fbpx
 

Atrakcyjne granty dla JST w programie Horyzont Europa

14 września 2023by Joanna Pohl

Źródło obrazu: https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/HEU-1.jpg

Horyzont Europa to jak dotąd największy w historii Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie aż 95,5 mld euro.
Opis programu

Program Horyzont Europa koncentruje się na promowaniu doskonałości naukowej oraz udzielaniu istotnego wsparcia najbardziej wybitnym naukowcom i innowatorom. Jego celem jest pobudzenie kluczowych przemian systemowych niezbędnych do zapewnienia, że Europa stanie się bardziej ekologiczna, zdrowsza i bardziej odporna na wyzwania.

Program wspiera doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), umożliwiając czołowym uczonym poszerzanie horyzontów naukowych i wiedzy. To z kolei przyczynia się do lepszego sprostania wyzwaniom ekonomicznym i społecznym, przed którymi stoi Europa.

Horyzont Europa wspiera badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych oraz wzmacnia potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. Co więcej, program zachęca do aktywnego uczestnictwa, zmniejsza lukę w poziomie doskonałości naukowej oraz wzmacnia Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA). Wprowadza także nowe inicjatywy, takie jak m. in. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), której działalność uzupełnienia prace Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Struktura programu opiera się na trzech głównych, wzajemnie wspierających się filarach:

 • Doskonała baza naukowa;
 • Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa;
 • Innowacyjna Europa.

Uzupełnia je dodatkowy komponent „Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego.

Nowym elementem w programie Horyzont Europa są misje UE skupiające się na codziennych kwestiach, które mają wpływ na życie ludzi – od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, mieszkanie w bardziej ekologicznych miastach, ochronę wód i oceanów, a także zapewnienie zdrowych gleb dla zdrowej żywności i zdrowia ludzi.

Kolejnym ważnym elementem programu są partnerstwa europejskie, które obejmują zasięgiem kluczowe obszary, takie jak energia, transport, bioróżnorodność, zdrowie, żywność oraz obieg zamknięty i zachęcają do szerokiego udziału partnerów z sektorów publicznego i prywatnego.

Szczególnie istotnym założeniem Horyzontu Europa jest również ścisła współpraca z innymi programami i politykami UE, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa Europa (Digital Europe), europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Współpraca ta przyczynia się do szybszego upowszechniania informacji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz umożliwia wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji, tym samym poprawiając skuteczność programu.

Jakie projekty umożliwiają pozyskanie grantów dla JST?

Pozyskanie grantów w ramach programu Horyzont Europa dla Jednostek Samorządów Terytorialnych jest możliwe w wielu różnorodnych projektach. Niektóre z nich to m.in.:

 • projekt UPRIGHT;
 • projekt REALLOCATE;
 • projekt Invest4Nature.

Podobne projekty są realizowane w międzynarodowych konsorcjach – głównie w ramach II filaru Programu Horyzont Europa: „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” („Global challenges & European industrial competitiveness”).

Projekt UPRIGHT

Skrót UPRIGHT oznacza pełny tytuł projektu badawczego: „Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers” („Uniwersalna interwencja zapobiegawcza w zakresie odporności wdrażana globalnie w szkołach w celu poprawy i promowania zdrowia psychicznego nastolatków”).

Głównym założeniem programu UPRIGHT jest promocja dobrego samopoczucia oraz zapobieganie wystąpieniu zaburzeń psychicznych przez wzmacnianie umiejętności związanych z odpornością psychiczną (resilience) młodzieży poprzez holistyczne podejście skierowane do osób we wczesnym okresie adolescencji, ich rodzin oraz pracowników oświaty. W projekt UPRIGHT zaangażowani są nastolatkowie, ich rodziny, nauczyciele i cały personel szkół uczestniczących w programie. Ten wszechstronny program rozwoju odporności psychicznej został zaprojektowany z wykorzystaniem wiedzy psychologów, psychopedagogów, metodologów i specjalistów branży komputerowej z całej Europy.

Trzy główne cele projektu to:

 • Współtworzenie innowacyjnego programu resilience skierowanego do nastolatków (12-14 lat), ich rodzin i szkół.
 • Potwierdzenie skuteczności programu w zwiększaniu odporności i dobrostanu psychicznego.
 • Dostarczenie dowodów naukowych na konkretne czynniki odporności, które przyczyniają się do promowania pozytywnego samopoczucia psychicznego.

W 2021 roku na Dolnym Śląsku programem objęto 15 szkół podstawowych z 10 gmin województwa, natomiast w 2022 roku działaniami projektowymi objęto 26 szkół. Z uwagi na bardzo obiecujące rezultaty projektu, samorząd województwa zadecydował o jego kontynuacji w kolejnych latach. Uczestnictwo w programie treningowym i innych aktywnościach związanych z programem UPRIGHT jest dobrowolne i bezpłatne.

Projekt REALLOCATE

REALLOCATE to czteroletni projekt (maj 2023 – kwiecień 2027), który katalizuje zmiany w praktykach mobilności. Wraz z odpowiednimi interesariuszami zespół projektowy opracowuje zintegrowane i innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, umożliwiając europejskim miastom wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz inspirując inne miasta do powielania i dostosowywania opracowanych rozwiązań do ich własnych kontekstów.

Program przekształca ulice w integracyjne, zielone, bezpieczne i przyszłościowe przestrzenie miejskie, w których społeczności żyją i rozwijają się. Projekt umożliwia naukowcom, ekspertom ds. mobilności, urbanistom i lokalnym mieszkańcom wspólne ponowne wyobrażenie sobie naszych miast i przeprojektowanie sposobu, w jaki przemieszczamy się z jednego miejsca do drugiego.

REALLOCATE jest zgodny z celami neutralności klimatycznej Misji Miasta 2030. Wspiera miasta w dążeniu do osiągnięcia celów zerowej emisji dwutlenku węgla netto i przyspiesza rozwój zintegrowanych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz narzędzi dla bezpiecznych, integracyjnych i inteligentnych miast.

Do projektu REALLOCATE przystąpiło Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki uczestnictwu przeprowadzi działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jakości przestrzeni publicznych w rejonie wybranych szkół podstawowych.

Ważnym aspektem projektu jest również transfer wiedzy i uczenie się poprzez mentoring i współpracę partnerską z innymi miastami oraz instytucjami badawczymi. Widać to na przykładzie współpracy urzędników z Fundacją Na miejscu, odpowiedzialną za wymiar edukacyjny oraz włączenie mieszkańców w proces projektowania zmian.

Łączny budżet projektu REALLOCATE to 11 998 600 euro, z czego 309 555 euro to kwota dofinansowania dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt Invest4Nature

Invest4Nature to projekt finansowany przez UE w zakresie badań i innowacji, który przyczynia się do tworzenia rynku rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS). W ciągu 4 lat 15 europejskich partnerów z sektora badań, przemysłu i sektora publicznego połączyło siły, aby lepiej zrozumieć ekonomiczne i finansowe wyniki rozwiązań opartych na przyrodzie oraz promować inwestycje w te działania. Służy to jako podstawa do rozwoju rynku w celu umożliwienia szerokiego wdrożenia rozwiązań opartych na przyrodzie.

Invest4Nature realizuje szereg celów, które przyczyniają się do tworzenia dobrze prosperujących rynków dla NBS. Niektóre z głównych rezultatów obejmują:

 • Stworzenie dogłębnego zrozumienia kosztów i korzyści ekonomicznych NBS, aby umożliwić tworzenie modeli biznesowych i odpowiednich warunków rynkowych dla NBS.
 • Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w celu umożliwienia prywatnym i publicznym interesariuszom podejmowania świadomych decyzji dotyczących inwestycji w NBS o największym wpływie społecznym i najwyższej oczekiwanej wartości bieżącej netto.
 • Stworzenie wielostronnego rynku internetowego jako przestrzeni do zaangażowania i wymiany informacji.
 • Utworzenie europejskiej społeczności inwestycyjnej NBS.

Poznań jest jednym z właścicieli projektu Invest4Nature NBS oraz Living Lab, koncentrującego się na biznesowych aspektach NBS.

Projekty miejskie realizowane w ramach poprzedniego projektu Horyzont2020 Connecting Nature, to m.in. zorientowane na przyrodę place zabaw przy przedszkolach, projekt ekologicznych demonstratorów, otwarcie w większości niedostępnych terenów zielonych do szerszego użytku publicznego, a także wdrażanie pływających ogrodów na rzekach i stawach w mieście. Poznań Living Lab skupia się na promowaniu inwestycji w NBS i przyspieszeniu ich wprowadzania na rynek. Aby to osiągnąć koncentruje się na:

 • zrozumieniu i promocji potencjału ekonomicznego NBS wśród partnerów miejskich i prywatnych;
 • współpracy z gminnymi i zewnętrznymi podmiotami niepublicznymi w celu opracowania kompendium informacji, które definiuje korzyści współpracy międzysektorowej w zakresie projektów NBS oraz przedstawia jasne ramy prawne i biznesowe związane ze współpracą publiczno-prywatną.

Projekt Invest4Nature jest realizowany przez Biuro Koordynacji Projektów i Regeneracji Miasta. Członkowie zespołu projektowego wdrażają działania i projekty koncentrujące się na interdyscyplinarnym i opartym na współpracy podejściu do rewitalizacji miast. Wprowadzane i rozwijane są koncepcje rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) jako kluczowych elementów rewitalizacji miast i odporności na zmiany klimatu.

Dzięki projektowi Invest4Nature, przedszkolaki z Poznania zyskają 21 naturalnych placów zabaw z podłożem ze żwiru lub piasku, urządzeniami zabawowymi wykonanymi z drewna oraz terenami zielonymi, co pomoże w zwiększeniu bioróżnorodności i retencji wody, a dzieciom zapewni bezpośredni kontakt z naturą.

Gdzie szukać grantów dla JST?

Projekty w ramach II filaru Programu Horyzont Europa: „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” dotyczą wyzwań społecznych, przed którymi obecnie stoimy oraz wzmacniania potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań:

 • Zdrowie;
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne;
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
 • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna;
 • Klimat, energia, mobilność;
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Szczegółowe informacje o programie i poszczególnych projektach można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W Horyzoncie Europa większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy/technologii/produktu czy usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów składających się na konsorcjum projektowe.

Częstym wymogiem projektu jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw, organizacji oraz społeczności w opracowanie danego rozwiązania. Ma to szczególne znaczenie przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wpływających na zmianę stylu życia i wzorów konsumpcji.

Aplikowanie o granty w programie Horyzont Europa

Komisja Europejska prowadzi portal Funding & tender opportunities, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat Horyzontu Europa, m.in. dokumenty ustanawiające program oraz ogłaszane konkursy i dokumentację konkursową.

Portal Funding & tender opportunities to miejsce, gdzie przebiega pełen proces związany z projektem – rejestruje się tam jednostkę, zakłada indywidualne konto, składa wniosek i realizuje projekt poprzez raportowanie w systemie elektronicznym portalu.

Aplikowanie do projektu w ramach programu Horyzont Europa jest wymagającym zadaniem, obejmującym staranne planowanie, precyzyjne przygotowanie budżetu i umiejętność dobrej współpracy z partnerami. W marcu Komisja Europejska opublikowała wskazówki, które mogą pomóc w przygotowaniu wysokiej jakości wniosku.

Aplikowanie o grant w programie Horyzont Europa odbywa się w języku angielskim, a sam wniosek składa się z dwóch części (A i B):

A. ustrukturyzowanych formularzy administracyjnych z danymi uczestników, oświadczeniami prawnymi i osobami kontaktowymi. Może również zawierać pytania specyficzne dla programu. Wypełnia się je online na portalu Funding & tender opportunities; oraz

B. części opisowej – opisu technicznego projektu z planowanymi działaniami, pakietami roboczymi, kosztami itp. (musi zostać przesłany w formacie PDF). Część B należy przygotować według wytycznych i z użyciem szablonów odpowiednich dla konkretnego programu finansowania, które są dostępne w systemie składania wniosków. Użycie prawidłowego szablonu wniosku jest warunkiem dopuszczalności wniosku. Część B zawiera także załączniki i dokumenty uzupełniające, jeśli wymagają tego warunki zaproszenia (np. szczegółową tabelę budżetową, oświadczenia władz krajowych, życiorysy, roczne sprawozdania z działalności itp.)

W przypadku programów o szczególnych wymogach bezpieczeństwa mogą obowiązywać specjalne instrukcje (np. w przypadku EFR dokumenty należy przesłać za pośrednictwem pliku zip chronionego hasłem). W przypadku takich programów szczegółowe instrukcje dostępne są w dokumentacji zaproszenia.

Z uwagi na wiele danych potrzebnych do wnioskowania o grant, przygotowanie dobrego wniosku może potrwać nawet kilka miesięcy. Komisja Europejska w swoich wytycznych zaleca rozpoczęcie przygotowań jak najwcześniej, aby móc sprostać wysokim wymaganiom aplikacyjnym.

Doradcy365 oferują kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku o grant w projektach programu Horyzont Europa.
Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone