fbpx
 

Mapa transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w wersji podstawowej STANDARD

SKU: DUS398

0,00

W ramach usługi zajmiemy się przygotowaniem mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. zgodnej z wymaganiami konkursu „Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.” programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, obejmującej:
 • Informacje dotyczące Wykonawcy planu transformacji cyfrowej;
 • Diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa;
 • Cześć wdrożeniową.

Szczegółowe informacje nt. zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów opracowania zawarliśmy w opisie usługi (poniżej).

A także:

 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania jakie pojawią się w odniesieniu do przygotowania mapy drogowej.

Cena za powyższą usługę w podstawowym wariancie wynosi 3.999 zł netto + VAT. Szczegółowe informacje dotyczące wariantów płatności prezentujemy poniżej.

Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy z naszym biurem w celu potwierdzenia możliwości przyjęcia Państwa zlecenia do realizacji oraz określenia wariantu płatności.

Istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy zakładających następujące warianty płatności:

 1. a) PRZEDPŁACONY (łączna cena 3.999 zł netto + VAT) –  wariant domyślny, 100% przedpłata (tj. 3.999 zł netto + VAT) – w tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo kwalifikowalności wydatków do refundacji z dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 2. b) STANDARDOWY (łączna cena 3.999 zł + VAT) – zapłata 50% po złożeniu zamówienia (tj. 1.999 zł netto + VAT) oraz 50% (tj. 2.000 zł netto + VAT) po zgłoszeniu przez Wykonawcę opracowania dokumentu, w tym przypadku również istnieje wysokie prawdopodobieństwo kwalifikowalności wydatków do refundacji z dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 3. c) CZĘŚCIOWO PŁATNY PO SUKCESIE (łączna cena 4.999 zł netto + VAT) – pierwsza rata 30% (tj. 1.499 zł netto + VAT) po podpisaniu umowy, druga rata 20% (tj. 1.000 zł netto + VAT) po opracowaniu dokumentu i trzecia rata 50% (tj. 2.500 zł netto + VAT) po przejściu całej procedury oceny wniosku i stwierdzeniu przez instytucje oceniającą, że plan nie zawiera błędów – takim stwierdzeniem nie budzącym wątpliwości może być oczywiście decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie (sukces). W tym wariancie płatności obowiązuje dopłata +25% do ceny podstawowej. W tym przypadku nawet pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku istnieje niestety umiarkowane ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowany do refundacji z dotacji (ponieważ nie został on w całości opłacony przed złożeniem wniosku, choć regulamin nie wyłącza takiej możliwości, to z praktyki wiemy, że zdarzały się nieliczne przypadki sporów na etapie rozliczania projektu). Zatem w przypadku gdy instytucja nie zgodzi się na tą refundację to Klient finalnie finansować będzie koszt opracowania planu ze środków własnych. W tym wariancie refundacja jest mniej prawdopodobna niż w wariancie 1 i 2, ale bardziej prawdopodobna niż w wariancie 4. Jednocześnie zaletą tego wariantu jest fakt, iż w sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku Klient nie będzie zobligowany do zapłaty trzeciej raty za opracowanie planu. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 4. d) PŁATNY DOPIERO PO SUKCESIE (łączna cena 5.999 zł netto + VAT) – zapłata 100% (t. 5.999 zł netto + VAT) płatne dopiero po sukcesie tj. po przejściu całej procedury oceny wniosku i stwierdzeniu przez instytucję oceniającą, że plan nie zawiera błędów – takim stwierdzeniem nie budzącym wątpliwości może być oczywiście decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie (sukces). W tym wariancie płatności obowiązuje dopłata +50% do ceny podstawowej. W tym przypadku, nawet pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, istnieje niestety podwyższone ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowany do refundacji z dotacji (ponieważ nie został on w ogóle opłacony przed złożeniem wniosku, choć regulamin nie wyłącza takiej możliwości, to z praktyki wiemy, że zdarzały się nieliczne przypadki sporów na etapie rozliczania projektu). Zatem w przypadku gdy instytucja nie zgodzi się na tą refundację, to Klient finalnie finansować będzie koszt opracowania planu ze środków własnych. W tym wariancie refundacja jest najmniej prawdopodobna spośród wszystkich 4 wariantów. Jednocześnie zaletą tego wariantu jest fakt, iż w sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku Klient nie będzie zobligowany do zapłaty jakiejkolwiek płatności za opracowanie planu. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).

Poprzez SUKCES w przypadku tego programu rozumiana jest sytuacja pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tj. umieszczenie go na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania lub, w przypadku braku publikacji takiej listy, otrzymania przez Klienta pisma z zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie zawierającego wykaz dokumentów do przedłożenia.

Gwarancja na wszelkie opracowania udzielana jest na okres 1 roku od dnia ich sporządzenia. W sytuacji, gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, strony (Zamawiający i Wykonawca) dokonają weryfikacji zasadności modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będą dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru (lub winnym programie pomocowym), aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów naboru FEMP.01.11 minimalny zakres planu transformacji cyfrowej obejmuje:

I. Informacje dotyczące Wykonawcy planu transformacji cyfrowej, w tym:

 1. dane identyfikacyjne (pełna nazwa, adres), jednostka organizacyjna realizująca usługę (jeśli dotyczy),
 2. przedmiot działalności – główne produkty/usługi, opis doświadczenia w obszarze transformacji cyfrowej/Przemysłu 4.0,
 3. wskazanie kluczowych ekspertów zaangażowanych w realizację usługi (adekwatne doświadczenie/kompetencje).

II. Diagnoza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa:

 1. Wyniki wywiadu przeprowadzonego przez konsultanta/doradcę z przedstawicielem przedsiębiorstwa w zakresie możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.01. Opis przebiegu procesu badania, uwzględniający wizyty w zakładzie (wskazanie osób uczestniczących ze strony Wnioskodawcy), termin realizacji działań doradczych/ przeprowadzone wywiady/warsztaty dot. priorytetowych obszarów rozwojowych. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych zalecamy dokonanie, ze wsparciem Wykonawcy planu, wywiadu, w oparciu o formularz/kwestionariusz „Ankieta samooceny – skan ADMA”. W przypadku zastosowania innych narzędzi/metodologii należy je przedstawić i uzasadnić wybór.
 2. Wyniki audytu technologicznego przeprowadzonego przez Wykonawcę, w tym:
  • Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, w tym ogólna analiza zasobów technicznych (nieruchomości, specjalistycznych maszyn/linii produkcyjnych etc.), analiza struktury organizacyjnej i kanałów dystrybucji/sposobów świadczenia usług, omówienie strategii
   marketingowej,
  • Identyfikacja i opis sposobu realizacji kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
  • Ocena aktualnego poziomu zdigitalizowania procesów biznesowych przedsiębiorstwa, w tym w komunikacji z dostawcami/odbiorcami oraz klientami końcowymi/użytkownikami (jeśli dotyczy),
  • Wybór i analiza technologiczna wybranych procesów przedsiębiorstwa pod kątem możliwego zastosowania rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0,
  • Analiza barier zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.
 3. Wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do wdrażania rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0, w tym:
  • Wskazanie celów transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0 na poziomie strategicznym/długoterminowym.
  • Wskazanie celów transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0 w kontekście bieżących problemów/wyzwań.

III. Cześć wdrożeniowa:

Wskazanie działań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie, obejmujących wybrane procesy biznesowe w części II, w szczególności:

 1. Kompleksowe omówienie technologii korzystnych dla procesu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0 , w tym analiza i rekomendacja istniejących na rynku rozwiązań technologicznych,
 2. Pogłębiona analiza technologiczna w kontekście innowacji procesowych w przedsiębiorstwie związanych z transformacją w kierunku transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0, z rekomendacjami wdrożenia w ujęciu krótko i długoterminowym,
 3. Pogłębiona analiza technologiczna w kontekście innowacji produktowych w przedsiębiorstwie związanych z transformacją w kierunku transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0, z rekomendacjami wdrożenia w ujęciu krótko i długoterminowym,
 4. Ocena proponowanych rozwiązań w kontekście zwiększenia poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,
 5. Analiza ryzyk dla przedsiębiorcy związanych z transformacją cyfrową, w tym rekomendacje w zakresie ich minimalizowania,
 6. Wskazanie możliwych do wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz innych praw własności intelektualnej, które powinny bezpośrednio wspierać transformację cyfrową/ w kierunku Przemysłu 4.0,
 7. Rekomendacje działań towarzyszących, w tym w zakresie działań przygotowawczych (infrastrukturalnych, prawnych, organizacyjnych, etc.) i działań wdrożeniowych (takich jak np. niezbędne dla wdrożenia szkolenia załogi, tj. kadr oraz osób zarządzających, niezbędne usługi doradcze na etapie wdrożenia, sposób instalacji maszyn, urządzeń i zastosowania technologii, w tym niezbędnego oprogramowania).

Informacje dodatkowe

Wariant płatności

Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3, Wariant 4

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.