fbpx
 

Ciekawe dotacje dla przedsiębiorstw na początku 2024 roku

28 grudnia 2023by Joanna Pohl
Rok 2024 to dobry czas dla przedsiębiorców, którzy poszukują dodatkowych środków na rozwój swojej działalności. W pierwszych miesiącach roku zaplanowano szereg naborów wniosków o dofinansowanie z różnych programów, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Dotacje mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak inwestycje w nowoczesne technologie, rozwój innowacji, czy też wsparcie eksportu. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, a także poszerzyć działalność na nowe rynki.

W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się bliżej wybranym programom dotacyjnym, które będą dostępne w pierwszym kwartale 2024 roku.

Fundusze Europejskie

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich. Na lata 2021–2027 przeznaczono dla naszego kraju rekordową kwotę. Środki te stanowią fundament dla rozwoju gospodarczego, społecznego i technologicznego Polski.

Fundusze Europejskie wspierają szeroki zakres projektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i technologicznego Polski. Dofinansowanie obejmuje między innymi:

 • Prace badawczo-rozwojowe: wspieranie rozwoju nowych technologii i innowacji, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
 • Wdrażanie innowacyjnych produktów, usług i technologii: pomoc przedsiębiorstwom w wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług, które są zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi.
 • Umiędzynarodowienie i promocję marek produktowych polskich przedsiębiorstw: wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne i promocji ich produktów i usług.
 • Digitalizację procesów biznesowych: pomoc przedsiębiorstwom w cyfryzacji ich działalności, co może pozwolić na zwiększenie efektywności i konkurencyjności.
 • Rozwój kompetencji i kwalifikacji kadr: wsparcie pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy.
 • Poprawę dostępu do profesjonalnego kapitału na inwestycje: pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu finansowania na inwestycje, które mogą przyczynić się do ich rozwoju.
 • Wsparcie ekosystemu instytucji otoczenia biznesu: pomoc instytucjom otoczenia biznesu, które wspierają rozwój przedsiębiorstw.
 • Poprawę dostępności, jakości i innowacyjności usług publicznych: wsparcie inwestycji w infrastrukturę publiczną, edukację, opiekę zdrowotną i inne usługi publiczne.

Fundusze Europejskie to nie tylko finansowanie, ale także szansa na wykorzystanie potencjału Polski i wspólne budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli. Dzięki nim Polska może stać się nowoczesnym i konkurencyjnym krajem, który zapewnia swoim mieszkańcom wysoki standard życia.

Aktualne i kończące się wkrótce nabory
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 1.4
Nazwa działania Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”
Cel działania Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.
Typy projektów
 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.
Dla kogo?
 • Podmioty administracji publicznej;
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • Przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia Projekty obejmujące systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie – 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
Na co? Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie:

 • projekty dotyczące m.in. ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, które będą prowadzić do wydłużenia cyklu życia produktu,
 • projekty dotyczące zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów,
 • usprawnienie gminnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami:

 • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu odpadów,
 • instalacje zapewniające finalne zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego lub recyklingu organicznego (bioodpadów),
 • instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania.

Rozwijanie recyklingu odpadów:

 • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych,
 • projekty dotyczące odpadów, dla których w obowiązujących aktach prawa krajowego lub UE lub w sektorowych dokumentach strategicznych (np. KPGO) określone zostały cele lub wymagane poziomy odzysku, w tym recyklingu, bądź ustalono obowiązek w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów.

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ:

 • racjonalizacja zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi,
 • działania przyczyniające się m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu,
 • działania związane z GOZ w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg, jako uzupełniający element składowy przedsięwzięć, których głównym celem będzie efektywność materiałowa procesów produkcji.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Dofinansowanie otrzymają projekty związane z gospodarowaniem odpadami z gospodarstw domowych oraz odpadami przemysłowymi i handlowymi: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu, a także projekty związane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców zgodnie z kryteriami efektywności.
Budżet konkursu Projekty obejmujące:

 • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 100 mln zł,
 • instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych – 300 mln zł.
Termin składania wniosków Projekty obejmujące systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie – do 29 grudnia 2023 r.

Projekty obejmujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami zaplanowano – od 29 grudnia 2023 r.

Informacja o pozostałych naborach będzie podawana w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu programu FEnIKS.

Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 2.3 „Infrastruktura energetyczna”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 2.3
Nazwa działania Infrastruktura energetyczna”
Cel działania Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).
Typy projektów
 • Projekty z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych;
 • Projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury dystrybucji gazu.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność – do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.
Na co? W ramach infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci. Inwestycje te muszą uwzględniać przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Celem działania w ramach sieci elektroenergetycznych jest rozwijanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych, jak też rozwój zdolności magazynowania energii elektrycznej. Finansowane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców. Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

Budżet konkursu Projekty z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych – 700 mln zł.

Projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury dystrybucji gazu z pulą środków – 300 mln zł.

Termin składania wniosków Projekty z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych – do 29 grudnia 2023 r.

Projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury dystrybucji gazu – od 29 grudnia 2023 r.

Kolejne nabory będą uruchamiane systematycznie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia.

Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) Działanie 1.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM)
Działanie Działanie 1.2
Nazwa działania Bony na innowacje dla MŚP”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • Bony na innowacje.
Dla kogo?
 • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 300 tys. zł.

Na co?
 • Zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych (element obowiązkowy projektu),
 • zakup usług proinnowacyjnych*, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Usługi proinnowacyjne mogą występować w projekcie wyłącznie jako element uzupełniający usług badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi służące zwiększeniu podaży innowacji produktowych lub innowacji w procesach biznesowych w skali danego przedsiębiorstwa, które wspierają:

 • transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, lub
 • realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 8 888 400 zł.
Termin składania wniosków do 8 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IGA. Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.
Instytucja przyjmująca wnioski Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEPD) Działanie 1.1 „Rozwój regionalnego potencjału B+R”
Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEPD)
Działanie Działanie 1.1
Nazwa działania Rozwój regionalnego potencjału B+R”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • 1a: działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów;
 • 1b: rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa:

 • mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Wysokość wsparcia Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 tys. zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to nawet 8 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis wynosi:

 • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw – do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

 • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw – do 25% wydatków kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może być zwiększona o premię w wysokości 15%, jednak do poziomu nie większego niż 80%, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę:

  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG,

  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego;

 • beneficjent zobowiązuje się do terminowego udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG;

 • projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.

Na co? Typ 1a działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe, zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014,
 • lub wyłącznie prace rozwojowe;
 • wsparciem nie będą objęte badania podstawowe;
 • elementem projektów może być uzyskanie i ochrona własności intelektualnej wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu rozwiązań;
 • w przypadku MŚP elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac;
 • premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

Typ 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw:

 • tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, wartości niematerialne i prawne oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług;

Uzupełnieniem projektów obu typów może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu:

 • prac B+R,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • transferu technologii,
 • ochrony własności intelektualnej
 • obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji.

Elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być także działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją.

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji, możliwe jest pod warunkiem gdy projekt wiąże się ze współpracą z MŚP i zapewnia efekt dyfuzji innowacji, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażających cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt musi być realizowany w obrębie obszarów wskazanych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”.

Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.
Termin składania wniosków do 10 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021.
Instytucja przyjmująca wnioski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego (FELB) Działanie 1.1 „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw”
Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego (FELB)
Działanie Działanie 1.1
Nazwa działania Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw”
Cel działania Zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.
Typy projektów
 • II typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
 • III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia co najmniej w trakcie realizacji projektu współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie działalności badawczo – innowacyjnej,
 • konsorcjum/partnerstwo przedsiębiorstw, konsorcjum /partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa lubuskiego co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wysokość wsparcia Intensywność wsparcia wynosi:

 • w komponencie B+R:
  • do 80% kosztów badań przemysłowych, oraz
  • do 60% kosztów prac rozwojowych;
 • w komponencie wdrożeniowym:
  • do 60% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie – 15 mln zł.

Na co? Realizacja projektów B+R przedsiębiorstw:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe – komponent obowiązkowy.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty:

 • wynagrodzeń kadry merytorycznej,
 • podwykonawstwa,
 • materiałów do badań,
 • elementów do budowy prototypu,
 • usług zleconych,
 • amortyzacji aparatury badawczej.

Dodatkowymi, nieobowiązkowymi modułami w projekcie mogą być:

 • wdrożenie innowacji,
 • infrastruktura B+R,
 • kompetencje,
 • cyfryzacja.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria W ramach Działania projekty realizowane będą wyłącznie w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Instytucja przyjmująca wnioski Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 2.1 „Infrastruktura ciepłownicza”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 2.1
Nazwa działania Infrastruktura ciepłownicza”
Cel działania Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Typy projektów
 • Rozwój skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.
 • Modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania – do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.
Na co? Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
 • komór ciepłowniczych,
 • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEMA) Działanie 2.6 „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”
Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEMA)
Działanie Działanie 2.6
Nazwa działania Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”
Cel działania Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.
Typy projektów
 • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego.

Nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Wysokość wsparcia
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:
 • w Regionie Warszawskim stołecznym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • w Regionie Mazowieckim regionalnym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – 50 tys. zł, a maksymalna – 200 tys. zł.

Na co? Przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy i dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym w Regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) i Regionie Warszawskim stołecznym (RWS).

Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji, a źródłem finansowania etapu inwestycyjnego mogą być środki własne, FEM 2021-2027, FEnIKS lub inne.

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowane na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Wynikiem realizacji projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 8 913 000 zł.
Termin składania wniosków do 22 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.
Instytucja przyjmująca wnioski Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FESW) Działanie 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R”
Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FESW)
Działanie Działanie 1.2
Nazwa działania Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa – pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP, w szczególności dostęp do:
  • wiedzy,
  • know-how,
  • wykfalifikowane kadry,
  • zaplecza B+R, oraz
  • rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie;
 • zarejestrowane na terytorium Polski oraz wykonujące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych;
 • prowadzące działalność gospodarczą na minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w tym okresie działalność gospodarcza nie podlegała zawieszeniu.
Wysokość wsparcia Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu wynosi dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu nie została określona, a maksymalna wartość dofinansowania może być udzielona do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 300 tys. zł.

Na co? Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, m. in. na zakup:

 • infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych, oraz
 • zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Dofinansowanie otrzymają projekty, w których:

 • założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć:
  • innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym), lub
  • innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Przedstawione działania powinny dotyczyć planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwających minimum przez okres trwałości projektu, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp.

Projekt musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (przemysł metalowo-odlewniczy; nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; zasobooszczędne budownictwo; turystyka zdrowotna; technologie informacyjno-komunikacyjne; branża targowo-kongresowa; zrównoważony rozwój energetyczny) lub obszarze zidentyfikowanym w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane).

Preferencje:

 • współpraca z jednostkami naukowymi,
 • doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R,
 • wzrost zatrudnienia personelu badawczego,
 • wykorzystanie dofinansowanej infrastruktury do prac B+R nad rozwiązaniem proekologicznym lub nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 45 235 000 zł.
Termin składania wniosków do 9 lutego 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Instytucja przyjmująca wnioski Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Działanie 1.1 „Ścieżka SMART”
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Działanie Działanie 1.1
Nazwa działania Ścieżka SMART”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.
Typy projektów
Dla kogo?
 • Mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów (nabór organizowany przez PARP),
 • duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (nabór organizowany przez NCBR).
Wysokość wsparcia W zależności od modułu, np.:

 • na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • na inwestycje produkcyjne – do 70%.

Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże firmy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców – 1 mln zł.

Na co? Projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej.

Moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych:

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria W ramach programu FENG w jednym wniosku można uzyskać dotacje aż na 7 różnych grup wydatków:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach działania „Ścieżka SMART”, przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria, m.in.:

 • prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski,
 • wykazać, że posiada środki finansowe na sfinansowanie części kosztów projektu, które nie są objęte dofinansowaniem,
 • projekt musi mieć charakter innowacyjny i przyczynić się do doskonalenia procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • projekt musi mieć wartość co najmniej 50 tysięcy złotych,
 • projekt musi być zgodny z priorytetami określonymi w regulaminie naboru, dotyczącymi m.in. zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju nowych technologii czy poprawy efektywności energetycznej.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 4 400 000 000 EUR.
Termin składania wniosków do 8 lutego 2024 (konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO)
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków LSI.
Instytucja przyjmująca wnioski Wnioski MŚP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wnioski dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 2.5 „Woda do spożycia”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 2.5
Nazwa działania Woda do spożycia”
Cel działania Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.
Typy projektów
 • Projekty przyczyniające się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.
 • Przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).
Dla kogo?
 • Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj.:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, oraz
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania – do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.
Na co? Projekty, przyczyniające się do poprawy systemów zaopatrzenia

w wodę, dotyczące:

 • ograniczania strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych (w tym systemów monitowania niekontrolowanych wycieków z sieci),
 • zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania,
 • zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć i infrastruktury do magazynowania wody do spożycia),
 • wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi,
 • zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody, w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji realizowanych w gminach o liczbie ludności powyżej 15 tys. mieszkańców.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nadchodzące konkursy w I kwartale 2024 roku
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) Działanie 1.11 „Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.”
Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM)
Działanie Działanie 1.11
Nazwa działania Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.”
Cel działania
Typy projektów
 • Projekty służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0., w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działania podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
Wysokość wsparcia Mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis oraz 60% w ramach pomocy publicznej.

Średnie przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis oraz 50% w ramach pomocy publicznej.

Maksymalna wartość dofinasowania projektu – 3 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie – 200 tys. zł.

Na co? Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/Przemysłu 4.0., obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy, przy czym ze wsparcia wykluczone będą rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze (np. zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych).

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

 • zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.,
 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0.,
 • zakup oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing) – w ramach komponentu uzupełniającego projekt.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0., a opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0. wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

Usługi doradcze w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będą mogły być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów lub ze środków własnych beneficjenta.

Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego i nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Premiowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030).

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 66 663 000 zł.
Termin składania wniosków od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IGA.
Instytucja przyjmująca wnioski Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
„Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”
Program Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”
Działanie
Nazwa działania
Cel działania Podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Typy projektów Program składa się z 3 filarów:

 • Doradztwo;
 • Granty na sfinansowanie transformacji;
 • Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski,
 • działającw w sektorze przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.

W szczególności przedsiębiorstwa ukierunkowane na podniesienie poziomu swojej dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Wysokość wsparcia Minimalna wartość grantu – 40 000 EUR, natomiast maksymalna – 200 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowanych netto projektu.

Na co? W ramach programu grantowego:

 • zakup oprogramowania lub usług chmurowych.

W części uzupełniającej:

 • wdrożenie zakupionego oprogramowania lub usług chmurowych,
 • szkolenia dla pracowników,
 • środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Część obligatoryjna projektu obejmuje:

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

Część fakultatywna projektu obejmuje:

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
 • koszty niezbędnych środków trwałych.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu, to m. in.:

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
Budżet konkursu
Termin składania wniosków I kwartał 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej.
Instytucja przyjmująca wnioski Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD) Działanie 1.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”
Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD)
Działanie Działanie 1.2
Nazwa działania Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
 • Usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
 • Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych;
 • prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, a wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

Wysokość wsparcia Intensywność wsparcia wyniesie:

 • dla prac B+R:
 • do 80% kosztów badań przemysłowych
 • do 60% kosztów prac rozwojowych.
 • dla inwestycji wdrożeniowych do 70% kosztów netto inwestycji.
Na co? Wydatki związane z projektami B+R przedsiębiorstw, w szczególności:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;
 • zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest także wdrożenie wyników prac B+R oraz wsparcie kompetencji.

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wsparcie skoncentrowane będzie na MŚP.
Budżet konkursu
Termin składania wniosków od 2 do 23 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.
Instytucja przyjmująca wnioski Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD) Działanie 9.1 „Gospodarka w transformacji”
Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD)
Działanie Działanie 9.1
Nazwa działania Gospodarka w transformacji”
Cel działania Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.
Typy projektów
 • wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych;
 • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
 • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych);
 • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
 • wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych.
Dla kogo?
 • podmioty z terenu 35 gmin z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim (m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski), w szczególności:
  • przedsiębiorstwa:
  • MŚP (wszystkie typy projektów),
  • pozostałe przedsiębiorstwa (typ projektu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11),
  • konsorcja naukowo-przemysłowe – rolę wiodącą musi pełnić przedsiębiorstwo (typ projektu 1, 2, 3).
Wysokość wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie – 87,7%.

Minimalne i maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych projektów zostaną podane w regulaminie konkretnych naborów po ogłoszeniu informacji o naborze.

Na co?
 • wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w szczególności:
  • budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury B+R,
  • inwestycje w specjalistyczną aparaturę,
  • wsparcie kompetencji – wyłącznie jako element projektu;
 • wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych, w szczególności:
  • badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, w tym:
   • opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony,
   • wdrożenie wyników prac B+R;
 • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R, w szczególności:
  • działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in.:
  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowanie studiów wykonalności,
  • przeprowadzenie badań rynkowych,
  • usługi wyceny własności intelektualnej,
  • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej;
 • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych), w szczególności:
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacji,
  • tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji – wyłącznie jako element projektu;
 • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, w szczególności:
  • usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez akredytowane na poziomie kraju Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów),
  • rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami,
  • usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów),
  • rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in.:
   • inwestycje ograniczające zużycie energii,
   • odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
   • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
   • OZE,
   • przedsięwzięcia termomodernizacyjne;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach, w szczególności:
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.:
  • ekoprojektowanie produktów i opakowań,
  • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych,
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
  • audyty środowiskowe,
  • analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie LCA , PEF , ETV;
 • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne, w szczególności:
  • inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji;
 • wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w szczególności:
  • inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych;
 • rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych, w szczególności:
  • rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wnioskodawca może złożyć jeden projekt wpisujący się swoim zakresem we wszystkie typy projektu w ramach danego naboru.
Budżet konkursu Środki przeznaczone na realizację konkretnych projektów to:

 • nabór dla projektów typu 1 – 30 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 6, 7, 9 – 80 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 4 – 80 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 2, 3 – 60 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 8 – 20 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 5 – 60 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 10 – 100 mln zł;
 • nabór dla projektów typu 11 – 5 mln zł.
Termin składania wniosków Planowany start naborów 15.01.2024 r. – dla projektów typu 2 i 3: wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych; wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.
Instytucja przyjmująca wnioski Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL) Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”
Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL)
Działanie Działanie 1.2
Nazwa działania Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
Dla kogo? Przedsiębiorstwa:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych,
 • zarejestrowane w województwie śląskim,
 • realizujące nowatorskie projekty o potencjale komercjalizacji.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • do 80% kosztów badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów prac rozwojowych,
 • do 50% kosztów netto inwestycji infrastruktury B+R.

Minimalna wartość dofinansowania – 2 000 000 zł. Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie.

Na co?
 • Prace badawczo-rozwojowe, w tym badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • Inwestycje w infrastrukturę B+R.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Projekty muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (energetyka, ICT, medycyna, zielona gospodarka, przemysły wschodzące).

Preferencje:

 • projekty realizowane przez konsorcja przemysłowo – naukowe;
 • projekty realizowane z partnerem z innego państwa/regionu Polski;
 • przedsiębiorstwo doświadczone w prowadzeniu prac B+R (GUS PNT- 01), własny dział badawczo-rozwojowy;
 • przedsiębiorstwo posiada własne patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe;
 • przedsiębiorstwo współpracowało/współpracuje w sieciach badawczych;
 • przedsiębiorstwo posiada strategię rozwoju działalności B+R;
 • przedsiębiorstwo posiada lub deklaruje pozyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”;
 • społeczna użyteczność wyników prac B+R, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami;
 • pozytywne skutki realizacji prac B+R dla środowiska;
 • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 8 888 400 zł.
Termin składania wniosków od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.
Instytucja przyjmująca wnioski Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 1.1 „Efektywność energetyczna”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 1.1
Nazwa działania Efektywność energetyczna”
Cel działania Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Typy projektów
 • Modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.
Dla kogo?
 • Duże i średnie przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia
Na co? Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach, m.in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE,
 • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże poprawienie wydajności energetycznej w przedsiębiorstwie o minimum 30%.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 188 mln zł.
Termin składania wniosków od 31 stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Działanie 2.2 „Rozwój OZE”
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
Działanie Działanie 2.2
Nazwa działania Rozwój OZE”
Cel działania Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Typy projektów
 • Projekty w zakresie budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru) wraz z: (1) magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz (2) infrastrukturą umożliwiającą przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania – do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.
Na co? Projekty w zakresie budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE, w szczególności na:

 • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.
Termin składania wniosków od końca stycznia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU) Działanie 2.7 „Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych”
Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU)
Działanie Działanie 2.7
Nazwa działania Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych”
Cel działania Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.
Typy projektów
 • Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej
Dla kogo? Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014).
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność wsparcia – do 95% kosztów kwalifikowalnych.
Na co? Działania skierowane bezpośrednio do MŚP dotyczące udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria W ramach Działania zastosowane będą preferencje dla projektów zawierających elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej.

Preferencje uzyskają także projekty dotyczące eksportu produktów i usług, w zakresie wysokiej techniki.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 10 405 200 zł.
Termin składania wniosków od 1 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS)
Działanie Działanie 1.2
Nazwa działania Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • Typ 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • Typ 1.2.B. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące tworzenia/rozbudowy infrastruktury służącej do prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie zakup aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac badawczych.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps), pod warunkiem współpracy z MŚP – zakres współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.
Wysokość wsparcia Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 100 tys. zł, a maksymalna 10 mln zł (pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności).

Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu (regionalna pomoc inwestycyjna), natomiast wydatki na prace przedwdrożeniowe, działania w zakresie cyfryzacji oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu (pomoc de minimis).

Na co? Prowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Projekty służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Uzupełniająco, będzie można otrzymać dotację także na:

 • tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że:
 • infrastruktura będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania;
 • wnioskodawca wykaże powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia;
 • prace przedwdrożeniowe, np.:
 • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
 • usługi rzecznika patentowego,
 • testy,
 • certyfikację,
 • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego;
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest także dofinansowanie badań podstawowych.

Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego wprowadzenie na rynek.

Budżet konkursu
Termin składania wniosków luty 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Działanie 2.12 „Granty na eurogranty”
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Działanie Działanie 2.12
Nazwa działania Granty na eurogranty”
Cel działania Wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach.

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.
Typy projektów
 • Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • planujące ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
  • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych.

W poprzednim naborze w przypadku wnioskodawców aplikujących samodzielnie maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 280 060 zł a w przypadku konsorcjum 239 310 zł, przy czym kwoty te dotyczyły projektów ze studium wykonalności. Bez wykonania oceny i analizę potencjału projektu wnioskodawcy mogli liczyć na kwotę 64 000 zł a w konsorcjum na 23 250 zł.

Na co?
 • Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania Eurograntu tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej., m.in.:
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej;
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych;
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria
Budżet konkursu
Termin składania wniosków luty 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) Działanie 9.4.B „„Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS)
Działanie Działanie 9.4.B
Nazwa działania „„Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”
Cel działania Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.
Typy projektów
 • MODERIZACJA ENERGETYCZNA MŚP oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP;
 • WSPARCIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO (GOZ) oraz innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność i zarejestrowane w Subregionie Wałbrzyskim obejmującym następujące obszary:

 • powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,
 • miasto Wałbrzych.
Wysokość wsparcia Intensywność wsparcia – do 45% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie 1 mln zł, a maksymalna 15 mln zł.

Na co? MODERNIZACJA ENERGETYCZNA MŚP oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP, np.:

 • instalacje OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP, dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD),
 • termomodernizacja budynków,
 • wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe.

WSPARCIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO (GOZ) oraz innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko np.:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń;
 • ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling;
 • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
 • ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością. środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą).

Uzupełniająco, elementem każdego z ww. typów projektów, może być komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych).

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Przeprowadzone działania muszą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w przedsiębiorstwie, powodować obniżenie emisyjności przemysłu, a także wprowadzać dywersyfikację źródeł wytwarzania energii.

We wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych wynosi nie mniej niż 30%. Próg ten będzie musiał być potwierdzony wymaganym audytem energetycznym.

Preferowane w ramach poddziałania dot. GOZ będą projekty:

 • realizowane w całości na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego,
 • w których nastąpi oszczędność energii pierwotnej i redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% (lub więcej),
 • skutkujące obniżeniem emisji pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren,
 • skutkujące powstaniem miejsc pracy,
 • łączące w projekcie efekty zwiększania efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • uwzględniające w zamówieniach klauzul społecznych,
 • w których przeprowadzony został już audyt technologiczny,
 • uwzględniające min. 4 z 6 zasad środowiskowych 6R,
 • w których wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze subregionu wałbrzyskiego co najmniej 24 miesiące przed datą ogłoszenia naboru.
Budżet konkursu
Termin składania wniosków od 6 lutego do 7 marca 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) Działanie 9.4.A „Inwestycje MŚP”
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS)
Działanie Działanie 9.4.A
Nazwa działania Inwestycje MŚP”
Cel działania Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

Typy projektów
 • Inwestycje MŚP
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), z sektora produkcyjnego i usługowego, prowadzące działalność i zarejestrowane w Subregionie Wałbrzyskim obejmującym następujące obszary:

 • powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,
 • miasto Wałbrzych.
Wysokość wsparcia Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. zł, a maksymalna wartość całkowita projektu to 200 tys. euro.

Na co? Projekty przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in.:

 • zakup maszyn i sprzętu, lub
 • zakup własności intelektualnej – wsparcie ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Preferowane w tym poddziałaniu będą projekty:

 • skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC),
 • uwzględniające w budżecie wydatki związane z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn, zasobooszczędne urządzenia, GOZ),
 • skutkujące wprowadzeniem nowego produktu/usługi,
 • skutkujące wprowadzeniem zasadniczej zmiany procesu produkcji,
 • skutkujące wprowadzeniem innowacji w skali kraju,
 • zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią),
 • realizowane na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego,
 • gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze subregionu wałbrzyskiego powyżej 12 miesięcy.
Budżet konkursu
Termin składania wniosków od 8 lutego do 28 marca 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU) Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”
Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU)
Działanie Działanie 1.3
Nazwa działania Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
Typy projektów
 • Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.
Wysokość wsparcia Wysokość dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Brak jest ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 3 000 000 zł.

Na co?
 • Działania badawcze i innowacyjne, w tym tworzenie sieci kontaktów;
 • Działania badawcze i innowacyjne, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności);
 • Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego, a wnioskodawcy, muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, FEL 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 108 387 500 zł.
Termin składania wniosków od 14 lutego do 5 kwietnia 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Działanie A 2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”
Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Działanie Działanie A 2.2.1
Nazwa działania Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”
Cel działania Realizacja celów komponentu A:

 • ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa;
 • rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych;
 • doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji; oraz
 • zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy.
Typy projektów
 • Przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Wysokość wsparcia Maksymalna wartość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację:

 • dla MŚP maksymalny poziom wsparcia – 3,5 mln zł;
 • dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – nie określono maksymalnego poziomu wsparcia.
Na co? Inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

Inwestycje dużych przedsiębiorstw i konsorcjów związane z wdrażaniem technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ, m. in.:

 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria
Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi ok. 360 mln zł – dla projektów MŚP; ok. 350 mln zł – dla projektów dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.
Termin składania wniosków I kwartał 2024 r. – dla projektów MŚP.

II kwartał 2024 r. – dla projektów dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP lub NCBiR.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – wnioski MŚP.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – wnioski dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) Działanie 9.4.D „Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI”
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS)
Działanie Działanie 9.4.D
Nazwa działania Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI”
Cel działania Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

Typy projektów
 • Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI:
  • Finansowanie prac B+R;
  • Wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R;
  • Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność i zarejestrowane w Subregionie Wałbrzyskim obejmującym następujące obszary:

 • powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,
 • miasto Wałbrzych.
Wysokość wsparcia Maksymalna intensywność dofinansowania wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy czym inwestycje w tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (powstanie centrów i działów B+R przedsiębiorstw) będzie możliwe jako element projektu B+R stanowiący do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych poznamy po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Na co? Prowadzenie prac B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych) realizowanych przez przedsiębiorstwa i partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe (w których przedsiębiorstwo jest liderem).

Inwestycje w tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (powstanie centrów i działów B+R przedsiębiorstw) będzie możliwe jako element projektu B+R. Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmowały:

 • zakup aparatury,
 • zakup sprzętu, lub
 • zakup technologii służących pracom badawczym mającym na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo, wraz z pracami przedwdrożeniowymi, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku), prowadzące do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu.

Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Wsparcie nie będzie obejmować badań podstawowych.

Inwestycje w tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (powstanie centrów i działów B+R przedsiębiorstw) będzie możliwe jako element projektu B+R stanowiący do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej będzie możliwe jedynie jako komponent uzupełniający projektów dotyczących prac B+R/infrastruktury B+R) – do 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi prawie 38 mln zł.
Termin składania wniosków koniec marca 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021).
Instytucja przyjmująca wnioski Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL) Działanie 1.8 „Innowacje cyfrowe w MŚP”
Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL)
Działanie Działanie 1.8
Nazwa działania Innowacje cyfrowe w MŚP”
Cel działania Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.
Typy projektów
 • Wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego;
 • prowadzące działalność gospodarczą na moment złożenia wniosku nieprzerwanie od co najmniej 3 lat.

Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Wysokość wsparcia Wysokość dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 mln zł.

Na co? Wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

Na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw.

Dodatkowo, jako element projektów, inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych.

Usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Uzupełniająco, jako element każdego projektu, wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników.

Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Projekty muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa.

Budżet konkursu Budżet konkursu wynosi 66 750 000 zł.
Termin składania wniosków marzec-kwiecień 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.
Instytucja przyjmująca wnioski Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Działanie A1.2.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”
Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Działanie Działanie A1.2.1
Nazwa działania Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”
Cel działania Realizacja celów komponentu A:

 • ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa;
 • rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych;
 • doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji; oraz
 • zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy.
Typy projektów
 • Unowocześnienie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności w branży HoReCa, turystyka lub kultura.
Dla kogo?
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:
  • hotelarstwo,
  • gastronomia,
  • turystyka,
  • kultura,
 • określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020*).

*Jeśli działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Wysokość wsparcia Intensywność wsparcia – do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dotacji – 50 tys. zł, a maksymalna 540 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł).

Na co?
 • Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej;
 • również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, lub
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria
Budżet konkursu Budżet konkursu to ponad 1,2 mld zł.
Termin składania wniosków marzec-maj 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Inne nabory, które zaplanowano na I kwartał 2024 roku
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działanie 01.03 „Kadry nowoczesnej gospodarki” – poddziałanie „Usługi rozwojowe 4.0”
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Działanie Działanie 01.03
Nazwa działania Kadry nowoczesnej gospodarki” – poddziałanie „Usługi rozwojowe 4.0”
Cel działania Wsparcie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+).
Typy projektów Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług:

 • działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz
 • zwiększenie powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorcy.
Wysokość wsparcia Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu.

Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł.

Na co?
 • Zakup licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych;
 • Zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną oni przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez Beneficjenta/partnera.
Budżet konkursu Budżet konkursu to 33,75 mln zł.
Termin składania wniosków I kwartał 2024 r.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działanie 01.03 „Kadry nowoczesnej gospodarki” – poddziałanie „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Działanie Działanie 01.03
Nazwa działania Kadry nowoczesnej gospodarki” – poddziałanie „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”
Cel działania Wsparcie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+).
Typy projektów
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym: a) dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach.
Dla kogo?
 • Przedsiębiorcy (samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy) doświadczający czasowych trudności w prowadzeniu firmy lub tacy, którzy zauważają pierwsze oznaki kryzysu, możliwe do zatrzymania lub cofnięcia;
 • aktywnie wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu.
Wysokość wsparcia

Na co?

 • Pokrycie kosztów Diagnozy,
 • refundacja kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.
Budżet konkursu Budżet konkursu to 66 mln zł.
Termin składania wniosków II połowa 2024 roku
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) Działanie 01.01 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW)
Działanie Działanie 01.01
Nazwa działania Platformy startowe dla nowych pomysłów”
Cel działania Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.
Typy projektów
 • Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego;
 • Komponent II Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu:
  • Komponent II a;
  • Komponent II b.
Dla kogo? Działanie w ramach komponentu I jest kierowane do startupów, natomiast w komponencie II a do mikro i małych przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i kwalifikują się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • zakończyli program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych, a zakończenie programu inkubacji nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy wyłącznie z Polski Wschodniej, tj. z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego – z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (tj.: m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Wysokość wsparcia Wsparcie w ramach komponentu I może pokrywać do 100% kosztów usług doradczych, przy czym wartość świadczonych usług dla startupu, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych, ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wsparcie w ramach komponentu II a może pokrywać do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 600 tys. zł.

Wsparcie w ramach komponentu II b dla projektów o kluczowym potencjale, wymagających zaangażowania dodatkowych środków dla dynamicznego wzrostu, może pokrywać do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Na co?

W ramach komponentu I:

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

W ramach komponentu II a i II b: wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
Najważniejsze/ dodatkowe kryteria Po zakończeniu komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych.
Budżet konkursu Łączny budżet na wsparcie finansowe w ramach działania 1.1 w latach 2021-2027 – 117 mln zł.
Termin składania wniosków brak informacji
Sposób składania wniosków Wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP.
Instytucja przyjmująca wnioski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Podsumowanie

2024 rok zapowiada się wyjątkowo bogato, jeśli chodzi o konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców. Poza Funduszami Europejskimi dla Nowoczesnej Gospodarki, Rozwoju Społecznego oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych, w najbliższym czasie Polska ma również otrzymać środki z KPO w wysokości ponad 31 miliardów złotych, o które niedawno złożyła pierwszy wniosek. To razem stanowić będzie istotne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje, modernizację czy rozwój swojej firmy, powinni już teraz zacząć przygotowania do ubiegania się o dotacje. Warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą w opracowaniu wniosku i zwiększą szanse na sukces.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.