fbpx
 

Śląskie STANDARD – pozyskanie dotacji FESL w ramach Działania 2.12 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

SKU: DUS352

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 2.12 „Gospodarka odpadami komunalnymi” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 2.12 „Gospodarka odpadami komunalnymi” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

Celem Działania 2.12 „Gospodarka odpadami komunalnymi” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą projekty:

 1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
 3. Działania związane z tworzeniem strategii i planów oraz działania edukacyjne dotyczące GOZ.
Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano na październik-grudzień 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektów typu 1 obejmie budowę/rozwój/modernizację zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na instalacje do recyklingu i odzysku (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami).

W uzasadnionych przypadkach, (tj. dla inwestycji uwzględnionych w zał. nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego) dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości (pod warunkiem wykazania wzrostu odzysku surowców w wyniku realizacji projektu oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu na końcu procesu).

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje, polegające na budowie/rozbudowie/modernizacji linii sortowniczych przystosowanych do segregacji zarówno strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, jak i sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej prowadzone na terenie zakładów zagospodarowania odpadami.

Dodatkowe kryteria:

 • wsparcie możliwe będzie pod warunkiem spełnienia wymogów ramowej dyrektywy odpadowej, dyrektywy składowiskowej oraz wynikania z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 • nie przewiduje się wsparcia dla termicznego przetwarzania oraz produkcji paliw RDF (refuse derived fuel);
 • wspierane będą wyłącznie inwestycje o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 12 mln zł;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Wsparcie w ramach projektów typu 2 obejmie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Interwencja będzie skierowana w głównej mierze na inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym:

 • punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK),
 • centra napraw,
 • punkty ponownego użycia,
 • wymianę rzeczy używanych, oraz
 • systemy selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych u źródła.

Wsparcie otrzymają projekty związane z budową/rozbudową/modernizacją punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako samodzielnego typu inwestycji (przedsięwzięcia).

Dodatkowe kryteria:

 • wspierane będą wyłącznie PSZOK obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub inwestycje o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 2 mln zł.

Dodatkowe preferencje:

 • zalecane są działania przyczyniające się do poprawy sytuacji osób wykluczonych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodziców prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe (w większości kobiet samodzielnie wychowujące dzieci), które są najbardziej narażone na zjawisko ubóstwa.
Kluczowe wymagania i preferencje
 • kampania, której przedmiotem będą działania informacyjno–edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zasad ich segregacji, które zwiększą świadomość w zakresie zrównoważonej konsumpcji i przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa stanowi obligatoryjny element projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych.

Preferowane warunki wsparcia dla obu typów projektów:

 • premiowane będą projekty:
  • realizujące zielone zamówienia publiczne;
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe, zostaną zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o intensywności wsparcia zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Budżet konkursu to 44 500 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone