fbpx
 

Mapa transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w wersji rozbudowanej PREMIUM

SKU: DUS399

0,00

W ramach usługi zajmiemy się przygotowaniem mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. zgodnej z wymaganiami konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, obejmującej:
 • Część wstępną/metrykalną;
 • Część diagnostyczną;
 • Część wdrożeniową.

Szczegółowe informacje nt. zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów opracowania zawarliśmy w opisie usługi (poniżej).

A także:

 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania jakie pojawią się w odniesieniu do przygotowania mapy drogowej.

Cena za powyższą usługę w podstawowym wariancie wynosi 19.999 zł netto + VAT. Szczegółowe informacje dotyczące wariantów płatności prezentujemy poniżej.

Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy z naszym biurem w celu potwierdzenia możliwości przyjęcia Państwa zlecenia do realizacji oraz określenia wariantu płatności.

Istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy zakładających następujące warianty płatności:

 1. a) PRZEDPŁACONY (łączna cena 19.999 zł netto + VAT) –  wariant domyślny, 100% przedpłata (tj. 19.999 zł netto + VAT) – w tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo kwalifikowalności wydatków do refundacji z dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 2. b) STANDARDOWY (łączna cena 19.999 zł + VAT) – zapłata 50% po złożeniu zamówienia (tj. 9.999 zł netto + VAT) oraz 50% (tj. 10.000 zł netto + VAT) po zgłoszeniu przez Wykonawcę opracowania dokumentu, w tym przypadku również istnieje wysokie prawdopodobieństwo kwalifikowalności wydatków do refundacji z dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 3. c) CZĘŚCIOWO PŁATNY PO SUKCESIE (łączna cena 24.999 zł netto + VAT) – pierwsza rata 30% (tj. 7.499 zł netto + VAT) po podpisaniu umowy, druga rata 20% (tj. 5.000 zł netto + VAT) po opracowaniu dokumentu i trzecia rata 50% (tj. 12.500 zł netto + VAT) po przejściu całej procedury oceny wniosku i stwierdzeniu przez instytucje oceniającą, że plan nie zawiera błędów – takim stwierdzeniem nie budzącym wątpliwości może być oczywiście decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie (sukces). W tym wariancie płatności obowiązuje dopłata +25% do ceny podstawowej. W tym przypadku nawet pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku istnieje niestety umiarkowane ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowany do refundacji z dotacji (ponieważ nie został on w całości opłacony przed złożeniem wniosku, choć regulamin nie wyłącza takiej możliwości, to z praktyki wiemy, że zdarzały się nieliczne przypadki sporów na etapie rozliczania projektu). Zatem w przypadku gdy instytucja nie zgodzi się na tą refundację to Klient finalnie finansować będzie koszt opracowania planu ze środków własnych. W tym wariancie refundacja jest mniej prawdopodobna niż w wariancie 1 i 2, ale bardziej prawdopodobna niż w wariancie 4. Jednocześnie zaletą tego wariantu jest fakt, iż w sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku Klient nie będzie zobligowany do zapłaty trzeciej raty za opracowanie planu. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).
 4. d) PŁATNY DOPIERO PO SUKCESIE (łączna cena 29.999 zł netto + VAT) – zapłata 100% (t. 29.999 zł netto + VAT) płatne dopiero po sukcesie tj. po przejściu całej procedury oceny wniosku i stwierdzeniu przez instytucję oceniającą, że plan nie zawiera błędów – takim stwierdzeniem nie budzącym wątpliwości może być oczywiście decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie (sukces). W tym wariancie płatności obowiązuje dopłata +50% do ceny podstawowej. W tym przypadku, nawet pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, istnieje niestety podwyższone ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowany do refundacji z dotacji (ponieważ nie został on w ogóle opłacony przed złożeniem wniosku, choć regulamin nie wyłącza takiej możliwości, to z praktyki wiemy, że zdarzały się nieliczne przypadki sporów na etapie rozliczania projektu). Zatem w przypadku gdy instytucja nie zgodzi się na tą refundację, to Klient finalnie finansować będzie koszt opracowania planu ze środków własnych. W tym wariancie refundacja jest najmniej prawdopodobna spośród wszystkich 4 wariantów. Jednocześnie zaletą tego wariantu jest fakt, iż w sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku Klient nie będzie zobligowany do zapłaty jakiejkolwiek płatności za opracowanie planu. Usługa objęta gwarancją (opis poniżej).

Poprzez SUKCES w przypadku tego programu rozumiana jest sytuacja pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tj. umieszczenie go na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania lub, w przypadku braku publikacji takiej listy, otrzymania przez Klienta pisma z zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie zawierającego wykaz dokumentów do przedłożenia.

Gwarancja na wszelkie opracowania udzielana jest na okres 1 roku od dnia ich sporządzenia. W sytuacji, gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, strony (Zamawiający i Wykonawca) dokonają weryfikacji zasadności modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będą dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru (lub winnym programie pomocowym), aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów naboru FEPW.01.02 minimalny zakres planu transformacji cyfrowej obejmuje:

I. Część wstępną/metrykalną:

Prezentacja Wykonawcy usług doradczych audytu oraz mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 obejmująca dane identyfikacyjne, przedmiot działalności – główne produkty/usługi, pozycja rynkowa, doświadczenie/kompetencje jego kluczowych ekspertów zaangażowanych w realizację usługi, termin realizacji działań doradczych w podziale na jego główne etapy.

II. Część diagnostyczną:

 1. Opis i uzasadnienie wyboru metodologii przeprowadzenia audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
 2. Syntetyczny opis wyników samooceny przedsiębiorstwa w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Zaleca się zastosowanie narzędzia „Ankieta samooceny – skan ADMA”. W przypadku zastosowania innych narzędzi/metodologii samooceny należy uzasadnić ich wybór, zgodnie z wymogami w pkt 1.
 3. Opis przebiegu i wyniku audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w tym:
  • Identyfikacja i charakterystyka sposobu realizacji poszczególnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa (w tym produkcyjnych, usługowych, administracyjno-zarządczych);
  • Analiza pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketing mix (według koncepcji 4P sformułowanej przez Edmunda Jerome McCarthy’ego1 ) oraz analiza produktowa konkurencji;
  • Analiza technologiczna procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych przedsiębiorstwa pod kątem możliwego zastosowania rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji;
  • Analiza technologiczna procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na środowisko;
  • Analiza infrastruktury informatycznej i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (w tym w zakresie integracji systemów, cyberbezpieczeństwa) pod kątem możliwości ich wykorzystania
   do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych;
  • Analiza dojrzałości cyfrowej oferty produktowej przedsiębiorstwa oraz możliwości wykorzystania procesu automatyzacji i robotyzacji w celu dokonania/pogłębienia transformacji cyfrowej tej oferty;
  • Charakterystyka modelu biznesowego, w szczególności analiza stosowania rozwiązań cyfrowych w relacjach z kluczowymi partnerami (np. podwykonawców, dystrybutorów, odbiorców końcowych) oraz możliwego wpływu automatyzacji lub robotyzacji na relacje z tymi partnerami;
  • Analiza kompetencji cyfrowych kadr oraz struktury organizacyjnej i zarządzania, w szczególności pod kątem kompetencji niezbędnych do wdrożenia automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych;
  • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
  • Analiza barier zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, w szczególności automatyzacji i robotyzacji.
 4. Wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.

III. Część wdrożeniową:

 1. Propozycja kompleksowego planu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. Kompleksowość planu oznacza w szczególności pełne odniesienie do cech i aspektów przemysłu 4.0 określonych w definicji obowiązującej w działaniu. Główne tematy opisu:
  • wizja użycia technologii Przemysłu 4.0 (w tym rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki) w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, w tym sposób osiągnięcia maksymalizacji korzyści płynących z ich zastosowania dla pracowników;
  • wizja użycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz innych praw własności intelektualnej, które powinny bezpośrednio wspierać wdrożenie procesu automatyzacji i robotyzacji;
  • wizja stworzenia wymiany i bezpieczeństwa danych – cyfrowa integracja podmiotów na hali produkcyjnej oraz z łańcuchem zaopatrzeniowym, działem sprzedaży, inżynierami produktów, system bezpieczeństwa informacji i zarządzania zdarzeniami (Event management), cyfrowe możliwości optymalizacji produkcji z wykorzystaniem bieżących danych o procesach;
  • w przypadku rekomendacji dotyczących cyfryzacji produktów, określenie sposobu kreowania wartości dla klienta, integracji z klientem, personalizacji, propozycji oferty usług jako wartości dodanej produktu, ewentualnie w zakresie design for manufacturing;
  • wizja efektywnego łączenia zasobów ludzkich i technologicznych;
  • wizja efektywnego zarządzania jakością procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych;
  • wizja tworzenia i utrzymywania sieci łączności z partnerami w łańcuchu dostaw.
 2. Zgodność z normami środowiskowymi, redukcja zużycia materiałów, energii, paliwa oraz innych mediów w procesach produkcyjnych, redukcja ilości odpadów (zarówno z procesu produkcji jak i samych produktów) oraz innych emisji, możliwości odzyskiwania materiałów i energii. Określenie strategii wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy tj. wskazanie:
  • celu i oczekiwanego efektu realizacji ww. procesów;
  • kosztów i korzyści z wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji, w tym zakresu zwiększenia efektywności;
  • potencjalnych ryzyk, w szczególności związanych z finansowaniem procesu automatyzacji lub robotyzacji przez wnioskodawcę.
 3. Analiza i rekomendacja istniejących na rynku lub potencjalnych (nowych do opracowania) rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji możliwych do zastosowania w odniesieniu do poszczególnych procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w przedsiębiorstwie, w szczególności automatów i robotów, z uwzględnieniem zapotrzebowania przedsiębiorcy na roboty przemysłowe lub autonomiczne roboty usługowe.
 4. Analiza i rekomendacja wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które powinny bezpośrednio wspierać automatyzację lub robotyzację procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.
 5. Szczegółowe rekomendacje techniczne odnośnie przeprowadzenia inwestycji w zakresie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji pod kątem przygotowania do realizacji projektu w ramach Działania FEPW 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, w tym wskazanie działań inwestycyjnych koniecznych dla automatyzacji lub robotyzacji co najmniej 1 z poniższych etapów procesu produkcyjnego:
  • technologicznego (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),
  • magazynowania surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
  • transportu wewnętrznego, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,
  • kontroli jakości wyprodukowanych produktów,
  • pakowania.
 6. Rekomendacje działań towarzyszących, w tym w zakresie działań przygotowawczych (infrastrukturalnych, prawnych, organizacyjnych, etc.) i działań wdrożeniowych (takich jak np. niezbędne dla wdrożenia szkolenia załogi tj. kadr oraz osób zarządzających, niezbędne usługi doradcze na etapie wdrożenia, sposób instalacji maszyn, urządzeń i zastosowania technologii, w tym niezbędnego oprogramowania).
 7. Propozycja harmonogramu realizacji inwestycji z zakresu automatyzacji lub robotyzacji produkcji z kosztorysem oraz wskazaniem niezbędnych zasobów (finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych) do ich wdrożenia.
 8. Oszacowania kosztów inwestycji i rekomendacje sposobu finansowania inwestycji (z uwzględnieniem możliwości uzyskania dofinansowania w Działaniu 1.2 FEPW).

Informacje dodatkowe

Wariant płatności

Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3, Wariant 4

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone