fbpx
 

STANDARD – pozyskanie dotacji FEnIKS w ramach Działania 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”

SKU: DUS237

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie I (WSTĘPNYM)  – płatne po podpisaniu umowy.

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie II (WNIOSKOWANIA) – płatne po zakończeniu prac z Etapu I.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie I (WSTĘPNYM)  – płatne po podpisaniu umowy.

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie II (WNIOSKOWANIA) – płatne po zakończeniu prac z Etapu I.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie I (WSTĘPNYM)  – płatne po podpisaniu umowy.

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie II (WNIOSKOWANIA) – płatne po zakończeniu prac z Etapu I.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”:

Działanie 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” ma na celu wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Wsparcie w działaniu skierowane będzie na następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
Harmonogram programu

Organizatorem naborów w działaniu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków dla projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie trwa do 29 grudnia 2023 r.

Nabór dla projektów obejmujących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami trwa od 29 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat planowanych naborów będą podawane sukcesywnie w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu programu FEnIKS.

Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, oraz
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie otrzymają projekty związane z gospodarowaniem odpadami z gospodarstw domowych oraz odpadami przemysłowymi i handlowymi: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu, a także projekty związane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców zgodnie z kryteriami efektywności.

W ramach poszczególnych typów projektów wsparcie będzie można otrzymać na:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie:
  • projekty dotyczące m.in. ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, które będą prowadzić do wydłużenia cyklu życia produktu,
  • projekty dotyczące zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym działania pozwalające na zapewnienie należytej jakości zebranych odpadów w miejscach ich powstawania, tj. „u źródła”, zwłaszcza w zakresie frakcji organicznej (bioodpady), odpadów niebezpiecznych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla jakości innych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie,
  • usprawnienie gminnych systemów selektywnego zbierania odpadów dotyczące zarówno stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak również innych metod poprawiających systemową jakość selektywnego zbierania odpadów (np. lokalna infrastruktura selektywnego zbierania odpadów, automaty do zbierania odpadów, punkty mobilne).
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami:
  • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu odpadów,
  • preferowane będą instalacje zapewniające finalne zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego lub recyklingu organicznego (bioodpadów),
  • instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania.
 • Rozwijanie recyklingu odpadów:
  • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych,
  • wsparcie uzupełniającej inwestycji związanej z selektywnym zbieraniem odpadów (w ramach większego projektu), przy czym działania uzupełniające nie mogą odpowiadać za więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • preferowane będą projekty dotyczące odpadów, dla których w obowiązujących aktach prawa krajowego lub UE lub w sektorowych dokumentach strategicznych (np. KPGO) określone zostały cele lub wymagane poziomy odzysku, w tym recyklingu, bądź ustalono obowiązek w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów,
  • wsparcia nie będą mogły otrzymać działania dotyczące instalacji, których budowa, utrzymanie i eksploatacja należą do obowiązkowych zadań własnych gmin.
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ:
  • racjonalizacja zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi,
  • realizowane działania będą przyczyniać się m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych
   procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu,
  • działania związane z GOZ w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg, jako uzupełniający element składowy przedsięwzięć, których głównym celem będzie efektywność materiałowa procesów produkcji, przy czym działania uzupełniające nie mogą odpowiadać za więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach naboru wynosi 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych), a poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną finansowania projektów z poziomu krajowego i poziomu regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów obejmujących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych wyniesie 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone