fbpx
 

PREMIUM KURS"Zarządzanie finansami
i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
w przedsiębiorstwach"

Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach” to kompleksowe szkolenie w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem. Jego ukończenie zapewni zdobycie umiejętności przedsiębiorców i kadry zarządzającej w zakresie prawidłowej identyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umiejętności oceny sytuacji finansowej, trafnej diagnozy objawów nadchodzącego kryzysu finansowego w firmie, a przede wszystkim zdolności do opracowywania konkretnych strategii i rozwiązań na przekraczanie trudności oraz budowania długoterminowej odporności na kryzysy.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Uczestnicy szkolenia opracują strategie zarządzania kryzysowego dla swojej firmy oraz przygotują plan poprawy sytuacji swojej firmy.

Dodatkowo zrealizowane zostanie studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie wyszukiwania i doboru preferencyjnych źródeł finansowania.

Zalety kursu

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach z różnych branż (m. in. w branży HoReCa, budowlanej, produkcyjnej, handlowej, transportowej i logistycznej, usługowej, Beauty). Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie finansami, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa. Adresowane jest także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • Program szkolenia omawia specyfikę różnych branż, dostarczając praktycznych umiejętności, które są istotne dla efektywnego zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający unikalne wyzwania i tendencje finansowe;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe arkusze analityczne, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy, ułatwiające monitorowanie sytuacji finansowej i wczesne zapobieganie kryzysom;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami opracowywania strategii zarządzania kryzysowego oraz wypełniania arkuszy analitycznych do monitorowania sytuacji finansowej;
 • Szkolenie to odpowiada wymogom priorytetu 8 kfs wprowadzonego od roku 2024;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/happy-freelancer-with-tablet-and-laptop-computer-in-coffee-shop-min.jpg

Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 40 godzinach zajęć online, podczas których będzie współpracować
z Ekspertami w przygotowywaniu strategii zarządzania kryzysowego.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. W programie szczególnie podkreślone są umiejętności rozpoznawania negatywnych czynników wpływających na przedsiębiorstwo.

WYJĄTKOWA OFERTA

Zarządzanie finansami i zapobieganie
sytuacjom kryzysowym

w przedsiębiorstwach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/crisis-management.jpg

Idea kursu

Idea kursu „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania finansami oraz prewencji i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kurs omawia aspekty finansowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając unikalne wyzwania i tendencje finansowe charakterystyczne dla różnych sektorów.

Program skupia się na praktycznych aspektach zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

Kurs kładzie szczególny nacisk na umiejętność identyfikowania przypadków odstępstw od przyjętych norm w zarządzaniu finansami, inwestycjami i marketingiem.

Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy sytuacji kryzysowej, prewencji potencjalnych zagrożeń oraz opracowywania strategii zarządzania kryzysem, z naciskiem na realne sytuacje występujące w branży.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również budowanie długoterminowej odporności przedsiębiorstw, umożliwiając im przetrwanie i rozwój nawet w trudnych warunkach gospodarczych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne operacje finansowe po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

Zajęcia prowadzone bedą z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych Excel.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach oraz zdolność skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, co przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju przedsiębiorstw.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania finansami oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Dla kogo?

Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach” jest adresowany głównie do przedsiębiorców, kierowników, menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw z różnych branż.

Adresaci kursu to m.in.:

 • Prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw.
 • Kierownicy działów finansowych.
 • Menedżerowie operacyjni i strategiczni.
 • Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem.
 • Konsultanci finansowi i biznesowi.
 • Analitycy finansowi.
 • Pracownicy działu kontroli finansowej.
 • Doradcy ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Specjaliści ds. audytu i sprawozdawczości finansowej.
 • Kadra zarządzająca zainteresowana doskonaleniem umiejętności zarządzania finansami i zapobieganiem sytuacjom kryzysowym.

Program

Kurs Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Analiza Sytuacji Finansowej w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat, kluczowe wskaźniki finansowe, lub inne dokumenty (w tym zestawienia wewnętrzne);
 • Kontrola Kosztów: identyfikacja i klasyfikacja kosztów, narzędzia monitorowania i efektywnego zarządzania nimi;
 • Analiza przychodów i rentowności, poszukiwanie źródeł dywersyfikacji, zarządzanie dochodami i inwestycjami: planowanie budżetu, strategie zarządzania dochodami, efektywne inwestowanie, pozyskiwanie finansowania;
 • Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym: identyfikacja zagrożeń, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, strategie prewencji kryzysowej i planowanie awaryjne;
 • Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych w trudnych sytuacjach;
 • Budowanie Odporności na Kryzysy: tworzenie planów długoterminowej odporności przedsiębiorstw.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi do efektywnego zarządzania finansami, identyfikowania negatywnych czynników i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach.

Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach.
 • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego.
 • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.
Ramowy program:
 1. Wprowadzenie do Finansów:
  • Charakterystyka przedsiębiorstw różnych branż,
  • Specyfika finansów w różnych sektorach,
  • Trendy i wyzwania finansowe w przedsiębiorstwie;
 2. Analiza Sytuacji Finansowej:
  • Bilans i rachunek zysków i strat,
  • Analiza finansowa i interpretacja sprawozdań finansowych,
   ◦ Kluczowe wskaźniki finansowe,
  • Analiza trendów finansowych;
 3. Identyfikacja Czynników Ryzyka:
  • Analiza czynników wpływających na ryzyko finansowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście projektów branżowych,
  • Studia przypadków: Ocena wpływu zmian rynkowych na finanse przedsiębiorstwa;
 4. Kontrola Kosztów w Przedsiębiorstwie:
  • Identyfikacja i klasyfikacja kosztów,
  • Analiza budżetu i raportów finansowych,
  • Skuteczne zarządzanie kosztami w projektach branżowych,
  • Narzędzia do monitorowania i kontrolowania wydatków;
 5. Planowanie Finansowe w Przedsiębiorstwie:
  • Tworzenie skutecznego planu finansowego dla przedsiębiorstwa,
  • Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową,
  • Strategie finansowe w kontekście cyklu działalności;
 6. Nowoczesne narzędzia finansowe:
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów do analizy danych finansowych,
  • Automatyzacja procesów księgowych i raportowania;
 7. Zarządzanie Dochodami i Inwestycjami:
  • Planowanie budżetu,
  • Strategie zarządzania dochodami,
  • Efektywne inwestowanie w rozwój,
  • Pozyskiwanie preferencyjnych źródeł finansowania,
  • Przypadki odstępstw od norm w inwestycjach i marketingu;
 8. Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym:
  • Identyfikacja sytuacji kryzysowych i ich potencjalnych źródeł,
  • Ocena ryzyka i strategie jego minimalizacji,
  • Strategie prewencji kryzysowej,
  • Planowanie awaryjne i scenariusze kryzysowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów negatywnych zmian w otoczeniu firmy,
  • Restrukturyzacja zadłużenia;
 9. Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Umiejętności komunikacyjne w trudnych sytuacjach,
  • Skuteczna komunikacja z interesariuszami w trudnych sytuacjach,
  • Negocjacje z dostawcami, pracownikami i klientami w okresie kryzysu,
  • Zarządzanie wizerunkiem firmy podczas kryzysu;
 10. Doskonalenie umiejętności przywódczych:
  • Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji,
  • Motywowanie zespołu w czasie kryzysu;
 11. Praktyczne Studium Przypadków:
  • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w konkretnej branży,
  • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego,
  • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań;
 12. Budowanie Odporności na Kryzysy:
  • Koncepcja resilience w kontekście przedsiębiorstw z różnych branż,
  • Tworzenie planów długoterminowej odporności;
 13. Podsumowanie szkolenia i Egzamin Końcowy:
  • Podsumowanie najważniejszych zagadnień i umiejętności – sesja pytań i odpowiedzi,
  • Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Co zyskasz?

Poprzez realizację warsztatów z zakresu zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • zdobywania przewagi konkurencyjnej.
Korzyści z uczestnictwa w kursie to m. in.:
 • Umiejętności Finansowe:
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu analizy finansowej, zarządzania kosztami, planowania budżetu i efektywnego inwestowania.
 • Umiejętność Rozpoznawania i Zarządzania Kryzysami:
  • Zdobycie umiejętności identyfikowania i reagowania na sytuacje kryzysowe specyficzne dla różnych branż, co przyczynia się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na trudności.
 • Zdolność Skutecznego Negocjowania w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Nauka umiejętności komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach, co pomaga w utrzymaniu relacji z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi w okresie kryzysu.
 • Gotowość do Skutecznego Zarządzania Odstępstwami od Norm:
  • Przygotowanie do identyfikowania i zarządzania odstępstwami od przyjętych norm w zakresie zarządzania finansami, inwestycji i marketingu.
Dodatkowo:
 • Potwierdzenie Umiejętności Egzaminem Końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie Kwalifikacji:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników na rynku pracy.
 • Certyfikat Ukończenia Kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

Najbliższe terminy:

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • styczeń 2024 – rekrutacja zakończona
 • luty 2024 – rekrutacja zakończona
 • marzec 2024 –rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja zakończona
 • maj 2024 – rekrutacja zakończona
 • czerwiec 2024 – rekrutacja zakończona
 • wrzesień 2024 – rekrutacja trwa!
 • październik 2024 – rekrutacja trwa!
 • listopad 2024 – rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg

Rafał Czerkawski

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i zarządczych w różnych podmiotach w tym w bankach, firmach konsultingowych i szkoleniowych, start upach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Współuczestniczył w prowadzeniu setek różnych negocjacji zarówno w kwestiach trudnych sporów między interesariuszami jak i złożonych negocjacji handlowych w projektach wartych setki milionów złotych.

Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Jako ekspert i doradca gospodarczy w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną wspierając firmy mikro, mśp jak i duże organizacje biznesowe. Współuczestniczył w tworzeniu od podstaw nowych podmiotów oraz doradzał w rozwijaniu istniejących firm.

Posiada kompetencje zwłaszcza w zakresie zarządzania, inwestycji, finansów i marketingu. Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką zarządzania i negocjacji oraz dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

Anna Ciura-Sierota

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ania-zdjecie-na-strone.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pani-Olga.jpg

Olga Pasztaleniec

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej „Agro-Unia”.

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.

W ostatnich latach Pani Olga obsługiwała takie jednostki jak:

 • KOSD Wrocław Sp. z o.o. S. k.;
 • AET Sp. z o.o. S. k.;
 • STO2 Sp. z o.o. (Pyszne.pl);
 • FUNDACJA FILMOWA SE-MA-FOR;
 • SKSM Sp. z o.o.;
 • KAL-PAB Sp. z o.o. S.k.;
 • NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O.;
 • WAGNER SERVICE Sp. z o.o.;
 • FOLTRANS CENTER Sp. z o.o.;
 • ZWOLTEX Sp. z o.o.;
 • KOLTECH Sp. z o.o.;
 • Piotr Mazur ARGROTECHNOLOGY;
 • Massimo Sylwia Pochelska;
 • F.H.U. STYL JOANNA SKOCZYLAS;
 • 4EAT Sp. z o.o.;
 • RUCHOME PIASKI PAWEŁ SUŁKOWSKI;
 • PIEKARNIA KLOS WOJCIECH;
 • „DOMINO” Sp. z o.o.;
 • P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga;
 • Pałac Jugowice Sp. z o.o.;
 • Delikatesy Centrum Wiesław Krzewiński;
 • VET STEPS Sp. z o.o.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat KURSU "Zarządzanie finansami
i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach"

Co to jest Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl to witryna internetowa firmy DORADCY 365 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi usługi szkoleniowe i konsultingowe z różnych dziedzin.

W jakich dziedzinach działa Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl prowadzą usługi szkoleniowe i konsultingowe w takich dziedzinach jak: AML, dotacje unijne, audyty energetyczne, cyfryzacja, doradztwo celne, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo strategiczne i wiele innych.

Jakie doświadczenie ma Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), jak również większym korporacjom, uczelniom, samorządom lokalnym i agencjom rządowym. Referencje firmy można zobaczyć pod linkiem: https://doradcy365.pl/referencje/

Jaki jest kontakt do Doradcy365.pl?

Z Doradcy365.pl można się skontaktować mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151.

Jak klienci oceniają Doradcy365.pl?

Klienci doceniają profesjonalizm Doradcy365.pl, szybką reakcję oraz rozsądne ceny. Ponad 91% klientów poleca usługi Doradcy365.pl innym.

Jaki jest cel tego kursu?

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami oraz zdolność skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, co przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju przedsiębiorstw.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach” jest adresowany głównie do przedsiębiorców, kierowników, menedżerów oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach.

Kto może kupić kurs?

Udział w kursie może wykupić osoba fizyczna lub osoba prawna. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu inne zasady obowiązują dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych.

Jakie umiejętności nabędę w efekcie kursu?

Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom zdobyć kompleksowe umiejętności zarządzania finansami, przygotowując ich do skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Osoby, które ukończą kurs nabędą następujące umiejętności:

 • zdolność analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz kluczowych wskaźników finansowych;
 • umiejętność identyfikacji, klasyfikacji i skutecznego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach;
 • umiejętność planowania budżetu z uwzględnieniem specyfiki różnych działalności;
 • zdolność do skutecznego planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa;
 • umiejętność rozpoznawania negatywnych czynników mogących prowadzić do kryzysu oraz strategie prewencji i planowania awaryjnego;
 • rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach, zarówno wewnętrznie, jak i z klientami, dostawcami czy partnerami biznesowymi;
 • zdolność do skutecznych negocjacji w okresie kryzysu, mających na celu utrzymanie relacji z interesariuszami;
 • umiejętność analizy rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach i wypracowywania odpowiednich strategii;
 • tworzenie planów długoterminowej odporności przedsiębiorstwa na zmienne warunki rynkowe.
Jak będę mógł wykorzystać nabyte umiejętności?

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w różnorodny sposób, przynosząc korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe. Oto kilka konkretnych sposobów, jak możesz wykorzystać zdobyte umiejętności:

 • Zarządzanie Własnym Przedsiębiorstwem:
  • Jeśli jesteś właścicielem lub kierownikiem przedsiębiorstwa, zdobyte umiejętności pozwolą ci skuteczniej zarządzać finansami, kontrolować koszty, planować inwestycje i unikać potencjalnych kryzysów.
 • Rozwój Kariery Zawodowej:
  • Ukończenie kursu wzbogaci twoje CV i zwiększy atrakcyjność jako kandydata na stanowiska związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach.
 • Otwarcie Nowego Biznesu:
  • Jeśli planujesz otworzyć własną firmę, zdobyte umiejętności pomogą ci skuteczniej zarządzać finansami i minimalizować ryzyko kryzysów.
 • Praca w Dziale Finansów:
  • Umiejętności z zakresu analizy finansowej, kontrolowania kosztów i zarządzania inwestycjami są cenione w dziale finansów różnych przedsiębiorstw.
 • Rozwój Osobisty:
  • Nabyte umiejętności, takie jak negocjacje, komunikacja w trudnych sytuacjach czy budowanie odporności na kryzysy, mogą być także zastosowane w sferze osobistej.
 • Kreowanie Strategii Biznesowej:
  • Umiejętność identyfikacji tendencji rynkowych, zagrożeń i możliwości pozwoli ci lepiej kształtować strategię biznesową dla swojego przedsiębiorstwa.
 • Ulepszanie Efektywności Operacyjnej:
  • Skuteczne zarządzanie kosztami i inwestycjami przyczyni się do poprawy ogólnej efektywności operacyjnej firmy.

Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz lepiej przygotowany do podejmowania decyzji finansowych, reagowania na zmienne warunki rynkowe i osiągania sukcesów zarówno w wymiarze biznesowym, jak i indywidualnym.

Czy do zrozumienia kursu potrzebna jest wcześniejsza wiedza z jakichś zagadnień?

Do zrozumienia kursu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. Uczymy od podstaw, ale z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania, ekonomii i/lub księgowości może być łatwiej.

Kto będzie prowadził kurs?

Kurs będzie prowadzony przez Pana Rafała Czerkawskiego, który posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, negocjacjach, a także w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm i instytucji. Dodatkowo, niektóre zajęcia będą prowadzone przez Panią Annę Ciurę-Sierota oraz Panią Olgę Pasztaleniec – obie z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów. Czasem mogą być również zapraszani inni specjaliści, w zależności od potrzeb grupy.

Jakie kwalifikacje mają osoby, które będą prowadzić kurs?

Kwalifikacje Pana Rafała Czerkawskiego, Pani Anny Ciury-Sieroty oraz Pani Olgi Pasztaleniec, którzy prowadzą kurs to wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów. To także kierunkowe wykształcenie oraz szereg ukończonych kursów i szkoleń.

Gdzie i w jakiej formie będzie prowadzone szkolenie i ile będzie trwało?

Szkolenie będzie prowadzone w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 40 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
Czy jest możliwość szkolenia stacjonarnego?

W najbliższych edycjach kursu nie planujemy szkoleń stacjonarnych.

Ile kosztuje udział w kursie?

Cena kursu to 3600 zł + VAT (lub bez VAT gdy jest finansowany ze środków publicznych).

Ile będzie kosztował udział jeśli będzie chciało uczestniczyć w nim kilka osób z firmy?

W przypadku, gdy razem będą chciały uczestniczyć 2-3 osoby przewidujemy rabat od 5% do 15% dla każdej z nich.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak. Płatność może być rozłożona na 2 do 24 nieoprocentowanych rat pod warunkiem terminowych płatności. Finansowanie udzielane jest ze środków naszej firmy na podstawie prostej umowy.

Czy można dostać jakiś rabat?

W sprawie uzyskania ewentualnego rabatu proszę się kontaktować z biurem sprzedaży na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy można uzyskać dofinansowanie na udział w kursie?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kursu w wysokości 80%-100%.

Informacje na ten temat możliwych dofinansowań można uzyskać tutaj lub kontaktując się z nami na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowanie na udział w kursie z Powiatowego Urzędu Pracy?

Kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowania na udział z Powiatowego Urzędu Pracy. Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i do Bazy Usług Rozwojowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Bazy Usług Rozwojowych?

Jesteśmy zapisani do Bazy Usług Rozwojowych co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Najbliższy kurs rozpocznie się w kwietniu. Terminy rozpoczęcia kolejnych edycji kursu to maj i czerwiec. Rekrutacja na wszystkie terminy już trwa.

Czy będą dodatkowe terminy kursu?

Planujemy robić kolejne edycje kursu.

Czy mogę zrezygnować w trakcie trwania kursu?

Można zrezygnować w trakcie trwania kursu, ale nie zwracamy wniesionych opłat.

Czy dostanę świadectwo ukończenia kursu?

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Co to jest certyfikat ukończenia kursu?

Certyfikat ukończenia kursu to rodzaj dyplomu, który można zawiesić np. w swoim biurze.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na koniec kursu zostanie przeprowadzony egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Czy aby dostać świadectwo ukończenia kursu muszę zdać egzamin?

Świadectwo ukończenia kursu i certyfikat mogą otrzymać tylko osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Jak mogę zakupić kurs?

Kurs można zakupić online klikając link. Można też zwrócić się do nas o przesłanie faktury proforma pisząc na adres mailowy: biuro@doradcy365.pl.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Zadowoleni Klienci polecają nasze kursy i szkolenia

Szkolenie "Kontrola ewidencji księgowej w projektach INTERREG na lata 2021-2027"

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-uw-szczecin.jpg

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczeciniemgr inż. Barbara Wójcik

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-ewa-hys.jpg

Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesuEwa Hys

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

WarszawaLeszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.AMałgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był przeprowadzony w sposób profesjonalny. Dużo wiedzy merytorycznej i praktycznej. Pod każdym szkoleniem był dopięty pełny zestaw potrzebnych materiałów, linki i użyteczne strony. Ogrom wiedzy podany w sposób uporządkowany i zrozumiały. Polecam 🙂

Doradcy 365 to marka, którą warto polecić. Szkolenia są prowadzone bardzo profesjonalnie. Ogrom wiedzy a wszystko podane w sposób uporządkowany, z mnóstwem potrzebnych narzędzi do pracy . Ponadto firma oferuje pomoc na każdym etapie i możliwość ciekawej współpracy. Zdecydowanie polecam:)

osoba prywatnaJoanna Pasek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w przystępny sposób. Ogromna ilość materiałów w różnych postaciach,m.in prezentację, nagrania ze szkoleń udostępniane uczestnikom, które można odtworzyć w każdej chwili, strony internetowe, filmy instruktażowe czy gotowe wnioski, które są świetnym materiałem do dalszej pracy i wiele innych, które nie sposób tutaj wymienić oraz ogromna wiedza prowadzących to wszystko skłania do refleksji, że pieniądze wydane na kurs to inwestycja, które na pewno się zwróci. Szkolenie polecam każdemu,kto chce zgłębić tajniki pisania wniosków oraz ich rozliczenia.

osoba prywatnaJoanna Ehrenfeld

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w przystępny sposób. Ogromna ilość materiałów w różnych postaciach,m.in prezentację, nagrania ze szkoleń udostępniane uczestnikom, które można odtworzyć w każdej chwili, strony internetowe, filmy instruktażowe czy gotowe wnioski, które są świetnym materiałem do dalszej pracy i wiele innych, które nie sposób tutaj wymienić oraz ogromna wiedza prowadzących to wszystko skłania do refleksji, że pieniądze wydane na kurs to inwestycja, które na pewno się zwróci. Szkolenie polecam każdemu,kto chce zgłębić tajniki pisania wniosków oraz ich rozliczenia.

osoba prywatnaKrzysztof Stobniak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Na szkoleniu przekazywany jest bardzo duży zakres wiedzy. Szkoleniowcy przekazują dodatkowo dużo materiałów poglądowych, dzięki czemu możemy zobaczyć jak rzeczywiście wyglądają napisane wnioski, do różnego rodzaju dofinansowań. Ogromnym plusem jest również otwartość szkoleniowców w zakresie pomocy ,,po kursie”, przez co nie tracimy możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, które może nam się pojawić w trakcie ponownego, samodzielnego przerabiania treści szkoleniowych oraz pytań pojawiających się już podczas pracy z klientem.

Korzystałam z dofinansowania na kurs z WUP, początkowo wystąpił u Państwa problem za zapisem na usługę w BUR i ,,uciekł” mi termin szkolenia, jednakże Doradcy skontaktowali się ze mną, a także z urzędem informując o możliwości uczestnictwa w innym terminie. Mówiąc kolokwialnie, dużym plusem jest fakt, że kontakt ze mną nie został zapomniany i mogłam skorzystać z dofinansowania i uczestniczyć w Państwa szkoleniu. Kontakt z firmą jest bardzo sprawny i szybko realizowana jest odpowiedź na wysłane zapytanie.

osoba prywatnaAleksandra Górka

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

Jakość materiałów, forma szkolenia, sposób przekazu wiedzy oceniam pozytywnie. Na plus należy zaliczyć pokazywanie konkretnych przykładów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłaątaja w Krakowie

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

W prosty i wyczerpujący sposób zostały przekazane wszystkie informacje. Szkolenie dzięki formie online jest dostępne dla wszystkich w dowolnym czasie.

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Szkolenie "Sprawozdawczość KOBiZE krok po kroku"

Serdecznie dziękuję Pani Ewie za przeprowadzone szkolenie, jestem bardzo zadowolona, jasny przekaz i wykonanie raportu krok po kroku, tego właśnie oczekiwałam.

EthosEnergy Sp. z o.o.Joanna Słupczyńska

HSE Specialist

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Całokształt szkolenia był bardzo dobry pod każdym względem zarówno merytorycznym jak i pod kątem materiałów szkoleniowych. Po całym szkoleniu zdobyłam ogromny zastrzyk wiedzy, za co bardzo dziękuję.

Wcześniej nie znałam marki Doradcy365 i powiem szczerze, że wahałam się podjąć współpracy, ale mimo wszystko zaryzykowałam i nie żałuję. Super współpraca, kontakt, merytoryka doradców to wszystko było jak dla mnie kwintesencją: wiedzy, umiejętności, doświadczenia, pomocy, porady w jednym miejscu. POLECAM

osoba prywatnaMałgorzata Machnio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dużo wiedzy. Notatki porobione a było co notować. Czas trwania kursu wystarczający podobnie jak przekaz wiedzy. Wiele się tutaj nauczyłam i będę podążać ta drogą i pomagać innym. Będę również polecać ten kurs innym. Czasami ścinało obraz ale każdy ma inne łącza internetowe i pewnie przez to te przerwy. Atutem jest to ,że szkolenia były nagrywane i zawsze możemy do nich wrócić. Obszerne materiały, które zostały nam przesyłane na meila po zakończonych zajęciach sa przejrzyste i pomocne.

osoba prywatnaMagdalena Zakrzewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

szkolenie bardzo wartościowe, intensywne, prowadzący przekazywali wiedzę w sposób transparentny elastycznie udzielając odpowiedzi na powstające pytania

Fryderyk Dorota SzóstkiewiczDorota Szóstkiewicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zawierające bardzo dużą bazę wiedzy, jednak dla osób początkujących winno być moim zdaniem dłuższe. Sądzę, że dla osób, które napisały choć kilka wniosków będzie rewelacyjne, biorąc dodatkowo pod uwagę życzliwość i otwartość prowadzących.

MASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJanusz Maślanka

Szkolenie BDO

Bardzo cenne szkolenie na platformie Microsoft Teams. Płynna interakcja między szkoleniowcem a grupą !!!

Zdrojowa Hotels Central PomeraniaGrzegorz Grzeszczyk

E-szkolenie ”Wdrożenie RODO w biurze rachunkowym”

Dobre merytorycznie szkolenie. Wiele ciekawych i praktycznych informacji z zakresu RODO.
Atrakcyjna cena za pakiet zawierający kompletną dokumentację RODO. Bardzo sprawna i szybka komunikacja z osobami z obsługi klienta.

Vesna-House Nieruchomości Andrzej PawłowskiAndrzej Pawłowski

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Szybko, bezproblemowo, rzetelnie, jedni z najlepszych na rynku.
Świetne szkolenie, dużo wiedzy w pigułce, serdecznie polecam!

Biuro Rachunkowe Monika MandziukMonika Mandziuk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie oczywiście nie sprawi, że wszystkie parametry wszystkich Programów będziemy mieli w małym palcu. Otrzymujemy ogrom wiedzy w krótkim czasie. Dowiemy się jednak, jak dobrać Program do naszych potrzeb, jak wypełnić wniosek, aby poprawić jego odbiór przez osoby oceniające, jak przygotować analizę finansową projektu i jak go rozliczyć. Bardzo dobra baza do wejścia w świat Projektów Unijnych.

ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNAKonrad Miłowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie z dużą ilością wartościowej wiedzy przekazywanej w jasny i profesjonalny sposób.

Stowarzyszenie ZAJAMartyna Kuligowicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo profesjonalne. Duży zakres informacji i bardzo miła atmosfera.

Centrum Terapii i Rozwoju SENSO KATARZYNA JABŁOŃSKA-KRUŻYŃSKABeata Kaczmarek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Wysokiej jakości szkolenie, duża wiedza prowadzących, miła atmosfera.

osoba prywatnaAnna Jagielska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie, przekazana została ogromna wiedza merytoryczna, duża ilość materiałów w postaci prezentacji, ćwiczeń, stron www, nagrane materiały ze szkolenia i udostępnione dla uczestników pozwolą w dowolnej chwili na ich ponowne odtworzenie. Szkolenie to polecam każdemu, kto interesuje się tematyką wyszukiwania dotacji, pisania wniosków oraz ich rozliczania 🙂

osoba prywatnaAnna Stawecka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mocne merytorycznie. Wiele cennych wskazówek do pisania wniosków. Myślę że po tej dawce wiedzy i usystematyzowaniu jej będę mógł pisać wnioski bez większych problemów.

osoba prywatnaTomasz Podlecki

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z kursu i polecam go wszystkim. Bardzo dużo wiedzy merytorycznej, udzielone odpowiedzi na każde pytania, specjalistyczne materiały, bardzo miła atmosfera. Polecam

osoba prywatnaEwelina Kałużna

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Prowadzący szkolenie wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną oraz zdolnością efektywnego nauczania. Treści zostały przekazane w klarowny i zrozumiały sposób, podparty przykładami. Dziękuję 🙂

osoba prywatnaAnna Barszczewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem jak i szczegółowości. Bardzo dużo wiedzy praktycznej, prowadzący z ogromnym doświadczeniem, wykorzystujący je podczas prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana uczestnikom w sposób przyjazny, możliwość aktywnego brania udziału w szkoleniu, zadawania pytań, prowadzący bardzo mocno zaagnażowani.

osoba prywatnaNatalia Chojnacka-Kowalczyk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Poziom wiedzy i doświadczenie ekspertów prowadzących zajęcia jest ogromny. Wszystkie informacje na bieżąco są podawane, zagadnienia w przystępny i zrozumiały sposób są omawiane. Materiały ze szkolenia od razu są kursantom przesyłane. Jestem pod wielki wrażeniem organizacji kursu oraz wiedzy ekspertów. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa i przekazaną wiedzę.

osoba prywatnaPaulina Kosim

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowany kurs, merytorycznie i organizacyjnie, podobało mi się, ze była cały czas możliwość zadawania pytań, trenerzy bardzo dostępni i przyjaźni. Współpraca na kursie na celujący, polecam każdemu, na pewno skorzystam z kolejnych szkoleń.

osoba prywatnaEmila Piechocka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mega profesjonalne, bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość nagrywania i dzięki temu odsłuchiwania w razie potrzeby niezbędnych informacji.

osoba prywatnaIwona Boruch-Bury

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolony, jakością zdecydowanie udało się wam przewyższyć cenę.

osoba prywatnaAdrian Kordowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobre szkolenie, ukierunkowane na praktyczną stronę pozyskiwania dofinasowań.

osoba prywatnaRadosław Zychman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie jest doskonale przygotowane, z wyraźnym naciskiem na praktyczne aspekty doradztwa. Prowadzący posiadają imponującą wiedzę merytoryczną, którą potrafią przekazać w sposób zrozumiały i angażujący. Ich doświadczenie praktyczne jest widoczne w każdym aspekcie szkolenia, co dodatkowo zwiększa jego wartość.

Komunikacja podczas szkolenia jest płynna i efektywna. Prowadzący są otwarci na pytania i dyskusje, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu. Dodatkowo, materiały szkoleniowe są jasne, zrozumiałe i pełne praktycznych przykładów.

Szkolenie online jest wygodne i elastyczne, umożliwiając uczestnikom naukę we własnym tempie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie możliwość samodzielnego planowania czasu.
To połączenie teorii z praktyką, dostarczane przez doświadczonych i kompetentnych prowadzących, czyni to szkolenie godnym polecenia.

osoba prywatnaBarbara Borkowska-Sajdak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, dzięki nagrywaniu materiałów szkoleniowych można ponownie powracać do szkolenia i usystematyzować swoją wiedzę. Ogromna ilość wiedzy, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe.

BLUE SUN CENTER Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNAZofia Garcon

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Polecam: duża dawka wiedzy, profesjonalizm oraz rzetelność prowadzenia, a dobrane metody przekazania i utrwalenia wiedzy i sposób ich przekazania bardzo trafione.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK sp. z o.o.Dorota Brachman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, LublinRenata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek ŚląskiPiotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkolenia przeprowadzonego przez Państwa Firmę.

Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby uczestnicy po kursie mieli ogólne rozeznanie w tematyce dotacji i potrafili sprawnie poruszać się po tym obszarze, a jednocześnie celnie wytypowano obszary, które mogą sprawiać problemy w pracy doradcy ds. projektów unijnych i omówiono je ze szczególną precyzją.

Szkolenie było przeprowadzone bardzo merytorycznie. Czas trwania szkolenia był adekwatny do ilości i poziomu trudności zagadnienia. Trenerzy przekazywali wiedzę w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zrozumieć nawet bardzo zawiłe treści. Jakość materiałów, które otrzymałam, sprawia, że będę po nie sięgać, dopóki sama nie poczuję się pewnie na nowym gruncie. Sposób prowadzenia zajęć i warunki techniczne bardzo mi odpowiadały.

Z przekonaniem mogę polecić kurs każdemu, kto szuka dużej dawki praktycznej wiedzy, przekazanej w bardzo przystępny sposób. W mojej ocenie jakość szkolenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna.

Małgorzata Strugała

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna ilość materiałów i praktycznych przykładów. Bardzo polecam.

Agnieszka Kryczek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był merytoryczny, wiedza została przekazana w bardzo przejrzysty sposób.

osoba prywatnaEleonora Kosk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zakres szkolenia bardzo odpowiadał mojej potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie funduszy unijnych a także potwierdził i rozszerzył dotychczasowe umiejętności z tej dziedziny. Warto docenić szeroką wiedzę i umiejętności komunikacyjne prelegentów, prowadzenie kursu było profesjonalne w każdym aspekcie. Poziom informacji przekazywanych w trakcie kursu i dostępność prowadzących oraz cena zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń w tej firmie.

Anna Wardak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, LublinKamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., RadomskoMałgorzata Bogacka Eko - Lab Consulting

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!

osoba prywatna, WarszawaPiotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, GołuchówIzabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365.

Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej.

Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.

Gorąco polecam.

osoba prywatna, CzerskTomasz Bernady

Opinie uczestników naszych szkoleń

Szkolenie "Kontrola ewidencji księgowej w projektach INTERREG na lata 2021-2027"

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-uw-szczecin.jpg

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczeciniemgr inż. Barbara Wójcik

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-ewa-hys.jpg

Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesuEwa Hys

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

WarszawaLeszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.AMałgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w przystępny sposób. Ogromna ilość materiałów w różnych postaciach,m.in prezentację, nagrania ze szkoleń udostępniane uczestnikom, które można odtworzyć w każdej chwili, strony internetowe, filmy instruktażowe czy gotowe wnioski, które są świetnym materiałem do dalszej pracy i wiele innych, które nie sposób tutaj wymienić oraz ogromna wiedza prowadzących to wszystko skłania do refleksji, że pieniądze wydane na kurs to inwestycja, które na pewno się zwróci. Szkolenie polecam każdemu,kto chce zgłębić tajniki pisania wniosków oraz ich rozliczenia.

osoba prywatnaJoanna Ehrenfeld

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w przystępny sposób. Ogromna ilość materiałów w różnych postaciach,m.in prezentację, nagrania ze szkoleń udostępniane uczestnikom, które można odtworzyć w każdej chwili, strony internetowe, filmy instruktażowe czy gotowe wnioski, które są świetnym materiałem do dalszej pracy i wiele innych, które nie sposób tutaj wymienić oraz ogromna wiedza prowadzących to wszystko skłania do refleksji, że pieniądze wydane na kurs to inwestycja, które na pewno się zwróci. Szkolenie polecam każdemu,kto chce zgłębić tajniki pisania wniosków oraz ich rozliczenia.

osoba prywatnaKrzysztof Stobniak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Na szkoleniu przekazywany jest bardzo duży zakres wiedzy. Szkoleniowcy przekazują dodatkowo dużo materiałów poglądowych, dzięki czemu możemy zobaczyć jak rzeczywiście wyglądają napisane wnioski, do różnego rodzaju dofinansowań. Ogromnym plusem jest również otwartość szkoleniowców w zakresie pomocy ,,po kursie”, przez co nie tracimy możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, które może nam się pojawić w trakcie ponownego, samodzielnego przerabiania treści szkoleniowych oraz pytań pojawiających się już podczas pracy z klientem.

Korzystałam z dofinansowania na kurs z WUP, początkowo wystąpił u Państwa problem za zapisem na usługę w BUR i ,,uciekł” mi termin szkolenia, jednakże Doradcy skontaktowali się ze mną, a także z urzędem informując o możliwości uczestnictwa w innym terminie. Mówiąc kolokwialnie, dużym plusem jest fakt, że kontakt ze mną nie został zapomniany i mogłam skorzystać z dofinansowania i uczestniczyć w Państwa szkoleniu. Kontakt z firmą jest bardzo sprawny i szybko realizowana jest odpowiedź na wysłane zapytanie.

osoba prywatnaAleksandra Górka

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

Jakość materiałów, forma szkolenia, sposób przekazu wiedzy oceniam pozytywnie. Na plus należy zaliczyć pokazywanie konkretnych przykładów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłaątaja w Krakowie

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

W prosty i wyczerpujący sposób zostały przekazane wszystkie informacje. Szkolenie dzięki formie online jest dostępne dla wszystkich w dowolnym czasie.

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Szkolenie "Sprawozdawczość KOBiZE krok po kroku"

Serdecznie dziękuję Pani Ewie za przeprowadzone szkolenie, jestem bardzo zadowolona, jasny przekaz i wykonanie raportu krok po kroku, tego właśnie oczekiwałam.

EthosEnergy Sp. z o.o.Joanna Słupczyńska

HSE Specialist

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Całokształt szkolenia był bardzo dobry pod każdym względem zarówno merytorycznym jak i pod kątem materiałów szkoleniowych. Po całym szkoleniu zdobyłam ogromny zastrzyk wiedzy, za co bardzo dziękuję.

Wcześniej nie znałam marki Doradcy365 i powiem szczerze, że wahałam się podjąć współpracy, ale mimo wszystko zaryzykowałam i nie żałuję. Super współpraca, kontakt, merytoryka doradców to wszystko było jak dla mnie kwintesencją: wiedzy, umiejętności, doświadczenia, pomocy, porady w jednym miejscu. POLECAM

osoba prywatnaMałgorzata Machnio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dużo wiedzy. Notatki porobione a było co notować. Czas trwania kursu wystarczający podobnie jak przekaz wiedzy. Wiele się tutaj nauczyłam i będę podążać ta drogą i pomagać innym. Będę również polecać ten kurs innym. Czasami ścinało obraz ale każdy ma inne łącza internetowe i pewnie przez to te przerwy. Atutem jest to ,że szkolenia były nagrywane i zawsze możemy do nich wrócić. Obszerne materiały, które zostały nam przesyłane na meila po zakończonych zajęciach sa przejrzyste i pomocne.

osoba prywatnaMagdalena Zakrzewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

szkolenie bardzo wartościowe, intensywne, prowadzący przekazywali wiedzę w sposób transparentny elastycznie udzielając odpowiedzi na powstające pytania

Fryderyk Dorota SzóstkiewiczDorota Szóstkiewicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zawierające bardzo dużą bazę wiedzy, jednak dla osób początkujących winno być moim zdaniem dłuższe. Sądzę, że dla osób, które napisały choć kilka wniosków będzie rewelacyjne, biorąc dodatkowo pod uwagę życzliwość i otwartość prowadzących.

MASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJanusz Maślanka

Szkolenie BDO

Bardzo cenne szkolenie na platformie Microsoft Teams. Płynna interakcja między szkoleniowcem a grupą !!!

Zdrojowa Hotels Central PomeraniaGrzegorz Grzeszczyk

E-szkolenie ”Wdrożenie RODO w biurze rachunkowym”

Dobre merytorycznie szkolenie. Wiele ciekawych i praktycznych informacji z zakresu RODO.
Atrakcyjna cena za pakiet zawierający kompletną dokumentację RODO. Bardzo sprawna i szybka komunikacja z osobami z obsługi klienta.

Vesna-House Nieruchomości Andrzej PawłowskiAndrzej Pawłowski

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Szybko, bezproblemowo, rzetelnie, jedni z najlepszych na rynku.
Świetne szkolenie, dużo wiedzy w pigułce, serdecznie polecam!

Biuro Rachunkowe Monika MandziukMonika Mandziuk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie oczywiście nie sprawi, że wszystkie parametry wszystkich Programów będziemy mieli w małym palcu. Otrzymujemy ogrom wiedzy w krótkim czasie. Dowiemy się jednak, jak dobrać Program do naszych potrzeb, jak wypełnić wniosek, aby poprawić jego odbiór przez osoby oceniające, jak przygotować analizę finansową projektu i jak go rozliczyć. Bardzo dobra baza do wejścia w świat Projektów Unijnych.

ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNAKonrad Miłowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie z dużą ilością wartościowej wiedzy przekazywanej w jasny i profesjonalny sposób.

Stowarzyszenie ZAJAMartyna Kuligowicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo profesjonalne. Duży zakres informacji i bardzo miła atmosfera.

Centrum Terapii i Rozwoju SENSO KATARZYNA JABŁOŃSKA-KRUŻYŃSKABeata Kaczmarek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Wysokiej jakości szkolenie, duża wiedza prowadzących, miła atmosfera.

osoba prywatnaAnna Jagielska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie, przekazana została ogromna wiedza merytoryczna, duża ilość materiałów w postaci prezentacji, ćwiczeń, stron www, nagrane materiały ze szkolenia i udostępnione dla uczestników pozwolą w dowolnej chwili na ich ponowne odtworzenie. Szkolenie to polecam każdemu, kto interesuje się tematyką wyszukiwania dotacji, pisania wniosków oraz ich rozliczania 🙂

osoba prywatnaAnna Stawecka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mocne merytorycznie. Wiele cennych wskazówek do pisania wniosków. Myślę że po tej dawce wiedzy i usystematyzowaniu jej będę mógł pisać wnioski bez większych problemów.

osoba prywatnaTomasz Podlecki

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z kursu i polecam go wszystkim. Bardzo dużo wiedzy merytorycznej, udzielone odpowiedzi na każde pytania, specjalistyczne materiały, bardzo miła atmosfera. Polecam

osoba prywatnaEwelina Kałużna

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Prowadzący szkolenie wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną oraz zdolnością efektywnego nauczania. Treści zostały przekazane w klarowny i zrozumiały sposób, podparty przykładami. Dziękuję 🙂

osoba prywatnaAnna Barszczewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem jak i szczegółowości. Bardzo dużo wiedzy praktycznej, prowadzący z ogromnym doświadczeniem, wykorzystujący je podczas prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana uczestnikom w sposób przyjazny, możliwość aktywnego brania udziału w szkoleniu, zadawania pytań, prowadzący bardzo mocno zaagnażowani.

osoba prywatnaNatalia Chojnacka-Kowalczyk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Poziom wiedzy i doświadczenie ekspertów prowadzących zajęcia jest ogromny. Wszystkie informacje na bieżąco są podawane, zagadnienia w przystępny i zrozumiały sposób są omawiane. Materiały ze szkolenia od razu są kursantom przesyłane. Jestem pod wielki wrażeniem organizacji kursu oraz wiedzy ekspertów. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa i przekazaną wiedzę.

osoba prywatnaPaulina Kosim

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowany kurs, merytorycznie i organizacyjnie, podobało mi się, ze była cały czas możliwość zadawania pytań, trenerzy bardzo dostępni i przyjaźni. Współpraca na kursie na celujący, polecam każdemu, na pewno skorzystam z kolejnych szkoleń.

osoba prywatnaEmila Piechocka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mega profesjonalne, bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość nagrywania i dzięki temu odsłuchiwania w razie potrzeby niezbędnych informacji.

osoba prywatnaIwona Boruch-Bury

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolony, jakością zdecydowanie udało się wam przewyższyć cenę.

osoba prywatnaAdrian Kordowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobre szkolenie, ukierunkowane na praktyczną stronę pozyskiwania dofinasowań.

osoba prywatnaRadosław Zychman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie jest doskonale przygotowane, z wyraźnym naciskiem na praktyczne aspekty doradztwa. Prowadzący posiadają imponującą wiedzę merytoryczną, którą potrafią przekazać w sposób zrozumiały i angażujący. Ich doświadczenie praktyczne jest widoczne w każdym aspekcie szkolenia, co dodatkowo zwiększa jego wartość.

Komunikacja podczas szkolenia jest płynna i efektywna. Prowadzący są otwarci na pytania i dyskusje, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu. Dodatkowo, materiały szkoleniowe są jasne, zrozumiałe i pełne praktycznych przykładów.

Szkolenie online jest wygodne i elastyczne, umożliwiając uczestnikom naukę we własnym tempie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie możliwość samodzielnego planowania czasu.
To połączenie teorii z praktyką, dostarczane przez doświadczonych i kompetentnych prowadzących, czyni to szkolenie godnym polecenia.

osoba prywatnaBarbara Borkowska-Sajdak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, dzięki nagrywaniu materiałów szkoleniowych można ponownie powracać do szkolenia i usystematyzować swoją wiedzę. Ogromna ilość wiedzy, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe.

BLUE SUN CENTER Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNAZofia Garcon

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Polecam: duża dawka wiedzy, profesjonalizm oraz rzetelność prowadzenia, a dobrane metody przekazania i utrwalenia wiedzy i sposób ich przekazania bardzo trafione.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK sp. z o.o.Dorota Brachman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, LublinRenata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek ŚląskiPiotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkolenia przeprowadzonego przez Państwa Firmę.

Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby uczestnicy po kursie mieli ogólne rozeznanie w tematyce dotacji i potrafili sprawnie poruszać się po tym obszarze, a jednocześnie celnie wytypowano obszary, które mogą sprawiać problemy w pracy doradcy ds. projektów unijnych i omówiono je ze szczególną precyzją.

Szkolenie było przeprowadzone bardzo merytorycznie. Czas trwania szkolenia był adekwatny do ilości i poziomu trudności zagadnienia. Trenerzy przekazywali wiedzę w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zrozumieć nawet bardzo zawiłe treści. Jakość materiałów, które otrzymałam, sprawia, że będę po nie sięgać, dopóki sama nie poczuję się pewnie na nowym gruncie. Sposób prowadzenia zajęć i warunki techniczne bardzo mi odpowiadały.

Z przekonaniem mogę polecić kurs każdemu, kto szuka dużej dawki praktycznej wiedzy, przekazanej w bardzo przystępny sposób. W mojej ocenie jakość szkolenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna.

Małgorzata Strugała

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna ilość materiałów i praktycznych przykładów. Bardzo polecam.

Agnieszka Kryczek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był merytoryczny, wiedza została przekazana w bardzo przejrzysty sposób.

osoba prywatnaEleonora Kosk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zakres szkolenia bardzo odpowiadał mojej potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie funduszy unijnych a także potwierdził i rozszerzył dotychczasowe umiejętności z tej dziedziny. Warto docenić szeroką wiedzę i umiejętności komunikacyjne prelegentów, prowadzenie kursu było profesjonalne w każdym aspekcie. Poziom informacji przekazywanych w trakcie kursu i dostępność prowadzących oraz cena zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń w tej firmie.

Anna Wardak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.