fbpx
 

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, CZYLI STUDIA W POLSCE I NOSTRYFIKACJA DOKUMENTÓW

20 maja 2022by Maria Górna

Bardzo ważną kwestią dla uchodźców z Ukrainy jest możliwość kontynuowania edukacji na studiach i rozwijania swojego dorobku naukowego na uczelniach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom publikujemy artykuł dotyczący studiowania w Polsce oraz nostryfikowania dokumentów.

1. System szkolnictwa wyższego w Polsce

Studia w Polsce odbywają się w tzw. systemie bolońskim, który wprowadza trójstopniową strukturę kształcenia. W zależności od modelu struktura ta jest podzielona na 2 etapy (jednolite studia magisterskie + studia doktoranckie) lub 3 etapy (studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) + studia II stopnia (magisterskie) + studia III stopnia (doktoranckie). Dzięki procesowi bolońskiemu w krajach Unii Europejskiej został ujednolicony system kształcenia wyższego.

 1. Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) – na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości – w Polsce jest to zdany egzamin maturalny. Studia I stopnia trwają 3 lub 4 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera (lub innego tytułu równoważnego, potwierdzonego zdobyciem dyplomu), czyli Bachelor, w tłumaczeniu na angielski. Dyplom studiów I stopnia jest podstawą przyjęcia na studia II stopnia i umożliwia kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

 2. Studia II stopnia (magisterskie) – trwają 2 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz przyznaniem tytułu zawodowego magistra (ang. Master). Studia II stopnia uprawniają do rozpoczęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

 3. Studia jednolite magisterskie – trwają od 4,5 do 6 lat, w zależności od wybranego kierunku. Składają się zarówno z kursu podstawowego, jak i pogłębionej specjalizacji danego kierunku. Po ukończeniu tych studiów uzyskuje się tytuł magistra. Jednolite studia magisterskie oferowane są tylko na niektórych kierunkach, m.in. na prawie, psychologii, kierunku lekarsko-dentystycznym.

 4. Studia III stopnia (doktoranckie) – studia te trwają od 3 do 4 lat i są prowadzone tylko przez uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Studia III stopnia może podjąć osoba, która posiada dyplom magistra. Po ukończeniu i obronie doktorskiej zostaje nadany tytuł doktora w określonej dziedzinie nauki, sztuki lub innej dziedzinie artystycznej.

Ważną kwestią jest też tryb w jakim odbywa się kształcenie na uczelni – w Polsce jest to możliwe w trybie stacjonarnym (dziennym), który jest bezpłatny oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym), wówczas studia są płatne i odbywają się w formie zjazdów weekendowych. Studia niestacjonarne często są wybierane przez osoby pracujące, które nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach w tygodniu w godzinach przedpołudniowych.

W Polsce istnieją dwa typy uczelni – akademickie i pozostałe. Uczelnie akademickie to wszystkie te, których choć jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Innym rodzajem podziału uczelni w Polsce –jest podział na uczelnie publiczne i niepubliczne (prywatne). W tych pierwszych, nauka w trybie stacjonarnym jest bezpłatna dla studentów, a w trybie niestacjonarnym płatna. Natomiast w przypadku uczelni prywatnych pobierana jest opłata za semestr lub rok studiowania tzw. czesne.

2. Przeniesienie i kontynuacja studiów w Polsce

Kto może ubiegać się o kontynuację studiów w Polsce?

Według przyjętej specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy o przeniesienie i kontynuację nauki na uczelni w Polsce może starać się każdy obywatel Polski lub obywatel Ukrainy, który dnia 24. 02.2022 r. był studentem uczelni ukraińskiej.

Jak krok po kroku przenieść się na studia w Polsce?

 1. Skontaktuj się z wybraną uczelnią i zapytaj i przeniesienie i możliwość kontynuacji studiów na wybranym kierunku. Na stronach internetowych uczelni powinny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące całej procedury oraz osób odpowiedzialnych za koordynację przyjęcia i kontynuowania nauki na danym wydziale przez uchodźców z Ukrainy.

PAMIĘTAJ!

Każda uczelnia ustala własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 1. Jeśli istnieje możliwość kontynuowania nauki na danym kierunku na studiach, złóż wniosek o przyjęcie na studia.

 2. Skompletuj dokumenty potwierdzające twój status (dokumenty potwierdzające legalne przebywanie na terenie RP oraz dokument potwierdzający status studenta na dzień 24.02.2022 r., np. legitymację studencką), a także dokumenty umożliwiające weryfikację przebiegu dotychczasowych studiów na uczelni w Ukrainie, np. świadectwo dojrzałości, dyplomy, dokumenty potwierdzające zrealizowane przedmioty, dokument poświadczający znajomość języka polskiego/języka angielskiego, zaświadczenia o odbytych praktykach itd.

WAŻNE!

3.a) Jeśli nie posiadasz dokumentów weryfikujących przebieg dotychczasowych studiów, złóż oświadczenie o studiowaniu dnia 24.02.2022 r. na uczelni na terenie Ukrainy określonego kierunku, na danym roku. Na podstawie tego oświadczenia, dziekan lub powołana przez niego komisja zweryfikuje poziom osiągniętych umiejętności w celu potwierdzenia osiągniętych efektów uczenia się.

 1. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu, jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie – złóż wniosek do NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).

UWAGA!

Uczelnia może od Ciebie żądać przedstawienia tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

 1. Poczekaj na decyzję dziekana w sprawie przyjęcia na konkretny etap studiów.

Czy muszę płacić za możliwość kontynuowania studiów w Polsce?

Studia stacjonarne w języku polskim, na uczelniach publicznych są bezpłatne. Natomiast studia stacjonarne w języku angielskim są płatne. Na wniosek studenta można zwolnić go w całości lub częściowo z uiszczania opłat, jeśli wystąpią ku temu szczególne powody.

Specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy przewiduje możliwość skorzystania z pomocy finansowej. Student przyjęty na studia w Polsce może wnioskować o:

– zapomogę,

– stypendium rektora,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych,

– stypendium socjalne,

– kredyt studencki.

3. Rekrutacja na studia w Polsce dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy

Aktualnie trwa lub za chwilę rozpocznie się rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej w Ukrainie i posiadasz świadectwo dojrzałości lub uzyskałeś w Ukrainie dyplom studiów I stopnia, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni. Rekrutacja jest prowadzona zarówno na studia w języku polskim, jak i studia w języku angielskim. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wybrać kierunek studiów i uczelnię, a następnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym danej uczelni (np. Internetowa Rejestracja Kandydatów). Następnie uzupełnić swoje dane w systemie, zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i ważnymi terminami oraz z dokumentami, które należy przedstawić komisji rekrutacyjnej. Wymagania dotyczące dostania się na studia znajdują się na stronach internetowych wybranych uczelni.

Lista kierunków studiów w języku polskim znajduje się na stronie internetowej: https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard.

Informacje kierunków studiów w języku angielskim znajdują się na stronie internetowej: https://study.gov.pl/studyfinder.

4. Lokum dla studentów z Ukrainy

Jednym z wielu problemów, z którymi muszą zmierzyć się studenci z Ukrainy lub kandydaci na studia, chcący studiować w Polsce, jest kwestia lokum. W Polsce działają tzw. domy studenckie – akademiki, w których studentom udostępnia się miejsca w pokojach. Pobyt w akademiku jest płatny, chociaż coraz więcej domów studenckich stara się o wprowadzenie zwolnienia z opłat w części albo w całości dla osób uciekających przed wojną. Jeżeli jesteś studentem, który stara się o przyjęcie na studia na konkretną uczelnię, zorientuj się na jakich zasadach działają najbliższe akademiki i jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać miejsce w pokoju w domu studenckim.

5. Nauka języka polskiego dla studentów i ich rodzin

Polacy starają się wspierać swoich sąsiadów w różnoraki sposób, jednym ze sposobów na zaaklimatyzowanie się w Polsce uchodźców z Ukrainy jest organizowanie lekcji i kursów nauki języka polskiego. Kursy te są bezpłatne lub płatne, w zależności od jednostki, która je organizuje. Poniżej zamieszczone zostały lokalizacje i miejsca, w których odbywają się darmowe kursy języka polskiego.

ONLINE

Tutlo – bezpłatne lekcje języka polskiego i angielskiego dla dzieci i dorosłych. Lekcje prowadzone są w formie interaktywnych webinariów z lektorami. Dostępne dla każdego, niezależnie od lokalizacji.

WARSZAWA
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
– bezpłatne lektoraty języka polskiego A2 dla migrantów.

Fundacja Ocalenie – bezpłatne kursy polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek w Warszawie. Najbliższa rekrutacja odbędzie się w dniach 4.05. – 10.05.2022.

Polski Instytut Językowy (Kursy FAMI – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji) – kursy języka polskiego online na wszystkich poziomach zaawansowania.

Uniwersytet Warszawski – kursy dla osób powyżej 16 roku życia, organizowane w ramach programu Uniwersytet Otwarty.

Fundacja dla Somalii – darmowe kursy polskiego dla osób, mieszkających na Mazowszu.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula –. lekcje będą odbywać się zdalnie. Powstaną grupy dla osób dorosłych i dla nastolatków.

GDAŃSK
Uniwersytet Gdański
– kurs dla wolontariuszy, chcących uczyć języka polskiego Ukraińców.

POZNAŃ
Pogadajmy – z nami się dogadasz – darmowe kursy dla matek i dzieci, uciekających z Ukrainy.

ŁÓDŹ
POLONUS school of languages
– darmowe lekcje online oraz grupowe spotkania konwersacyjne w Łodzi.

KRAKÓW
Uniwersytet Jagielloński
– Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje bezpłatne kursy języka polskiego i bezpłatne lekcje indywidualne dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku wojny zaleźli się w Polsce i nie znają języka polskiego.

Fundacja Będzie Lepiej – bezpłatne zajęcia z języka polskiego, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, oraz dla dorosłych.

WROCŁAW
Związek Ukraińców w Polsce. Koło we Wrocławiu
– zajęcia językowe dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Wrocławskie Centrum Integracji – kampania społeczna „Wrocław na językach świata” oferuje spotkania dla Polaków i obcokrajowców, którzy poprzez integrację uczą się języka. Inicjatywa polega na organizowaniu miedzy innymi spotkań indywidualnych czy grupowych wolontariuszy z cudzoziemcami, raz w tygodniu. Rozmówcy spotykają się w kawiarniach, bibliotekach, pubach czy centrach kultury.

Fundacja Hobbit – organizacją wspierającą uchodźców, na co dzień organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży. Teraz wolontariusze prowadzą dla nich darmowe zajęcia z języka polskiego, a mogą z nich skorzystać również dorośli, którzy przyjdą z dziećmi.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wieku od 10 do 18 lat.

Klub Formaty – od 18.03.2022 Wrocławski Klub Formaty organizuje kurs języka polskiego od podstaw dla osób, które przyjechały po 20 lutego 2022 do Wrocławia. Zajęcia dla obywateli Ukrainy są darmowe. W Klubie działa również świetlica dla dzieci.

LEGIONOWO
Urząd miasta Legionowo
– organizuje bezpłatne lekcje języka polskiego dla dorosłych.

OPOLE
Centrum Językowe Politechniki Opolskiej
– bezpłatne kursy polskiego, podczas których przekazywane są też niezbędne materiały dydaktyczne. Rekrutacja odbywa się elektroniczne. Należy do 18 marca wysłać e-mail z informacją o chęci uczestnictwa kierownikowi kursów językowych: t.pochopin@po.edu.pl. Start kursu: 21 marca.

6. CO TO JEST NOSTRYFIKACJA?

Aby móc kontynuować edukację na studiach II stopnia na kierunkach medycznych, weterynarii lub na studiach architektonicznych w Polsce albo znaleźć zatrudnienie w sektorze medycznym, branży weterynaryjnej lub architektonicznej, uchodźcy z Ukrainy są zobowiązani do nostryfikowania swoich dyplomów lub stopni naukowych, uzyskanych na Ukrainie po 20 czerwca 2006 roku, na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni. Temu obowiązkowi nie podlegają jednak pozostałe kierunki studiów, niewskazane w wyżej wymienionej umowie.

Nostryfikacja jest to procedura polegająca na uznaniu ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnej umowy o uznaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne ze zdobytym w Polsce. Procesy nostryfikacyjne są przeprowadzane przez większość publicznych uczelni polskich, które prowadzą dany kierunek studiów. Zasady przebiegu takiej procedury są ustalane przez daną uczelnię na podstawie art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881). Sam proces nostryfikacji polega na porównaniu programu studiów krajowych i odbytych za granicą.

WAŻNE!

Warto pamiętać, że nostryfikacji w Polsce nie podlegają dokumenty, dyplomy i świadectwa uzyskane w krajach należących do Unii Europejskiej oraz takież dokumenty, pochodzące z krajów, z którymi Polska podpisała umowy o wzajemnym uznawaniu tytułów naukowych, zawodowych oraz innych dokumentów.

7. UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I STOPNI NAUKOWYCH BEZ NOSTRYFIKACJI

Większość kierunków studiów w Polsce nie wymaga nostryfikacji dyplomu czy stopnia naukowego przez obywateli Ukrainy. Jest to możliwe dzięki dwustronnej umowie między Polską a Ukrainą i uznawalności dokumentacji akademickiej i stopni naukowych. Czasami jednak, aby podjąć zatrudnienie lub kontynuować edukację w Polsce potrzebna jest informacja o zagranicznym dyplomie, która na przykład pomoże w określeniu równoważnego stopnia naukowego zdobytego poza granicami Polski.

Aby uzyskać informację na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce można:

 1. skorzystać z KWALIFIKATORA na stronie internetowej – https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator, a jego wynik tzw. recognition statement można zapisać w formacie PDF lub

 2. złożyć wniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie (https://nawa.gov.pl/images/users/642/Wniosek-o-wydanie-informacji-o-zagranicznym-dyplomie-2020.pdf), wypełniony w języku polski lub języku angielskim w NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), jednak w przypadku wniosku – czas oczekiwania wynosi aktualnie minimum 45 dni. Informacja jest wysyłana na wskazane we wniosku nazwisko i adres do korespondencji.

UWAGA!

Nazwy zapisane innym alfabetem niż łaciński trzeba przetłumaczyć i we wniosku wpisać ich tłumaczenie na język polski lub angielski!

Do wniosku o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie należy dołączyć:

 1. poświadczoną* kopię dyplomu lub innego dokumentu, którego ma dotyczyć opinia;

 2. poświadczoną* kopię dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia, np. suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub kopię indeksu;

*UWAGA!

Dokumenty te muszą być poświadczone przez polskiego notariusza lub konsula RP w państwie wydania dokumentu!

 1. kserokopię dyplomu lub innego dokumentu (wraz z ww. suplementem lub transkryptem – jeśli były to studia), który stanowił podstawę przyjęcia na studia prowadzące do uzyskania opiniowanego dyplomu lub nadania stopnia/tytułu naukowego;

 2. kserokopię tłumaczenia ww. dokumentów na język polski w przypadku, gdy były one wydane w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński**;

**UWAGA!

Tłumaczenie dokumentów powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. kserokopię dowodu tożsamości;

 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska, jeżeli dyplom został wydany na inne nazwisko, niż obecne.

8. JAK WYGLĄDA PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE KROK PO KROKU?

KROK 1.

Dowiedz się, która uczelnia w Polsce może dokonać nostryfikacji Twojego dyplomu, stopnia naukowego

Postępowanie nostryfikacyjne może prowadzić uczelnia, która w danej dziedzinie posiada kategorię naukową A+, A, B+. Oznaczenie to jest nadawane przez KEJN (Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych) i oznacza poziom naukowy danej uczelni na tle pozostałych uczelni w Polsce. Aktualnie w Polsce ma miejsce parametryzacja uczelni, która powinna zakończyć się w lipcu 2022 r., jednak do tego czasu, postępowania nostryfikacyjne powinny być przeprowadzane przez jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki lub sztuki.

WAŻNE!

Wykaz uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora z poszczególnych dziedzin znajduje się w systemie POL-on, na stronie internetowej: (https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1).

KROK 2.

Skompletuj wymagane dokumenty

Najczęściej wymaganymi dokumentami niezbędnymi w procesie nostryfikacyjnym są:

 1. dyplom, który ma być nostryfikowany lub dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego, jeśli ma być nostryfikowany stopień naukowy albo w przypadku starania się o nadanie stopnia naukowego – dyplom ukończenia studiów, uprawniający do nadania określonego stopnia naukowego, o który ubiega się wnioskodawca,

 2. dokumenty przedstawiające przebieg kształcenia (np. wykaz przedmiotów i ocen w postaci suplementu do dyplomu, indeksu lub w innej formie),

 3. dokumenty potwierdzające nadanie stopnia naukowego,

 4. dyplom ukończenia szkoły wyższej i/lub świadectwo dojrzałości na podstawie, którego kandydat został zakwalifikowany na studia,

 5. oświadczenie o dacie i miejscu urodzenia wnioskującego,

 6. w niektórych przypadkach również translacja wyżej wymienionych dokumentów, sporządzona przez polskiego tłumacza przysięgłego.

WAŻNE!

Dokumenty te należy złożyć w formie kopii poświadczonych przez notariusza lub konsula RP w kraju, z którego pochodzą dokumenty do nostryfikacji.

Notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem polega na skserowaniu dokumentów i opieczętowaniu oraz podpisaniu ich przez notariusza z adnotacją na dokumencie o jego zgodności z oryginałem. Za wykonanie tej czynności notariusz pobiera ustaloną opłatę – może ona wynieść maksymalnie 6 zł od jednej strony dokumentu.

KROK 3.

Złóż wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej

Wzór wniosku o wszczęcie nostryfikacji dyplomu lub stopnia naukowego najczęściej można znaleźć w dokumentach do pobrania na stronie konkretnej uczelni. Wniosek należy wypełnić w całości alfabetem łacińskim – w języku polskim lub języku angielskim, tłumacząc również temat pracy dyplomowej. We wniosku trzeba również wskazać dziedzinę lub dyscyplinę naukową, w której wnioskodawca ubiega się o nostryfikację. Całą klasyfikację w języku polskim i angielskim, zawierającą wykaz następujących dziedzin:

 • humanistycznych (Humanities),

 • nauk inżynieryjno-technicznych (Engineering and technology),

 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Medical and health sciences),

 • nauk rolniczych (Agricultural sciences),

 • nauk społecznych (Social sciences),

 • nauk ścisłych i przyrodniczych (Natural sciences),

 • nauk teologicznych (Theology),

 • sztuki (The arts),

można znaleźć na stronie: www.gov.pl,w dziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do wniosku musisz oczywiście dołączyć, zgodę dotyczącą RODO oraz odpowiednie załączniki, czyli wymagane kserokopie dokumentów niezbędnych w procesie nostryfikacyjnym.

KROK 4.

Poczekaj na decyzję komisji nostryfikującej

Postępowanie nostryfikacyjne trwa około 90 dni od dnia złożenia wniosku, do tego terminu nie wlicza się czasu wyznaczonego na przedłożenie tłumaczenia dokumentów i przedstawienia recenzji. Za przeprowadzenie postępowania pobierana jest również opłata, która może maksymalnie wynieść 50% wynagrodzenia profesora. W zasadnych przypadkach wnioskodawca może być zwolniony z opłaty.

Po złożeniu kompletnego wniosku z załącznikami i ewentualnym uzupełnieniu go lub przedłożeniu tłumaczenia dokumentów, dziekan wydziału powołuje Komisję Nostryfikacyjną złożoną z 3 osób, która weryfikuje dokumenty i porównuje programy i czas trwania studiów oraz uzyskane efekty uczenia się. Komisja ta może zdecydować o uzupełnieniu brakujących egzaminów lub odbyciu praktyk w wyznaczonym terminie i o opłatach związanych z przeprowadzeniem egzaminów lub odbyciem praktyk. Dziekan wydziału, na podstawie analizy przeprowadzonej przez Komisję Nostryfikacyjną, decyduje o uznaniu dyplomu za równoważny z odpowiednikiem polskim i przyznaniu odpowiedniego tytułu naukowego lub odmawia uznania dyplomu, wydając pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem.

KROK 5.

Uiść opłatę należną za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy lub w kasie uczelni nostryfikującej, w terminie wyznaczonym przez uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni. Opłatę należy uiścić niezależnie od tego, czy dyplom lub stopień naukowy został uznany czy też nie.

UWAGA!

Opłaty nie musisz uiszczać, jeśli otrzymałeś odmowę wszczęcia procedury nostryfikacyjnej.

KROK 6.

Odbierz zaświadczenie

Po wydaniu pozytywnej decyzji przez dziekana odbierz zaświadczenie dotyczące uznania dyplomu lub stopnia naukowego, którym możesz się posługiwać i korzystać z wynikających z tego faktu uprawnień.

UWAGA!

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięć podjętych przez uczelnię nostryfikującą na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą przyjęte w 2001 r., zmienione w 2010 r.

KROK 7.

Co zrobić w przypadku odmowy wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego?

Na decyzję o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego wydanego przez uczelnie przysługuje wnioskodawcy zażalenie [art. 327 ust. 7  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85)], które wnioskodawca może złożyć do Rektora w ciągu 7 dni.

9. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU

Zarówno dla państw UE, jaki i dla państwa spoza tego obszaru nostryfikacja dyplomu może być niewystarczająca, aby podjąć pracę w danym zawodzie w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim zawodów regulowanych, które dzieli się na zawody systemu sektorowego oraz zawody systemu ogólnego. Droga do uznania kwalifikacji zawodowych jest różna w obu przypadkach.

Zawody systemu sektorowego

Zawody sektorowe to m.in.: lekarz, stomatolog, położna, pielęgniarka, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt. Dla osób pochodzących z państw członkowskich UE uznawanie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu odbywa się automatycznie. Dodatkowym warunkiem stanowiącym o możliwości podjęcia pracy w wyżej wymienionych zawodach jest wpis do rejestru (wpis na listę) lekarzy, lekarzy weterynarii, członków izby architektów itd. Natomiast w przypadku państwa spoza UE, osoby, chcące podjąć pracę w zawodzie sektorowym powinny nostryfikować swój dyplom i dopiero wówczas mogą one starać się o otrzymanie uprawnień zawodowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

UWAGA!

Wszystkie osoby, bez względu na obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż polski, jeżeli chcą wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty, muszą zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzony przez Naczelną Radę Lekarską. Do egzaminu można przystąpić w dowolnym momencie.

Zawody systemu ogólnego

Do zawodów systemu ogólnego zaliczamy wszystkie zawody regulowane, poza wyżej wymienionymi, których pełną listę można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*. W przypadku tych zawodów należy spełnić wymagania stawiane danemu zawodowi w Polsce, czyli np. odbyć odpowiednio długi staż – w przypadku zawodu nauczyciela lub zdać egzamin – w przypadku radców prawnych czy adwokatów.

Zawody nieregulowane

Zawody nieregulowane to wszystkie pozostałe zawody, które nie znajdują się na liście zawodów regulowanych. W przypadku takich zawodów to pracodawca podejmuje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i zatrudnieniu osoby, starającej się o pracę.

WAŻNE!

Niezależnie od tego, czy osoba chcąca podjąć pracę w zawodzie nieregulowanym pochodzi z UE czy z państwa trzeciego, pracodawca nie ma prawa żądać od niej potwierdzenia równoważności zagranicznego dyplomu z polskim odpowiednikiem.

Procedura uznania kwalifikacji

Procedura uznania kwalifikacji polega na złożeniu stosownego wniosku wypełnionego w języku polskim do jednostki nadrzędnej (np. kuratorium oświaty, izby lekarskiej, izby adwokackiej itd.). Decyzja wydawana jest w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wniosek o uznanie kwalifikacji można pobrać ze strony internetowej: https://www.gov.pl/attachment/85e0ca92-d26f-49df-a8dd-f04845c836df.

W przypadku uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych sektorowych, szczegółowych informacji udzielają odpowiednie podmioty krajowe, okręgowe czy samorządowe.

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

Z chęcią udzielimy Państwu pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez: e-mail – biuro@doradcy365.pl, formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www. lub telefonicznie – 500 181 151 (pozostałe nr telefonu znajdują się na naszej stronie www).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone