fbpx
 

Ekspresowa upadłość/ likwidacja działalności gospodarczej - Doradcy365

Upadłość konsumencka a upadłość przedsiębiorcy?

W przypadku upadłości konsumenckiej dochodzi do  likwidacji  majątku konsumenta. Wierzyciele są spłacani ze środków uzyskanych ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości. Gdy upadłość dotyczy przedsiębiorcy, to majątek firmy staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk masy upadłościowej.

Cel postępowania

W przypadku przedsiębiorców celem postępowania jest zaspokojenie wierzycieli chociażby częściowe. Natomiast w przypadku konsumentów, oprócz zaspokojenia wierzycieli celem jest uzyskanie przez rzetelnego dłużnika możliwości oddłużenia.

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

Tylko przedsiębiorca ma prawny obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pewnego rodzaju przywilejem.

Wierzyciel

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy ma za zadanie uregulowanie wspólnego dochodzenia roszczeń przez wielu wierzycieli wobec jednego niewypłacalnego dłużnika. Dlatego też warunkiem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest istnienie minimum dwóch wierzycieli. W przypadku natomiast konsumenta – z racji celu postępowania, którym jest oddłużenie – nie istnieje konieczność występowania zadłużenia wobec minimum dwóch podmiotów. Wierzyciel może być tylko jeden np. bank, który udzielił kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Umorzenie postępowania

Dla konsumenta jest to sankcja, bowiem konsumenckie postępowanie upadłościowe toczy się wyłącznie w interesie dłużnika i na jego wniosek. W przypadku przedsiębiorcy postępowanie prowadzi się dalej w interesie wierzycieli z wyjątkami.

Układ

Tylko przedsiębiorcy mogą od początku tzn. już we wniosku o ogłoszenie upadłości żądać ogłoszenia upadłości układowej. Natomiast konsumenci dopiero po ogłoszeniu upadłości.

Oddłużenie

Przedsiębiorca ma możliwość oddłużenia jedynie w przypadku, jeżeli przyczyną jego niewypłacalności były okoliczności wyjątkowe i niezależne.

W przypadku konsumenta katalog wierzytelności, które nie mogą zostać umorzone z uwagi na szczególnych charakter wierzytelności jest większy.

Jak zlikwidować działalność gospodarczą krok po kroku?

Likwidacja działalności musi być zgłoszona terminie w 7 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

W momencie likwidacji, firma nie może zatrudniać już żadnych pracowników.

Co należy zrobić?

 1. Rozwiązać firmę za pomocą zgłoszenia CEIDG;
 2. Wyrejestrować firmę z ZUS;
 3. Dokonać remanentu na zakończenie działalności;
 4. Dokonać wykreślenia z rejestru podatników VAT;
 5. Zlikwidować kasę fiskalną.

Od jakiegoś czasu, można przeprowadzić wyrejestrowanie firmy przez Internet. Ta opcja pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a przede wszystkim jest wygodna. By tego dokonać należy posiadać profil zaufany ePUAP. Jeśli go nie posiadasz, możesz zgłosić wniosek o wyrejestrowanie anonimowo, ale w ciągu 7 dni musisz potwierdzić swoją tożsamość.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/young-business-woman-working-computer-office-min-scaled.jpg


Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo jednoosobowego przedsiębiorcy  należy złożyć w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Zazwyczaj bodźcem do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Nie zawsze jednak brak zapłaty w wymagalnym terminie będzie skutkował przesłanką do ogłoszenia upadłości. Zależy to  od charakteru prowadzonej działalności oraz od tego, z czego niewypłacalność wynika. Zdarzają się takie sytuacje, w których przedsiębiorcy mają do czynienia z tzw. niewypłacalnością bieżącą, która może wystąpić w przypadku opóźnienia w terminie otrzymania zapłaty nawet jednego klienta danej firmy, co powoduje brak środków na opłacenie zobowiązań tej firmy wobec jej dostawców.

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli:

 • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
 • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Jak wypełnić wniosek o upadłość firmy?

Wniosek o upadłość firmy powinien zawierać:

 • wszystkie niezbędne dane jednoznacznie identyfikujące spółkę lub osobę fizyczną;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • okoliczności przemawiające za wszczęciem postępowania upadłościowego i ich
  uprawdopodobnienie;
 • informacje o jakiemu prawu podlega dłużnik ( polskiemu czy innego państwa, UE);
 • dane o tym czy dłużnik jest spółką publiczną;
 • do wniosku powinien zostać również dowód wpłaty opłaty(1000zł) i zaliczki na wydatki prowadzone
  związane z postępowaniem (kwota jednokrotności przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia pracownika w sektorze przedsiębiorstw na 3 kw. poprzedniego roku);

WAŻNE

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest bezwzględnie obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeśli wnioskodawca jest dłużnikiem to powinien złożyć:

 • wykaz majątku;
 • bilans  sporządzony w okresie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli i informacje na temat zobowiązań;
 • oświadczenia o spłatach zaległości w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych wobec przedsiębiorstwa oraz wszelkie dane na ich temat;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych;
 • informacje o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz prowadzonych w sądach polubownych dotyczących majątku przedsiębiorstwa;
 • dane adresowe reprezentantów spółki, osoby prawnej i likwidatorów;

WAŻNE

Złożenie załączników do wniosku nie jest obligatoryjne, jednak gdy dłużnik nie może załączyć dokumentów, o których mowa, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Jak i gdzie zgłosić wniosek o upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości zgłasza się składając wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Formularz może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli, o czym stanowi ustawa.

O czym jeszcze pamiętać ogłaszając upadłość firmy?

 1. Terminy w postępowaniu upadłościowym dla dłużnika:

30 dni od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, na zgłoszenie wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości; brak realizacji tego obowiązku wiąże się z konkretnymi dolegliwościami w zależności od osoby, która uchybiła temu obowiązkowi

7 dni na uzupełnienie braków formalnych we wniosku bądź nieuiszczenia opłaty, liczonych od dnia doręczenia wezwania

WAŻNE

Jeśli dłużnik będący przedsiębiorcą nie złożył oświadczenia o prawdziwości danych (art. 25 ust 2 Pr. Up), sąd zwraca wniosek bez rozpoznania, nie wezwawszy uprzednio do uzupełnienia wniosku.

Warto skorzystać z naszej pomocy, żeby składając wniosek nie pominąć istotnych jego elementów.

 1. Jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości pieniędzy na opłacenie wniosku, to w wyjątkowych sytuacjach sąd może dopuścić zwolnienie z opłaty wniosku. Co do zasady jednak, brak środków na uiszczenie opłat sądowych może uniemożliwić wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Warto jednak przeanalizować alternatywne opcje, które się pojawiają w tym zagadnieniu.

Nie czekaj i skontaktuj się z nami.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.