fbpx
 

Śląskie PREMIUM – pozyskanie i rozliczenie dotacji FESL w ramach Działania 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej”

SKU: DUS342

3 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 2 

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,25% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach Działania 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Cyfryzacja administracji publicznej”:

Celem konkursu „Cyfryzacja administracji publicznej” jest czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city,
 2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych,
 3. Digitalizacja i udostępnianie danych.
Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano od 20 czerwca do 30 sierpnia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerstwa,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe, oraz
 • instytucje nauki i edukacji

z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach 1 typu projektów realizowane będą inwestycje dotyczące cyfryzacji procesów w podmiotach świadczących usługi publiczne, mające na celu uproszczenie i usprawnienie oferowanych usług publicznych.

Projekty mogą obejmować zarówno rozbudowę zaplecza biurowego (back office), jak i elementy smart city – w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej.

W zakresie rozwiązań back-office wspierane będą w szczególności projekty związane z podniesieniem jakości świadczonych usług publicznych, w tym dotyczące:

 • systemów usprawniających przepływ informacji w organizacji (obieg dokumentów),
 • systemów obejmujących zarządzanie wybranymi aspektami funkcjonowania organizacji (np. zarządzanie personelem, zarządzanie częścią finansowo-księgową), oraz
 • innych systemów usprawniających istniejące w organizacji procedury i podnoszących poziom cyfryzacji procesów oraz usług.

W zakresie rozwiązań typu smart city wspierane będą wszelkie rozwiązania, wykorzystujące nowe technologie, prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców.

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do cyfryzacji procesów w administracji, oraz
 • inteligentnych czujników i innej infrastruktury typu “smart city”.

W ramach 2 typu projektów wsparcie obejmie tworzenie i rozwijanie e-usług publicznych (lokalnych, ponadlokalnych oraz regionalnych), świadczonych na rzecz:

 • mieszkańców (A2C),
 • przedsiębiorców (A2B)

lub służących do wymiany danych między administracją/instytucjami publicznymi (A2A).

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia popularności i wykorzystania e-usług publicznych. Możliwe będzie wsparcie obejmujące dostosowanie projektowanych rozwiązań do potrzeb ich odbiorców.

Wsparcie przeznaczone będzie na nowe i znacząco ulepszone e-usługi publiczne, umożliwiające załatwienie przez użytkownika sprawy w sposób całkowicie zdalny, które powinna cechować pełna dostępność online, czyli 4. bądź 5. poziom dojrzałości.

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym.

W ramach 3 typu projektów realizowana interwencja ma na celu zwiększenie dostępności danych publicznych, które są w posiadaniu podmiotów administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

Możliwa będzie digitalizacja zasobów, a w przypadku zasobów mapowych – tworzenie map cyfrowych dostępnych online, przy czym udostępnione dane muszą być interoperacyjne i nadawać się do ponownego wykorzystania.

Szczególnie pożądane będzie udostępnianie zbiorów danych o wysokiej wartości – dokumentów, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki, a także danych dynamicznych – dokumentów w formie cyfrowej, podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym, w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację (np. dane generowane przez czujniki).

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do cyfryzacji/udostępnienia zasobów lub związanych z digitalizacją – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (geodezyjne pomiary terenowe).

W ramach działania możliwe jest łączenie wszystkich typów projektów.

Jako element każdej inwestycji (niezależnie od typu projektu), możliwe jest wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności:

 • nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem, oraz
 • podniesienie kompetencji pracowników.

Dopuszcza się także przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w jednostce objętej wsparciem.

Uzupełniająco, w ramach wszystkich realizowanych projektów możliwe jest także uzyskanie wsparcia na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników (związane z projektem).

Kluczowe wymagania i preferencje
 • inwestycje w infrastrukturę informatyczną muszą być uzasadnione celami projektu oraz analizą wskazującą na niedostępność wystarczających zasobów w ramach administracji publicznej niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub obsługi e-usług publicznych;
 • ze wsparcia w ramach działania wyłączone są projekty obejmujące cyfryzację zasobów w obszarze kultury;
 • projekty dotyczące digitalizacji muszą być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (typ projektu 3);
 • projekty dotyczące danych geodezyjnych i kartograficznych muszą posiadać pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju;
 • na etapie przygotowania projektu obowiązkowo należy zidentyfikować grupę potencjalnych użytkowników oraz:
  • dokonać analizy potrzeb,
  • przeprowadzić analizę wariantową;
 • inwestycje muszą być komplementarne i interoperacyjne z istniejącymi i planowanymi e-usługami (na poziomie regionalnym i krajowym), a także zgodne z pryncypiami Architektury Informacyjnej Państwa;
 • beneficjenci zobowiązani będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy dostępności zgodnie z dyrektywami: (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego;
 • wnioskodawca publikujący treści internetowe zobowiązany jest zapewnić ich zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) oraz ze standardem cyfrowym;
 • w produktach będących efektem realizacji projektów wymagana jest dostępność cyfrowa na poziomie co najmniej standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, a pozytywna realizacja cyfrowego standardu dostępności będzie warunkiem brzegowym;
 • wymagana jest zgodność inwestycji ze standardami wyznaczonymi w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Preferowane warunki dofinansowania:

 • priorytetowe wsparcie uzyskają usługi cyfrowe realizowane w obszarach:
  • administracji publicznej,
  • wspieraniz przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia,
  • informacji przestrzennej,
  • digitalizacji zasobów;
 • premiowane będą:
  • działania proekologiczne, w szczególności zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zastosowania rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wykorzystania OZE,
  • projekty mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/852,
  • projekty uwzględniające wydatki związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa;
  • projekty komplementarne z projektami transnarodowymi np. Interreg Europa Środkowa 2021-2027 lub Interreg Europa 2021-2027;
 • preferowana będzie realizacja zielonych zamówień publicznych w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o intensywności wsparcia zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Budżet konkursu to 200 250 000 zł (słownie: dwieście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone