fbpx
 

Transformacja mazowieckich przedsiębiorstw w kierunku GOZ

14 grudnia 2023by Joanna Pohl
Wczoraj, tj. 13 grudnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”. Mazowieccy przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na realizację usług doradczych etapu przygotowawczego projektów dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Dotacja udzielana jest ramach Działania 2.6 „Gospodarka o obiegu zamkniętym” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to program regionalny realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wspierający rozwój województwa mazowieckiego. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

Celem programu jest m. in:

 • wspieranie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • ochrona środowiska.

Program obejmuje 6 priorytetów tematycznych:

 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: wsparcie dla przedsiębiorców, innowacji i badań naukowych,
 2. Rynek pracy i edukacja: wsparcie dla rozwoju zawodowego, edukacji i kompetencji,
 3. Zdrowie i opieka społeczna: wsparcie dla służby zdrowia, opieki społecznej i integracji społecznej,
 4. Ochrona środowiska i klimat: wsparcie dla ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu,
 5. Transport i cyfryzacja: wsparcie dla rozwoju transportu, infrastruktury cyfrowej i inteligentnych miast,
 6. Dziedzictwo kulturowe i turystyka: wsparcie dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki.

Celem Działania 2.6  jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Działanie oferuje wsparcie finansowe projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowane na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Działanie to obejmuje następujące m. in. typy projektów:

 1. Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
 2. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 2.6 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa mazowieckiego, z wykluczeniem partnerstw przedsiębiorstw.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na usługi dotyczące etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi.

Wynikiem realizacji projektu musi być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny. Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in. :

 • koszty usług związanych z pracami koncepcyjnymi;
 • koszty przygotowania Wstępnego audytu gotowości przedsiębiorstwa do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • koszty usług:
  • do projektowania eko-produktów;
  • doradczo-szkoleniowych;
  • doradczych;
  • dotyczących audytów środowiskowych;
  • dotyczących analiz techniczno-finansowych;
  • opracowania planu wdrożeniowego dla etapu inwestycyjnego transformacji;
 • koszty informacji i promocji projektu, integralnie związane z jego realizacją.
Dodatkowe kryteria

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty zgodne ze sposobem gospodarowania odpadami oraz kluczowymi inwestycjami wynikającymi z dokumentów strategicznych, KPGO, PGO WM oraz w zakresie osiągnięcia celów ujętych w tzw. ramowej dyrektywie o odpadach (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz. U.UE L 312 z dnia 22 listopada 2008 r.) oraz tzw. dyrektywie składowiskowej (Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów).

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

 • w Regionie Warszawskim stołecznym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • w Regionie Mazowieckim regionalnym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru to 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) a maksymalna 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Budżet naboru wynosi 8 913 000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) (w tym dla RMR 6 684 750 zł oraz dla RWS 2 228 250 zł).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. w terminie od 13 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/transformacja-mazowieckich-przedsiebiorstw-w-kierunku-goz/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.