fbpx
 

Nowy projekt ustawy dot. ochrony sygnalistów – najważniejsze zmiany

24 maja 2022by Martyna Skulska

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt ustawy dotyczącej sygnalistów. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem celem poznania wszystkich najważniejszych zmian. Ustawa nie weszła jeszcze w życie.

3 miesiące na wdrożenie przepisów przez podmioty

Ustawa w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia wejdzie w życie. Po tym czasie podmioty będą miały kolejno 1 miesiąc na wdrożenie wszelkich regulacji, rozwiązań i obowiązków wynikających z projektu. Obowiązek ten dotyczy podmiotów i organów publicznych, podmiotów prawych na rzecz których prace wykonuję 250 osób oraz podmiotów prawnych, które wykonują działalność w zakresie produktów, usług, rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzmi, finansowaniu terroryzmu oraz bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Wymienione podmioty będą musiały m.in. ustalić odpowiednie procedury wewnętrzne przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

Kogo nie dotyczy obowiązek?

Zgodnie z najnowszym projektem, urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców, nie będą miały obowiązku wdrożyć procedury zgłoszeń wewnętrznych. Z projektu wynika także, że podmioty na rzecz których prace wykonuję mniej niż 50 osób, nie będą musiały wdrożyć przepisów, ale mogą to robić dobrowolnie.

Definicja podmiotów publicznych

Zgodnie z art. 2 pkt 12 projektu, przez „podmioty publiczne” rozumie się”:

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz- nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535);

2) inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszech- nym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie, oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1–3;

5) inne niż określone w pkt 1–4 podmioty, które:

a) wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), lub

b) działają w charakterze podmiotów świadczących usługi publiczne w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.3)), lub

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 240 z 16.09.2015, str. 65 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1641

c) działają w charakterze przewoźników lotniczych w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Euro- pejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, z późn. zm.4)), wykonujących obowiązki użyteczności publicznej zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia, lub

d) działają w charakterze armatorów Wspólnoty w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie Państw Członkowskich (kabotaż morski) (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 2, str. 10, z późn. zm.5)), wykonujących zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia

na które podmioty, wymienione w pkt 1–4, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot, wywierają dominujący wpływ, w szczególności posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Rozszerzony katalog osób, do który ustawa ma zastosowanie

Zgodnie z art. 4 projektu ustawę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszenia prawa uzyskaną, w kontekście związanym z pracą, w tym do:

  • funkcjonariusza, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 2448 i 2490),

  • żołnierza zawodowego

zwanej dalej „zgłaszającym”.

Funkcjonariusz i żołnierz zawodowy są nowymi sygnalistami dodanymi do projektu ustawy dot. ochrony sygnalistów.

Sygnalista anonimowy a ujawnienie tożsamości

Zgodnie z art. 7 projektu, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości zgłaszającego i doświadczył on działań odwetowych, przepisy rozdziału 2 stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki określone w art. 6.

Oznacza to, że gdy tożsamość sygnalisty anonimowego zostanie w jakiś sposób ujawniona, to podlega on dokładnie takiej samej ochronie jak sygnalista nieanonimowy.

Nowy termin „postępowania prawnego” w projekcie ustawy

Przez postępowanie prawne w projekcie rozumie się takie postępowanie, które toczy się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź regulacji wewnętrznych wydanych w wykonaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Głownie są to przepisy cywilne, karne, antymobbingowa czy dyscyplinarne.

Zgłoszenie ustne

Nowy projektu ustawy doprecyzował formę ustną zgłaszania naruszeń. Zgodnie bowiem z art. 26 projektu, zgłoszenie ustne może być dokonanie zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej.

Zgłoszenie, które dokonane jest za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, za zgodą zgłaszającego dokumentowane jest w formie nagrania rozmowy lub dokładnej transkrypcji.

Natomiast zgłoszenie, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienakrywanego systemu komunikacji głosowej, dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy.

Obniżenie wysokości kar

W nowym projekcie ustawy dokonano złagodzenia kar. Rozróżniono utrudnianie dokonania zgłoszenia od stosowania groźby, przemocy czy podstępu przy utrudnianiu. Za drugi opisany przypadek grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Wcześniejszy projekt ustawy przewidywał karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Warto zauważyć, że projekt nie zakłada żadnych rewolucyjnych zmian. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ustawa wejdzie w życie.

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z Nami już dziś

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone