fbpx
 

Wywiad z Angeliką Eberle o pomocy dla cudzoziemców

15 czerwca 2022by Maria Górna
Polska coraz bardziej otwiera się na obcokrajowców, którzy nie tylko przybywają do naszego kraju w celach turystycznych, ale coraz częściej po to, aby zamieszkać w Polsce na stałe, podjąć pracę zawodową lub założyć działalność gospodarczą. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wywołały również duży napływ uchodźców, którzy szukają w naszym kraju schronienia przed wojną.

O problemach, na jakie napotykają cudzoziemcy w Polsce oraz o rozwiązaniach i pomocy dla obcokrajowców oferowanej przez Doradców365, rozmawiamy z Angeliką Eberle – specjalistą do spraw cudzoziemców.

 1. Pani Angeliko, na jakie problemy napotykają cudzoziemcy przybywający do Polski?

– Trudności, z którymi muszą się zmierzyć obcokrajowcy, przybywający do naszego kraju jest bardzo wiele. Wszystko zależy od okoliczności, które wpłynęły na decyzję o przybyciu do Polski – mam na myśli – powód. Niektórzy cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski w celach turystycznych, inni po to, aby osiedlić się na stałe, jeszcze inni przybywają do naszego kraju w celach zarobkowych lub interesach. W zależności od powodu obcokrajowcy muszą mierzyć się z różnymi problemami. Podstawowym problemem jest nieznajomość prawa polskiego, co uniemożliwia takim osobom załatwienie najważniejszych kwestii związanych chociażby z legalizacją pobytu, która jest podstawowym wymogiem przebywania na terytorium RP. Innymi trudnościami mogą być: pozyskanie zezwolenia na pracę, założenie działalności gospodarczej w Polsce, założenie konta w banku i załatwienie kredytu na kupno mieszkania, domu, gruntu lub samochodu. Nieznajomość prawa polskiego może również sprawiać problemy podczas podpisywania umów, np. umowy najmu mieszkania.

 1. Jak Pani wspominała, najczęstszym problemem, z którym borykają się obcokrajowcy jest nieznajomość prawa polskiego, która uniemożliwia legalizację pobytu w Polsce. Jakie formy legalizacji pobytu są możliwe i co należy zrobić w tej sprawie?

– Jest wiele sposobów legalizacji pobytu w Polsce, wszystko zależy od sytuacji cudzoziemca. Aby legalnie dostać się na terytorium Polski należy m.in. posiadać paszport biometryczny, wizę typu C (wiza Schengen) lub wizę typu D (wiza krajowa) albo ważną kartę pobytu. Najważniejszy jest jednak cel podróży do Polski, dzięki temu cudzoziemiec będzie mógł starać się o uzyskanie konkretnego statusu, zezwalającego mu na legalny pobyt na terytorium RP przez określony czas. Obcokrajowiec, który ucieka ze swojego kraju lub szuka schronienia może ubiegać się o przyznanie mu statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz ochrony czasowej na podstawie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach tzw. specustawy. Cudzoziemcy, którzy przybywają do Polski w celach osiedlenia się lub zarobkowania, mogą starać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały. Istnieje też możliwość ubiegania się o nadanie obywatelstwa polskiego.

 1. Czy firma Doradcy365 pomaga w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i jakie warunki należy spełnić?

– Firma Doradcy365 pomaga w całej procedurze związanej z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i przeprowadza klientów przez każdy etap procesu legalizacji pobytu w Polsce. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, trzeba podać jeden z następujących powodów:

 • praca i pobyt;

 • praca wymagająca wysokich kwalifikacji;

 • praca sezonowa;

 • praca pracownika oddelegowanego;

 • działalność gospodarcza;

 • studia/badania naukowe;

 • dołączenie do rodziny mieszkającej w Polsce (członek rodziny Polaka lub cudzoziemca mieszkającego w Polsce);

 • inne ważne okoliczności, które zostaną udowodnione.

Zezwolenie na pobyt czasowy uzyskuje się na okres od 3 miesięcy do maksymalnie 3 lat. Zezwolenie na pobyt czasowy najczęściej chcą uzyskać osoby, które starają się o pracę.

 1. Czy można jednocześnie starać się o zezwolenie na pracę i o zezwolenie na pobyt czasowy?

– Tak, obcokrajowiec może starać się jednocześnie o pozwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy, jednak musi wtedy spełnić łącznie 5 następujących przesłanek:

 • musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne;

 • musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny;

 • musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski;

 • wynagrodzenie cudzoziemca za wykonywaną pracę nie może być niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących tę samą pracę lub porównywalną pracę (na podobnym stanowisku);

 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż najniższa krajowa.

 1. Jak wygląda proces przyznania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i ile czasu trwa?

– Cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jej wszczęcia, w praktyce jednak ze względu na obecną sytuację geopolityczną czas oczekiwania na wydanie zezwolenia może wydłużyć się nawet do co najmniej roku. Cudzoziemiec, który spełnia jedną z przesłanek art. 195, działu VI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały w Polsce i musi go złożyć nie później niż do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce do urzędu wojewódzkiego. W trakcie procedury obcokrajowiec może zostać poproszony o dołączenie innych dokumentów. Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł, dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi zapłacić 50 zł za wydanie karty pobytu.

 1. Co zrobić, jeśli decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt stały będzie negatywna?

– W przypadku wydania decyzji negatywnej cudzoziemcowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Czas na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli odpowiedź w dalszym ciągu nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 1. Czy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte i w jakich przypadkach?

– Zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte w 6 przypadkach:

 • jeśli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego;

 • jeżeli wymaga tego interes Polski;

 • jeżeli wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały nieprawdziwe dane osobowe, nieprawdziwe dokumenty lub dokumenty poświadczające fałszywe informacje;

 • jeżeli przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt stały cudzoziemiec zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił dokument w celu użycia go jako autentycznego;

 • jeżeli cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności lub

 • jeśli opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat.

 1. Czym różni się zezwolenie na pobyt stały od zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

– Różnica pomiędzy tymi zezwoleniami zawarta jest w przesłankach – nie każdy może uzyskać zezwolenie na pobyt stały. W ogólnym założeniu – pobyt stały jest kierowany do osób, które mają polskie pochodzenie lub są w inny sposób związane z Polską (np. małżeństwo z obywatelem polskim). Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest kierowane głównie do osób, które nieprzerwanie i legalnie (minimum 5 lat) przebywają na terenie Polski. Dodatkowymi warunkami, które wpływają na przyznanie statusu rezydenta długoterminowego UE jest:

 • posiadanie regularnego i stabilnego dochodu oraz wykazanie, że cudzoziemiec posiadał go przez 3 poprzednie lata;

 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz

 • znajomość języka polskiego, potwierdzona urzędowo lub poprzez świadectwo ukończenia polskiej szkoły.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest więc skierowane do osób, które przebywają na terenie Polski ze względów ekonomicznych.

 1. Jak uniknąć deportacji i co zrobić w przypadku wydania takiej decyzji?

– Firma Doradcy365 zajmuje się też przypadkami osób deportowanych. Aby nie martwić się wydaniem takiej decyzji, należy przestrzegać przepisów polskiego prawa, czyli m.in.:

 • legalnie przekraczać granicę;

 • dbać o aktualność dokumentów pobytowych, a w przypadku zbliżającego się końca ich ważności, złożyć odpowiednie wnioski do urzędu, w celu przedłużenia legalnego pobytu na terytorium RP;

 • nie podejmować nielegalnego zatrudnienia itd.

Jeśli jednak otrzymasz decyzję o deportacji wydaną przez Straż Graniczną, masz prawo do uzyskania uzasadnienia tej decyzji.

Jeżeli przyczyną deportacji będzie uzyskanie negatywnej decyzji w sprawie karty pobytu, możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji od wojewody.

 1. Czy firma Doradcy365 pomaga również polskim pracodawcom planującym zatrudnić cudzoziemca, w jaki sposób?

– Tak, naszą pomoc kierujemy także do polskich przedsiębiorców, którzy planują lub chcą zatrudnić obcokrajowców w swojej firmie. Zajmujemy się m.in. przygotowaniem dokumentacji oraz pozyskiwaniem zezwoleń na pracę lub w przypadku cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, pomagamy w przygotowaniu i złożeniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do pomocy cudzoziemcom przebywającym już w Polsce, ale także służymy pomocą pracownikom z zagranicy, np. przygotowując dokumenty wizowe. Ważną kwestią, w której również pomagamy polskim pracodawcom, jest test rynku, o ile zachodzi konieczność przeprowadzenia go. Staramy się wspierać zarówno pracodawcę, jak i jego przyszłego pracownika. Kluczową sprawą jest również przygotowanie umowy o pracę – służymy pomocą w załatwieniu tłumaczenia, tak aby treść umowy była zrozumiała dla obcokrajowca, który ma ją podpisać. Staramy się, by nasi klienci byli obsługiwani kompleksowo.

 1. Wspominała Pani o ważnych elementach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, czy mogłaby Pani powiedzieć, co należy zrobić krok po kroku, aby zatrudnić obcokrajowca w polskiej firmie?

– Po pierwsze należy ustalić, o jaki dokument zamierzamy się starać, pozwoli nam to dowiedzieć się, od czego powinniśmy zacząć. Zakładając sytuację, że cudzoziemiec przebywa już legalnie na terenie Polski, musimy zastanowić się, czy możemy zatrudnić obcokrajowca wyłącznie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, czy musimy starać się o zezwolenie na pracę. Warto zaznaczyć, że ścieżka uproszczonej procedury – oświadczenie o powierzeniu pracy – jest dużym ułatwieniem dla pracodawcy, któremu zależy na tym, by pracownik jak najszybciej rozpoczął pracę, ale nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Po drugie należy określić stanowisko pracy, gdyż od tego zależy, o jaki typ zezwolenia powinien wnioskować pracodawca. Wyróżniamy 6 typów zezwoleń – A, B, C, D, E i S. Kolejnym krokiem może być też przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy – jest to zależne od tego, czy stanowisko lub obywatelstwo wymaga zezwolenia na pracę, jednak występują wyjątki, w których pracodawca nie musi przeprowadzać takiego testu. Czwarty krok polega na skompletowaniu odpowiednich dokumentów, dokonaniu opłaty i złożeniu wniosku do właściwego urzędu. Po uzyskaniu stosownego dokumentu pracodawca może zatrudnić cudzoziemca albo, jeżeli przebywa poza granicami Polski, przekazać mu dokumenty, aby mógł się on starać o wizę. Oczywiście należy również pamiętać o zawarciu umowy o pracę z cudzoziemcem w formie pisemnej, w zrozumiałym dla niego języku – warunki umowy muszą być identyczne, jak te wskazane w oświadczeniu o powierzeniu pracy/zezwoleniu na pracę.

 1. Jakie formy działalności gospodarczej mogą prowadzić cudzoziemcy w Polsce i jakie warunki muszą spełnić?

– Cudzoziemcy mogą założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą lub dowolną spółkę handlową, w tym m.in.: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową, komandytowo-akcyjną, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną. Obcokrajowcy mogą również założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego lub przedstawicielstwo. Cudzoziemcy, którzy chcą prowadzić spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną – nie muszą posiadać prawa do pobytu w Polsce (można zarejestrować firmę przez Internet lub przez pełnomocnika, jeśli przepisy na to pozwalają). Natomiast cudzoziemcy przebywający w Polsce, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka lub pobyt rezydenta długoterminowego UE – mogą podejmować i prowadzić każdą, dopuszczoną polskim prawem, formę działalności gospodarczej – jest to podstawowy warunek, jaki musi spełnić cudzoziemiec spoza UE, chcąc założyć firmę w Polsce. Działalność gospodarczą mogą także założyć i prowadzić, na tych samych zasadach co Polacy, osoby posiadające ważną Kartę Polaka lub korzystające w Polsce z ochrony czasowej.

 1. O jakich ważnych kwestiach powinien pamiętać cudzoziemiec, który chce założyć firmę w Polsce? Jaką pomoc związaną z zakładaniem działalności gospodarczej oferują Doradcy365?

– Do ważnych spraw związanych z zakładaniem działalności w Polsce należą:

 • ustalenie formy działalności,

 • zdecydowanie o miejscu prowadzenia firmy i adresie do doręczeń,

 • wybranie kodu PKD,

 • zdecydowanie o formie opodatkowania dochodu,

 • ustalenie, w jaki sposób będzie się prowadziło księgowość,

 • zorientowanie się, jakie składki należy odprowadzać do ZUS i w jakim terminie je opłacać,

 • złożenie wniosku o rejestrację firmy,

 • podjęcie decyzji związanej z VAT-em.

Firma Doradcy365 przeprowadza swoich klientów przez wszystkie wymienione wyżej punkty. Wśród naszych usług znajduje się: możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura, np. w celu ustalenia adresu siedziby firmy lub adresu do doręczeń, pośredniczenie w procesie prowadzenia księgowości. Pomagamy również w założeniu konta bankowego firmy lub indywidualnego konta w banku, a także w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 1. Wspomniała Pani o możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – o jakie dotacje może się starać przyszły przedsiębiorca?

– Przyszły przedsiębiorca, w zależności od rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, ma możliwość skorzystania z:

– dotacji z urzędu pracy – przysługuje ona osobom zarejestrowanym, jako bezrobotni w konkretnym urzędzie pracy;

– dofinansowania z LGD (Lokalnych Grup Działania) – mogą się o nie ubiegać zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące, ale pod pewnymi warunkami;

– dotacji unijnych;

– dofinansowania z PFRON – przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w urzędzie pracy.

 1. Kto może się starać o Kartę Polaka i czy warto ją posiadać?

– O Kartę Polaka mogą się starać osoby, które spełnią 4 warunki:

 • zadeklarują przynależność do narodu polskiego i potwierdzą to w obecności konsula;

 • wykażą swój związek z polskością (znajomość języka polskiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich);

 • udowodnią, że ich przodek lub przodkowie (co najmniej 1 rodzic, co najmniej 1 dziadek lub co najmniej 2 pradziadków) byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo;

 • złożą oświadczenie, że nie byli repatriowani lub, że ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie nie byli przesiedleni z terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Karta Polaka jest dokumentem, który daje posiadaczowi wiele korzyści m.in. pozwala na: otrzymanie bezpłatnej wizy długoterminowej, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski, podejmowanie studiów oraz innych form kształcenia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także pozwala korzystać z ulgi na przejazdy środkami komunikacji transportu kolejowego. Ponadto cudzoziemcowi przysługują wysokie świadczenia socjalne w sytuacji zamiany Karty Polaka na kartę stałego pobytu. Nasza firma pomaga w przejściu przez procedurę starania się o Kartę Polaka.

 1. Czy to znaczy, że Karta Polaka jest dokumentem stwierdzającym obywatelstwo polskie?

– Nie, Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym obywatelstwo polskie, jest dokumentem, który stwierdza przynależność do narodu polskiego (narodowość) – w związku z tym posiadacz karty nie może nabyć praw obywatelskich przynależnych tylko obywatelom Polski. Karta Polaka nie uprawnia także do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec, który otrzyma obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski, zostaje pozbawiony Karty Polaka.

 1. W jaki sposób można starać się o obywatelstwo polskie?

– Cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie na dwa sposoby – albo przez nadanie mu obywatelstwa, albo przez uznanie go za obywatela polskiego. W poszczególnych przypadkach trzeba spełniać odpowiednie wytyczne. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 347) za obywatela polskiego uznaje się osobę pełnoletnią, która:

 • przebywa nieprzerwanie na terytorium RP (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu) co najmniej od 3 lat, posiada stabilne i regularne źródło dochodu i tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;

 • przebywa na terenie Polski nieprzerwanie od 2 lat na podstawie odpowiedniego zezwolenia i od 3 lat pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa;

 • przebywa na terytorium RP nieprzerwanie od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które otrzymała w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;

 • przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium RP od 10 lat, posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, lub prawo stałego pobytu oraz stałe i regularne źródło dochodu, a także tytuł prawny do zamieszkiwanego lokalu;

 • uzyskała zezwolenie na pobyt stały w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartę Polaka i przebywała nieprzerwanie w Polsce przez okres co najmniej roku.

Natomiast o nadanie obywatelstwa polskiego można się strać drogą postanowienia prezydenta RP. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mają charakter uznaniowy – nie wymagają uzasadnienia i nie można ich zaskarżyć. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego można złożyć osobiście lub korespondencyjnie. Firma Doradcy365 pomaga cudzoziemcom zarówno w nabyciu uznania obywatelstwa, jak i w staraniu się o nadanie obywatelstwa polskiego.

 1. Czy obywatelstwo polskie może zostać nadane osobie małoletniej?

– Tak, jednak wniosek o nadanie obywatelstwa, który dotyczy małoletniego do 16. roku życia musi być podpisany przez oboje rodziców. W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat, dodatkowo musi ona wyrazić zgodę na nadanie jej obywatelstwa polskiego.

 1. O przyznanie jakich świadczeń socjalnych mogą się starać obcokrajowcy w Polsce?

– Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce wraz ze swoimi rodzinami mogą się starać o przyznanie im świadczeń socjalnych, takich jak:

 • zasiłek rodzinny;

 • świadczenie wychowawcze – tzw. program „500+”;

 • świadczenia opiekuńcze;

 • świadczenie rodzicielskie;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;

 • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko upośledzonego z tzw. programu „za życiem”;

 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

 • dodatek mieszkaniowy;

 • świadczenie z programu „Dobry Start” – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na terenie Polski;

 • stypendium szkolne;

 • zasiłek szkolny.

W złożeniu wszystkich odpowiednich wniosków i dokumentów do poszczególnych podmiotów pomaga firma Doradcy365.

 1. Pani Angeliko, w jaki sposób Firma Doradcy365 pomaga cudzoziemcom w osiedleniu się w Polsce?

– Jak już wspominałam wcześniej, nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do zalegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Oprócz tego staramy się wspierać naszych klientów także podczas podejmowania trudnych decyzji, dotyczących wynajmu lub kupna mieszkania, domu czy gruntu. Specjalnie dla naszych klientów przygotowujemy odpowiednie umowy zarówno takie, które dotyczyć mają najmu lokalu, jaki i takie, które odnoszą się do kupna lub sprzedaży nieruchomości lokalowych, budynkowych czy gruntowych. Nasi specjaliści nie tylko doradzają w kwestiach związanych z podpisaniem umowy, ale także na życzenie klienta pośredniczą podczas zawierania umów. Czuwamy nad każdym etapem powierzonego nam przez klientów zadania tak, aby maksymalnie ułatwić im załatwienie spraw bytowych. Jeżeli nasi klienci pochodzą spoza obszaru UE lub spoza EOG, pomagamy również w zdobyciu zezwolenia na nabycie nieruchomości lub składaniu wniosku o tzw. promesę (przyrzeczenie wydania zezwolenia).

 1. Pytanie może trochę prozaiczne, ale istotne dla każdego kierowcy – czy zdobyte za granicą prawo jazdy jest ważne również w Polsce? Jakie obowiązki na kierowcę-cudzoziemca nakłada polskie prawo?

– Oczywiście to pytanie jest bardzo istotne, ponieważ ważność prawa jazdy na terenie Polski zależy od tego, gdzie zostało ono wydane. Na terytorium RP uznawane są prawa jazdy, które zostały wydane przez:

 • państwo członkowskie UE, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie EFTA;

 • państwo, które jest stroną Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;

 • państwo, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

Jeżeli cudzoziemiec posługuje się innym prawem jazdy niż te wyżej wspomniane, musi (w celu otrzymania polskiego prawa jazdy) zdać część teoretyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy.
Kierowca-cudzoziemiec używający pojazdu na terenie Polski, ma obowiązek zaznajomienia się z przepisami ruchu drogowego panującymi w Polsce (Kodeks drogowy) i stosowania się do nich. Natomiast kierowca przebywający w Polsce dłużej niż 185 dni w roku kalendarzowym, może ubiegać się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy. Jeśli cudzoziemiec zmienił miejsce zamieszkania ma również obowiązek przerejestrowania swojego pojazdu. W tych oraz innych sprawach związanych z używaniem pojazdów na terenie Polski służymy pomocą.

 1. Czym jest zaproszenie dla cudzoziemca do Polski?

– Zaproszenia dla cudzoziemca do Polski jest często wymaganym załącznikiem potrzebnym do uzyskania wizy. Zaproszenia dla cudzoziemców podzielone są na prywatne i biznesowe, w zależności od celu przyjazdu. Zaproszenie może więc być wystosowane przez osobę prywatną, firmę lub instytucję. Aby je uzyskać należy wypełnić wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń i złożyć go wraz z załącznikami w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania zapraszającego lub siedziby firmy zapraszającej.

 1. Wspomniała Pani, że zaproszenie dla cudzoziemca jest często wymagane do wniosku o wizę. Jakie są typy wiz do Polski i skąd wiadomo, którą wybrać?

– Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie granicy obcego państwa i przebywanie na jego terytorium. Wyróżniamy dwa podstawowe typy wiz – wiza typu C i wiza typu D. To jaką wizę będzie potrzebował obcokrajowiec, zależy od tego, na jakim terenie ma zamiar przebywać lub gdzie zamierza się przemieszczać oraz od faktu, jak długo zamierza przebywać w Polsce. Wiza typu C – to jednolita wiza Schengen, która uprawnia cudzoziemca do pobytu na terenie wszystkich państw strefy Schengen, długość pobytu na terenie tej strefy nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wiza typu D – jest wizą krajową i uprawnia do wjazdu na terytorium RP oraz pobytu na jej terenie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Wiza ta umożliwia również przebywanie na terenie państw należących do strefy Schengen, nie dłużej jednak niż 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy. Istnieje także tzw. tranzytowa wiza lotniskowa – typu A, która jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli państw wymienionych w załączniku nr IV do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (m.in. dla obywateli Afganistanu, Bangladeszu, Ghany, Iranu, Nigerii, Sudanu itd.). Nasza firma pomaga zarówno w uzyskaniu wiz dla obcokrajowców, jak i zaproszeń dla cudzoziemców.

 1. Czym jest nostryfikacja dokumentów i kogo dotyczy?

– Nostryfikacja dokumentów jest procedurą polegającą na uznaniu ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach. Nostryfikacja dokumentów dotyczy cudzoziemców, którzy pochodzą z państw, z którymi Polska nie zawarła umów o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą, a którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach wyższych lub starać się o kolejne stopnie naukowe na uczelniach polskich lub też podjąć pracę w zawodzie wymagającym nostryfikowania dokumentów, np. lekarz, weterynarz, architekt.

 1. Często w procesie nostryfikacyjnym wymagane jest tłumaczenie dokumentów na język polski, czy firma Doradcy365 zajmuje się tłumaczeniem?

– Tak nasza firma zajmuje się zarówno zwykłym tłumaczeniem dokumentów, jak i tłumaczeniem wykonywanym przez tłumacza przysięgłego. Aktualnie zajmujemy się tłumaczeniami z języka ukraińskiego na polski, ze względu na zapotrzebowanie, związane z falą uchodźców z Ukrainy. Współpracujemy również z ekspertami specjalizującymi się w tłumaczeniach innych języków.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące problemów i pomocy świadczonej cudzoziemcom!
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone