoltaikę.

W ramach uzyskanych środków można dokonać opłaty za:

 • zakup źródła ciepła,
 • wymianę przyłączy gazowych lub elektroenergetycznych,
 • zainstalowanie wentylacji odzyskującej ciepło z powietrza.

Oprocentowanie i koszty kredytów preferencyjnych

Koszty oraz oprocentowanie poszczególnych kredytów preferencyjnych nie są takie same i są określone regulaminem konkretnego programu.

Z regulaminów poszczególnych rodzajów kredytów preferencyjnych wynika jednoznacznie, kto oraz w jakim zakresie dofinansowuje kredyt. Dzięki temu wiadomo, jak dużą część spłaca kredytobiorca, decydujący się na kredyt preferencyjny.

Poniżej dla przykładu prezentowane są rodzaje oprocentowania i opłat:

Kredyt studencki udzielany przez PKO BP

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku kredytowego dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu – pobierana jest prowizja na rzecz BGK – aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.
 3. Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 2% dla posiadaczy rachunku ROR w PKO Banku Polskim.
 4. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana opłata.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania  ze środków Funduszu Kredytów Studenckich, który na dzień 01.09.2020 wynosi 1,20. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. współczynnika.

Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu  przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych transz kredytu.

Kredyt na fotowoltaikę w ramach programu Czyste powietrze

 • prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5% kredytu
 • oprocentowanie kredytu:
  • dla okresu kredytowania do 6 lat – WIBOR 3M +4,0%
  • dla okresu kredytowania powyżej 6 lat – WIBOR 3M +4,5%

Kredyt dla rolników udzielane przez ARiMR

Dla kredytów w ramach najpopularniejszych linii tj.

 • Linia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
 • Linia Z – kredyty na zakup użytków rolnych
 • Linia PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego.

Oprocentowanie należne bankowi, jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania – jednak nie mniej niż 3%,  oraz Agencję – w pozostałej części.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone