fbpx
 

Pożyczki preferencyjne dla dolnośląskich przedsiębiorstw- wiosna 2021

31 marca 2021by Martyna Skulska

Pożyczki preferencyjne finansowane są z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. DFR oferuje szerokie możliwości pożyczek na różne cele.

Dzięki pożyczkom firmy mają szanse na poszerzenie zakresu swojej działalności. Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach , co pozwala zdobyć środki a jednocześnie utrzymać płynność finansową.

Przedsiębiorstwa działające na terenie woj. dolnośląskiego mogą skorzystać z szeroko pojętej oferty pożyczek. Dolnośląski Fundusz Rozwoju proponuje zarówno obrotowe kredyty dla firm, jak również pożyczki hipoteczne czy inwestycyjne. Wysokie kwoty i długi okres kredytowania pozwalają dopasować rodzaj wsparcia do indywidualnych potrzeb.

Do dyspozycji dla przedsiębiorców z dolnego śląska jest 400 milionów złotych.

Pożyczka branżowa COVID-19

Wniosek o pożyczkę branżową COVID-19 można składać od 01.02.2021r.

Kto może skorzystać?

Z pożyczki branżowej mogą skorzystać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa:

 • z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej z wymienionych PKD,
 • które zainteresowane są sfinansowaniem ze środków Pożyczki Branżowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska przeznaczonej na rozwój firmy

Działalność prowadzona przez Przedsiębiorcę spełniającego wszystkie warunki opisane powyżej musi w jakieś sposób cierpieć z powodu COVID-19.

We wniosku niezbędne jest opisanie wszystkich okoliczności wskazujących na negatywny wpływ epidemii na działalność. Przykładowo:

 • spadek przychodów;
 • utrata klientów czy dostawców;
 • zawieszenie działalności z powodu pandemii.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/real-estate-agent-customer-shaking-hands-min-scaled.jpg

Lista kwalifikujących się do pożyczki kodów PKD jest następująca:

1. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
2. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
3. 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
4. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
5. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
6. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
7. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
8. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
9. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
10. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
11. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
12. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
13. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
14. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
15. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
16. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
17. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
18. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
19. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
20. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
21. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
22. 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
23. 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Na co mogą być przeznaczone środki z pożyczki branżowej COVID-19?

Środki  Pożyczki Branżowej muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno – obrotowych czyli:

 • nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • innych wydatków, powiązanych z przedmiotową inwestycją (np. remonty, zakupy środków rzeczowych o okresie użytkowania do roku lub o niskiej cenie jednostkowej), przy czym wartość wydatków na cele obrotowe powiązane z przedmiotową inwestycją może stanowić maksymalnie 30% wartości pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 3.000.000 zł

Maksymalny okres spłaty to 84 miesiące.

Sposób spłaty

Pożyczkę może być spłacona w ratach kapitałowo- odsetkowych miesięcznych równych lub malejących.

Istnieje możliwość udzielenia:

 • maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • lub maksymalnie 6-miesięcznego zawieszenia („wakacji”) w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/male-female-business-people-working-tablet-office-min-scaled.jpg

Pożyczka branżowa a wkład własny

Wniesienie wkładu własnego przez MŚP nie jest obligatoryjne, natomiast wartość wniesionego wkładu własnego wpływa na wysokość oprocentowania pożyczki:

 • poniżej 10% wkład własny MŚP w stosunku do wartości pożyczki – oprocentowanie pożyczki rynkowe,
 • 10-20% wkład własny MŚP stosunku do wartości pożyczki – oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej (przyjętej na dzień podpisania Umowy Pożyczki Branżowej i aktualizowanej w trakcie jej trwania) – oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 • powyżej 20% wkład własny MŚP stosunku do wartości pożyczki – oprocentowanie pożyczki w wysokości ½ stopy bazowej ( przyjętej na dzień podpisania Umowy Pożyczki Branżowej i aktualizowanej w trakcie jej trwania) – oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Kto nie dostanie pożyczki i na co nie może zostać przeznaczona?

Wykluczenia podmiotowe:

 •  MŚP, które działalność swą rozpoczęły po 31.12.2019r;
 • MŚP, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Pośrednikiem Finansowym, lub osobami przez niego upoważnionymi;
 • MŚP zalegające z ZUS/podatkami;
 • MŚP lub podmiot z nim powiązany, któremu wcześniej udzielono Pożyczki Branżowej.

Niektóre wykluczenia przeznaczenia pożyczki:

 • wydatki niezwiązane z inwestycją;
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych lub tych wynikających z decyzji administracyjnych;
 • spłaty pożyczek, kredytów, rat leasingowych;
 • finansowania wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub przetwórstwa napojów alkoholowych czy tytoniu.

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jesteś zdecydowany i spełniasz wszystkie wymagania? Złóż wniosek u jednego z Regionalnych Pośredników Finansowych.

Nie wiesz jak i gdzie? Spokojnie. Możemy Ci w tym pomóc. Obsługujemy cały proces od A do Z

Pożyczka płynnościowa COVID-19

Pożyczka płynnościowa COVID-19 jest to pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków.

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł
 • Wypłaty w transzach
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: już od 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego.

Kto może się ubiegać?

Przedsiębiorstwa z dolnego śląska, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług w związku z COVID-19. Przy czym musi to być:

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek. Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Dla kogo?

MŚP z dolnego śląska, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

! Przy czym nie ma tu minimalnego okresu działania firmy.

Warunki

 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi od 1 do 2 mln zł;
 • Oprocentowanie: od 1,19%;
 • Prowizja: 0%;
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: 7 lat;
 • Wysokość wkładu własnego: 10 %
 • Brak ukrytych kosztów i produktów powiązanych.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Przedsiębiorca nie może przeznaczyć uzyskanych środków na dowolny cel, lecz wyłącznie na cele sprecyzowane w zawieranej umowie. Dlatego przed złożeniem wniosku, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami udzielania pożyczek. Mogą to być:

– wydatki związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych.

Z tej pożyczki nie można zakupić nieruchomości czy gruntów. Jest to możliwe przy pomocy pożyczki hipotetycznej.

Skąd wziąć pożyczkę?

Należy zgłosić się do Regionalnego Pośrednika Finansowego. Oczywiście możemy zrobić to za Ciebie. Zdobędziemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Regionalne Reporęczenie

Kto może skorzystać z Regionalnego Reporęczenia?

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • którzy prowadzą działalność, na terenie województwa dolnośląskiego.

Na jaki cel można przeznaczyć pozyskane środki?

 • Poręczenie wadialne;
 • Poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej;
 • Poręczenie leasingu operacyjnego;
 • Poręczenie transakcji factoringowych.

Warunki

Maksymalna wartość poręczenia wynosi 1.500.000 zł

Maksymalny czas trwania poręczenia 5 lat

Gdzie starać się o Regionalne Reporęczenie?

Zgłoś się do Regionalnego Pośrednika Finansowego lub napisz do Nas. Załatwimy wszelkie formalności za Ciebie.

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Dla kogo?

Dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK.89.DIF.2019 o udzielenie zamówienia na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jaki cel?

Na sfinansowanie wymaganego wkładu Pośredników Finansowych do jednostkowych pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego udzielonych w ramach realizacji zamówienia nr DZZK.89.DIF.2019.

Warunki

 • Okres spłaty do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy;
 • Wartość Linii Finansowej nie może przekroczyć 10% portfela udzielonych i wypłaconych jednostkowych pożyczek w ramach zamówienia podstawowego lub/i prawa opcji;
 • Wypłata w transzach.

Nabór wniosków

Nabór Wniosków o udzielenie Linii Finansowej obywa się w trybie ciągłym, od dnia następującego po dniu zamieszczenia informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na stronie internetowej DFR do dnia opublikowania na tej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu naboru.

Skąd wziąć środki?

ośrednicy Finansowi, którzy zawarli umowy zamówienia publicznego z BGK

Pośrednicy Finansowi, którzy zawarli umowy zamówienia publicznego z BGk mogą po  pożyczkę zgłosić się  tylko do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla Przedsiębiorstw

Do kogo kierowana jest pożyczka?

 • Mikro, mali i średni dolnośląscy przedsiębiorcy.

Warunki

 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 zł;
 • Oprocentowanie od 1,19%;
 • Marża i prowizja: 0%;
 • Wysokość wkładu własnego: 20% wartości nieruchomości.

Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych!

Na co mogą być przeznaczone środki?

Środki pozyskane z hipotetycznej pożyczki mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone