fbpx
 

Świętokrzyskie STANDARD – pozyskanie dotacji FESW w ramach Działania 1.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

SKU: DUS265

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania z Działania 1.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”:

Działanie 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” realizuje Cel Polityki CP1.I – rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Celem naboru jest wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Harmonogram programu

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 11 grudnia 2023 r. do 9 lutego 2024 r., wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane na terytorium Polski oraz wykonujące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału na terenie województwa świętokrzyskiego) na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, w szczególności:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa – pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP, w szczególności dostęp do:
  • wiedzy,
  • know-how,
  • wykfalifikowane kadry,
  • zaplecza B+R, oraz
  • rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Realizacja powyższego warunku nastąpi poprzez podpisanie przez duże przedsiębiorstwo z podmiotem/podmiotami z sektora MŚP warunkowej umowy o podjęciu współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R. Obligatoryjna współpraca dużego przedsiębiorcy z MŚP nie może mieć charakteru podwykonawstwa.

Co ważne, działalność gospodarcza musi być prowadzona na minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a  w tym okresie działalność gospodarcza nie może podlegać zawieszeniu.

Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie będzie można przeznaczyć na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, m. in. na zakup:

 • infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych, oraz
 • zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Przedstawione działania powinny dotyczyć planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwających minimum przez okres trwałości projektu, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp.

Dofinansowanie otrzymają projekty, w których:

 • założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć:
  • innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym), LUB
  • innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).

Projekt musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (przemysł metalowo-odlewniczynowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywczezasobooszczędne budownictwoturystyka zdrowotnatechnologie informacyjno-komunikacyjnebranża targowo-kongresowazrównoważony rozwój energetyczny) lub obszarze zidentyfikowanym w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane).

Preferowane będą projekty, w których występuje/wystąpi:

 • współpraca z jednostkami naukowymi,
 • doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R,
 • wzrost zatrudnienia personelu badawczego,
 • wykorzystanie dofinansowanej infrastruktury do prac B+R nad rozwiązaniem proekologicznym lub nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu wynosi dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu nie została określona, a maksymalna wartość dofinansowania może być udzielona do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została określona.

Budżet naboru wynosi 45, 235 mln (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone