fbpx
 

PREMIUM KURSZawodowy Kurs Celny
– Agent Celny

PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny to kompleksowe szkolenie w tematyce celnej. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej prawa celnego i akcyzowego oraz pozwoli na rozpoczęcie samodzielnego wykonywania obsługi celnej.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie szkolenia online zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne oraz warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotują się do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą.

Kurs uwzględniający nowe, aktualne w 2024 roku, przepisy.

Zalety kursu

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie prawa celnego i akcyzowego;
 • Dedykowany w szczególności osobom, które przygotowują się do pracy w charakterze Agenta Celnego, a także osobom zainteresowanym zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz osób chcącym uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych;
 • Program szkolenia skupia się na powtórzeniu i zaktualizowaniu wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotowaniu do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający aktualne w 2024 roku przepisy;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/happy-freelancer-with-tablet-and-laptop-computer-in-coffee-shop-min.jpg

Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 80 godzinach dydaktycznych zajęć online, podczas których będzie ćwiczyć zdobyte umiejętności pod okiem Ekspertów z zakresu prawa celnego i akcyzowego.

Ramowy program

PRZEDMIOT 1 (2 GODZINY DYDAKTYCZNE) – ORGANY CELNE W POLSCE ORAZ REGULACJE PRAWNE DOT. OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ

I Akty prawne regulujące obrót towarowy z zagranicą:

 • Konwencje i inne akty prawa międzynarodowego.
 • Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenie Wykonawcze i Delegowane do Unijnego Kodeksu Celnego, pozostałe akty prawne UE.
 • Przepisy krajowe min. Prawo Celne, VAT, Akcyza.

II Organy celne w Polsce:

 • Struktura organizacyjna.
 • Zadania organów.

PRZEDMIOT 2 (6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – PROCEDURY CELNE I CZYNNOŚCI PRZED ORGANAMI CELNYMI

I Procedury celne:

 • Objęcie towarów procedurą celną.
 • Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne.
 • Wprowadzanie towaru na obszar celny UE i deklaracja skrócona.
 • Składowanie.
 • Tranzyt.
 • Dopuszczenie do obrotu.
 • Procedury specjalne: Szczególne przeznaczenie, Odprawa czasowa, Uszlachetnianie czynne.
 • Procedura wywozu.
 • Powrotny wywóz.
 • Uszlachetnianie bierne.
 • Potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar celny UE i dowody alternatywne.

II Udział zgłaszającego w czynnościach oraz postępowaniach celnych i podatkowych prowadzonych przez organ celny:

 • Przedstawianie towaru.
 • Kontrola celna.
 • Przedstawicielstwo celne.
 • Składanie korekt zgłoszeń celnych, inne wnioski.
 • Udział w postępowaniach celnych.

III Ćwiczenia:

 • Optymalny dobór procedur celnych.
 • Optymalny dobór rodzaju przedstawicielstwa.
 • Składanie odwołań od decyzji, zastrzeżeń do protokołów z kontroli.

PRZEDMIOT 3 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – ELEMENTY KALKULACYJNE, WARUNKI DOSTAWY, ZWOLNIENIA CELNE ORAZ PAKIET E-COMMERCE

I Wartość celna towarów + INCOTERMS 2010 i 2020:

 • Wartość celna towaru a warunki dostawy.
 • Metoda wartości transakcyjnej.
 • Inne metody ustalania wartości celnej towarów.
 • Podstawa podatku VAT w imporcie.

II Pakiet e-commerce:

 • Podatek VAT w handlu elektronicznym.
 • Pojęcie sprzedaży na odległość.
 • Czynności w ramach e-commerce.

III Zwolnienia celne:

 • Towary powracające.
 • Zwolnienia na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 1186/2019.

IV Ćwiczenia:

 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.

PRZEDMIOT 4 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – KLASYFIKACJA TOWAROWA

I Klasyfikacja towarowa:

 • Klasyfikacja taryfowa towarów.
 • Struktura i treść TARIC.
 • Funkcjonalność systemu ISZTAR 4.
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej.
 • Stawki celne i zasady ich stosowania.
 • Wiążąca informacja taryfowa (WIT).

II Studia przypadków: wybrane przykłady z wszystkich sekcji.

III Ćwiczenia: wybrane przykłady z wszystkich sekcji.

PRZEDMIOT 5 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – STATUS CELNY I POCHODZENIE TOWARÓW

I Status celny:

 • Towary unijne, nieunijne.
 • Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja.

II Niepreferencyjne pochodzenie:

 • Podstawy prawne.
 • Ustalanie pochodzenia.
 • Dokumentowanie pochodzenia.

III Preferencyjne pochodzenie:

 • Podstawy prawne.
 • Umowy o wolnym handlu (FTA).
 • Ogólny system preferencji taryfowych (GSP).
 • Deklaracje dostawców.

IV Ćwiczenia – wybrane przykłady potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

V Ćwiczenia – wybrane przykłady potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towarów.

PRZEDMIOT 6 (4 GODZINY DYDAKTYCZNE) – OGRANICZENIA POZAEKONOMICZNE

I Ograniczenia pozaekonomiczne:

 • Obrót towarami podwójnego zastosowania:
  • Klasyfikacja towarów i przyporządkowanie numerów kontrolnych.
  • Rodzaje zezwoleń i zakres ich stosowania.
  • Zakaz reeksportu.
  • Powiadomienie organu monitorującego o planowanym imporcie.
 • Własność intelektualna.
 • Bezpieczeństwo produktu.
 • Substancje niebezpieczne.
 • Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt CITES.
 • Pozostałe ograniczenia.
 • Instytucje kontrolne.

II Ćwiczenia:

 • Identyfikacja ograniczeń pozaekonomicznych w praktyce.
 • Reakcja na powstałe zagrożenia.

PRZEDMIOT 7 (4 GODZINY DYDAKTYCZNE) – UŁATWIENIA CELNE

I Ułatwienia celne:

 • Procedury uproszczone:
  • Rodzaje.
  • Kryteria do spełnienia.
  • Korzyści.
 • AEO:
  • Rodzaje.
  • Kryteria do spełnienia.
  • Korzyści.
 • Zabezpieczenia generalne w tym zwolnienia i z obniżoną kwotą.
 • Uproszczony tryb potwierdzania pochodzenia towarów.
 • Pozostałe:
  • Rodzaje.
  • Omówienie.
 • Audyt celny i procedury zabezpieczające przed powstaniem zagrożeń.

PRZEDMIOT 8 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CELNYM W PRAKTYCE

I Ryzyka celne – katalog:

 • Fiskalne (cło i podatek akcyzowy):
  • Klasyfikacja towarowa.
  • Pochodzenie towarów.
  • Wartość towarów.
  • Wyroby tytoniowe.
  • Wyroby energetyczne.
  • Wyroby alkoholowe.
 • Ryzyka niefiskalne:
  • Ochrona rynku i przedsiębiorców.
  • Ochrona środowiska.
  • Ochrona ludzi i zwierząt.
  • Bezpieczeństwo i ochrona UE.
 • Inne:
  • Przestępstwa i wykroczenia – Kodeks Karny Skarbowy.
  • Przestępstwa – Kodeks Karny.
  • Kontrola drogowa.
  • SENT.

II Podstawy zarządzania ryzykiem celnym:

 • Sporządzanie zgłoszeń celnych przywozowych:
  • Rodzaje ryzyka.
  • Procedury zabezpieczające przez ryzykiem.
  • Reakcja na ryzyko.
 • Sporządzanie zgłoszeń celnych wywozowych:
  • Rodzaje ryzyka.
  • Procedury zabezpieczające przez ryzykiem.
  • Reakcja na ryzyko.
 • Model zarządzania ryzykiem:
  • Podejście do ryzyka.
  • Ocena informacji.
  • Analiza.
  • Reakcja na ryzyko.
  • Monitoring.

III Ćwiczenia:

 • Dobór optymalnych ułatwień celnych.
 • Rozpoznawanie ryzyka celnego.
 • Reakcja na ryzyka celne.

PRZEDMIOT 9 (16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ CELNYCH I DEKLARACJI SKRÓCONYCH

I Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze tranzytu

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie dokumentów T1 – ćwiczenia.
 • Wypełnianie dokumentów T2 – ćwiczenia.
 • Wypełnianie dokumentów T2L, T2LF – ćwiczenia.

II. Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze wywozu

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie zgłoszeń w systemie AES.
 • Obsługa komunikatów systemowych.
 • Pozostałe czynności w systemie AES i poza AES.

III. Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu i innych procedurach specjalnych przywozowych

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie zgłoszeń w systemie AIS.
 • Obsługa komunikatów systemowych.
 • Pozostałe czynności w systemie AIS i poza AIS.

PRZEDMIOT 10 (16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – PODATEK AKCYZOWY

I Podatek akcyzowy w przywozie i wywozie

 • Wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym.
 • Obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy i poza procedurą zawieszonej akcyzy.
 • Składy podatkowe.
 • Import wyrobów akcyzowych.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym i właściwe stawki podatku akcyzowego.
 • Samochody osobowe a podatek akcyzowy.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie z uwzględnieniem podatku akcyzowego.
 • Studia przypadków i ćwiczenia.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego
oraz przygotuje do samodzielnego wykonywanie obsługi celnej.
Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny przygotowuje do pracy jako Agent Celny* zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 80 ust. 1 ustawy Prawo Celne.

WYJĄTKOWA OFERTA

Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/celny.jpg

Idea kursu

Celem szkolenia jest kompleksowe zebranie, powtórzenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą.

Wiedza przekazana na naszym Kursie obejmuje aktualne w 2024 roku przepisy i pozwala na samodzielne wykonywanie obsługi celnej, jest również przydatna do współpracy z agencjami celnymi.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, w szczególności do:

 • Osób, które przygotowują się do pracy w charakterze Agenta Celnego.
 • Osób zainteresowanych zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz osób chcących uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych.
 • Osób zajmujących się sprawami celnymi w podmiotach gospodarczych m.in. agencje celne, importerzy, eksporterzy, biura rachunkowe i księgowe.
 • Specjalistów z zakresu handlu międzynarodowego oraz logistyki, przewoźników, spedytorów.
 • Osób posiadających wpis na listę Agentów celnych  chcących powtórzyć, uzupełnić oraz zaktualizować wiedzę merytoryczną w zakresie spraw celnych.

Omawiane zagadnienia

KURS CELNY – AGENT CELNY obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Organy celne w polsce oraz regulacje prawne dot. obrotu towarowego z zagranicą.
 • Procedury celne i czynności przed organami celnymi.
 • Elementy kalkulacyjne, warunki dostawy, zwolnienia celne oraz pakiet e-commerce.
 • Klasyfikacja towarowa.
 • Status celny i pochodzenie towarów.
 • Ograniczenia pozaekonomiczne.
 • Ułatwienia celne.
 • Podatek akcyzowy.
Ponadto w formie ćwiczeń praktycznych oraz aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.
 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.
 • Potwierdzanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
 • Potwierdzanie preferencyjnego pochodzenia towarów.
 • Identyfikacja ograniczeń pozaekonomicznych w praktyce.
 • Reakcja na powstałe zagrożenia.
 • Dobór optymalnych ułatwień celnych.
 • Rozpoznawanie ryzyka celnego.
 • Reakcja na ryzyka celne.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze tranzytu.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze wywozu.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu i innych procedurach specjalnych przywozowych.

Co zyskasz?

 • Poprzez realizację kursu i ćwiczeń praktycznych opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną.
 • Dla osób, które pracują w charakterze specjalisty ds. celnych – kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego – bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi.
 • Dla osób planujących wykonywanie zawodu Agenta Celnego – udział w Kursie daje możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z obsługą celną i obrotem towarowym z zagranicą.
 • Dla osób z doświadczeniem w obsłudze celnej – udział w Kursie daje możliwość zebrania, powtórzenia i zaktualizowania wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego.
Po ukończonym szkoleniu Uczestnicy zdobędą:
 • kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego oraz zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z zagranicą;
 • wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów;
 • wiedzę z zakresu zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają się z systemem ISZTAR 4;
 • wiedzę dotyczącą rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania;
 • umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru;
 • zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.

*Wpis na listę Agentów Celnych – informacja:

Przedmioty ujęte w Kursie Celnym – Agent Celny wchodzą w zakres wiedzy i umiejętności określonych w § 4 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

Tym samym nasz Kurs Celny – Agent Celny pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności, potrzebne do pracy w zawodzie Agenta Celnego.

Udział w Kursie nie jest jednak wystarczający do dokonania wpisu na listę Agentów Celnych, konieczne jest spełnienie określonych wymagań prawnych.

Informacje dotyczące wymagań dostępne są tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_1298-wpis-agenta-celnego.

Długość szkolenia:

10 dni, 80 godzin dydaktycznych w formie 2-dniowych weekendowych spotkań online po 8 godzin dydaktycznych.

Najbliższe terminy:

 • maj 2024 – rozpoczęcie zajęć 7.05.2024 r. – rekrutacja trwa!
 • wrzesień 2024 – rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Pc2-scaled.jpg

Piotr Czerkawski

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych.

Przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.

Firmy i organizacje uczestniczące w szkoleniach m.in.:

 • 3M POLAND Wrocław,
 • AGENCJA CELNA COMPLEX SAD Gdynia,
 • AGENCJA CELNA RUSAK BUSINESS SERVICES Warszawa,
 • AGENCJA CELNA INSAD Wrocław,
 • AC Porath Gdynia, A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o.,
 • AKROPOL ALCATEL LUCENT POLAND sp. z o.o.,
 • ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o.,
 • ARAJ – Kąty Wrocławskie,
 • AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o.,
 • BEOGIQ sp. z o.o.,
 • BORYSZEW SOCHACZEW,
 • CODOMEX spółka jawna,
 • CORNING CABLE SYSTEMS sp. z o.o.,
 • DONAKO S.A. Wrocław,
 • DOLINA LOTNICZA RZESZÓW,
 • ELEKTRONICS,
 • EQUUS S.A.,
 • EURO-COMFORT sp. z o.o. Leszno,
 • EUROIMMUN Polska sp. z o.o.,
 • FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.,
 • GATES POLSKA sp. z o.o., JAS – FBG S.A,
 • LIVINGSTON INTERNATIONAL,
 • LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
 • MEDI.COM sp. z o.o.,
 • MOSTVA sp. z o.o.,
 • MULTIVAC sp. z o.o.,
 • NG2 S.A. (CCC),
 • PANALPINA Polska sp. z o.o.,
 • PCC ROKITA S.A.,
 • PLIVA – Kraków,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.,
 • POLPHARMA,
 • PRIME LOGISTICS,
 • PROBENA – POLSKA ,
 • PROCTER & GAMBLE,
 • REDAN S.A, RTP Polska  sp. z o.o.,
 • SINBUD sp. z o.o.,
 • SPEDYCJE.pl – portal internetowy,
 • TOYA S.A., TOYOTA,
 • TW METALS POLSKA sp. z o.o.,
 • UNILEVER POLSKA sp. z o.o.,
 • US PHARMACIA – Wrocław,
 • VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia,
 • VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o.,
 • VOLVO POLSKA,
 • WABCO POLSKA sp. z o.o.,
 • ZACHEM – Bydgoszcz,
 • ZANAM LEGMET sp. z o.o.
 • administracja publiczna:
 • funkcjonariusze celni,
 • pracownicy administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Tomasz Sętkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracuje w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC. Jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obrotu towarowego z zagranicą oraz podatku akcyzowego.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pan-Tomasz.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat KURSU "Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny"

Co to jest Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl to jedna z marek firmy CERES-HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi usługi szkoleniowe i konsultingowe z różnych dziedzin.

W jakich dziedzinach działa Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl prowadzą usługi szkoleniowe i konsultingowe w takich dziedzinach jak: AML, dotacje unijne, audyty energetyczne, cyfryzacja, doradztwo celne, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo strategiczne i wiele innych.

Jakie doświadczenie ma Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), jak również większym korporacjom, uczelniom, samorządom lokalnym i agencjom rządowym. Referencje firmy można zobaczyć pod linkiem: https://doradcy365.pl/referencje/

Jaki jest kontakt do Doradcy365.pl?

Z Doradcy365.pl można się skontaktować mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151.

Jak klienci oceniają Doradcy365.pl?

Klienci doceniają profesjonalizm Doradcy365.pl, szybką reakcję oraz rozsądne ceny. Ponad 91% klientów poleca usługi Doradcy365.pl innym.

Jaki jest cel tego kursu?

Celem szkolenia jest kompleksowe zebranie, powtórzenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, w szczególności do osób, które przygotowują się do pracy w charakterze Agenta Celnego, a także osób zainteresowanych zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz chcących uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych.

Kto może kupić kurs?

Udział w kursie może wykupić osoba fizyczna lub osoba prawna. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu inne zasady obowiązują dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych.

Jakie umiejętności nabędę w efekcie kursu?

Po ukończonym szkoleniu Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego oraz zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z zagranicą, wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów, wiedzę z zakresu zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają się z systemem ISZTAR 4, wiedzę dotyczącą rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania, a także umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru. Ponadto zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.

Co jeszcze jest omawiane na kursie?

Kurs jest „podróżą” przez wszystkie przepisy, które regulują obrót towarowy z zagranicą. Uczestnik otrzyma kompletną wiedzę, jak zgłaszać towary do odprawy, w jaki sposób zachować się w różnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w trakcie pracy w agencji celnej, jak deklarować wartość celną towaru, itp.

Jak będę mógł wykorzystać nabyte umiejętności?

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w różnorodny sposób, przynosząc korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe.

 • Dla osób, które pracują w charakterze specjalisty ds. celnych – kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego – bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi.
 • Dla osób planujących wykonywanie zawodu Agenta Celnego – udział w Kursie daje możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z obsługą celną i obrotem towarowym z zagranicą.
 • Dla osób z doświadczeniem w obsłudze celnej – udział w Kursie daje możliwość zebrania, powtórzenia i zaktualizowania wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego.
Jak dużo jest ćwiczeń praktycznych?

Kurs jest skonstruowany w taki sposób, że każdy przedmiot zawiera część praktyczną w postaci ćwiczeń, których celem jest ugruntowanie zdobytej wiedzy. Teorii jest stosunkowo mało – tylko ok. 30%. Pozostała część to ćwiczenia i warsztaty stosowania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

W związku z tym, po ukończeniu kursu (pod warunkiem czynnego udziału), uczestnik bez problemu zda egzamin końcowy, jak i później będzie w stanie wykonywać czynności przed organem celnym, będzie wiedział, co zrobić w danej sytuacji, a także komunikować się w tym zakresie z kadrą w swojej firmie.

Czy po kursie następuje automatyczny wpis na listę Agentów Celnych?

Po kursach komercyjnych nie następuje automatyczny wpis na taką listę. Po tym kursie, zgodnie z przepisami, nie ma automatycznie wpisu na listę Agentów Celnych.

Żeby być wpisanym na listę agentów trzeba spełnić jeden z dwóch kryteriów:

1. Trzeba mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie, czyli brać czynny udział przed organem celnym, np. zgłaszać towary do odprawy, sporządzać dokumentację, brać udział w postępowaniach celnych, itp. oraz trzeba to udowodnić.

LUB

2. Należy ukończyć studia podyplomowe na uczelni znajdującej się na tzw. liście akredytowanej (czyli takiej uczelni wyższej, która posiada akredytację Ministerstwa Finansów) i wówczas ukończenie takich studiów powoduje automatyczny wpis na listę Agentów Celnych.

Jakie są wymagania, żeby zostać Agentem Celnym?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zawód Agenta Celnego jest uwolniony. Poprzednio były egzaminy państwowe, w tej chwili tego nie ma. W związku z tym nie ma ograniczeń natury prawno-technicznej, żeby zostać Agentem Celnym. Warunkiem uzyskania wpisu na listę Agentów Celnych jest posiadanie 3-letniego doświadczenia albo ukończenie studiów podyplomowych w jednostce akredytowanej.

Jednak, żeby zgłaszać towary do odprawy pracując w agencji celnej nie trzeba mieć wpisu na listę Agentów Celnych. Należy jednak posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, np. takie, jak zdobyte dzięki ukończeniu kursu „PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny”.

Jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba pracująca w zawodzie Agenta Celnego?

Agent Celny musi posiadać bardzo dużą wiedzę w szerokim zakresie.

Kompetencje Agenta Celnego to m.in. wiedza technologiczna (np. umiejętność ustalania, z czego dany towar jest zrobiony, do czego służy, jak działa – towaroznawstwo, klasyfikacja towarowa), która pozwala na właściwe określenie kodu taryfy celnej, który jest najważniejszym elementem zgłoszenia celnego.

Równie ważna jest wiedza o pochodzeniu towaru w kontekście aspektów finansowych-podatkowych, czyli to, co jest istotne z punktu widzenia późniejszych preferencji – wysokość stawki podatkowej zależy od tego, czy Agent Celny w umiejętny sposób stosuje te stawki.

Kolejną kwestią są czynniki pozaekonomiczne, w szczególności natury prawnej – w tym znajomość aktualnych ograniczeń spowodowanych sankcjami wobec np. Rosji. Brak tej wiedzy naraża Agenta Celnego nawet na odpowiedzialność karną.

Wśród innych aspektów wymienić można m.in. przestrzeganie zasad w wymianie handlowej związanych z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych, postępowanie ze środkami psychotropowymi (narkotykami, ale również środkami stosowanymi w farmacji), towary i technologie podwójnego zastosowania (np. towary wykorzystywane do celów militarnych).

Jak widać, Agent Celny musi wiedzieć, jak stosować odpowiednie przepisy w odniesieniu do zróżnicowanych i bardzo zmiennych sytuacji. O tym wszystkim uczestnicy dowiedzą się na kursie „PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny”.

Jakie mogą być konsekwencje pracy w zawodzie Agenta Celnego bez posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności?

Praca w zawodzie Agenta Celnego bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności wiąże się z konsekwencjami w szczególności natury prawnej – taka osoba narażona jest m.in. na sankcje finansowe oraz odpowiedzialność karną, z uwagi na bardzo dużo aktów prawnych, które obowiązują podczas wykonywania tej pracy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
Kto będzie prowadził kurs?

Kurs będzie prowadzony przez Pana Piotra Czerkawskiego, naczelnika wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu oraz kierownika referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz wymianie towarowej z zagranicą, a także przez pana Tomasza Sętkowskiego – specjalistę prawa celnego oraz wieloletniego funkcjonariusza celnego, posiadającego praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego.

Jakie kwalifikacje mają osoby, które będą prowadzić kurs?

Kwalifikacje Pana Piotra Czerkawskiego oraz Pana Tomasza Sętkowskiego, którzy prowadzą kurs to wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa celnego. To także kierunkowe wykształcenie oraz szereg ukończonych kursów i szkoleń.

Gdzie i w jakiej formie będzie prowadzone szkolenie i ile będzie trwało?

Szkolenie będzie prowadzone w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 16:00.

Łącznie 80 godzin dydaktycznych. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2 miesięcy.

Czy jest możliwość szkolenia stacjonarnego?

W najbliższych edycjach kursu nie planujemy szkoleń stacjonarnych.

Ile kosztuje udział w kursie?

Cena kursu to 4450 zł + VAT (lub bez VAT gdy jest finansowany ze środków publicznych).

Ile będzie kosztował udział jeśli będzie chciało uczestniczyć w nim kilka osób z firmy?

W przypadku, gdy razem będą chciały uczestniczyć 2-3 osoby przewidujemy rabat od 5% do 15% dla każdej z nich.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak. Płatność może być rozłożona na 2 do 24 nieoprocentowanych rat pod warunkiem terminowych płatności. Finansowanie udzielane jest ze środków naszej firmy na podstawie prostej umowy.

Czy można dostać jakiś rabat?

W sprawie uzyskania ewentualnego rabatu proszę się kontaktować z biurem sprzedaży na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy można uzyskać dofinansowanie na udział w kursie?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kursu w wysokości 80%-100%.

Informacje na ten temat możliwych dofinansowań można uzyskać pod linkiem: https://tiny.pl/c5cwl
lub kontaktując się z nami na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowanie na udział w kursie z Powiatowego Urzędu Pracy?

Kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowania na udział z Powiatowego Urzędu Pracy. Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i do Bazy Usług Rozwojowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Bazy Usług Rozwojowych?

Jesteśmy zapisani do Bazy Usług Rozwojowych co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Najbliższy kurs rozpocznie się rozpocznie się w maju. Termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu to wrzesień 2024. Rekrutacja na wszystkie terminy już trwa.

Czy będą dodatkowe terminy kursu?

Planujemy robić kolejne edycje kursu.

Czy mogę zrezygnować w trakcie trwania kursu?

Można zrezygnować w trakcie trwania kursu, ale nie zwracamy wniesionych opłat.

Czy dostanę świadectwo ukończenia kursu?

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Co to jest certyfikat ukończenia kursu?

Certyfikat ukończenia kursu to rodzaj dyplomu, który można zawiesić np. w swoim biurze.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na koniec kursu zostanie przeprowadzony egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Czy aby dostać świadectwo ukończenia kursu muszę zdać egzamin?

Świadectwo ukończenia kursu i certyfikat mogą otrzymać tylko osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Jak mogę zakupić kurs?

Kurs można zakupić online klikając link. Można też zwrócić się do nas o przesłanie faktury proforma pisząc na adres mailowy: biuro@doradcy365.pl.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Zadowoleni Klienci polecają nasze kursy

Szkolenie "Kontrola ewidencji księgowej w projektach INTERREG na lata 2021-2027"

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-uw-szczecin.jpg
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie

mgr inż. Barbara Wójcik

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-ewa-hys.jpg
Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu

Ewa Hys

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Warszawa

Leszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.A

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, Lublin

Renata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek Śląski

Piotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkolenia przeprowadzonego przez Państwa Firmę.

Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby uczestnicy po kursie mieli ogólne rozeznanie w tematyce dotacji i potrafili sprawnie poruszać się po tym obszarze, a jednocześnie celnie wytypowano obszary, które mogą sprawiać problemy w pracy doradcy ds. projektów unijnych i omówiono je ze szczególną precyzją.

Szkolenie było przeprowadzone bardzo merytorycznie. Czas trwania szkolenia był adekwatny do ilości i poziomu trudności zagadnienia. Trenerzy przekazywali wiedzę w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zrozumieć nawet bardzo zawiłe treści. Jakość materiałów, które otrzymałam, sprawia, że będę po nie sięgać, dopóki sama nie poczuję się pewnie na nowym gruncie. Sposób prowadzenia zajęć i warunki techniczne bardzo mi odpowiadały.

Z przekonaniem mogę polecić kurs każdemu, kto szuka dużej dawki praktycznej wiedzy, przekazanej w bardzo przystępny sposób. W mojej ocenie jakość szkolenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna.

Małgorzata Strugała

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna ilość materiałów i praktycznych przykładów. Bardzo polecam.

Agnieszka Kryczek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zakres szkolenia bardzo odpowiadał mojej potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie funduszy unijnych a także potwierdził i rozszerzył dotychczasowe umiejętności z tej dziedziny. Warto docenić szeroką wiedzę i umiejętności komunikacyjne prelegentów, prowadzenie kursu było profesjonalne w każdym aspekcie. Poziom informacji przekazywanych w trakcie kursu i dostępność prowadzących oraz cena zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń w tej firmie.

Anna Wardak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, Lublin

Kamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., Radomsko

Małgorzata Bogacka Eko - Lab Consulting

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!
osoba prywatna, Warszawa

Piotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, Gołuchów

Izabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365.

Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej.

Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.

Gorąco polecam.

osoba prywatna, Czersk

Tomasz Bernady

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.