fbpx
 

PREMIUM – kompleksowa obsługa dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

SKU: DUS033

9 000,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z programu dotacji z ZUS w tym:
 • Pomożemy w opracowaniu koncepcji projektu i przekażemy Ci niezbędne informacje.
 • Zlecimy współpracującym z nami specjalistom w zakresie BHP opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku dofinansowania i/lub ocenę obciązenia układu mięśniowo-szkieletowego (chronometrażu) tj. wymaganych przez ZUS dokumentów.
 • Przygotujemy całość analizy finansowej i prognoz przewidzianych w dokumentacji.
 • Zapewnimy koordynację procesu rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji, celem zachowania ich zgodności z zapisami umowy o dotację oraz warunkami programu dotacyjnego. Koordynacja ta prowadzona będzie w całym okresie realizacji projektu i wykonywana poprzez przydzielenie Ci konsultanta odpowiedzialnego za przedmiotowy projekt.
 • Zajmiemy się zebraniem danych niezbędnych do przygotowania wniosku. Doradzimy Ci, jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji.
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie.
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki do wniosku wymagane przez ZUS.
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej.
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do ZUS.
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji na etapie formalnym, merytorycznym lub w trakcie realizacji projektu (z doświadczenia wiemy, że urzędnicy z ZUS na ogół posiadają wiele uwag i pytań do składanej dokumentacji, w tym zwłaszcza ofert oraz zasadności zakupu danych urządzeń).
 • Udzielimy Ci pomocy na etapie podpisywania umowy o dotację.
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji.
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji.
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie poprzez przekazanie wskazówek w zakresie prawidłowego trybu wyboru dostawców.
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji.
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie.
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu.
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Łączna cena za kompleksową obsługę wynosi od 9000 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 6% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji.
Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Cena nie obejmuje ew. pomiarów specjalistycznych np. w zakresie zapylenia, hałasu, jakości powietrza, które muszą być wykonane przez specjalistyczne firmy/laboratoria.

Przed dokonaniem zakupu przez nasz e-sklep zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu dokonania szczegółowej wyceny usługi, gdyż jest ona ustalana w zależności od liczby planowanych wydatków i sumy wnioskowanego dofinasowania.

Dodatkowo w zależności od projektu i typu wydatków przewidzianych w projekcie mogą być wymagane inne dokumenty których wydaniem zajmują się uprawnione jednostki (np. akredytowane laboratoria) zajmujące się pomiarem zapylenia, obecności mikroorganizmów, natężenia hałasu etc.). Projekt może wymagać też sporządzenia projektów technicznych instalacji wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia. W przypadku usługi Premium mogą Państwo liczyć na nasza pomoc na każdym etapie w tym na przekazanie przez nas kontaktu do odpowiednich podmiotów, które na zasadzie odrębnej umowy  z Państwem mogą sporządzić wymagane przez ZUS dokumenty dodatkowe.

Opis

Czym jest dotacja z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie konkursu oferuje dofinansowanie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. Program ten ma na celu poprawę warunków na stanowiskach pracy. Realizowane projekty dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Przedsiębiorca terminowo opłacający składki ZUS oraz podatki, którego firma nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed upływem 3 lat od dnia wypłaty ostatniego dofinansowania lub przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 • Mikrofirma – od 1 do 9 pracowników;
 • Mała firma – od 10 do 49 pracowników;
 • Średnia firma – od 50 do 249 pracowników;
 • Duża firma – powyżej 250 pracowników.
Wysokość wsparcia

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2025 r. wynosi 120 000 000 zł.

Program zakłada minimalną kwotę wnioskowania w wysokości 10 000 zł, a maksymalną 300 000 zł.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla działań inwestycyjnych – do 299 000,00 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000,00 zł, w tym:
  • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  • 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Procentowa wysokość dofinansowania wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu (wymagany wkład własny 20%).

Dodatkowo, ZUS w katalogu działań inwestycyjnych i doradczych, dokładnie określił kwoty dofinansowania na poszczególne sprzęty (np. na wózek widłowy kwota dofinansowania wynosi max. do 40.000 zł brutto).

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

1) mikroklimatu (gorący lub zimny);
2) czynników chemicznych i pyłów;
3) czynników biologicznych;
4) czynników mechanicznych;
5) czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
6) hałasu;
7) ogólnych i miejscowych drgań;
8) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
9) promieniowania jonizującego;
10) promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
11) pola elektromagnetycznego;
12) obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

W ramach w/w obszarów technicznych zostały określone działania inwestycyjne oraz doradcze, wskazane w Katalogu działań.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami w ramach konkursu w 2024 roku
 1. Katalog działań inwestycyjnych i doradczych
 2. Regulamin konkursu w 2024 roku. 
Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta istnieje możliwość zakupienia indywidualnych e-konsultacji w zakresie korzystania z tego programu dotacyjnego.

Szybka e-konsultacja – Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone