fbpx
 

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

4 kwietnia 2022by Martyna Skulska

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Pomożemy we wszystkich formalnościach

Nowelizacja ustawy AML sprawiła, że działalność na rzecz spółek lub trustów stała się nowym rodzajem działalności regulowanej, która podlega wpisowi do rejestru. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem poniżej.

Na czym polega działalność na rzecz spółek lub trustów?

Działalność na rzecz spółek lub trustów to przede wszystkim:

 • działanie bądź uniemożliwianie osobie trzeciej działania jako wykonawca prawa z akcji lub udziałów;
 • działanie bądź uniemożliwianiem osobie trzeciej działania jako powiernik trustu powstałego w drodze czynności prawnej;
 • tworzeniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • Pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

Uzyskanie wpisu

Podmioty związane z prowadzeniem działalności na rzecz spółek i trustów są zobowiązanie do uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze do dnia 30 kwietnia 2022 roku!

 

Kto prowadzi rejestr działalności na rzecz spółek i trustów?

Rejestr prowadzony jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Jak uzyskać wpis?

Aby uzyskać wpis konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek może zostać złożony tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP.

Załączniki do wniosku

Razem z wnioskiem należy złożyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych prawem do prowadzenia działalności na rzecz spółek i trustów.

Pomożemy Ci to zrobić. Przeprowadzimy przez cały proces od A do Z

Zalety współpracy z marką Doradcy 365

Wybierając Doradców masz gwarancję prawidłowo i profesjonalne sporządzonego wniosku. Wiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem, dlatego wszystkimi formalnościami zajmiemy się za Ciebie. Nasz zespół to wykwalifikowani eksperci, którzy z zamiłowaniem i zaangażowaniem wykonują swoję pracę.

Opłata za wpis i czas oczekiwania

Od daty wpływu wniosku odpowiedni podmiot dokonuje wpisu w przeciągu 14 dni. Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej, która obecnie wynosi 616 zł.

Działalność na rzecz spółek i trustów – wymogi

Działalność na rzecz spółek i trustów mogą prowadzić:

 1. Osoby fizyczne, które nie były karne tzn. nie został orzeczony wobec nich prawomocny wyrok skazujący;
 2. Osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, w których wspólnicy/partnerzy itp.. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem;
 3. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu działalności na rzecz spółek i trustów. Osoby takie muszą przejść odpowiednie szkolenia oraz wykonywać przez okres co najmniej jednego roku czynności związane z działalność na rzecz spółek lub trustów. Jednak z uwagi na luki w regulacji, wystarczające jest posiadanie odpowiedniego szkolenia.

Wymóg niekaralności obejmujący przestępstwa:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Ważne!

Podmioty, które przed nowelizacją  ustawy AML prowadziły działalność na rzecz spółek lub trustów są zobowiązane do dnia 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do Rejestru.

Z kolei podmioty, które rozpoczęły działalność od dnia 31 października 2021 r. bądź dopiero planują rozpoczęcie takiej działalności – powinny uzyskać wpis do Rejestru jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Kara pieniężna

Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, który wykonuje ją bez uzyskania wpisu do Rejestru, podlega karze pieniężnej do 100.000,00 zł.

Podmioty zwolnione z obowiązku  wpisu

Podmiotami zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze w związku z prowadzoną działalnością na rzecz spółek i trustów są:

 • radcy prawni;
 • adwokaci.

Jak sprawdzić czy wpis został dokonany?

Organ nie informuje o wpisie. W tym celu należy śledzić BIP w zakładce „Załatwianie spraw”. Korzystając z naszej pomocy, poinformujemy o wpisie.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru wydawane jest na wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu.  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odwołanie od odmownej decyzji wpisu do rejestru

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru działaności na rzecz spółek i trustów nie przysługuje odwołanie, natomiast można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy działalność polegająca na wynajmie lokali dla spółek, trustów i innych przedsiębiorców również wymaga uzyskania wpisu?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na wynajmie powierzchni biuro-

wych lub powierzchni magazynowych innym przedsiębiorcom nie jest zobowiązany do uzy-

skania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Nie ma tutaj znaczenia, czy umowa najmu została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami niemającymi ze sobą art. 2 ust. 1 pkt 16 lit. C – Instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, niebędący innymi instytucjami

obowiązanymi, świadczący usługi polegające na zapewnianiu siedziby, adresu prowa-

dzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług

osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast najem powierzchni nie musi oznaczać, że w wynajętym budynku czy lokalu będzie się znajdowała siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub, że adres najmowanej lokalizacji będzie wykorzystywanajako adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny.

Wykreślenie z rejestru

Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do odpowiedniego rejestru:

 1. na wniosek podmiotu,
 2. po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. w przypadku stwierdzenia niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów lub stwierdzenia, że podmiot złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie dotyczące poprawności danych zawartych we wniosku lub dotyczące znajomości warunków wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z Nami, przedstawimy Ci wszystkie szczegóły.  Pomożemy we wszystkich formalnościach.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone