fbpx
 

Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw

6 kwietnia 2022by Martyna Skulska

Pomożemy Ci uzyskać bon na innowacje. Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw.

Cel bonu na innowacje

Celem jest umocnienie współpracy na gruncie nowoczesnych technologii i innowacji między sferą B+R a polskimi przedsiębiorcami.

Co można otrzymać w ramach programu?

W ramach bonu na innowacje można otrzymać dofinansowanie w postaci bonu, który może zostać przeznaczony na audyt technologiczny i usługi badawczo- rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju technologii bądź produktu.

Przeprowadzimy wstępna konsultację i ocenimy czy twój projekt ma szanse na dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach bonu na innowacje?

Aby ubiegać się o grant należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. Przedsiębiorca musi być mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą;
 2. Przedsiębiorca musi posiadać siedzibę, oddział bądź filię na terenie województwa dolnośląskiego, oraz wpis do KRS bądź CEiDG;
 3. Przedsiębiorca jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 4. Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości wobec Skarbu Państwa;
 5. Nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe;
 6. Przedsiębiorca nie jest w toku likwidacji;
 7. Niekaralność przedsiębiorcy bądź członka zarządu w przypadku spółki kapitałowej czy wspólnika w przypadku spółki osobowej;
 8. Przedsiębiorca nie jest podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o grant.

Dokonamy oceny spełniana przez Ciebie wszystko warunków

Czy jako przedsiębiorca mogę złożyć kilka wniosków?

Niestety nie. Jeden przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o przyznanie grantu w postaci bonu na innowacje.  Należy złożyć oświadczenie, iż przedsiębiorca z tego samego programu nie otrzymał już wcześniej dofinansowania.

Na co może zostać przyznanie dofinansowanie?

 • Prace badawczo – rozwojowe obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
 • Innowacja powinna być produktowa bądź procesowa;
 • Usługi muszą być realizowane w jednym obszarze Inteligentych Specjalizacji Dolnego Śląska tj.:

– Surowce naturalne i wtórne;

– Chemia i medycyna;

– Surowce naturalne i wtórne;

– Maszyny i urządzenia;

– „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna;

– „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna;

– Auto-Moto-Aero-Space;

– „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna

Kryteria wyboru projektu

Możemy wyróżnić 3 kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze projektu, który otrzyma dofinansowanie: kryterium formalne, merytoryczne i fakultatywne

 1. Kryterium formalne

Na tym etapie sprawdzone zostanie, czy wniosek spełnia wszelkie wymogi formalne. Ocena wniosku trwa do 10 dni roboczych. Możliwe jest dokonanie jednej poprawki we wniosku w terminie 5 dni roboczych od momentu wezwania do dokonania poprawki. Gdy na tym etapie wniosek nie zostanie uznany za poprawki podlega zwrotowi. Nie można się odwołać od decyzji o zwrocie wniosku. Wniosek nie przechodzi do etapu oceny merytorycznej.

 1. Kryterium merytoryczne

Uprawiony przedstawiciel do badania wniosku sprawdza:

– Czy usługa wpisuje się w cele działania bonu na innowacje;

– Czy usługa polega na opracowaniu nowych produktów, procesów i usług
lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług (usługa nie prowadzi do innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej); realizacja projektu Grantowego przyczyni się do powstania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej;

– Czy projekt Grantowy wpisuje się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030” przyjętym uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie przyjęcia Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030;

– Czy realizacja Usługi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie stanowi usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych;

– Czy Grantobiorca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów Usługi.

–  Czy zaproponowany sposób realizacji Usługi gwarantuje jej wykonalność
i osiągnięcie deklarowanych efektów w zadeklarowanym przedziale czasowym;

– Czy wydatki są uzasadnione, racjonalne, nie są zawyżone, są prawidłowo oszacowane i adekwatne do zakresu Usługi – mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na Grant;

– Czy wydatki są spójne z celem Usługi i zakładanymi do osiągnięcia wskaźnikami;

– Czy nie został przekroczony wnioskowany limit dofinansowania – 200 000,00 zł;

– Czy we wniosku są zapisy pozwalające na ocenę występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis.

Ocena merytoryczna trwa do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia oceny formalnej. Spełnienie wszystkich kryteriów oceny merytorycznej obligatoryjnej jest warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej fakultatywnej. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej, Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej i od oceny merytorycznej obligatoryjnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

 1. Kryterium fakultatywne

Są to kryteria dodatkowe, które w jakiś sposób mogą zadecydować o przyznaniu dofinsenwoania. Więcej szczegółów przedstawimy w razie zainteresowania powyższym grantem

Ile środków zostanie przeznaczonych na Bony na innowacje?

Pula środków w konkursie wynosi: 9 050 000,00 zł.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Maksymalnie można otrzymać 200 000,00 zł. Dofinansowanie obejmuje jedynie koszt netto i może być udzielone na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że grantobiorca musi z własnych środków pokryć 15% kosztów.

Wysokość dofinansowania

MAKSYMALNA WARTOŚĆ UDZIELONEGO GRANTU (DOFINANSOWANIE) TO  200 000,00 ZŁ

Obejmować może wyłącznie koszt netto (bez podatku VAT). Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa Grantobiorca ze środków własnych.

Grant  może być udzielony na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych Usługi.

Realizacja umowy związana z realizacją grantu

Umowa o powierzeniu Grantu musi zostać podpisania w terminie do 15 dni roboczych od dnia wysłania jej do przedsiębiorcy. Okres świadczonej usługi wynosi maksymalnie 9 miesięcy. Rozliczenie usługi odbywa się poprzez dostarczenie wniosku wraz z wszystkimi załącznikami w terminie 15 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi.

Terminy składania wniosków

I runda: 20.04.2022 r. – 30.04.2022 r. do godz. 15:00

II runda: 1.05.2022 r. – 31.05.2022 r. do godz. 15.00

III runda: 1.06.2022 r. – 30.06.2022 r. do godz. 15:00

IV runda: 1.07.2022 r. – 31.07.2022 r. do godz. 15:00 

Chcesz uzyskać bon na innowacje? Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i ciesz się upragnioną dotacją.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone