fbpx
 

Nowe zasady pomocy de minimis w 2024 roku

21 grudnia 2023by Joanna Pohl
13 grudnia 2023 roku Komisja Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu nr 2023/2831, opublikowanym w Dz. Urz. UE L 2831 z 15.12.2023. Zmiany te mają zastosowanie do artykułów 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku, a obowiązywać będą do 31 grudnia 2030 roku.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, całkowita kwota pomocy de minimis przyznawanej jednemu przedsiębiorstwu przez państwo członkowskie nie może przekroczyć 300 000 euro (co w przeliczeniu daje ponad 1 mln 300 tys. zł). Wcześniejszy limit wynosił 200 000 euro, czyli o 1/3 mniej niż od nowego roku. Przyjęte przepisy umożliwiają dostosowanie udzielanej pomocy do nowych standardów, przy czym data obowiązywania nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 roku.

Dotacje i ulgi objęte pomocą de minimis mogą być przyznawane w różnych obszarach gospodarki i działalności, m. in.:

 • na rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie nowych przedsięwzięć, innowacyjnych projektów czy modernizację istniejących firm, ale także ulgi i zwolnienia podatkowe, rozłożenia na raty;
 • na szkolenia i rozwój pracowników – w celu podniesienia ich kwalifikacji;
 • na usługi doradcze dla przedsiębiorców;
 • na modernizację gospodarstw rolnych – wsparcie inwestycji w nowoczesne technologie, infrastrukturę czy ekologiczne metody produkcji;
 • na inwestycje dla firm transportowych – np. modernizacja floty transportowej, wsparcie na zakup nowoczesnych pojazdów czy infrastruktury;
 • na poprawę efektywności energetycznej – inwestycje w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach, np. OZE;
 • na innowacje i badania naukowe – projekty badawczo-rozwojowe, innowacje procesowe i produktowe;
 • na ochronę środowiska – inwestycje proekologiczne, projekty mające na celu poprawę stanu środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej czy rozwijanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, ulgi i zwolnienia z opłat środowiskowych;
 • na projekty społeczne – organizacje pozarządowe i instytucje mogą otrzymać pomoc de minimis na projekty społeczne, edukacyjne czy kulturalne;
 • na turystykę – rozwój infrastruktury turystycznej, hotelarstwa czy infrastruktury rekreacyjnej;
 • na projekty kulturalne i artystyczne,
 • i wiele innych.

Dotychczasowe rozporządzenie KE nr 1407/2013, obowiązujące do 31 grudnia 2023 roku, przewidywało możliwość wdrażania środków pomocy de minimis przez kolejne 6 miesięcy po tym terminie, maksymalnie do 30 czerwca 2024 roku. Jednak nowe przepisy wprowadzają zmiany, a ich terminy i limity stają się aktualne od początku 2024 roku.

Programy pomocowe, regulowane rozporządzeniem KE nr 1407/2013, obejmują zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz różnicowanie stawek podatku od nieruchomości (na podstawie art. 5 ust. 2-4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zmiany obejmują także usunięcie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (obecnie wynosi on 100 tys. euro, co w przeliczeniu na dzień dzisiejszy wynosi 433 870 zł).

Warto podkreślić, że wszelkie środki pomocy de minimis, zatwierdzone do 31 grudnia 2023 roku, mogą być wdrożone w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy, zakończonych nie później niż 30 czerwca 2024 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831.

Już w październiku UOKiK udzieliło wyjaśnień w zakresie interpretacji nowych przepisów, co może być istotne dla skutecznego stosowania tych regulacji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyjaśnieniach dotyczących potencjalnych scenariuszy postępowania w kontekście obowiązywania uchwał regulujących udzielanie pomocy de minimis stwierdził, że obowiązujące do końca 2023 roku rozporządzenie KE nr 1407/2013 nie wprowadza zmian ani przedłużenia obowiązywania aktów prawa krajowego, lecz daje możliwość adaptacji przez ustawodawcę lub uchwałodawcę krajowego.

W odniesieniu do istniejących programów pomocowych (uchwał) w gminach zgodnych z rozporządzeniem KE nr 1407/2013, obejmujących zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych, ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, dotacje na prace konserwatorskie, dotacje na ochronę środowiska, oraz dotacje na prace budowlane, istnieją trzy scenariusze postępowania w kontekście zmian legislacyjnych:

1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.:

  • Uchwała wygasa, a 6-miesięczny okres przejściowy nie jest stosowany.
  • Istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania uchwały o 6 miesięcy, uwzględniając jednak, że warunki pomocy de minimis będą korzystniejsze według nowego rozporządzenia KE.

2. Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.:

  • Pomoc może być udzielana do 30.06.2024 r., z możliwością wcześniejszego dostosowania do nowego rozporządzenia KE.

3. Uchwała nie zawiera końcowej daty obowiązywania:

  • Jeśli uchwała powołuje się na rozporządzenie KE nr 1407/2013, pomoc może być udzielana do 30.06.2024 r., z opcją dostosowania do nowego rozporządzenia KE.

Niezależnie od wybranej ścieżki, przedsiębiorcy korzystający z pomocy de minimis będą podlegać warunkom obowiązującym w chwili uzyskania pomocy, a nie nowym zapisom. Ochrona praw nabytych obejmuje także przypadki, gdy uchwała formalnie wygasła, a prawo do pomocy zostało nabyte w trakcie jej obowiązywania.

Warto podkreślić, że reformy nie obejmują kwestii związanych z rozporządzeniami KE w obszarze pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, które pozostają w zakresie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane zmiany mają zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. i podlegają zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, zgodnie z procedurami ustawy o pomocy publicznej.

Podsumowując, wprowadzone zmiany w pomocy de minimis stanowią istotny krok w kierunku bardziej sprzyjającego dla przedsiębiorców środowiska. Zwiększone limity pomocy de minimis otwierają przed nimi szereg nowych możliwości korzystania z programów dofinansowań i ulg. Nowe zasady doskonale odzwierciedlają aktualne wyzwania i potrzeby dzisiejszej gospodarki, a ich dostosowanie do współczesnych realiów tworzy warunki sprzyjające innowacjom, rozwojowi przedsiębiorstw oraz wzrostowi gospodarczemu.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.