fbpx
 

Krajowy Plan Odbudowy

29 sierpnia 2022by Joanna Pohl
KPO czyli Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest programem, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Jego głównym celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki.
Na czym polega KPO?

Zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. UE L 57 z 18.2.2021) realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej. W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie wzrostu konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej europejską wartość dodaną.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 r., a 17 czerwca br. KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE.

KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.

W ramach programu Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z KE na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach tj. do 2058 r.

Jakie obszary wspiera KPO?

Pieniądze z KPO mają w założeniu pomóc w szybszym osiągnięciu wyznaczonych wcześniej celów. Dzięki nim zrealizowane zostaną nowe inwestycje, nastąpi przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia. Działania KPO skoncentrowane będą na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1) zielona transformacja,

2) transformacja cyfrowa,

3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,

4) spójność społeczna i terytorialna,

5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,

6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

Podział środków

Poniższe diagramy prezentują podział środków dotacyjnych oraz z preferencyjnych pożyczek.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/08/KPO-INFOGRAFIKI_Podzial_srodkow_KPO_dotacje.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/08/KPO-INFOGRAFIKI_Podzial_srodkow_KPO_preferencyjne_pozyczki.png

W ramach KPO zrealizowane zostaną działania na rzecz:

  • przedsiębiorców,

  • instytucji publicznych,

  • innych podmiotów społeczno-gospodarczych.

W każdym z obszarów KPO zapewnione zostaną także działania na rzecz spójności terytorialnej. W zależności od potrzeb będą one kierowane do:

  • obszarów wiejskich,

  • miast,

  • miejsc, które szczególnie odczuły skutki pandemii.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu przeznaczona zostanie na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (20,85%).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/08/3887ecbb-4d87-4438-980a-39f619a4c287.png

Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia w postaci dotacji będą różne grupy, m.in. przedsiębiorcy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, rolnicy, jednostki związane oświatą, organizacje pozarządowe, Instytucje kultury, a także podmioty lecznicze, związki i stowarzyszenia, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i inne podmioty posiadające osobowość prawną, a także jednostki administracji publicznej oraz podmioty związane z z produkcją energii cieplnej i OZE, gospodarką wodną oraz transportem.

Poniżej przedstawiamy informacje o planowanych naborach dla poszczególnych odbiorców oraz Instytucjach odpowiedzialnych za realizację inwestycji.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nabory planowane w II półroczu 2022

A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (Ministerstwo Aktywów Państwowych)
C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym (Ministerstwo Zdrowia)

Nabory planowane w I półroczu 2023

A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (Ministerstwo Aktywów Państwowych)
A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
C1.2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)
D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym (Ministerstwo Zdrowia)
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Ministerstwo Zdrowia)
D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Nabory ciągłe

A1.4.1 Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wsparcie dla rolników i rybaków

Nabory planowane w II półroczu 2022

A1.4.1 Wsparcie w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa i akwakultury (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

A1.4.1 Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Nabory planowane w I półroczu 2023

A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A1.4.1 Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A1.4.1. Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Nabory ciągłe

A1.4.1 Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Wsparcie dla Instytucji B+R

Nabory planowane w II półroczu 2022

A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Nabory planowane w I półroczu 2023

C1.2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Ministerstwo Zdrowia)
D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Nabory ciągłe

B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wsparcie dla JST

Nabory planowane w II półroczu 2022

A1.2.2 Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Nabory planowane w I półroczu 2023

A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) (Ministerstwo Infrastruktury)
E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy (Ministerstwo Infrastruktury)
E1.2.1 Zero-emisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) (Ministerstwo Infrastruktury)

Nabory ciągłe

B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
B3.5.1 Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
E1.1.2-1/2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wsparcie dla Instytucji Oświaty

Nabory planowane w II półroczu 2022

A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (Ministerstwo Edukacji i Nauki)
D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne (Ministerstwo Zdrowia)

Nabory planowane w I półroczu 2023

C2.2.1 Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Ministerstwo Zdrowia)

Nabory ciągłe

B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wsparcie dla Instytucji Kultury

Nabory planowane w II półroczu 2022

B1.1.4. Wsparcie dla zwiększenia efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Nabory planowane w I półroczu 2023

A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Nabory ciągłe

B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wsparcie dla Służby Zdrowia

Nabory planowane w II półroczu 2022

D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym (Ministerstwo Zdrowia)
D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne (Ministerstwo Zdrowia)

Nabory planowane w I półroczu 2023

D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych (Ministerstwo Zdrowia)
D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)
D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym (Ministerstwo Zdrowia)
D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne (Ministerstwo Zdrowia)
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Ministerstwo Zdrowia)

Wsparcie dla Osób prywatnych

Nabory ciągłe

B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wsparcie dla NGO’s, Organizacji Gospodarczych, Stowarzyszeń, Wspólnot Mieszkaniowych, innych organizacji posiadających i nieposiadających osobowości prawnej

Nabory planowane w II półroczu 2022

A1.4.1 Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (Ministerstwo Edukacji i Nauki)
B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Nabory planowane w I półroczu 2023

A1.4.1 Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Ministerstwo Zdrowia)
D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Nabory ciągłe

B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wsparcie dla Jednostek Administracji Publicznej

Nabory planowane w I półroczu 2023

C1.2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Wsparcie dla Przewoźników i podmiotów związanych z transportem

Nabory planowane w I półroczu 2023

E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy (Ministerstwo Infrastruktury)
E2.1.3 Projekty intermodalne (Ministerstwo Infrastruktury)
E2.2.2 Cyfryzacja transportu (Ministerstwo Infrastruktury)
E2.3.1 Pasażerski tabor kolei regionalnej (Ministerstwo Infrastruktury)
E1.2.1 Zero-emisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) (Ministerstwo Infrastruktury)

Nabory ciągłe

E1.1.2-1/2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wsparcie dla podmiotów związanych z produkcją energii cieplnej i OZE

Nabory planowane w II półroczu 2022

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Nabory planowane w I półroczu 2023

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (Ministerstwo Aktywów Państwowych)

Nabory ciągłe

B1.1.1 Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wsparcie dla podmiotów związanych z gospodarką wodną

Nabory planowane w I półroczu 2023

B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

Nabory ciągłe

B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Już dziś zapraszamy do współpracy z Ekspertami marki Doradcy365. W ramach naszych usług kompleksowo pomagamy w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji i pożyczek z Programów KPO. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś! Napisz na biuro@doradcy365.pl lub zadzwoń na podane numery telefonów – nasi Eksperci z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania i przedstawią możliwe rozwiązania.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.