fbpx
 

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIENIEM SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA DLA DZIECKA

6 kwietnia 2022by Maria Górna

Wielu uchodźców przybywających do Polski decyduje się na włączenie swoich dzieci w polski system edukacji. W związku z tym pojawia się coraz więcej pytań, dotyczących zapisania dziecka do przedszkola, szkoły, uznania etapów nauki i przyporządkowania do konkretnej grupy wiekowej czy zapytań o egzamin maturalny. Na niektóre z tych pytań odpowiemy poniżej.

 1. SZKOŁA

System oświaty w Polsce różni się od systemu edukacji w Ukrainie, dla porównania:

STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY W POLSCE (po reformie w 2017 r.) STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY W UKRAINIE (po reformie w 2017 r.)
1. Przygotowanie przedszkolne
(czas trwania: 1 rok)
1. Szkoła podstawowa
(czas trwania: 4 lata)
2. Szkoła podstawowa
(czas trwania: 8 lat)
2. Szkoła średnia I stopnia
(czas trwania: 5 lat)
3. Szkoła ponadpodstawowa
(czas trwania: 4/5 lat)
3. Szkoła średnia II stopnia
(czas trwania: 3 lata)

Edukacja w Ukrainie realizowana jest na trzech etapach: 1. Szkoła początkowa (obowiązek szkolny zaczyna się w wieku 6 lat) – edukacja na tym etapie trwa 4 lata; 2. Szkoła podstawowa – 5 lat; 3. Starsza szkoła, czyli pełne wykształcenie średnie – trwa 3 lata. Łączny okres edukacji szkolnej to 12 lat (po reformie edukacji, wprowadzonej w 2017 r.).

Struktura systemu oświaty w Polsce realizowana jest również na 3 etapach: 1. Przygotowanie przedszkolne – trwa rok (obowiązuje dzieci w wieku 6 lat); 2. Szkoła podstawowa – edukacja na tym etapie trwa 8 lat, z czego 3 pierwsze lata – to edukacja wczesnoszkolna, a kolejne 5 – to edukacja szkolna; 3. Szkoła ponadpodstawowa (nieobowiązkowa) – czas trwania 4 lata w przypadku liceum i 5 lat w przypadku technikum lub szkoły branżowej I i II stopnia (szkoła branżowa I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata). Łączny okres edukacji: 13 lub 14 lat (po reformie edukacji wprowadzonej w 2017 r.).

W związku z tymi różnicami – czasu trwania kształcenia na poszczególnych etapach – w systemie polskim i ukraińskim, Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło kwalifikować uczniów ukraińskich do odpowiednich polskich klas na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą lub, w przypadku braku dokumentów, wg kryterium ukończonej sumy lat nauki za granicą. Istnieje też możliwość przyjęcia dziecka do niższej klasy (np. ze względu na wiek) niż wynika to z dokumentów. Wnioskować mogą o to rodzice ucznia, nie mają oni jednak możliwości wnioskowania o przyjęcie ich dziecka do wyższej klasy.

Jak zapisać dziecko do szkoły krok po kroku?

KROK 1.

Skontaktuj się z najbliższą szkołą w rejonie, w którym mieszkasz lub z inną wybraną szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły twojego dziecka (przykładowy wzór wniosku: http://sp4-wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Podanie-o-przyjecie-do-SP-oddz-przygotowawczy-UA_ENG.pdf). Szkoła podstawowa, w rejonie Twojego zamieszkania ma obowiązek przyjęcia Twojego dziecka. Pozostałe placówki (szkoły ponadpodstawowe i szkoły podstawowe spoza Twojego rejonu zamieszkania) przyjmują uczniów, jeśli posiadają wolne miejsca. Nauka w polskich szkołach publicznych jest bezpłatna.

KROK 2.

Jeżeli posiadasz dokumenty o dotychczasowej nauce dziecka (świadectwa, dyplomy itp.) zabierz je ze sobą i złóż razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły Twojego dziecka. Jeśli jednak nie posiadasz żadnych dokumentów dziecka o dotychczasowym poziomie wykształcenia, wówczas napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki w ukraińskiej szkole, ze wskazaniem placówki, do której uczęszczało Twoje dziecko. Na tej podstawie uczeń będzie zakwalifikowany do klasy o odpowiednim poziomie edukacyjnym, adekwatnym do dotychczas zdobytej przez niego wiedzy i wykształconych kompetencji. Jako rodzic masz prawo zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z ukończonych lat nauki dziecka (np. ze względu na wiek dziecka lub problemy innej natury). Nie możesz jednak prosić o przyjęcie dziecka do klasy wyższej niż do tej, do której zostało ono zakwalifikowane.

UWAGA! Jeśli Twoje dziecko nie może być przyjęte do szkoły ze względu na brak miejsc w danej klasie, wówczas musisz skontaktować się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poprosić o wskazanie innej szkoły, posiadającej wolne miejsca.

KROK 3.

Nauka Twojego dziecka może odbywać się w dwojaki sposób:

 • Uczeń trafia do tzw. oddziału przygotowawczego, w którym nauka jest dostosowana do poziomu i możliwości edukacyjnych uczniów. Nauka w takim oddziale zwykle trwa rok, ale może być przedłużona do 2 lat. Oddziały przygotowawcze są przede wszystkim skoncentrowane na poznaniu języka polskiego i nauce innych przedmiotów dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. Liczba uczniów w takich grupach to 15-25 osób, a zajęcia realizowane są w wymiarze od 20 do 26 godzin tygodniowo.
 • Uczeń trafia do odpowiedniej klasy i kontynuuje w niej naukę. W związku z potencjalnymi trudnościami uczeń może otrzymać pomoc w różnym zakresie, np. poprzez:
 1. wsparcie osoby zatrudnionej jako pomoc nauczyciela, która włada językiem ucznia i może wspomóc go w lepszym zrozumieniu przekazywanych na lekcjach treści, tłumacząc uczniowi trudniejsze zagadnienia na jego język ojczysty;
 2. dodatkowe lekcje języka polskiego organizowane dla cudzoziemców – indywidualne lub grupowe, w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo;
 3. dodatkowe zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów.

Decyzje o przyznaniu którejś z powyższych form wsparcia ucznia podejmuje dyrektor wraz z organem prowadzącym.

KROK 4.

Równie istotną kwestią, jak zapewnienie dziecku kontynuacji edukacji, jest temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Tę potrzebę również zabezpiecza szkoła, a konkretnie dyrektor danej placówki. Celem tej pomocy jest wyjście naprzeciw potrzebom dzieci oraz zapewnienie wsparcie związane z tzw. kryzysem migracyjnym czy doświadczeniami wojennymi. Szkoła może również podjąć współpracę w tej materii z innymi podmiotami takimi jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży itp.

KROK 5.

Nauka języka i kultury ukraińskiej może być organizowana, za zgodą dyrektora szkoły, przez placówki dyplomatyczne i konsularne kraju pochodzenia uczniów lub stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej mniejszości narodowej, działające na terenie Polski.

WAŻNE!
Dzieci i uczniowie przybyli do Polski po 24 II 2022 r., którzy pobierają naukę na odległość (zdalną) w systemie państwa ukraińskiego nie podlegają obowiązkowi przygotowania przedszkolnego oraz obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu prawa polskiego. W związku z tym rodzice takich dzieci muszą złożyć w tym przedmiocie oświadczenie do właściwej gminy o pobieraniu nauki przez ich dziecko w systemie oświaty Ukrainy.

Jak będzie wyglądała matura i egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy w 2022 roku?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty – kończy etap edukacji w szkole podstawowej (klasy 1-8), a od jego wyniku zależne jest przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej (średniej). Egzamin ten składa się z trzech bloków i przeprowadzany jest w trzech kolejnych, następujących po sobie dniach (24, 25, 26 maja 2022 r.). W pierwszy dzień uczniowie zdają egzamin z języka polskiego, w drugim dniu – z matematyki, a w trzecim dniu – z języka obcego nowożytnego.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

– do 8 kwietnia – zapoznanie uczniów i rodziców z Ukrainy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

– do 11 kwietnia – pisemne poinformowanie rodziców ucznia z Ukrainy, który przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, o możliwych dostosowaniach egzaminu do potrzeb edukacyjnych i  psychofizycznych danego ucznia;

– do 11 kwietnia – złożenie przez rodziców ucznia pisemnej deklaracji dotyczącej języka obcego nowożytnego, z którego uczeń (obywatel Ukrainy) przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

– do 15 kwietnia – przekazanie przez dyrektora szkoły informacji do dyrektora OKE o zdających egzamin ósmoklasisty uczniach z Ukrainy;

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW W PRZYPADKU UCZNIÓW Z UKRAINY:

24. 05. 2022 r. (wtorek) 25. 05. 2022 r. (środa) 26. 05. 2022 r. (czwartek)
A)    Język polski B)    Matematyka C)    Język obcy nowożytny*
210 min. 100 min. 90 min.

*Uczeń może wybrać jeden z wymienionych języków nowożytnych: j. angielski, j. hiszpański, j. włoski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński)

DOSTOSOWANIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY:

 1. Egzamin z języka polskiego:
 • instrukcje oraz polecenia w arkuszu egzaminacyjnym tłumaczone na język ukraiński (teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań również w języku polskim);
 • możliwość przeprowadzenia egzaminu w oddzielnej sali dla osób z Ukrainy;
 • możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego (polsko-ukraińskiego, ukraińsko-polskiego);
 • zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego;
 • gdy uczeń rozumie język polski, ale ma problemy z płynnym czytaniem – nauczyciel (członek komisji) może przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytać z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej;
 1. Egzamin z matematyki:
 • instrukcje, polecenia i treść zadań w arkuszu egzaminacyjnym przetłumaczone na język ukraiński;
 • możliwość zapisywania rozwiązanych zadań w języku ukraińskim;
 1. Egzamin z języka obcego nowożytnego:
 • instrukcje i polecenia w arkuszu przetłumaczone na język ukraiński;
 • zadania w języku obcym lub w języku ukraińskim, zapisywanie odpowiedzi – w języku obcym lub w języku ukraińskim (zgodnie z poleceniem).

Ponadto na wszystkich egzaminach dyrektor ma możliwość zapewnienia obecności specjalisty – pedagoga, psychologa, a także obecności tłumacza, który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzenia poszczególnych egzaminów.

Aby zapewnić powyższe dostosowania, dyrektor szkoły musi porozumieć się na piśmie z dyrektorem OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) do dnia 22. 04. 2022 r.

Więcej informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty znajduje się na stronie: www.cke.gov.pl

EGZAMIN MATURALNY

Egzamin maturalny w Polsce – to egzamin zdawany przez absolwentów szkół średnich, zastępujący egzaminy wstępne na uczelnie (poza uczelniami artystycznymi). Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski i język obcy nowożytny dodatkowo również w formie ustnej. Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych, czyli z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, np. z języka polskiego, matematyki, chemii, biologii, historii itd.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

 • do 31 marca – uczeń z Ukrainy składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (tzw. deklaracja D);
 • do 5 kwietnia – dyrektor przekazuje wykaz uczniów ukraińskich, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego;
 • do 5 kwietnia – pisemne poinformowanie ucznia z Ukrainy, który przystępuje do egzaminu maturalnego, o sposobach dostosowania warunków lub formy egzaminu dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i  psychofizycznych danego ucznia.
 • do 11 kwietnia – zgłoszenie do egzaminu maturalnego uczniów ukraińskich przyjętych do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej po 5 kwietnia;

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW W PRZYPADKU MATURZYSTÓW Z UKRAINY

04. 05. 2022 r. (środa) 05. 05. 2022 r. (czwartek) 06. 05. 2022 r. (piątek)
A)    Język polski – poziom podstawowy B)    Matematyka – poziom podstawowy C)    Język angielski – poziom podstawowy (9.00);

D)   Język niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski – poziom podstawowy (14.00)

225 min. 170 min. 120 min.

W przypadku dodatkowego wybranego przedmiotu rozszerzonego, czas uzależniony jest od konkretnego przedmiotu.

DOSTOSOWANIA DLA MATURZYSTÓW Z UKRAINY

 1. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym:
 • instrukcje oraz polecenia w arkuszu egzaminacyjnym tłumaczone na język ukraiński (teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań również w języku polskim);
 • wobec niektórych zdających mogą zostać wprowadzone szczegółowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego.
 1. Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym:
 • instrukcje, polecenia i treść zadań w arkuszu egzaminacyjnym przetłumaczone na język ukraiński.
 1. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym:
 • instrukcje i polecenia w arkuszu przetłumaczone na język ukraiński;
 • zadania i zapisywanie odpowiedzi w języku obcym.
 1. Egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym:
 • w przypadku języka obcego nowożytnego lub języków mniejszości narodowych, etnicznych, języków regionalnych – rozwiązanie zadań zapisywane w danym języku obcym nowożytnym, języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym;
 • w przypadku arkusza z pozostałych przedmiotów – rozwiązanie zadań zapisywane w języku polskim.

Ponadto maturzyści z Ukrainy:

 • mogą mieć zapewnioną oddzielną salę, szczególnie w przypadku wydłużonego czasu pracy;
 • mogą korzystać ze słownika ukraińsko-polskiego i polsko-ukraińskiego na egzaminie ze wszystkich przedmiotów, oprócz – matematyki, języka obcego nowożytnego na poziomach podstawowych oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym;
 • mogą mieć zapewnioną obecność psychologa lub pedagoga na egzaminie maturalnym;
 • mogą mieć zapewnioną obecność tłumacza, który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzenia poszczególnych egzaminów.

Aby zapewnić powyższe dostosowania, dyrektor szkoły musi porozumieć się, w tej sprawie na piśmie z dyrektorem OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) do dnia 5. 04. 2022 r.

Więcej informacji dotyczących egzaminu maturalnego znajduje się na stronie: www.cke.gov.pl

 1. PRZEDSZKOLE

Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej, z tym że dzieci w wieku od 3 do 5 lat mogą, ale nie muszą chodzić do przedszkola, natomiast dzieci 6-letnie muszą obowiązkowo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. W Polsce istnieją dwa rodzaje przedszkoli:

 • przedszkola publiczne – finansowane z budżetu gminy (bezpłatne);
 • przedszkola niepubliczne – opłacane przez rodziców dzieci tam uczęszczających (płatne). Przedszkola niepubliczne mogą być dotowane przez urzędy gminy, jednak mimo to zawsze będą one płatne.

PAMIĘTAJ!

Jeśli Twoje dziecko, przebywające aktualnie na terenie Polski, uczestniczy zdalnie w zajęciach prowadzonych przez system oświatowy Ukrainy, wówczas nie podlega obowiązkowi przedszkolnemu w Polsce. W związku z tym rodzic lub opiekun prawny takiego dziecka musi złożyć oświadczenie do właściwej gminy o pobieraniu przez dziecko nauki w systemie oświaty Ukrainy.

2 OPCJE

istnieją dwie możliwości zapisania dziecka do przedszkola. Pierwsza to taka, w której dziecko zostaje zapisane do przedszkola w ciągu trwającego już roku przedszkolnego (w Polsce rok przedszkolny trwa od września do sierpnia). Druga możliwość – to zapisanie dziecka w trakcie rekrutacji, trwającej od stycznia do kwietnia, na nowy rok przedszkolny (szczegółowe terminy rekrutacji określa każda gmina).

Jak zapisać dziecko do przedszkola w ciągu roku?

O przyjęciu do przedszkola dziecka w trakcie trwającego roku przedszkolnego decyduje dyrektor danej placówki, na podstawie liczby wolnych miejsc, jakimi dysponuje w poszczególnych grupach przedszkolnych. Jeśli brak jest wolnego miejsca w danej grupie przedszkolnej, trzeba poszukać miejsca w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Aby dziecko dostało się do przedszkola należy:

 • złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i poczekać na wynik rekrutacji;
 • jeśli decyzja będzie pozytywna, należy wypełnić odpowiedni formularz dotyczący danych dziecka oraz dostarczyć do przedszkola dokumenty, o które zostaniemy poproszeni przez organ prowadzący przedszkole (mogą to być np. orzeczenia lekarskie, zaświadczenia o alergiach czy zalecanej diecie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Jak wziąć udział w rekrutacji do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się najczęściej na przełomie zimowo-wiosennym (styczeń-kwiecień). Należy wziąć w niej udział, jeśli chcemy, aby nasze dziecko mogło iść do przedszkola od września tego roku, w którym odbywa się rekrutacja.

Rekrutacja krok po kroku:

 • Wejdź na stronę urzędu miasta lub gminy.
 • Przeczytaj informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone na stronie internetowej, wówczas dowiesz się, czy rekrutacja prowadzona jest elektronicznie czy w formie papierowej.
 • Jeżeli rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej – wejdź do systemu obsługującego rekrutację, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Po założeniu konta i zalogowaniu się zobaczysz szczegółowy harmonogram rekrutacji i będziesz mógł zapisać przez elektroniczny formularz swoje dziecko do wybranego przedszkola.

UWAGA!

Czasami oprócz zarejestrowania się w systemie i wypełnienia stosownych formularzy elektronicznych, musisz jeszcze te same dokumenty w wersji wydrukowanej dostarczyć osobiście do wybranego przedszkola.

 • Jeśli rekrutacja odbywa się w formie papierowej pobierz odpowiednie załączniki ze strony internetowej gminy lub miasta albo wybranego przedszkola czy też oddziału przedszkolnego, a następnie wypełnij je i złóż w placówce, którą wybrałeś dla swojego dziecka.
 • Decyzja o przyjęciu Twojego dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego powinna pojawić się na twoim koncie w systemie rekrutacyjnym. Możesz też sprawdzić listy dzieci przyjętych do przedszkola, które będą wywieszone przed daną placówką w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 • Po przyjęciu Twojego dziecka do danej placówki będziesz musiał dostarczyć do niej dodatkowe dokumenty, o które może poprosić Cię organ przedszkola, takie jak – orzeczenia lekarskie, zaświadczenia o alergiach czy zalecanej diecie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

WAŻNE!

W Polsce rekrutacje do przedszkoli publicznych (bezpłatnych) odbywają się w okresie zimowo-wiosennym (styczeń-kwiecień), natomiast przedszkola niepubliczne (płatne) same wyznaczają czas rekrutacji do swoich oddziałów, a terminy tych rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram podają na swoich stronach internetowych.

 1. ŻŁOBEK

Do żłobka są przyjmowane dzieci w wieku od 4 miesięcy do ukończenia 3 roku życia. Jednak nie każdy żłobek posiada tzw. oddziały niemowlęce, czyli dla dzieci poniżej 1. roku życia. Rekrutacja do żłobków publicznych i prywatnych odbywa się w systemie ciągłym, czyli przez cały rok i nie ma jednolitej procedury. Jeżeli chcesz zapisać dziecko do wybranego żłobka najlepiej skontaktuj się z tą placówką telefonicznie lub sprawdź na stronie danego żłobka jak wygląda rekrutacja. W niektórych placówkach rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, a w innych musisz osobiście zapisać dziecko.

Jak zapisać dziecko do żłobka?

 1. Żłobek prowadzi zapisy przez internet:
 • wejdź na stronę internetową żłobka, miasta lub gminy;
 • sprawdź, jakie dokumenty są wymagane, by zapisać dziecko do żłobka;
 • wypełnij i wyślij wniosek w internecie;
 • wydrukuj, podpisz i zanieś wniosek do żłobka pierwszego wyboru;
 • obserwuj status swojego wniosku w internecie – tam pojawi się informacja o zakwalifikowaniu Twojego dziecka do danego żłobka.
 1. Żłobek nie prowadzi zapisów przez internet:
 • odwiedź wybrany żłobek;
 • weź wniosek o przyjęcie do żłobka i dowiedz się, czy będziesz musiał złożyć inne dokumenty;
 • wypełnij wniosek i złóż go w tym żłobku.

Następnie poczekaj na ogłoszenie listy przyjętych dzieci lub na informacje telefoniczną. Wtedy dowiesz się, do kiedy musisz potwierdzić, że dziecko będzie chodziło do tego żłobka i jakie dokumenty musisz jeszcze dostarczyć.

Informacje dotyczące rejestracji do żłobków dzieci z Ukrainy we Wrocławiu możesz znaleźć na stronie: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/rejestracja-do-zlobkow-dzieci-z-ukrainy

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

Z chęcią udzielimy Państwu pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez: e-mail – biuro@doradcy365.pl, formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www. lub telefonicznie – 500 181 151 (pozostałe nr telefonu znajdują się na naszej stronie www.).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone