fbpx
 

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dofinansowania w ramach Działania 1.5 „Konkurencyjność MŚP”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.5 „Konkurencyjność MŚP” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Konkurencyjność MŚP”:

Działanie 1.5 „Konkurencyjność MŚP” ma na celu rozwijanie i wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
 2. Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
 3. Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
 4. Wdrożenie wyników prac B+R;
 5. Wdrożenie innowacji.
Harmonogram programu

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów: Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – od 4 kwietnia do 10 maja 2024 r. oraz na listopad-grudzień 2024 r.,
 • dla projektów: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. – od 16 września do 30 września 2024 r.,
 • dla projektów: Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – od 4 marca do 25 marca 2024 r.,
 • dla projektów: Wdrożenie wyników prac B+R od 2 lipca do 12 września 2024 r.
 • dla projektów: Wdrożenie innowacji – od 5 kwietnia do 12 czerwca 2024 r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • w ramach projektów typu 1:

  • Internacjonalizacja MŚP – wyłącznie MŚP,
  • Promocja MŚP – wszystkie typy beneficjentów, tj.:
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • izby gospodarcze,
   • jednostki naukowe,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
   • klastry,
   • MŚP,
   • organizacje pozarządowe,
   • ośrodki innowacji,
   • uczelnie;
 • w ramach projektów typu 2 – wyłącznie MŚP;
 • w ramach projektów typu 3:
  • Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości oraz Rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami:
   • MŚP,
   • ośrodki innowacji,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • uczelnie;
  • Usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe oraz Rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami:
   • klastry zalążkowe lub wzrostowe,
   • MŚP,
   • uczelnie;
  • Usługi dla MŚP świadczone przez JST:
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i posiadające osobowość prawną;
 • w ramach projektów typu 4 – wyłącznie MŚP;
 • w ramach projektów typu 5 – wyłącznie MŚP.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia dotyczące:

 • internacjonalizacji MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.:
  • usługi doradcze dla MŚP,
  • analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne,
  • wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
 • promocji MŚP – projekty zmierzające do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, polegające na:
  • promocji oferty MŚP,
  • udziale w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych,
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora.

Wsparcie w ramach projektów typu 2. obejmie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0. i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności:

 • automatyzacji,
 • robotyzacji,
 • cyfryzacji.

Przewiduje się wsparcie dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie TIK do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych), które będzie realizowane z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach Działania 1.6.

W ramach projektów typu 3. dofinansowanie będzie przeznaczone na:

 • usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • usługi dla MŚP świadczone przez JST.

W ramach projektów typu 4 wspierane będzie wdrożenie wyników prac B+R.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, rozwiązań cyfrowych.

Wyłącznie jako element w/w projektów możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np.:

 • badanie rynku,
 • dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.

W ramach projektów typu 5 możliwe będzie wdrożenie innowacji produktowych, procesowych przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, rozwiązań cyfrowych, robót budowlanych.

Dodatkowe kryteria
 • projekt musi być realizowany na terenie województwa łódzkiego.
 • projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.
 • w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.
 • wnioskodawca zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R (w projekcie lub poza projektem, w terminie do 36 miesięcy od zakończenia realizacji projektu).
Ile można otrzymać dofinansowania?

W ramach typów projektów 1., 2., 3. wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, natomiast dla projektów typu 4. i 5. przewiduje się wsparcie w formie dotacji warunkowych.

Intensywność wsparcia w ramach projektów typu 5. wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji. Minimalna kwota wydatków netto to 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a maksymalna kwota dofinansowania to 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych).

Intensywność wsparcia w ramach projektów typu 1. wyniesie do 85% kosztów netto przedsięwzięcia, Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze i udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi natomiast 50%.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów typu 1. w nadchodzącym naborze to 25 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Maksymalna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a minimalna 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone