fbpx
 

2 659,00 + VAT

Zajmiemy się kompleksowo Państwa sprawą. Każdorazowo zakres usługi jest indywidualnie dopasowany do Państwa oczekiwań.

Audyt energetyczny jest opracowaniem, które określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt energetyczny budynku jest jednym z obowiązkowych kryteriów uzyskania dofinasowania do poprawy efektywności energetycznej niezależnie od programu. Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

W zakres audytu energetycznego budynku wchodzi, m. in.:

Podana cena jest ceną minimalną za powyższą usługę i jest każdorazowo ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem prac w zależności od zakresu usługi.

Opis

Kto powinien sporządzić audyt energetyczny budynku?
Audyt energetyczny budynku muszą wykonać wszyscy beneficjenci programów premii termomodernizacyjnych.
Czym jest premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna stanowi formę pomocy państwa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi ona spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora i przysługuje jedynie podmiotom, którzy przynajmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pokrywają z kredytu bankowego. Jednocześnie kwota kredytu nie może być niższa niż wysokość premii termomodernizacyjnej. Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), m. in.:

Termomodernizacja objęta premią może dotyczyć:

Zgodnie z aktualnymi zapisami (po nowelizacji z listopada 2022 roku) Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość premii termomodernizacyjnej w 2023 roku może stanowić 26% lub 31% inwestycji – jeśli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zainstalowana zostanie mikroinstalacja OZE o mocy maksymalnej wynoszącej co najmniej 1kW (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) lub 6kW (w przypadku pozostałych budynków). Jednocześnie, koszt wdrożenia instalacji OZE musi stanowić co najmniej 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Dodatkowo, jeśli z audytu będzie wynikało, że budynek będzie spełniał bieżące standardy energetyczne, właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli otrzymać dodatkowy grant termomodernizacyjny, w wysokości 10%, a właściciele budynków z tzw. wielkiej płyty, którzy realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne wzmocnią konstrukcję budynku mogą otrzymać dodatkowe 50% premii termomodernizacyjnej.

Jeśli w budynku mieszkalnym, w którym realizowana jest inwestycja znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej j.w. oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej całego budynku.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Termomodernizacja to przedsięwzięcie, które polega na:

 • ulepszeniu, które skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność JSTwykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych:
  • o co najmniej 10% – w budynkach, w których przeprowadzana jest modernizacja tylko systemu grzewczego,
  • o co najmniej 25% – w pozostałych budynkach;
 • ulepszeniu, które skutkuje zmniejszeniem strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, co powoduje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych – o co najmniej 20% w stosunku rocznym;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Kluczowym kryterium umożliwiającym wnioskowanie o premię termomodernizacyjną jest wykonanie i przedstawienie audytu energetycznego (w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Na jego podstawie zostaną ustalone możliwe do podjęcia działania termomodernizacyjne oraz związane z nimi oszczędności energii (audyt pozwoli ustalić, czy spełnione zostaną kryteria z minimalnymi wymaganymi oszczędnościami energii).

Premia termomodernizacyjna – krok po kroku

Wnioskowanie o kredyt z premią termomodernizacyjną to procedura, która obejmuje:

 • Wykonanie audytu energetycznego – posiadanie tego dokumentu jest niezbędne do wnioskowania o premię termomodernizacyjną. Z marką Doradcy365 masz pewność, że analiza zostanie wykonana rzetelnie i zgodnie z przyjętymi przepisami, gdy będzie ona podlegała weryfikacji przez BGK.
 • Złożenie wniosku wraz z załącznikami w wybranym banku kredytującym – złożenie kompletu dokumentów w banku, który ma nam udzielić kredytu. Należy się upewnić, że znajduje się on na liście instytucji współpracujących z BGK w zakresie przyznawania premii termomodernizacyjnej. Oprócz wniosku o udzielenie kredytu, należy dostarczyć: wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, oryginał audytu energetycznego (oprawiony w okładkę A4 tak, by nie można było go zdekompletować).
 • Ocena wniosku przez BGK – analiza zasadność i kompletność zgłoszenia. Dokładnej weryfikacji zostaje poddany m.in. audyt energetyczny. Jeśli nie będzie on budził zastrzeżeń, a samo przedsięwzięcie spełni warunki premii termomodernizacyjnej, BGK podejmie decyzję o jej przyznaniu.
 • Uruchomienie kredytu – następuje, kiedy BGK przekazuje do banku kredytującego informację o przyznaniu premii. Na tym etapie pobierana jest prowizja w wysokości 0,6% kwoty premii, która trafia do BGK.
 • Wypłata premii – wsparcie z BGK zostaje wypłacone bezpośrednio do banku kredytującego, w ciągu 7 dni po zgłoszeniu zakończenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych określonych w audycie. Muszą być one wykonane zgodnie z wytycznymi z audytu i projektu budowlanego, czego potwierdzeniem będzie oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub innej uprawnionej osoby.
 • Premia zmniejsza wysokość zadłużenia – po otrzymaniu premii, bank kredytujący spłaca część zobowiązania.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone