fbpx
 

Bezpieczna sukcesjaFundacja
Rodzinna

Fundacja rodzinna to rodzaj fundacji, która została założona przez członków rodziny.

Jej celem jest ochrona i zarządzanie majątkiem rodzinnym, a także wspieranie celów społecznych i charytatywnych, które są ważne dla rodziny.

najczęściej zamawiane przez Klientów

Nasze HITY

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/11/sales-manager-giving-advice-application-form-document-considering-mortgage-loan-offer-car-house-insurance-min-scaled.jpg
Od 22 maja 2023 r. polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji nowe narzędzie sukcesyjne – fundację rodzinną:
 • rozwiązanie, które pozwala zbudować struktury organizacyjne i zapewnić kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez osobistego zaangażowania następców prawnych.
Fundacja umożliwia realizowanie świadczeń na rzecz swoich beneficjentów, wykluczając przy tym zagrożenia dla integralności majątku rodzinnego i płynności finansowej spółek, w których posiada udziały:
 • pozwala na formalne odseparowanie biznesu i rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej.
WAŻNE

Podstawę prawną fundacji rodzinnej stanowi Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r.
o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to sposób na sukcesję, którą fundator przeprowadza tylko raz na wiele pokoleń.

To fundator decyduje o celach, zasadach działania fundacji rodzinnej i jej beneficjentach. Ma również możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy prawne

Jakie są obowiązki wynikające z wprowadzenia KSeF?
Kwestie związane z fundacją rodzinną reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Definicja "fundacji rodzinnej"

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Cel, odobowość prawna, zakres działania

Art. 2.

 1. Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.
 2. Przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.
 3. Fundacja rodzinna w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać koszty jego utrzymania lub kształcenia, a w przypadku beneficjenta będącego organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), prowadzącą działalność pożytku
  publicznego wspierać działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Art. 4.

 1. Fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.
 2. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej „sądem rejestrowym”.
 3. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.2)) o postępowaniu  nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 5.

 1. Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:
  • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
  • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  • udzielania pożyczek:
   • spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,
   • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
   • beneficjentom;
  • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
  • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  • gospodarki leśnej.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.
 3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Inne przydatne informacje

Fundacja rodzinna:
 • stanowi nową osobę prawną – FR to organizacja, którą mogą założyć członkowie rodziny, w odróżnieniu od stowarzyszenia czy fundacji publicznej, jest osobą prawną;
 • ułatwia przekazanie majątku – dzięki FR majątek może pozostać w rękach rodziny i być wykorzystywany do realizacji jej celów. FR pozwala zarządzać majątkiem w taki sposób, aby był on przekazywany beneficjentom zgodnie z wolą fundatora, bez konieczności jego podziału;
 • wspomaga rozwój firm rodzinnych – dzięki FR majątek może być wykorzystywany do wspierania rozwoju firmy i jej konkurencyjności, może również zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy w razie nieprzewidzianych okoliczności, co zwiększa jej szanse na przetrwanie przez kolejne pokolenia;
 • gromadzi i zarządza majątkiem – FR może gromadzić majątek w postaci pieniężnej, ruchomości, nieruchomości czy innych praw majątkowych, może także zarządzać majątkiem w sposób zapewniający jego ochronę i rozwój, tak aby był on dostępny dla rodziny przez wiele lat;
 • dbanie o bliskich – FR może zapewnić środki do życia osobom bliskim fundatorom, takim jak dzieci, wnuki czy partner życiowy, może również wspierać cele społeczne i charytatywne, które są ważne dla rodziny.
Korzyści z założenia fundacji rodzinnej:
 • fundator ma możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów,
 • FR pozwala zabezpieczyć finansowo członków rodziny,
 • FR pozwala na oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych,
 • FR daje możliwość utrzymania majątku w jednych rękach i jego ochronę,
 • FR zapewnia efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,
 • FR pozwala zaplanować sukcesję w perspektywie wielu pokoleń.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/fundacja-rodzinna-2.jpg

Jak założyć fundację rodzinną?

Aby założyć fundację rodzinną, należy podjąć kilka kluczowych kroków:

 1. Złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 2. Sporządzić statut w akcie notarialnym zawierający reguły działania fundacji rodzinnej.
 3. Przekazać majątek do fundacji rodzinnej, którego wartość wynosi co najmniej 100 tys. zł.
 4. Zgłosić fundację rodzinną do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/zasoby-ludzkie.jpg
Jak działa fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna może gromadzić majątek w postaci pieniężnej, ruchomości, nieruchomości czy innych praw majątkowych. Majątek ten może być wykorzystywany do realizacji celów fundacji, które mogą być dowolne, np.:

 • wsparcie rozwoju firmy rodzinnej;
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy w razie nieprzewidzianych okoliczności;
 • zapewnienie środków do życia osobom bliskim fundatorom;
 • wspieranie celów społecznych i charytatywnych.

Fundator ma dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celu, dla którego została ona powołana.

Jednak z reguły jest to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnianie środków do życia dla członków najbliższej rodziny.

Co ważne, fundacja rodzinna może być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.
Kto może zostać fundatorem i założyć fundację rodzinną?

Fundatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Fundację rodzinną może założyć kilku fundatorów, jednak fundacja utworzona w testamencie może mieć tylko jednego fundatora.

Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

Beneficjentem fundacji rodzinnej może zostać:

 • osoba fizyczna, lub
 • organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Z reguły beneficjentami fundacji rodzinnej są członkowie rodziny, ale fundator może wskazać też osoby trzecie i organizacja pożytku publicznego.

Kto zarządza fundacją rodzinną?

Organami fundacji rodzinnej są:

 • zarząd,
 • zgromadzenie beneficjentów, a także
 • rada nadzorcza.

Zarząd prowadzi sprawy fundacji rodzinnej i reprezentuje ją na zewnątrz. Realizuje również cele fundacji
rodzinnej określone w statucie, spełnia świadczenia przysługujące beneficjentom oraz wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w statucie. Członkami zarządu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Określeni beneficjenci tworzą również zgromadzenie beneficjentów, które rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy, udziela absolutorium członkom pozostałych organów, a także wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w statucie. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy albo wybrani beneficjenci, w zależności od postanowień statutu.

Rada nadzorcza pełni natomiast funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu i wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w statucie. Jeśli liczba beneficjentów przekracza 25 osób, to jest ona organ em obowiązkowym, a jej członkami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W jaki sposób gromadzony jest majątek fundacji rodzinnej?

Majątek fundacji rodzinnej może stanowić mienie należące do fundatora albo fundatorów. Mogą to być np. pieniądze, ruchomości, nieruchomości, udziały i akcje spółek.

Należy pamiętać, że przy zakładaniu fundacji rodzinnej fundator musi przekazać fundacji majątek warty co najmniej 100 000 zł. Stanowi to tzw. fundusz założycielski.

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej oraz określoną działalność w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Co może być finansowane z majątku fundacji rodzinnej?

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować m. in.:

 • koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów, oraz
 • wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/fundacja-rodzinna-3.jpg

Fundacja rodzinna a kwestie podatkowe

Jakie podatki płaci fundacja rodzinna?

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie).

Fundacja rodzinna a CIT

Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W momencie przekazywania środków beneficjentom, FR jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

FR nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodów i stosować amortyzacji.

Beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi płacą CIT na zasadach ogólnych, mogą również skorzystać z obowiązującego zwolnienia przedmiotowego.

Wyjątkiem od reguły odroczonej zapłaty 15% CIT są przychody z:

 • najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez
  beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem,
 • budynków,
 • działalności gospodarczej, która nie została dopuszczona w ustawie (25% CIT).

Spółka, której udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są fundatorzy lub beneficjenci fundacji
rodzinnej, może także podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT-em).

Fundacja rodzinna a PIT

Fundator oraz beneficjenci będący osobami fizycznymi, należącymi do najbliższej rodziny fundatora, są zwolnieni z podatku PIT. Do kręgu osób najbliższych korzystających ze zwolnienia należą m. in.:

 • małżonkowie,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • pasierbowie,
 • zięciowie i synowe,
 • rodzeństwo,
 • ojczym, macocha,
 • teściowie fundatora.

Osoby w relacjach z fundatorem zaliczane do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn płacą natomiast 10% PIT, a pozostali 15% PIT.

Co ważne, wolnienie lub obniżona stawka 10% PIT przysługuje proporcjonalnie do wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez danego fundatora w stosunku do wartości całego mienia fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna a prawo spadkowe

Beneficjenci fundacji są także zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu uzyskanych świadczeń. Jednak w sytuacji gdy fundacja przekaże środki na rzecz osób trzecich, które nie są beneficjentami wskazanymi przez fundatora, wówczas osoba taka będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn, natomiast nie będzie podlegała obowiązkowi zapłaty podatku PIT.

Fundacja rodzinna ustanowiona w testamencie może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana
do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu.

Fundacja rodzinna odpowiada również za zapłatę zachowku:

 • jako spadkobierca – jeśli otrzymała spadek,
 • jako obdarowany – jeśli otrzymała darowiznę,
 • jako fundacja rodzinna – jeśli na mniej niż 10 lat przed śmiercią fundator pokrył jej fundusz założycielski.

Co ważne, nie można równocześnie realizować prawa do świadczeń od fundacji rodzinnej i prawa do zachowku.

Wprowadzone niedawno nowe rozwiązanie umożliwiają także: modyfikowanie zasad zapłaty zachowku:

 • odroczyć termin jego płatności,
 • rozłożyć go na raty,
 • obniżyć go, jeśli uzasadnia to sytuacja osobista i majątkowa uprawnionego i zobowiązanego.

Można także zrzec się prawa do zachowku w całości lub w części.

Pozostałe kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może także korzystać ze zwolnienia z podatku od przychodów z zysków kapitałowych, w tym dywidend oraz odsetek otrzymywanych od spółek, w których posiada udziały lub akcje.

Co ważne, fundacja rodzinna może realizować obowiązek alimentacyjny, który ciąży na fundatorze. Wówczas osoba uprawniona do alimentów również może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Doradztwo od ponad 20 lat
w tym ponad 10 lat doświadczenia w zagadnieniach księgowych i podatkowych

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach którymi zajmowaliśmy się wynosi 92%.

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Rzetelne wykonanie usług powoduje, że ponad 91% Klientów poleca nasze usługi swoim znajomym i kontrahentom.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Fundacja rodzinna”. Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu będziesz na 5 kroku.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

emailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKPoczekaj chwilę

na kontakt od naszego eksperta.

6 KROKOpisz

nam swoją sytuację, zadaj pytania ekspertowi i prześlij wymagane dokumenty.

7 KROKPorozmawiaj z naszym ekspertem

i uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Nasz doradca krok po kroku poprowadzi Cię przez proces zakładania Fundacji Rodzinnej.

8 KROKCiesz się spokojem

Twoje wątpliwości własnie zostały rozwiane, z pomocą naszego eksperta założyłeś właśnie Fundację Rodzinną.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat fundacji rodzinnej

Nie wiem dokładnie, czy w mojej sytuacji jest sens zakładać fundację rodzinną - co mam zrobić?

Skorzystaj z konsultacji z doświadczonym Doradcą Podatkowym. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi Twojej sytuacji, wskaże on, czy fundacja rodzinna będzie dla Ciebie dobrym wyborem, wskaże jej korzyści, ale także ewentualne wady oraz podpowie, jakie są jeszcze inne możliwe rozwiązanie.

Chciałbym złożyć fundację rodzinną, ale nie wiem, jak to zrobić - czy Doradcy365 mogą w tym pomóc?

Oczywiście! Nasi Eksperci mogą pomóc w założeniu fundacji rodzinnej. Skontaktuj się z nami (telefonicznie lub emailowo) i poproś o konsultację z ekspertem.

Potrzebuję dowiedzieć się więcej o kwestiach podatkowych fundacji rodzinnej - czy możecie mi pomóc?

Jeśli e-konsultacja z ekspertem nie jest dla Ciebie wystarczająca, proponujemy indywidualne doradztwo w zakresie fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi w celu przygotowania indywidualnej wyceny uwzgledniającej Państwa potrzeby i dopasowanie możliwości pracy naszych ekspertów.

Czy usługa pomocy w założeniu fundacji rodzinnej uzwględnia również przygotowanie statutu?

Jak najbardziej – nasza usługa Pomocy w założeniu Fundacji Rodzinnej to kompleksowe wsparcie, które obejmuje pomoc w sporządzeniu statutu fundacji rodzinnej.

Ile czasu zajmuje ekspertom udzielenie odpowiedzi na pytania związane z fundacją rodzinną?

W zależności od dostępności naszych ekspertów czas oczekiwania na termin konsultacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach, jeśli sprawa jest skomplikowana, może on ulec wydłużeniu, jednak zawsze zostaniesz o tym poinformowany.

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone