fbpx
 

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 1.9 „Konkurencyjne i innowacyjne MŚP”.
W KAŻDYM Z PAKIETÓW:
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji (na etapie wnioskowania);
DODATKOWO W RAMACH PAKIETU PREMIUM:
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji (podczas całego procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji);
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Do wyboru oferujemy poniższe warianty płatności:

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 1

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 2

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 3% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 3

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 4% tj. 0,17% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 1

5.500 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 2

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 3

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.
Gwarancja (w każdym z wariantów).

W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

Succes fee rozumiana jest jako sytuacja pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tj. umieszczenie go na liście projektów rekomendowanych do  dofinansowania lub w przypadku braku publikacji takiej listy otrzymania przez Zamawiającego pisma z zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie zawierającego wykaz dokumentów do przedłożenia.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach Działania 1.9 „Konkurencyjne i innowacyjne MŚP” programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu 1.9 „Konkurencyjne i innowacyjne MŚP”:

Celem konkursu „Konkurencyjne i innowacyjne MŚP” jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wsparcie realizowane będzie w dwóch schematach – A i B.

Schemat A: zakres wsparcia obejmuje wdrażanie wyników działalności badawczo-rozwojowej, tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu oraz internacjonalizację przedsiębiorstw.

W ramach tego schematu realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.
 2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
 3. Pakietowanie produktów i usług.
 4. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

Schemat B: zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj.:

 1. Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach.
 2. Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.
Harmonogram programu

Najbliższe nabory zaplanowano:

W ramach schematu A:

 • dla projektów typu 1 i 2: na wrzesień 2024 r.
 • dla projektów typu 3 i 4: od 18 czerwca do 16 lipca 2024 r.

W ramach schematu B:

 • dla projektów typu 1 i 2: od 2 do 30 sierpnia 2024 r.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Dofinansowanie skierowane jest do MŚP z wojewówdztwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat A:

Wsparcie w ramach projektów typu 1. obejmie wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym.

Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegającego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

Przykładowe działania mogą obejmować:

 • dostosowanie procesu produkcyjnego/technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,
 • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
 • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/usług charakterystycznych dla regionu,
 • przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem.

Pojekty typu 3. obejmą pakietowanie produktów i usług. Wsparcie dotyczy tworzenia nowej oferty produktowo-usługowej.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP nie będące podmiotami związanymi lub partnerskimi, mające na celu pakietowanie produktów i usług – minimum trzy różne produkty/usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa i oferowanie ich klientom w formie połączonej.

W ramach projektów typu 4. realizowane będzie umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.

Projekt może obejmować:

 • zmianę modelu biznesowego,
 • rozwój niezbędnej infrastruktury,
 • budowę międzynarodowego wizerunku firmy,
 • udział w targach i misjach,
 • tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

Warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego na rozwój związany z internacjonalizacją jest wykazanie faktycznego związku planowanej inwestycji z działalnością eksportową przedsiębiorstwa. Wykluczona z dofinansowania jest działalność handlowa (tzn. polegająca wyłącznie na handlu produktami/ towarami/ usługami obcymi).

Schemat B:

W ramach projektów typu 1. wspierane będą inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP.

Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj.:

 • inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach,
 • w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP – tworzenie:
  • przestrzeni kreatywnych oraz stref co-workingowych,
  • cyfrowych przestrzeni biznesowych,
  • stref przedsiębiorczości i stref produkcyjnych (dla MŚP).

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju. Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych.

Elementem uzupełniającym w ramach wszystkich projektów Schematu A i B mogą być działania na rzecz budowania kompetencji.

Dodatkowe kryteria

Schemat A:

 • inwestycje w infrastrukturę muszą uwzględniać wymogi uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień;
 • wspierane inwestycje muszą stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem typu 1, gdzie innowacja musi być co najmniej w skali regionu.

Preferowane będą projekty:

 • wykazujące wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji;
 • podejmowane przez MŚP na terenach leżących w obrębie Strefy RESA (Integrator Mazurski), przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości wokół Lotniska Olsztyn-Mazury;
 • w wyniku których powstaną usługi lub produkty przyczyniające się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji.

Schemat B:

 • inwestycje w infrastrukturę muszą uwzględniać wymogi uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień;
 • wspierane inwestycje muszą stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Preferowane będą projekty:

 • wykazujące wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji;
 • w wyniku których powstaną usługi lub produkty przyczyniające się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, do 85% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych oraz do 50% kosztów związanych z udziałem w targach.

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz pakiet i wariant

STANDARD WARIANT 1, STANDARD WARIANT 2, PREMIUM WARIANT 1, PREMIUM WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone